تگ خبرهایی با این برچسب "غفار ابوطالبی فعال با سابقه صنعت سنگ و عضو هیات مدیره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران"

برچسب: غفار ابوطالبی فعال با سابقه صنعت سنگ و عضو هیات مدیره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران