اعزام هیات های خارجی

اعزام هیات های خارجی
گروه معادن و سنگبری های پورحسنی