کارخانجات سنگبری استان زنجان

کارخانجات سنگبری استان زنجان

کارخانجات سنگبری استان زنجان

1840
1
زنجان
زنجان
ردیف نام سنگبری مدیر عامل تلفن کارخانه تلفن دفتر مرکزی موبایل
۱ ذبیح الله نصیری ذبیح الله نصیری ۰۲۴۱۵۲۴۹۴۶۴ ۰۲۴۱۵۲۴۹۴۶۴ ۰۹۱۲۱۴۱۳۴۹۲
۲ سنگبری کیوان محمد علی کاظمی ۰۲۴۱۷۲۷۳۷۹۶ ۰۲۴۱۷۲۷۳۷۹۶ ۰۲۴۱۳۲۲۳۷۹۶
۳ سنگبری میرزایی علی ولی الله میرزایی ۰۲۴۱۳۲۳۱۷۳۷ ۰۲۴۱۳۲۳۱۷۳۷ ۰۹۱۲۲۴۱۳۳۳۹
۴ آذین زنجان محمد تیبا ۰۲۴۲۵۵۸۲۰۲۱ ۰۲۴۲۵۵۸۲۰۲۱ ۰۹۱۲۱۸۶۸۶۶۴
۵ سنگ بری شفق رجبعلی گلی ۰۹۱۱۲۴۲۴۰۰۴ ۰۹۱۱۲۴۲۴۰۰۴ ۰۹۱۹۲۴۲۳۳۷۶
۶ سنگبری داغ داشی حافظ صدری ۰۲۴۱۲۲۴۲۰۱۰۴ ۰۲۴۳۴۹۰۲۴۲۵۲ ۰۹۱۲۱۴۱۷۵۷۲
۷ گلشن گرانیت باقر محمدی ۰۲۴۱۵۲۳۳۲۴۸ ۰۹۱۲۱۴۱۶۶۵۱
۸ مرمرین سنگ کسری باقر محمدی ۰۲۴۱۲۲۲۱۹۳۵ ۰۲۴۱۲۲۲۱۹۳۵ ۰۹۱۲۱۴۱۶۶۵۱
۹ آذر سنگ زنجان سجاد احمدی ۰۲۴۱۳۲۳۳۳۴۳ ۰۲۴۱۳۲۳۳۳۴۳ ۰۹۱۲۶۴۱۸۲۸۵
۱۰ خرم گرانیت سالار لطفعلی مرادی ۰۲۴۳۵۵۲۸۷۶۴ ۰۲۴۳۵۵۲۸۷۶۴ ۰۹۱۲۱۴۱۱۳۰۱
۱۱ آرسام گرانیت غرب زنجان جمال الدین اشتری ۰۲۴۱۲۳۸۵۱۰۸ ۰۲۴۱۴۲۶۶۰۹۳ ۰۹۱۲۱۴۱۶۴۵۷
۱۲ محمد بابازاده محمد بابازاده ۰۲۴۳۳۷۶۶۶۳۱ ۰۲۴۱۷۲۹۰۶۲ ۰۹۱۲۶۹۳۸۰۵۵

 

۶+
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

یک دیدگاه

دیدگاهی بنویسید