واحد های سنگبری شهرستان دورود

واحد های سنگبری شهرستان دورود

واحد های سنگبری شهرستان دورود

2145
0
دورود-دریاچه گهر
دورود-دریاچه گهر

لیست واحد های سنگبری شهرستان دورود

 

ردیف نام سنگبری نام مدیر عامل شماره تلفن
۱ ابولفضل احمد هاشمی ۰۹۱۲۱۵۰۰۷۴۰
۲ اتحاد امید رحمتی ۰۹۱۶۱۶۱۹۷۳۸
۳ الغدیر محمد ابولحسنی ۰۹۱۶۳۶۲۴۷۷۸
۴ امید محمد رضا هاشمی ۰۹۱۶۱۶۵۴۳۲۵
۵ اشترانکوه کریم خدایی ۰۹۱۶۳۶۵۰۳۱۹
۶ امام حسین (ع) سیف اله هاشمی ۰۹۱۶۳۶۵۳۱۴۶
۷ آرمان ولی اله پائیزان ۰۹۱۶۱۶۲۹۱۱۸
۸ آزادی حیدر پیر هادی ———
۹ الماس دالوند پیرولی دالوند ۰۹۱۶۶۶۲۲۵۵۷
۱۰ ایران نما علی رحمتی ۰۹۱۶۱۶۲۹۱۳۰
۱۱ آریا رحیم بوالحسنی ۰۹۱۶۶۶۲۲۰۸۸
۱۲ احسان نورعلی دالوند ۰۹۱۶۶۶۴۴۸۱۰
۱۳ ایران سنگ محمود هاشمی ۰۹۱۶۱۶۲۹۰۱۸
۱۴ آرش علی ابولحسنی ۰۹۱۶۱۶۲۹۰۴۷
۱۵ ابوذر اسداله منصوری ۰۹۱۶۹۶۲۷۶۳۵
۱۶ امین عبدالصمد هاشمی ۰۹۱۶۶۶۸۸۶۲۱
۱۷ بناد علی ابواحسنی ۴۲۲۳۶۹۲
۱۸ بهلول سنگ صفر علی پیامنی ۰۹۱۶۶۶۸۸۶۲۱
۱۹ بهنما رحیم خرا هاشمی ۰۹۱۲۱۷۵۷۶۱۶
۲۰ بعثت مصطفی اسکندری ۴۲۳۲۲۸۶
۲۱ بهروز رضا بازدار ۴۲۳۳۶۷۰
۲۲ پوریا سنگ محمد رضا جودکی ۰۹۱۶۶۶۸۲۰۴۳
۲۳ پیمان لرستان نورعلی دالوند ۰۹۱۶۱۶۲۹۲۰۳
۲۴ پیام دورود محمد حسن ساکی ۰۹۱۶۱۶۲۹۰۵۵
۲۵ پرنیخ سیرویس بهلولی ۰۹۱۶۱۶۲۹۰۴۸
۲۶ پیمان دورود(۲) ابراهیم خورشیدوند ۰۹۱۶۳۶۵۳۷۰۴
۲۷ پردیس ———- ————–
۲۸ توحید علی حسین پور ۰۹۱۶۶۹۹۲۴۶۳
۲۹ تعاونی۳۲۷ آزادی ۰۹۱۶۳۶۲۰۱۷۵
۳۰ صاحب الزمان اصغر پیر هادی ۰۹۱۶۱۶۲۹۱۴۷
۳۱ صداقت محمد رضا یار احمدی ۰۹۱۶۳۹۹۰۱۵۷
۳۲ صداقت جهان نما نورالله پایی ۰۹۱۶۶۶۸۷۷۳۸
۳۳ صنایع سنگ چینی غلامحسین احمدی ۰۹۱۶۱۶۵۴۲۷۲
۳۴ عدل علی هاشمی —————–
۳۵ عدالت قاسم بوالحسنی ۰۹۱۶۶۶۸۸۸۲۹
۳۶ فرزاد سنگ غلام زنگنه ۰۹۱۶۱۶۲۹۰۵۹
۳۷ فجر رحیم خدا الوند ۰۹۱۶۶۶۸۸۸۲۹
۳۸ قدس ۱۵۹ عبدالرضا موسوی ۰۹۱۶۱۶۲۹۰۴۴
۳۹ سراب سنگ نما غلامعباس هاشمی ۰۹۱۶۰۴۹۴۴۲۴
۴۰ قدس عای ابواحسنی ۰۹۱۶۱۶۲۹۰۴۷
۴۱ کوهستان همایون پیر هادی ۰۹۱۶۳۶۵۰۱۴۵
۴۲ کلبه سنگ احمد هاشمی ۰۹۱۲۳۱۶۵۷۶۵
۴۳ کاوان شکر خدادالوند ۰۹۱۶۶۶۲۲۳۰۷
۴۴ کریستال زاگرس فتح اله موسوی ۰۹۱۶۶۶۵۳۰۰۹
۴۵ کنار هرمز غلامرضا یار احمدی ۰۹۱۶۶۶۲۲۰۲۶
۴۶ کوهسار علی حیدر گودرزی ۰۹۱۶۶۶۵۴۹۰۱
۴۷ کوهرنگ ولی جودکی ۰۹۱۶۱۶۱۹۸۵۰
۴۸ کوهسنگ نظامعلی ترک ۰۹۱۶۶۶۲۲۴۰۶
۴۹ کریستال حسین لشنی ——————
۵۰ گل افروز صادق موسوی ۰۹۱۶۱۶۲۹۲۳۵
۵۱ گلستان ولی اله پائیزان ۰۹۱۶۱۶۱۹۱۱۸
۵۲ گل سنگ مهدی عباس حیدری ۰۹۱۶۱۶۵۴۱۵۲
۵۳ گل سنگ محسن ستاری ۰۹۱۶۳۶۲۰۰۴۵
۵۴ لران ابراهیم اسکندری ————–
۵۵ مهدی حسین رشنو ۰۹۱۶۳۶۵۹۳۶۲
۵۶ میلاد علی رحمتی راد ۰۹۱۶۱۶۲۹۱۳۰
۵۷ مسعود فتح اله موسوی ۰۹۱۶۶۶۵۳۰۰۹
۵۸ مینایی حمداله سعادتی ۰۹۱۶۱۶۵۴۱۳۴
۵۹ مرجان سنگ نجات هاشمی ۰۹۱۶۳۶۵۰۲۷۹
۶۰ میثم قدرت اله هاشمی ۰۹۱۲۳۷۹۹۰۷۶
۶۱ نگین ۳۳۵ حمید قیاثوند ۴۲۳۵۳۰۰
۶۲ جاوید مجید گودرزی ۰۹۱۶۶۶۲۵۵۹۶
۶۳ تعاونی ۲۳۸ ابوالقاسم هاشمی ۰۹۱۶۳۶۸۷۷۳۸
۶۴ تعاونی ۳۱۹ رضا جودکی ۰۹۱۶۱۶۵۴۱۸۹
۶۵ جواهر سنگ علی محمد پیر هادی ۰۹۱۶۶۶۲۳۴۴۹
۶۶ حقیقت سنگ قیومی ————
۶۷ حمید ولی اله پائیزان ۰۹۱۶۱۶۲۹۲۳۲
۶۸ حامد سنگ خیر اله پیر هادی ۰۹۱۶۲۶۲۳۴۱۲
۶۹ خرم فتح اله موسوی ۰۹۱۶۶۶۵۳۰۰۹
۷۰ خیبر مراد حسین لشنی ۰۹۱۶۶۶۵۳۰۰۹
۷۱ درخشان نما رحمان موسوی ۰۹۱۶۳۶۵۰۴۱۴
۷۲ دنیا نما تک قاسم بوالحسنی ۰۹۱۶۶۶۸۷۶۵۳
۷۳ دوستان سنگ ناصر چها میری ۰۹۱۶۶۶۲۲۶۹۵
۷۴ ذوالفقار احمد هاشمی ۰۹۱۲۱۵۴۶۴۰۹
۷۵ رخش لرستان حبیب اله ماهرویی ۰۹۱۲۱۸۵۵۹۶۰
۷۶ رخام مهدی رحمتی ۰۹۱۲۱۷۷۳۸۷۸
۷۸ زیبا نما گنجعلی خادمی ۰۹۱۶۶۶۲۲۱۸۳
۷۹ زمرد احمد پیر هادی ۴۲۳۸۰۴۳
۸۰ ژان سنگ علی مراد هاشمی ۰۹۱۶۸۷۰۲۰۰۳
۸۱ سالار سنگ عبدالحسین سالاروند ۰۹۱۲۳۱۰۴۶۹۷
۸۲ سپید سنگ محمد علی جودکی —————-
۸۳ سنگواره —————- ——————–
۸۴ سحر شمس اله بازدار ۰۹۱۶۶۶۲۳۷۸۹
۸۵ لرستان شهاب نصرت اله هاشمی —————
۸۶ صنایع سنگ احمد شکر خدا دالوند ۰۹۱۶۱۶۲۹۱۹۸
۸۷ شهید هاشمی محمد کریم هاشمی ۴۲۲۵۷۰۶
۸۸ شاهین لرستان غلام دالوند ۰۹۱۶۳۶۵۰۱۰۸
۸۹ صنایع سنگ محمد جواد رحمتی ۰۹۱۶۱۶۵۴۱۵۷
۹۰ صنایع سنگ حسین حسن قائد رحمت ۰۹۱۶۱۶۵۴۱۵۷
۹۱ طلوع دالوند ۰۹۱۲۶۷۹۸۵۴۵
۹۲ علیا محمد رضا توکلی ۰۹۱۶۱۶۲۲۵۸۸
۹۳ عرش هادی بوالحسنی ۰۹۱۶۳۶۵۰۰۲۵
۹۴ عقیق محمود خدایی ————–
۹۵ عمران علی یزدانی ۰۹۱۶۳۶۵۰۰۵۸
۹۶ فدک غلامرضا هاشمی ۰۹۱۶۶۳۳۳۳۲۲۵
۹۷ نسیم گهر علی مراد هاشمی ۰۹۱۶۱۶۵۴۰۳۸
۹۸ نگین تراش روح اله خورشید وند ۰۹۱۶۱۶۲۹۲۵۲
۱۰۰ نقش جهان ولی اله پائیزان ۰۹۱۶۱۶۲۹۲۳۲
۱۰۱ نمونه محرم پایی ۰۹۱۹۳۳۸۵۶۶۹
۱۰۲ واحد سنگ ابراهیم خدایی ۰۹۱۶۱۶۲۹۱۶۷
۱۰۳ ولیعصر حسن رشنو ۰۹۱۶۳۶۵۹۳۰۶
۱۰۴ لاشه بری امام رضا ولی ا له هاشمی ————-
۱۰۵ لاشه بری دریژان سفی اله کلیایی —————
۱۰۶ لاشه بری شهاب ناصر نصرتی —————-
۱۰۷ دورود فیروزه حسن یعقوبی ۴۲۳۵۳۰۰
۱۰۸ امام علی (ع) داوود رحمتی ۴۲۳۵۷۱۸
۱۰۹ پدیده نوین گنجعلی خادمی ۰۹۱۶۶۶۲۸۱۲۳
۱۱۰ معمارنما مراد علی هاشمی ۰۹۱۶۶۶۵۸۵۴۰
۱۱۱ تخت جمشید ولی اله پائیزان ۴۲۳۰۰۳۱
۱۱۲ حجرالسود محمد علی رابط ۰۹۱۶۱۶۵۴۳۰۷
۱۱۳ شهید یا راحمدی ایرج یار احمدی ۰۹۱۶۶۶۸۷۶۶۵
۱۱۴ گرانیت امام علی احمد هاشمی ۰۹۱۲۱۵۴۶۴۰۹
۱۱۵ سپهر سنگ رضا جودکی ۰۹۱۶۳۶۲۳۶۱۵
۱۱۶ دریا سنگ قربان هاشمی ——————
۱۱۷ تندیس گل سنگ قدرت اله گودرزی ۰۹۱۶۹۷۰۷۲۱۵
۱۱۸ کوثر یوسفی ۰۹۱۶۶۶۸۱۹۶۳
۱۱۹ پارس مراد حسین لشتی ۰۹۱۶۱۶۱۹۴۹۲
۱۲۰ پاسارگاد مراد حسین لشتی ۰۹۱۶۱۶۲۹۲۱۷
۱۲۱ سهند غلام دالوند ۰۹۱۶۶۶۲۲۱۹۹
۱۲۲ طاها امیر حسین توشمال ۰۹۱۶۶۶۸۴۰۶۰
۱۲۳ امیر جهان محمد رضا شریفی ۰۹۱۶۶۶۶۰۷۵۵
۱۲۴ خانه سازی نسیم گهر ولی اله پائیزان ۰۹۱۶۱۶۱۹۱۱۸
۱۲۵ امام حسن سیف اله هاشمی ۰۹۱۶۶۶۸۱۰۶۸
۱۲۶ سامان گرانیت نورعلی دالوند ۰۹۱۶۱۶۲۹۲۰۳
۱۲۷ تراورتن بر محمد نورعلی دالوند ۰۹۱۶۱۶۲۹۲۰۳
۱۲۸ مهرگان موسی هاشمی ۰۹۱۶۱۶۲۰۶۲۶
۱۲۹ ارباب سنگ رضا یاراحمدی ۰۹۱۶۶۶۵۵۶۰۹

 

۲+
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید