واحدهای سنگبری استان قم

واحدهای سنگبری استان قم

واحدهای سنگبری استان قم

1914
0
قم
قم

سنگبری های جاده اصفهان و اراک

ردیف نام کارخانه شماره تماس
۱ آتشکوه ۲۸۵۱۵۸۳-۲۸۵۱۵۸۵
۲ آدین ۲۸۵۸۲۰۲
۳ استقلال ۲۸۵۴۸۷۴
۴ اطمینان ۸۸۲۲۵۳۸
۵ اقبال ۲۸۵۲۶۳۹
۶ اورست ۲۸۵۶۰۷۰
۷ اورست نو ۲۸۵۴۳۴۳
۸ بخارست ۲۸۶۰۰۱۲
۹ برادران افشاری ۲۸۵۲۵۲۶
۱۰ پارک ۲۸۵۱۳۹۷
۱۱ پاکالیران ۲۸۶۰۲۲۰-۲
۱۲ پردیس ۲۸۶۰۰۷۰
۱۳ تابان ۲۸۵۱۹۸۲
۱۴ تراورتن ۷۸۵۳۱۱۱
۱۵ حافظ ۲۸۵۱۸۳۲
۱۶ دنا ۲۸۵۱۵۲۳
۱۷ زمرد ۲۸۵۴۷۴۲
۱۸ زمرد ۲ ۲۸۵۴۵۹۰
۱۹ ساحل ۲۸۵۴۸۵۲
۲۰ سحر ۲۸۵۴۴۵۲-۹
۲۱ سعادت ۲۸۶۰۰۸۰
۲۲ صدف ۲۸۵۴۱۸۲
۲۳ صدف ۲ ۲۸۵۷۴۸۲
۲۴ صفائی ۲۸۵۳۹۲۱
۲۵ عقیق جعفری ۲۸۵۳۳۵۳
۲۶ عقیق حسینی ۲۸۵۸۰۶۷
۲۷ فاتح ۲۸۶۰۲۳۰
۲۸ فیروز ۲۸۵۱۸۶۴
۲۹ کدنگ ۲۸۵۴۰۸۵
۳۰ کریستال زرین ( اراک ) ۸۷۰۰۱۲۵
۳۱ کوثر ۲۸۵۹۱۹۴
۳۲ کوهرنگ ۲۸۵۸۱۸۱
۳۳ کوه دور ۲۸۵۱۳۶۴
۳۴ لاشه بری قاسمی ۲۸۰۵۶۰۰
۳۵ مرجان ۲۸۶۰۰۱۱
۳۶ مسلم ۲۸۵۳۱۷۷
۳۷ نقش جهان ۲۸۵۲۴۷۷
۳۸ نگین گرانیت ۲۸۵۹۹۲۲
۳۹ نو ظهور ۲۸۶۰۰۱۶
۴۰ ونوس ۲۸۵۲۵۳۵
۴۱ یزدان ( اراک) ۸۸۲۵۷۵۵

  

سنگبری های جاده کوه سفید

ردیف نام کارخانه شماره تماس
۱ آستانه ۶۵۵۱۱۱۴
۲ البرز ۶۵۵۱۳۷۲
۳ امامی ۶۵۵۱۳۴۱
۴ ایران ۶۵۵۱۲۹۶
۵ برادران مرجانی ۶۵۵۰۹۴۳
۶ تخت جمشید ۶۵۵۱۱۴۵
۷ خارا ۶۵۵۱۳۵۳
۸ خیام ۶۵۵۰۹۱۷
۹ دریای نور ۶۵۵۱۳۴۵
۱۰ رخام ۶۵۵۰۹۱۹
۱۱ ستاره ۶۵۵۱۳۴۹
۱۲ سنگ قم ۶۵۵۱۲۹۴
۱۳ سنگ زرین ۶۵۵۱۳۶۶
۱۴ سپنا ۶۵۵۱۳۴۲
۱۵ شایان ۶۵۵۱۲۹۸
۱۶ صبور ۶۵۵۱۲۸۳
۱۷ طالب ۶۵۵۱۳۴۴
۱۸ طلوع ۶۵۵۱۲۹۳
۱۹ طوس ۶۵۵۱۱۴۰
۲۰ علی کوهی ۶۵۵۱۲۹۷
۲۱ عدالت ۶۵۵۰۹۲۷
۲۲ قائم ۶۵۵۰۹۲۷
۲۳ کاج ۶۵۵۱۲۰۱
۲۴ کسری ۶۵۵۱۳۰۴
۲۵ کوپ ایران ۶۵۵۰۹۱۱
۲۶ کوروش ۶۵۵۲۱۱۰۰
۲۷ لاشه بری عدالت نو ۶۵۵۱۲۳۰
۲۸ لاشه بری مرمر ۶۵۵۰۸۴۱
۲۹ مرجان نو ۶۵۵۰۸۶۹
۳۰ مرمریت قم ۶۵۵۰۸۴۳
۳۱ مقدم ۶۵۵۰۹۹۴
۳۲ مهدیه دو ۶۵۵۱۲۱۵
۳۳ مهران ۶۵۵۱۰۵۰
۳۴ وحید ۶۵۵۱۳۶۶
۳۵ وطن ۶۵۵۰۹۷۶
۳۶ هاشمی ۶۵۵۱۳۲۶
۳۷ زارعی ۶ -۶۵۵۱۰۰۳

 

سنگبری های جاده قدیم تهران

ردیف نام کارخانه شماره تماس
۱ آزادگان ۶۶۴۷۴۳۹
۲ آریانا ۶۶۴۷۴۹۶
۳ ابوذر ۶۶۴۷۴۸۹
۴ اتحاد نو ۶۶۴۷۵۰۱
۵ اقتصاد ۶۶۴۷۴۹۱
۶ الوند ۶۶۴۷۰۸
۷ الواح سازان ۳۳۵۳۲۹۶
۸ اطلس ۶۶۴۰۷۹۰
۹ امیر ۶۶۴۰۸۸۰
۱۰ انقلاب ۶۶۴۷۴۸۰
۱۱ برادارن ۶۶۴۷۴۸۸
۱۲ بعثت ۶۶۴۰۲۴۲
۱۳ پارسیان ۰۹۱۲۲۵۱۵۲۴۶
۱۴ پیروزی ۶۶۴۰۲۷۷
۱۵ تکنو سنگ ۶۶۴۷۴۱۸
۱۶ توحید ۶۶۴۰۲۷۷
۱۷ ثامن االائمه ۶۶۴۷۴۵۴
۱۸ جام ۶۶۴۶۰۵۰
۱۹ حقیقت ۶۶۴۲۲۶۰
۲۰ دماوند ۶۶۴۰۳۰۵
۲۱ دنیای سنگ ۶۶۴۷۴۵۶
۲۲ رسالت ۶۶۴۰۲۴۷
۲۳ سپهر ۶۶۴۷۴۷۴
۲۴ سپاهان ۶۶۴۷۴۹۰
۲۵ سلمان ۶۶۴۷۴۷۹
۲۶ سینا سنگ کویر ۶۶۴۷۴۹۷
۲۷ فتح المبین ۶۶۴۷۴۳۵
۲۸ فرجام ۶۶۴۰۷۳۸
۲۹ قدس ۶۶۴۲۲۸۲
۳۰ قصر ۶۶۴۷۴۵۸
۳۱ کوه بر ۶۶۴۰۴۴۰
۳۲ گرجیان ۶۶۴۷۵۵۴
۳۳ مروه ۶۶۴۰۲۵۲
۳۴ معصومیه ۶۶۴۷۴۵۰
۳۵ مهر ایران ۶۶۴۰۳۱۰
۳۶ میثم ۶۶۴۰۴۱۲
۳۷ پل مدرن ۶۶۴۶۰۶۳
۳۸ نما ۶۶۴۷۴۷۷
۳۹ نمونه ۶۶۴۷۴۶۰
۴۰ نو بنیاد ۶۶۴۷۴۹۸
۴۱ نوین سنگ ۶۶۴۷۴۲۵
۴۲ وحدت ۶۶۴۷۴۱۹
۴۳ ولایت ۶۶۴۷۴۲۷

 

سنگبریهای جاده کاشان

ردیف نام کارخانه شماره تماس
۱ آپادانا ۷۲۲۶۶۴۵
۲ آریا ۷۲۳۰۴۵۰
۳ آریانا ماربل ۲۴۴۰۱۷۷
۴ آرین ۳۴۴۳۲۶۱-۲
۵ آرمان ۳۴۴۳۳۴۳
۶ آزادی ۳۴۴۰۱۴۷
۷ آسمان ۳۴۴۰۰۲۵
۸ آلپ ۳۴۴۳۹۷۳
۹ اتحاد ۳۴۴۳۹۰۵
۱۰ احد ۳۴۴۰۱۹۸
۱۱ احسان ۳۴۴۰
۱۲ ارشاد ۳۴۴۳۳۳۹
۱۳ ارکان افضلی ۳۴۴۶۱۴۹
۱۴ ارکان سعادتی ۳۴۴۳۳۱۹
۱۵ ارم ۳۴۴۰۰۰۸
۱۶ ارک ۳۴۴۳۳۷۰
۱۷ اسکان ۳۴۴۳۳۲۸
۱۸ اسلامی ۳۴۴۳۳۲۸
۱۹ اسپادانا ۰۹۱۳۱۱۳۱۸۰۴
۲۰ افق ۳۴۴۰۰۲۰
۲۱ افضلی ۰۹۱۲۲۵۸۰۷۵۰
۲۲ الغدیر ۳۴۴۳۳۳۰
۲۳ الوان ۳۴۴۳۲۴۴
۲۴ المپیک ۳۴۴۰۰۶۹
۲۵ امین ۳۴۴۳۲۲۲
۲۶ انصار المهدی ۳۴۴۳۲۶۳
۲۷ اورانوس ۳۴۴۳۴۷۶
۲۸ ایران گرانیت ۱ ۳۴۴۳۲۴۲
۲۹ ایران گرانیت ۲ ۳۴۴۳۷۳۹
۳۰ پرنیان ۷۲۲۷۴۰۵
۳۱ بزرگمهر ۱ ۳۴۴۳۷۹۲
۳۲ بزرگمهر۲ ۳۴۴۳۷۹۲
۳۳ بنی هاشم ۳۴۴۳۴۴۳
۳۴ بهار ۳۴۴۰۰۴۱
۳۵ بهارستان ۳۴۴۰۰۴۲
۳۶ بیستون ۳۴۴۳۲۷۰
۳۷ پارس ایران ۳۴۴۰۰۹۱
۳۸ پاسارگاد ۳۴۴۳۴۳۲
۳۹ پیمان ۳۴۴۳۲۰۴-۵
۴۰ پیمان دو ۷۲۵۳۸۴۹
۴۱ توکل ۳۴۴۳۹۸۰
۴۲ تهرانی ۳۴۴۳۹۱۷
۴۳ جاوید ۳۴۴۳۳۲۳
۴۴ جهان نما ۳۴۴۳۳۲۲-۵
۴۵ چینی ۳۴۴۳۲۴۸
۴۶ چینی ازنا ۳۴۴۳۴۷۰
۴۷ حامد ۰۹۱۲۲۸۸۸۰۶۲
۴۸ حرا ۳۴۴۳۹۱۵
۴۹ دانیال ۳۴۴۳۲۹۲
۵۰ درخشان ۳۴۴۳۹۰۱
۵۱ رضایت ۳۴۴۳۹۴۳
۵۲ رضوان ۷۲۲۶۱۶۲
۵۳ زمرد ۷۲۰۹۹۵۲
۵۴ سادات ۳۴۴۳۹۵۸
۵۵ سامان ۲۴۴۰۱۰۲
۵۶ سبلان ۳۴۴۳۹۴۶
۵۷ سپهر ۳۴۴۳۲۷۷-۸
۵۸ سعید ۳۴۴۰۰۸۱
۵۹ سهند ۱ ۳۴۴۳۳۹۹
۶۰ سهند ۲ ۰۹۱۲۱۵۱۳۸۲۵
۶۱ شاهین ۳۴۴۳۹۴۴
۶۲ شهاب ۷۲۲۲۳۲۶
۶۳ صفا ۳۴۴۰۰۶۸
۶۴ ظفر عدالت ۳۴۴۳۱۶۷
۶۵ عمران ۳۴۴۳۸۲۶
۶۶ غفاری ۷۲۲۲۵۰۷
۶۷ فجر ۳۴۴۳۳۳۴
۶۸ فدک ۳۴۴۳۳۶۶
۶۹ فیروزه ۲ ۳۴۴۳۳۱۴
۷۰ کبیر ۲-۳۳۴۴۳۳۰۱
۷۱ کوه ایران ۳۴۴۳۳۷۷
۷۲ کوهرنگ ۲ ۳۴۴۳۲۴۰
۷۳ کوه نور ۲ ۳۴۴۰۰۰۴
۷۴ کوهستان ۳۴۴۰۰۲۶
۷۵ کوهی ۳۴۴۰۰۲۱
۷۶ گلستان ۳۴۴۳۹۶۰
۷۷ گل سنگ ۳۴۴۳۲۵۶
۷۸ لعل ۳۴۴۳۸۹۹
۷۹ ماهان ۰۹۱۲۱۵۱۱۹۴۴
۸۰ متعهد ۳۴۴۰۲۰۶
۸۱ محمدی ۳۴۴۰۰۰۶
۸۲ مختاری ۳۴۴۳۷۳۶
۸۳ مدرس ۳۴۴۳۴۰۱-۲
۸۴ مروارید عزیزی ۳۴۴۰۱۸۱
۸۵ مروارید مرتضوی ۳۴۴۰۰۸۷
۸۶ معراج ۳۴۴۳۳۴۱
۸۷ ملاصدرا ۷۲۲۵۴۰۰
۸۹ ممتاز۱ ۳۴۴۳۷۹۰
۹۰ ممتاز۲ ۳۴۴۳۴۴۲
۹۱ موعود ۳۴۴۰۰۱۲
۹۲ مهدی ۷۲۷۴۹۸۰
۹۳ مهدی نو ۰۹۱۲۷۴۸۱۴۹۰
۹۴ میلاد ۰۹۱۲۷۴۸۱۴۹۰
۹۵ مبین ۱ ۳۴۴۳۴۵۳
۹۶ مبین ۲ ۳۴۴۰۰۰۵
۹۷ نادعلی ۷۲۲۵۹۷۲
۹۸ نصر ۷۲۲۲۲۷۶۹
۹۹ نگین ۳۴۴۳۲۰۳
۱۰۰ نماساز ۳۴۴۳۹۳۹
۱۰۱ ولیعصر ۳۴۴۰۰۱۴
۱۰۲ ونوس ۳۴۴۳۲۲۲
۱۰۳ هما ۷۲۳۵۷۷۸
۱۰۴ هیمالیا ۳۴۴۳۲۶۸
۱۰۵ باران ۷۲۲۲۹۲۹
۱۰۶ یاقوت ۳۴۴۰۰۰۲
۱۰۷ یزدانی ۳۴۴۰۰۹۶
۱۰۸ آبگینه ۷۲۰۶۵۶۲

 

 

۳+
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید