معادن سنگ تزئینی استان اصفهان

معادن سنگ تزئینی استان اصفهان

2081
0
استان اصفهان
استان اصفهان
ردیف نام معدن نام بهره بردار ماده معدنى تلفن بهره بردار شماره همراه
۱ گدار سرخ-جاجرمی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران سنگ چینی ۰۲۱۸۴۸۱۳۲۱۷–۰۲۱۸۸۹۱۲۱۶۳ ۰۹۱۳۴۱۰۵۵۲۸
۲ تخت کمند جرقویه حسین صلصالی تراورتن ۰۹۱۳۱۱۸۵۲۸۵-۰۳۱۲۵۸۳۶۷۰۷-۹ ۰۹۱۳۱۱۱۳۱۴۲
۳ سردهن غلامرضا عبدالهی تراورتن ۰۳۶۲-۴۲۴۷۴۹۵-۰۹۱۳۱۶۲۳۵۱۶ ۰۹۱۳۱۶۲۳۵۱۶
۴ عشین انارک دانیال نوروزی مهیاری مرمریت ۳۶۲۷۷۸۰۷ ۹۱۳۳۱۱۹۸۸۲
۵ لاشتر شرکت سهامی تجهیز معادن سینه کارداران لاشتر مرمریت  ۰۹۱۳۳۱۲۳۳۰۲-۰۹۱۳۳۲۶۷۹۳۸-۰۹۱۳۱۱۳۰۶۹۳ ۰۹۱۳۳۱۲۳۳۰۲
۶ اوره احرار شرکت احرار سپاهان گرانیت ۲۲۰۵۱۲۶-۸ ۰۹۱۳۱۲۳۱۶۳۹
۷ گدارسیاوش شرکت صنعتی و معدنی گدار سیاوش گرانیت ۰۹۱۱۲۱۲۲۱۲۸ -۰۲۱  ۲۲۸۵۶۶۷۰ ۰۹۱۱۲۱۲۲۱۲۸
۸ بازبنده نائین شرکت تاراز سنگ سبز مرمریت ۰۹۱۳۱۱۹۶۲۵۳    – ۰۲۱۸۸۷۳۳۵۹۸ ۰۹۱۲۸۳۴۵۶۷۶
۹ کمشچه رضا سردسته ورنوسفادرانی تراورتن ۰۹۱۳۳۰۷۲۶۳۱-۰۳۱۲۳۶۱۲۹۶۳ ۰۹۱۳۳۰۷۲۶۳۱
۱۰ کاشان حسن فرجی تراورتن ۰۹۱۳۳۶۱۱۳۰۴-۰۳۶۱۵۳۳۹۶۷۶ ۰۹۱۳۳۶۱۱۳۰۴
۱۱ کوه سفید شرقی هفتومان شرکت فراز معادن انارک مرمریت ۳۲۴۳۲۲۱۵۹۱-۰۳۲۴۳۲۲۲۵۵۹-۰۹۱۳۲۷۰۴۱۴۳ ۰۹۱۳۲۷۰۴۱۴۳
۱۲ گندم آباد نطنز مرتضی حبیب الهیان گرانیت ۰۲۱-۳۳۷۴۱۲۰۲-۰۹۱۲۱۱۱۹۵۶۶-۰۳۶۲۴۲۴۶۲۹۴ ۰۹۱۲۱۱۱۹۵۶۶
۱۳ طامه شرکت تعاونی معدنی تولید سنگ  فرش ریجن گرانیت ۹۱۲۱۱۶۶۳۷۱-۰۲۱۸۸۶۹۵۳۹۶ ۰۹۱۲۱۱۶۶۳۷۱
۱۴ قبله کوه اوره نطنز شرکت تعاونی تولیدی معدنی معدن کاران پرشین گرانیت ۶۲۷۰۴۳۸-۰۹۱۳۱۱۸۰۲۲۶ ۰۹۱۳۱۱۸۰۲۲۶
۱۵ هفتومان خور شرکت گل سنگ انارک مرمریت ۹۱۲۶۷۷۴۸۵۸ ۰۹۱۳۷۹۶۴۹۹۱
۱۶ سنگاب خور و بیابانک شرکت صدف سنگ خور مرمریت ۹۱۲۱۱۱۰۲۷۰ ۰۹۱۲۱۱۱۰۲۷۰
۱۷ چاه افضل خور شرکت تعاونی معدنی ستاره سنگ کویر مرمریت ۳۸۰۰۶۶۳   –       ۰۹۱۳۱۱۸۳۱۸۰-۳۸۰۴۵۹۹-۳۸۰۴۵۹۹-۶۲۷۴۷۴۷      ۰۹۱۳۱۱۸۳۱۸۰
۱۸ میان اباد خور شرکت خوب سنگان  نایین مرمریت ۹۱۳۱۱۱۰۰۲۶ ۰۹۱۳۱۱۱۰۰۲۶
۱۹ دق کوه کبود هفتومان فاطمه اقای جرقویه مرمریت ۰۹۱۳۱۱۸۵۲۸۵-۰۳۱۲۵۸۳۶۷۰۷-۹ ۰۹۱۳۱۱۸۵۲۸۵
۲۰ کوه سفید مرکزی هفتومان حسین صلصالی مرمریت ۰۳۱۴۵۸۳۷۰۷-۰۹۱۳۱۱۱۳۱۴۲ ۰۹۱۳۱۱۸۵۲۸۶
۲۱ کوه سفید غربی هفتومان محمود صلصالی مرمریت ۰۳۱۲۵۸۳۶۷۰۷-۹–۲۲۲۶۷۶۷ ۰۹۱۳۱۱۱۳۱۴۲
۲۲ نابر کاشان شرکت تعاونی کانه آرایش تهران تراورتن ۰۲۱۸۸۰۴۵۳۱۵-۸۸۰۴۵۲۳۲-۸۸۰۵۹۴۳۳ ۰۹۱۲۲۸۸۱۴۲۷
۲۳ الوان چاهریسه شرکت مرصاد سنگ اصفهان تراورتن ۹۱۳۱۱۸۷۰۰۹ ۰۹۱۳۱۱۸۲۳۷۶
۲۴ حسین آباد خور شرکت احرار سپاهان مرمریت ۲۲۰۵۱۴۶-۸ ۰۹۱۳۱۲۳۱۶۳۹
۲۵ خسرو آبادطرق شرکت صنعتی و معدنی کرکس سنگ تراورتن ۰۹۱۸۱۶۵۹۰۷۲-۰۸۶۶۳۲۲۵۱۰۹ ۰۹۱۸۱۶۵۹۰۷۲
۲۶ تل مراد ورطون رمضانعلی باقری ورتونی تراورتن ۹۱۳۲۱۱۰۴۷۰ ۰۹۱۳۲۱۱۰۴۷۰
۲۷ کوه کبود هفتومان حمید صلصالی مرمریت  ۰۳۱۲۵۸۳۶۷۰۷-۹- -۲۲۲۹۱۱۵ ۰۹۱۳۱۱۱۳۱۴۲
۲۸ دشت طاهر اباد خور شرکت کوثر سنگ صفه مرمریت ۹۱۳۱۱۱۰۰۲۶-۰۹۱۳۲۰۵۶۲۲۴ ۰۹۱۳۱۱۱۰۰۲۶
۲۹ میرزا شمس شرکت تعاونی معدنی میرزاشمس تراورتن ۰۳۱۲۳۲۲۳۸۶۶ -۰۹۱۳۱۱۹۲۰۲۵ ۰۹۱۳۱۱۹۲۰۲۵
۳۰ حمزاوه شرقی اول شرکت همیار رایع سپاهان مرمریت ۶۲۵۶۱۷۴   –    ۰۹۱۳ ۱۱۱۴۱۲۸ ۰۹۱۳۲۰۱۱۶۱۴
۳۱ الوان ورتون سعید مقرب طهرانی تراورتن ۰۹۱۳۱۱۸۳۷۸۰-۴۴۰۵۷۵۷ ۰۹۱۳۱۱۸۳۷۸۰
۳۲ باغستان پایین طرق علی عبدالهی تراورتن ۰۹۱۳۱۶۲۳۷۷۲-۰۳۶۲-۴۳۳۲۳۶۳-۰۹۱۳۱۶۲۳۵۱۶ ۰۹۱۳۱۶۲۳۵۱۶
۳۳ تجرکوه کاشان حسین پورحسنی مرمریت ۰۸۶۶۳۳۲۳۵۹۱ – ۰۹۱۲۱۲۴۳۲۸۹-  ۰۸۶۶۳۳۲۲۹۹۱ ۰۹۱۸۳۶۵۰۶۴۷
۳۴ طرق مصطفی صالحی حاجی ابادی تراورتن ۹۱۳۱۱۷۷۷۹۴ ۰۹۱۳۱۱۷۷۷۹۴
۳۵ تخت تجره شرقی کاشان بهنام نیکفر تراورتن ۸۶۶۳۲۲۶۶۶۷-۰۹۱۲۱۲۵۷۶۹۷-۰۹۱۲۲۱۳۳۸۶۳ ۰۹۱۸۳۶۹۴۷۷۰
۳۶ تخت سرخ اردستان محمد حسن عطاری تراورتن شکلاتی ۰۹۱۳۷۹۸۹۲۵۰-۳۴۴۱۴۷۳۵
۳۷ چشمه آب ترش جرقویه محمد مهدی کرباسی زاده اصفهانی تراورتن ۳۳۲۲۱۹۶۹۶ ۹۱۳۱۱۸۱۸۰۹
۳۸ تجره غربی کاشان علی آقا هاشمی تراورتن ۹۱۳۲۷۱۸۹۱۰-۹۱۸۱۶۶۳۵۶۲ ۰۹۱۸۱۶۶۳۵۶۲
۳۹ توتکان اردستان مجتبی بدیهی گرانیت ۰۳۳۱۲۶۳۲۳۹۰-۰۹۱۳۱۳۱۵۲۴۳ ۰۹۱۳۱۳۱۵۲۴۳
۴۰ سه میمه محمد رضا حاتمی زاد تراورتن  شکلاتی ۳۱۲۵۳۶۲۱۷۸-۰۹۱۳۲۰۶۳۷۱۹ ۰۹۱۳۲۰۶۳۷۱۹
۴۱ کزن سمیرم شرکت تعاونی مرمریت کزن نقش جهان مرمریت ۳۱۲۵۲۴۱۳۵۶ ۰۹۱۳۱۱۸۶۷۸۲
۴۲ لایار نطنز شرکت صنایع سنگ معدن لایار گرانیت ۲۷۸۸۷۸۰۰۴۴ ۰۹۱۳۳۰۵۴۴۸۵
۴۳ رامشه حمید صلصالی مرمریت ۲۲۲۶۷۶۷ ۰۹۱۳۱۱۴۷۱۱۸
۴۴ کال حمامی محمود صلصالی مرمریت ۲۲۲۶۷۶۷ ۰۹۱۳۱۱۸۵۲۸۶
۴۵ ورگوران طرق شرکت احرار سپاهان تراورتن ۲۲۱۰۸۱۳  –   ۰۳۱۱ ۲۲۰۵۱۲۶ ۰۹۳۳۲۶۶۲۸۵۰
۴۶ عاشق اباد خور حمید صلصالی مرمریت ۰۳۱۲۵۸۳۶۷۰۷-۹۱۳۱۱۸۵۲۸۶ ۰۹۱۳۱۱۸۵۲۸۶
۴۷ چاه سرخ زفره امیر حسین بلوری ورنوسفادرانی گرانیت ۰۹۱۳۳۱۲۲۴۴۰-۳۸۰۰۴۸۷ ۰۹۱۳۳۱۲۲۴۴۰
۴۸ سنگ سیاه نجف آباد شرکت تعاونی معدنی سنگ سیاه نجف آباد مرمریت ۷۷۲۲۱۲۴-۰۳۳۱۲۶۲۵۰۴۹ ۰۹۱۳۲۳۳۳۱۵۳
۴۹ علی آباد یداله مهرابی کوشکی مرمریت و آهک لاشه ۳۱۴۲۷۴۲۶۷۶ ۹۱۳۱۳۱۰۳۰۲
۵۰ شاهزاده قاسم استرک کاشان مرتضی آقا محمدی تراورتن ۹۱۸۱۶۶۳۳۵۴ ۰۹۱۸۱۶۶۳۳۵۴
۵۱ میان دشت خور شرکت صنعتی و معدنی احجار سپاهان مرمریت ۹۱۳۲۰۷۶۴۵۴ ۰۹۱۳۲۰۷۶۴۵۴
۵۲ تخت بزرگ ورتون احمد رضا طالبی تراورتن ۰۹۱۲۱۲۶۸۵۴۰-۲۶۴۹۱۹۶ ۰۹۱۲۱۲۶۸۵۴۰
۵۳ ظفرقند اردستان شرکت صنایع معدنی شکوفه بنفشه اردستان گرانیت ۹۱۳۱۱۹۳۰۲۶ ۰۹۱۳۱۱۱۱۴۷۵
۵۴ کوه سرتخت اوره نطنز شرکت تعاونی تولیدی معدنی معدن کاران پرشین گرانیت ۹۱۳۱۱۸۰۲۲۶-۳۸۰۳۹۵۲-۳ ۰۹۱۳۲۱۸۰۲۲۶
۵۵ مارچوبه اردستان شرکت سیاه سنگ گدار گرانیت ۹۱۲۱۲۰۲۵۴۸-۰۹۱۳۱۶۲۴۰۰۱ ۰۹۱۲۱۲۰۲۵۴۸
۵۶ مزرعه شادران سهیل نایین حمید رضا ستاره مرمریت ۹۱۳۱۱۸۳۶۶۷ ۰۹۱۳۱۱۸۳۶۶۷
۵۷ کوه کرکس نطنز شرکت تولیدی سنگ معدن گرانیت سفید ماسوره گرانیت ۹۱۳۱۱۹۸۳۹۳-۳۸۰۴۵۸۵ ۰۹۱۳۳۶۲۱۰۲۶
۵۸ علی گره شرکت تعاونی معدنی سنگ لاشه علی گره نایین سنگ لاشه آذرین ۹۱۳۳۲۳۰۱۱۴ ۰۹۱۳۳۲۳۰۱۱۴
۵۹ کمجان شرکت برنا سنگ بادرود تراورتن سفید ۳۶۲۴۳۴۶۷۷۱-۰۹۱۲۱۴۷۰۵۱۷-۰۲۱۵۶۲۲۴۷۴۰-۰۲۱۵۶۲۲۴۷۴ ۰۹۱۲۱۴۷۰۵۱۷
۶۰ الوان مرکزی سگزی شرکت پاوان الکا تراورتن ۰۲۹۲۳۲۵۳۶۵۱-۰۹۱۲۲۰۰۶۰۸۳ ۰۹۱۳۳۶۷۱۵۱۷
۶۱ ورزنه علی ابراهیمی ورزنه سنگ لاشه آذرین ۹۱۳۳۱۲۵۳۹۸ ۰۹۱۳۳۱۲۵۳۹۸
۶۲ مزرعه سعید اباد طرق ملک نصر اصفهانی تراورتن ۰۳۱۲۵۸۳۶۴۱۲-۰۹۱۳۳۱۴۴۶۲۲ ۹۱۳۳۱۴۴۶۲۵
۶۳ آبگرم ورتون بهمن درویشی تراورتن ۹۱۲۱۳۰۴۲۸۳ ۰۹۱۲۱۳۰۴۲۸۳
۶۴ تپه ماهور نصرتیه محمد رضا عباسی تراورتن ۹۱۳۱۶۸۶۹۱۸- ۳۸۰۲۳۶۲-۳۸۰۰۲۲۹ ۰۹۱۳۱۶۸۶۹۱۸
۶۵ کوه سفید پیناوند شرکت نرم پودر سپاهان باریت ۰۳۱۱-۲۲۱۴۳۴۴ ۰۹۱۳۱۱۸۲۶۱۵
۶۶ نادر اباد شماره ۲ خور شرکت تولیدی پارس مرمریت مرمریت ۹۱۳۳۱۵۰۰۳۸ ۰۹۱۳۳۱۵۰۰۳۸
۶۷ شرق خوراسگان میثم راطبی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۳۱۳۳۸۶۳-۲۶۷۹۱۲۲ ۰۹۱۳۳۱۳۳۸۶۳
۶۸ سیمان کویر کاشان شرکت سیمان کویر کاشان سنگ آهک لاشه ۰۳۶۱-۵۵۱۵۳۵۰-۷–۰۲۱۲۲۲۳۳۰۴۳-۰۹۱۳۳۶۱۶۷۸۲ ۰۹۱۳۳۶۱۶۷۸۲
۶۹ گلوبادامی جرقویه شرکت ثمین سنگ سنائی تراورتن ۰۹۱۳۲۰۲۷۰۱۵-۳۶۲۸۱۲۳ ۰۹۱۳۲۰۲۷۰۱۵
۷۰ غرب چشمه انجیره جرقویه محمد مهدی کرباسی زاده تراورتن ۹۱۳۱۱۸۱۸۰۹-۲۲۱۹۶۹۶ ۰۹۱۳۱۱۸۱۸۰۹
۷۱ باغستان بالا شرکت سعادت سنگ معدن تراورتن ۰۹۱۳۱۱۸۳۴۷۵-۴۵۰۰۵۹۲ ۰۹۱۳۱۱۸۲۴۷۵
۷۲ مزرعه حاجی رجب زفره نعمت اله ریاحی فر گرانیت ۰۳۱۱-۳۸۰۳۶۳۰-۰۹۱۳۳۱۲۹۲۵۸ ۰۹۱۳۳۱۲۹۲۵۸
۷۳ باقر اباد خور پروین صلصالی مرمریت ۰۳۱۲۵۸۳۶۷۰۷-۹
۷۴ نادر اباد خور شهین صلصالی مرمریت ۰۳۱۱-۲۲۲۶۷۶۷ ۰۹۱۳۱۱۵۵۸۱۲
۷۵ حمزاوه مرکزی شرکت تعاونی معدنی جوشقان سنگ مرمریت ۹۱۳۱۱۱۸۴۷۹-۴۴۱۶۸۴۷ ۰۹۱۳۱۱۱۸۴۷۹
۷۶ مارسار نطنز رضا حسن زاده دستجردی تراورتن ۳۸۰۲۴۰۷ ۰۹۱۳۱۱۹۷۸۱۹
۷۷ کش قبله نطنز شهین صلصالی تراورتن سفید ۰۳۱۲ – ۵۸۳۶۷۰۷ ۰۹۱۳۱۱۵۵۸۱۲
۷۸ تخت ورتون محمد رضا ثنایی تراورتن ۰۹۱۳۳۱۰۶۲۸۱-۰۳۱۳۲۷۲۴۷۱۱
 

۷۹

مزرعه خرمشهرخور عالم پایمرد مرمریت ۹۱۳۳۱۴۴۲۹۸ ۰۹۱۳۳۱۴۴۲۹۸
۸۰ طار محمود کرمعلی تراورتن ۸۶۶۳۳۲۲۴۸۱-۰۹۱۳۱۶۱۰۱۶۳ ۰۹۱۸۳۶۵۲۴۵۴
۸۱ بابا عبداله طار نطنز شرکت گسترش معادن و صنایع طلوع نطنز تراورتن ۹۱۳۱۱۸۲۱۲۴ ۰۹۱۳۱۱۸۲۱۲۴
۸۲ کوه خراطی جرقویه محمد تقی کیانی اذر خوارانی مرمریت ۹۱۳۱۱۴۰۴۲۲-۳۱۲۵۸۳۶۸۰۷ ۰۹۱۳۱۱۸۵۲۸۶
۸۳ کمریز تجره شرکت پردیس دژ ایستا تراورتن ۹۱۲۱۱۷۰۰۰۷ ۰۹۱۲۱۱۷۰۰۰۷
۸۴ یارند نطنز شرکت مجتمع صنعتی و معدنی بانیان سنگ سروش ابیانه تراورتن سفید ۰۹۱۷۱۱۲۱۹۲۰-۰۹۱۷۷۰۹۲۳۱۲-۰۳۶۲۴۳۲۲۲۳۱ ۰۹۱۷۱۱۲۱۹۲۰
۸۵ تخت بزرگ شرقی ورتون محمد قاسمی گورتی تراورتن ۰۹۱۳۳۰۶۷۲۴۷—-۰۳۱۳۲۲۸۲۳۹۹ ۹۱۳۳۰۶۷۲۴۷
۸۶ فتوح اباد نطنز سید تقی محسن الحسینی گرانیت ۰۳۶۲۴۲۴۴۴۵۱-۰۹۱۳۱۶۲۳۵۱۶ ۰۹۱۳۱۶۲۳۵۱۶
۸۷ مزرعه دبیر اران ابوالفضل  پور حسنی تراورتن ۹۱۲۱۲۴۳۲۸۹ ۰۹۱۲۱۲۴۳۲۸۹
۸۸ سنگ رگی نجف اباد شرکت تعاونی معدنی سنگ رگی سیاه نجف اباد مرمریت ۹۱۳۱۳۳۸۴۹۳ ۰۹۱۳۲۳۳۳۱۵۳
۸۹ چشمه سفید ابیانه شرکت تعاونی معدنی صلابت سنگ مرمریت ۹۱۳۱۶۱۷۰۸۹-۰۳۶۲۲۷۵۹۵۵۳ ۰۹۱۲۵۵۴۴۸۹۰
۹۰ ریزاب تجره کاشان احمد رضا توکل تراورتن ۰۹۱۳۳۱۹۵۷۳۳-۳۱۱-۳۸۰۲۲۶۴ ۰۹۱۳۳۱۹۵۷۳۳
۹۱ وشاره شهرضا صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی سنگ آهک لاشه ۲۱۲۲۰۵۳۶۱۷ ۰۹۱۳۱۱۰۰۲۰۶
۹۲ مرمریت و گرانیت آرنجن کاشان شرکت نگین سنگ کاشان مرمریت و گرانیت ۰۹۱۲۲۰۲۸۱۴۸–۰۳۱۵۵۵۴۰۷۳۴ ۹۱۲۲۰۲۸۱۴۸
۹۳ اوره نطنز شرکت تعاونی معدنی گرانیت شفق گرانیت ۰۹۱۳۱۶۲۳۵۷۱-۹۱۳۱۶۲۳۴۸۰-۳۶۲۴۲۴۲۸۰۹ ۰۹۱۳۱۶۲۳۵۷۱
۹۴ الهی نطنز احمد روح الهی گرانیت ۹۱۳۱۱۱۲۸۵۵-۳۸۰۲۰۶۹ ۰۹۱۳۱۱۱۲۸۵۵
۹۵ شمال کوه بادامی امیر صلصالی مرمریت ۹۱۳۳۱۴۶۵۱۲-۵۸۳۶۷۰۷ ۰۹۱۳۳۱۴۶۵۱۲
۹۶ ولاشون کاشان عباس پور حسنی تراورتن ۹۱۲۱۱۵۲۷۷۲-۰۲۱۲۶۱۱۳۳۵ ۰۹۱۲۱۱۵۲۷۷۲
۹۷ مزرعه حسن ابادجوشقان ایمان محمدی راد تراورتن ۹۱۲۲۱۵۴۸۴۱-۰۸۶۶۳۳۲۵۰۸۷ ۰۹۱۲۲۱۵۴۸۴۱
۹۸ یحیی آباد غلامرضا عبدالهی تراورتن ۹۱۳۱۶۲۳۵۱۶ ۰۹۱۳۳۳۱۶۰۴۰
۹۹ کوه مارشینان زفره غلامعلی ماهوش گرانیت ۹۱۳۱۱۸۰۸۱۱-۰۹۱۳۱۱۸۳۰۰۷-۶۲۷۲۶۹۸ ۰۹۱۳۱۱۸۰۸۱۱
۱۰۰ تخت سرخ غربی میمه مجتمع معادن سنگ  مروارید برادران امینی مرمر ۹۱۳۱۱۸۴۷۳۶ ۰۹۱۳۱۱۸۴۷۳۶
۱۰۱ چاه لر جرقویه شرکت معادن سنگ ایروانی (شمسا) تراورتن ۰۲۱۸۸۹۴۳۱۳۲-۴۶۶۲-۰۹۱۲۱۲۴۹۳۵۳ ۰۹۱۲۱۲۴۹۳۵۳
۱۰۲ کوه آفرین هفتومان خور شرکت کاوش سنگ انارک مرمریت ۹۱۲۱۲۴۶۲۴۰-۸۸۷۷۷۹۳ ۰۹۱۳۱۲۴۶۲۴۰
 

۱۰۳

مزرعه امامیه خور احمد بهنام نژاد مرمریت ۲۶۰۰۸۳۹-۹۱۳۹۱۷۴۵۱۷ ۰۹۱۳۹۱۷۴۵۱۷
۱۰۴ راوند کاشان شرکت تعاونی معدنی رحمت آباد تراورتن ۰۹۱۲۱۰۹۰۰۰۱-۰۳۶۱۴۴۶۰۷۳۱-۰۹۱۳۳۶۳۲۵۶۹ ۰۹۱۳۰۳۰۱۷۳۰
۱۰۵ خنب کاشان شرکت درین کاشان تراورتن ۰۳۶۱-۵۳۳۸۰۷۲-۰۲۱۸۸۵۴۰۳۳۹ ۰۹۱۳۱۶۱۰۰۱۳
۱۰۶ درجه طرق غلامرضا محمدی راد تراورتن ۰۸۶۶۳۲۲۶۵۶۴-۰۹۱۸۱۶۵۹۲۶۷ ۰۹۱۸۱۶۵۹۲۶۷
۱۰۷ قله تک تک خور شرکت صنایع سنگ  مرمریت صدف کوه فلارد مرمریت ۹۱۳۱۱۸۸۲۰۱-۰۳۱۱۵۳۱۵۵۸۰ ۰۹۱۳۱۱۸۸۲۰۱
۱۰۸ کوه الوند گلپایگان شرکت تولیدی شن و ماسه توحید گلپایگان سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۷۱۹۴۲۲ ۰۹۱۳۱۷۱۹۴۲۲
۱۰۹ پازنواردستان عبد الحمید سلطانی تراورتن ۳۱۲۵۲۴۱۳۵۶ ۰۹۱۳۱۱۸۶۷۸۲
۱۱۰ اردهال کاشان شرکت تعاونی معدنی اردهال کاشان مرمریت ۰۸۶۶۳۳۲ ۲۴ ۸۱–۰۹۱۳۱۶۱۰۱۶۳ ۰۹۱۳۳۲۶۶۰۲۲
 

۱۱۱

کوه لابرشته سه میمه اسداله صادقی ورنوسفادرانی تراورتن سفید ۰۹۱۳۱۱۷۸۶۱۱-۳۶۲۵۸۳۲ ۰۹۱۳۱۱۷۸۶۱۱
۱۱۲ جوزدان نجف اباد حسین مختاری اسفیدواجانی مرمریت ۰۳۳۱۲۶۲۹۵۶۵-۰۹۱۳۱۳۱۰۰۱۲ ۰۹۱۳۱۳۱۰۰۱۲
۱۱۳ کوهپایه علیرضا قرانتی کوپائی سنگ لاشه آذرین ۹۱۳۸۸۹۹۰۶۶ ۰۹۱۳۸۸۹۹۰۶۶
۱۱۴ استرک جوشقان ۲ کاشان فاطمه صادقی تراورتن ۰۹۱۸۹۵۹۵۰۳۷-۰۹۱۸۳۶۶۰۷۰۰-۰۸۶۶۳۳۲۲۴۶۶ ۰۹۱۸۹۵۹۵۰۳۷
۱۱۵ استرک جوشقان کاشان محمود تیموری تراورتن ۰۹۱۳۱۱۱۱۳۰۹  –   ۰۸۶۶۳۳۲  ۲۴۶۶-۰۹۱۸۸۶۶۸۸۲۷ ۰۹۱۳۱۱۱۱۳۰۹
 

۱۱۶

شجاع آباد کاشان جواد میرزائی شادیانی سنگ گچ ۰۳۱۵۵۵۴۸۱۵۱-۰۹۱۳۱۶۱۳۲۹۴ ۰۹۱۳۱۶۱۳۲۹۴
۱۱۷ گل و مل اردستان محمد مهدی کوچکی تراورتن سفید ۹۱۳۴۰۸۴۱۵۱-۲۳۳۰۳۷۰ ۰۹۱۳۴۰۸۴۱۵۱
۱۱۸ عشین  انارک اشرف السادات علیزاده بیدگلی سنگ گچ ۰۹۱۳۱۱۸۷۶۷۷-۴۵۲۷۱۱۲۵ ۰۹۱۳۳۶۱۰۷۶۲
۱۱۹ شورغستان نطنز جمشید مولائی تراروتن سفید ۰۲۱۲۲۸۵۶۶۷۰—۹۱۲۱۱۳۱۱۹۳ ۰۹۱۲۱۱۳۱۱۹۳
۱۲۰ زرد کوه نایین مجید ملک زاده گرانیت ۹۱۲۱۸۸۵۲۸۲ ۰۹۱۲۱۸۸۵۲۸۲
۱۲۱ سنگاب مار خور شرکت معدنی دشت خور بنتونیت ۰۹۱۲۴۷۷۳۶۳۱-۰۲۱۳۳۵۶۶۳۰۵ ۰۹۱۲۴۷۷۳۶۳۱
۱۲۲ لاگهراوره نطنز سید حسن شجاعت الحسینی گرانیت ۰۹۱۳ ۱۶۱ ۸۱۹۸-۰۳۶۲۴۵۲۲۰۳۶ ۰۹۱۳۱۶۱۸۱۹۸
۱۲۳ جنوب کوه هنبونه جرقویه ابوالفضل   محمدی تراورتن ۹۱۳۱۱۸۶۱۷۶ ۰۹۱۳۱۱۸۶۱۷۶
۱۲۴ گرداب طرق شرکت تعاونی معدنی طلوع سنگ تراورتن ۰۳۶۲-۴۳۳۲۳۶۳-۰۹۱۳۱۶۲۳۵۱۶ ۰۹۱۳۱۶۲۳۵۱۶
۱۲۵ ونستان نایین رضوان شریعتی  جونی گرانیت سفید ۰۹۱۳۳۲۸۱۲۶۷-۳۸۰۴۶۱۶-۳۸۰۰۰۷۵ ۰۹۱۳۳۲۸۱۲۶۷
۱۲۶ غرب اوره نطنز حمید شاهمرادی گرانیت ۶۲۵۴۴۷۸ ۰۹۱۳۱۱۲۷۴۴۰
۱۲۷ کوه باغ موسی رضوانشهر شرکت ستونهای کلیبرسال سیلیس ۹۱۲۱۰۹۶۶۱۲ ۹۱۲۱۰۹۶۶۱۲
۱۲۸ تجره کاشان شرکت پارس معدن نوین سپاهان مرمر-تراورتن ۹۱۲۱۳۰۷۹۱۱ ۰۹۱۳۲۷۱۸۹۱۰
۱۲۹ شیراز کوه نایین امیر حیدری تودشکچوئی خاک صنعتی ۳۱۴۶۴۳۲۴۸۲ ۹۱۳۳۶۵۴۳۹۹
۱۳۰ کوه دامنه داران شرکت پارسیان کانی پاسارگاد سنگ آهک لاشه ۲۳۶۲۷۶۶-۰۹۱۳۳۱۴۵۶۳۶ ۰۹۱۳۳۱۴۵۶۳۶
۱۳۱ کوه حاجی ابراهیم گلپایگان علی بامداد سنگ آهک لاشه ۰۲۱-۲۲۰۵۳۶۱۷ ۰۹۱۳۱۷۲۴۴۵۰
۱۳۲ مسیل عروسان کبودان مسعود رفیعی مرمریت ۹۱۳۱۱۱۲۷۰۹ ۰۹۱۳۱۱۱۲۸۰۹
۱۳۳ مزده طرق شرکت معدنی تخت جمشید میمه تراورتن ۹۱۸۱۶۵۹۰۴۳-۰۸۶۶۳۳۲۴۰۸۹-۰۸۶۶۳۳۲۰۸۸ ۰۹۱۸۱۶۵۹۰۴۳
۱۳۴ هتن آباد شرکت تعاونی معدنی هتن اباد مرمریت ۰۳۱۱۵۷۲۰۱۰۰-۰۹۱۳۳۱۱۱۵۴۷ ۰۹۱۳۳۱۱۱۵۴۷
۱۳۵ تورزن اردستان صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی گرانیت ۰۲۱-۲۲۰۵۳۶۱۷ ۰۹۱۲۱۳۲۶۴۸۳
۱۳۶ تپه چغازخور شرکت تعاونی معدنی نوین بهسنگان سپاهان مرمریت ۳۸۰۲۲۷۲-۰۹۱۳۱۰۳۶۹۵۰ ۰۹۱۳۲۰۰۴۰۶۰
۱۳۷ خرم دشت خور شرکت کیوان سنگ خور مرمریت ۹۱۳۱۱۳۷۶۵۸-۴۴۰۳۲۳۶- ۰۳۱۳۴۲۰۲۵۵۴ ۰۹۱۳۱۱۳۷۶۵۸
۱۳۸ آب پونه تیران اردشیر صالحی مورکانی سنگ آهن ۰۹۱۳۱۱۸۳۶۰۷-۶۲۴۳۸۰۶ ۰۹۱۳۱۱۰۵۱۹۰
۱۳۹ فسخود اردستان رضا علی جعفری تراورتن ۹۱۳۱۷۶۸۸۰۸
۱۴۰ چاقامیل تیران محمد احسان علی محمدی مرمریت ۹۱۲۱۳۶۵۳۹۶ ۹۱۲۱۳۶۵۳۹۶
۱۴۱ کوه دولااون ازوار کاشان منصور مجدم تراورتن ۹۱۳۱۱۸۲۷۷۲ ۰۹۱۳۱۱۸۲۷۷۲
۱۴۲ سیاهکوه ورکان کاشان محسن میرزایی مرمریت ۲۱۸۸۲۰۵۶۵۶ ۰۹۱۲۱۳۷۳۴۹۳
۱۴۳ کلوخ میمه سیدرحیم نوربخش مرمریت ۹۱۳۱۱۱۲۳۷۴—۰۳۱۳۳۸۰۷۹۱۶ ۹۱۳۱۱۱۲۳۷۴
۱۴۴ مرغ برخوار سید علی موسویان مرمریت ۰۹۱۳۱۱۸۱۶۵۹==۰۳۱۳۶۲۴۷۴۷ ۹۱۳۱۱۸۱۶۵۹
۱۴۵ گل آباد نطنز صادق حاج هاشمی تراورتن سفید ۰۹۱۳۲۸۶۲۴۱۱-۰۳۱۲۳۲۲۶۳۰۷ ۰۹۱۳۲۸۶۲۴۱۱
۱۴۶ تراورتن کوه هنبونه شماره ۲ علی کوهی اصفهانی تراورتن ۰۹۱۳۱۱۳۵۰۸۰–۰۹۱۳۳۱۳۱۲۰۲–۰۳۱۳۳۸۰۷۸۷۰ ۹۱۳۱۱۳۵۰۸۰
۱۴۷ شرق ظفرقند شرکت معدنی گرانیت صورتی شرق ظفرقند گرانیت ۹۱۳۳۱۲۲۲۰۴ ۰۹۱۳۳۱۲۲۲۰۴
۱۴۹ صالح پیغمبر شرکت صنایع سنگ و معدن دلیجان سنگ سنگ چینی ۸۶۶۴۲۲۲۴۱۴-۰۹۱۸۱۶۵۸۰۷۵ ۰۹۱۸۱۶۵۸۰۷۶
۱۵۰ نیاسر امیر طباخ تراورتن ۰۳۶۲۳۲۲۲۶۱۰-۰۹۱۳۱۶۲۶۵۳۳-۰۹۱۳۳۶۱۴۴۹۷ ۰۹۱۳۲۶۲۲۱۹۰
۱۵۰ زارمان کاشان محمد رضا حریت مرمریت ۰۹۱۳۱۱۸۶۹۵۵-۴۴۱۴۲۸۱ ۰۹۱۳۱۱۸۶۹۵۵
۱۵۱ ازوار کاشان تعاونی معدنی صدران اوره نطنز تراورتن ۹۱۳۱۶۱۸۱۹۸ ۰۹۱۳۱۶۱۸۱۹۸
۱۵۲ لایبید شرکت نگین سنگ لایبید سنگ چینی ۶۶۸۰۰۰۱-۹ ۰۹۱۲۱۴۹۰۹۳۳
۱۵۳ کاظم آباد خور خانم خرم غلامرضائی مرمریت ۰۳۲۴۴۲۲۲۳۷۰-۰۹۱۳۳۲۳۱۲۰۶ ۰۹۱۳۹۲۳۱۲۰۶
۱۵۴ حمزاوه غربی اول شرکت حمزاوه سنگ مرمریت ۰۹۱۳۱۱۳۷۱۰۸   –    ۰۹۱۳۱۱۱۸۴۷۹-۴۴۱۶۸۴۷ ۰۹۱۳۱۱۱۸۴۷۹
۱۵۵ کشه طرق شرکت شهریار سنگ طرق تراورتن ۳۸۰۲۲۲۴ ۰۹۱۳۱۱۸۲۱۲۴
۱۵۶ فتح اباد شرکت تعاونی معدنی اردهال کاشان تراورتن ۰۸۶۶۳۳۲ ۲۴ ۸۱–۰۹۱۳۱۶۱۰۱۶۳ ۰۹۱۳۱۶۱۰۱۶۳
۱۵۷ کوه مهیار شرکت مهیار شن سپاهان سنگ آهک لاشه ۹۱۳۲۱۸۷۵۰۷ ۰۹۱۳۱۲۵۳۳۹۳
۱۵۸

۱۵۹

سیبک فریدونشهر شرکت تعاونی سنگ کوهسار فریدونشهر مرمریت ۰۳۷۲۵۲۲۲۷۲۰-۰۹۱۳۳۷۲۰۳۸۷ ۰۹۱۳۳۷۲۰۳۸۷
۱۶۰ کوه انجیرو چاه ملک شرکت زرین سپاهان سنگ آهک لاشه ۰۳۱۱۶۲۶۵۹۹۲-۶۲۶۵۹۹۱ ۰۹۱۳۱۳۱۰۲۳۱
۱۶۱ کوه پوریای ولی سروشبادران مجتبی عزیز خانی طالخونچه سنگ آهک لاشه ۰۳۱۳۶۲۴۳۸۰۶-۰۹۱۳۱۱۸۶۷۵۱ ۰۹۱۳۱۱۸۶۷۵۱
۱۶۲ کوه بادریز بیاضه علیرضا رفیع سنگ لاشه آذرین ۴۵۱۹۰۹۲
۱۶۳ تهران کوه اردستان شرکت صنعتی معدنی پرفیری ایرانیان سنگ لاشه آذرین ۰۲۱۲۶۲۰۱۴۸۸-۰۹۱۲۳۲۳۰۹۰۵ ۰۹۱۲۳۲۳۰۹۰۵
۱۶۴ کوه تنگ جوزدان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۹۳۰۹۲—۰۳۱۳۷۷۷۹۲۱۸ ۹۱۳۱۱۹۳۰۹۲
۱۶۵ غرب کوه زنگی ورنامخواست محمد فرهمند دهقانپور ورنامخواستی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۲۳۴۸۵۱۷-۰۳۱۵۲۲۲۰۷۵ ۰۹۱۳۲۳۴۸۵۱۷
۱۶۶ ازوار کاشان بهزاد ابراهیمی مرمریت ۳۸۶۲۱۱۶-۰۹۱۳۱۱۷۴۲۲۷-۰۹۱۳۴۱۱۹۶۰۷ ۰۹۱۳۱۱۷۴۲۲۷
۲۸۲۱۶۷ مهاباد اردستان شرکت معدنی احجارسپاهان تراورتن ۰۹۱۳۲۰۷۶۴۵۴-۳۳۸۰۷۱۹۶ ۰۹۱۳۲۰۷۶۴۵۴
۱۶۸ زمان آباد نایین شرکت اصفهان بتون راه سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۵۲۹۶۹-۲۶۴۸۷۱۳ ۰۹۱۳۱۱۵۲۹۶۹
۱۶۹ سیمان  خاکستری نایین شرکت سیمان نایین آلوویوم و آهک لاشه  ۰۲۱-۸۷۶۶۰۴۳-۸۷۶۲۶۸۷ ۰۹۱۲۳۱۴۱۶۲۴
۱۷۰ میمه حمید رضا سالاری مرمریت ۶۳۳۳۶۱۶-۰۹۱۳۳۱۶۸۴۰۲ ۰۹۱۳۳۱۶۸۴۰۲
۱۷۱ چاه سفید همت اباد غلامرضا عبدالهی تراورتن ۹۱۳۱۶۲۳۵۱۶ ۰۹۱۳۱۶۲۳۵۱۶
۱۷۲ حسن آباد جرقویه علی اصغر خسرونژاد سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۷۰۵۱۸-۲۶۰۱۳۳۲ ۰۹۱۳۱۱۷۰۵۱۸
۱۷۳ گلاب تیران علی اصغر خلیلی ده کلبعلی سنگ آهک لاشه
۱۷۴ شمال غرب اوره نطنز شرکت تعاونی گلشن قائم گرانیت ۰۹۱۳۳۶۴۴۱۷۰-۰۳۶۲۴۵۲۲۱۷۷ ۰۹۱۳۳۶۴۴۱۷۰
۱۷۵ شمال ورتون اکبر قاسمی تراورتن ۹۱۳۱۳۱۵۴۲۵ ۰۹۱۳۳۲۳۱۶۰۴
۱۷۶ نشلج کاشان هادی توکلی مرمریت ۹۱۲۱۱۰۵۸۸۵ ۰۹۱۳۱۶۲۲۳۱۱
۱۷۷ غرب کوه دمبلینی برخوار فلامرز طاهری دولت آبادی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۸۲۵۹۰-۵۵۵۰۱۱۵ ۰۹۱۳۱۱۸۲۵۹۰
۱۷۸ گود جیگارگ خور اکبر جهانگیری مرمریت ۰۹۱۳۲۱۹۷۶۱۵-۳۲۲۱۸۰۳۲-۰۹۱۳۱۱۳۷۶۵۸ ۰۹۱۳۲۱۹۷۶۱۵
۱۷۹ قاسم آباد استرک کاشان سیمین تاج رضائی تراورتن ۰۹۱۲۱۱۵۲۷۷۲-۰۲۱۲۲۸۸۰۱۳۷ ۰۹۱۲۱۱۵۲۷۷۲
۱۸۰ جنوب چاهریسه اردستان شرکت زنده رود اسپادانا تراورتن ۹۱۳۳۰۷۷۹۶۴ ۰۹۱۳۳۰۷۷۹۶۴
۱۸۱ مالواجرد آمنه دهقانی کوله پارچه مرمریت ۲۶۵۲۸۹۸ ۰۹۱۳۳۱۳۱۵۲۳
۱۸۲ جنوب چاه ملک محمد رضا واحدی مرمریت ۰۹۱۲۷۹۸۱۵۲۲-۰۹۱۳۱۱۸۰۹۴۲ ۰۹۱۳۱۱۸۰۹۴۲
۱۸۳ فرح آباد کاشان عبداله قربانی تراورتن ۰۹۱۸۸۶۶۱۳۳۷-۰۸۶۶۳۳۲۲۷۸۴ ۰۹۱۸۸۶۶۱۳۳۷
۱۸۴ شرق کوه انجیله باقر آباد شرکت مرات سنگ کویر سنگ آهک لاشه ۳۱۱۵۲۱۳۱۱۴ ۰۹۱۳۳۶۸۴۲۷۵
۱۸۵ کوه زرد خنب کاشان غلامرضا بلوری ورنوسفادرانی تراورتن ۳۱۳۳۸۰۱۴۸۱ ۰۹۱۳۱۱۱۱۰۰۰
۱۸۶ دستجرد نطنز منا سادات میرمحمد تراورتن ۳۶۲۴۲۴۲۶۶۹-۰۹۱۳۱۶۲۳۵۶۱ ۰۹۱۳۱۶۲۳۵۶۱
۱۸۷ سعادت آْباد برخوار پریسا اسلامی فارسانی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۶۶۵۴۱۷ ۰۹۱۳۱۶۶۵۴۱۷
۱۸۸ کوه انجیرو چاه ملک امید صمدی مرمریت ۳۳۸۰۱۳۹۰ ۹۱۳۱۱۲۷۷۷۹
۱۸۹ غرب عروسان خور صدیقه جعفری رنانی مرمریت ۰۹۱۳۳۱۳۴۸۱۱-۴۵۰۶۷۱۹ ۰۹۱۳۳۱۳۴۸۱۱
۱۹۰ کوه شتر مهیار سید احمد حسینی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۸۳۶۰۷-۳۶۲۴۳۸۰۶ ۰۹۱۳۱۱۸۳۶۰۷
۱۹۱ شمال کوه جعفر آباد برخوار شرکت زرین سپاهان سنگ آهک لاشه ۶۲۶۵۹۹۲-۶۲۶۵۹۹۱ ۰۹۱۳۱۱۸۶۹۹۵
۱۹۲ نیسیان اردستان حمزه منتظمی گرانیت ۰۹۱۳۱۶۴۰۰۲۱-۴۴۱۱۲۳۳ ۰۹۱۳۱۱۰۸۱۱۹
۱۹۳ لادرجه۱ طرق شرکت مروارید طار تراورتن ۳۶۲۴۲۴۳۰۳۱ ۰۹۱۳۱۶۲۳۵۱۶
۱۹۴ بابا حاجی نطنز شرکت سنگ آریا نطنز ایرانیان تراورتن ۰۹۱۲۱۱۳۸۱۲۴-۰۲۱۸۸۷۵۲۳۱۱ ۰۹۱۲۱۱۳۸۱۲۴
۱۹۵ غرب محمد آباد جرقویه داود عباسیان سنگ آهک لاشه ۹۱۳۲۰۶۵۴۳۰-۰۳۱۲۶۵۲۲۳۳۵ ۰۹۱۳۲۰۶۵۴۳۰
۱۹۶ شمال شرق کمشچه شرکت صنعتی معدنی توسعه گران سپاهان جی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۱۱۱۷۶۷ – ۲۳۰۱۷۱۱ ۰۹۱۳۳۱۱۱۷۶۷
۱۹۷ سبز اردستان حسین بلوری ورنوسفادرانی گرانیت ۳۱۱۳۸۰۰۴۸۷ ۰۹۱۳۳۱۲۲۴۴۰
۱۹۸ جنوب کوه گل ورتون رحیم علی اصغری تراورتن ۰۹۱۳۳۶۷۱۵۱۷-۰۳۱۲۶۸۴۲۰۵۵-۰۹۱۳۳۳۳۲۲۹۷۱ ۰۹۱۳۳۶۷۱۵۱۷
۱۹۹ غرب کوه تختی برخوار حسن عبدالهی هسنیجه سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۰۵۴۵۵۱-۶۸۲۱۴۵۳ ۰۹۱۳۱۰۵۴۵۵۱
۲۰۰ تنگ برزگله تیران ابراهیم پاکدامن سنگ آهک لاشه ۳۱۴۳۲۲۵۱۴۶ ۹۱۳۱۳۳۰۱۶۴
۲۰۱ دائیان کاشان شرکت تعاونی معدنی سنگ لاشه مروارید کبیر سنگ لاشه آذرین ۰۹۱۲۲۵۲۶۲۳۹-۰۲۵۱۲۹۳۶۲۳۰ ۹۱۲۴۵۲۸۳۰۵
۲۰۲ غرب کوه پازنو اردستان شرکت کهن خاک نقش جهان سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۱۹۴۷۵۰-۲۲۳۲۰۳۲ ۰۹۱۳۳۱۹۴۷۵۰
۲۰۳ جوینان کاشان نادر بهرامی گرانیت ۰۹۱۳۱۳۱۰۱۶۵-۹۱۲۱۰۴۵۰۷۷ ۴۲۴۴۴۴۸۴
۲۰۴ کوه حسن آباد اردستان صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۳۴۸۰۶-۵۲۴۵۸۷۵ ۰۹۱۳۱۱۳۴۸۰۶
۲۰۵ شرق کوه دارهنه نطنز حسینعلی حاجی حیدری ورنوسفادرانی مرمریت ۰۹۱۳۱۱۸۲۷۳۹-۶۲۴۴۵۵۵ ۰۹۱۳۱۱۸۲۷۳۹
۲۰۶ کوه سفید اردستان اسداله  کندری ورنوسفادرانی تراورتن ۰۹۱۳۱۱۹۷۸۲۰-۳۸۰۳۷۹۹ ۰۹۱۳۱۱۹۷۸۲۰
۲۰۷ زوار انارک محمود صلصالی مرمریت ۹۱۳۱۱۲۸۰۰۰-۳۸۰۱۱۳۶ ۰۹۱۳۱۱۲۸۰۰۰
۲۰۸ غرب کوه کلنگ میمه شرکت راه و ساختمان خاک پی سنگ آهک لاشه ۳۱۳۴۳۴۱۹۷۲ ۹۱۳۳۱۰۰۴۴۲
۲۰۹ جنوب خیرآباد نایین محمد رضا شریفی ولدانی سنگ لاشه آذرین ۰۹۱۳۱۱۱۱۳۵۵-۳۸۰۴۷۳۷ ۰۹۱۳۱۱۱۱۳۵۵
۲۱۰ کوه سفید فرخی حمید اداوی مرمریت ۰۹۱۳۱۱۳۷۶۸۵-۰۳۱۱۴۴۰۳۲۳۶ ۰۹۱۳۱۱۳۷۶۸۵
۲۱۱ جنوب پنداس کاشان احمد رضا شاپوری مرمریت ۹۱۳۱۶۳۰۲۹۷ ۰۹۱۸۸۶۶۵۶۶۹
۲۱۲ شرق ورگوران طرق عبداله ابوتراب تراورتن ۰۹۱۲۶۱۴۷۹۵۳-۰۲۱۸۸۹۰۷۹۸۹ ۰۹۱۲۶۱۴۷۹۵۳
۲۱۳ علی آباد (۲) نجف آباد کوثر سنگ ایرانیان سنگ آهک لاشه ۳۱۳۶۲۵۲۹۷۱ ۹۱۳۱۸۵۲۰۶۶
۲۱۴ شرق کوه کبودطاهر آباد اعظم حاجی هاشمی مرمریت ۰۹۱۳۱۱۱۱۴۷۵-۳۶۴۶۵۰۵ ۰۹۱۳۱۱۱۱۴۷۵
۲۱۵ غرب چوپانان حسینعلی قدسی ورنوسفادرانی مرمریت ۰۹۱۳۱۱۸۱۴۲۴-۲۳۶۴۹۶۶ ۰۹۱۳۱۱۸۱۴۲۴
۲۱۶ غرب دنبی برخوار احمد طاهری دولت آبادی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۰۰۲۶۱۹-۴۴۰۵۹۸۱ ۰۹۱۳۱۱۸۲۵۹۰
۲۱۷ جوشقان قالی شرکت کاوش کویر سپاهان مرمریت ۹۱۳۲۶۹۸۳۹۷ ۰۹۱۳۲۶۹۸۳۹۷
۲۱۸ جنوب کوه هفت چنگ خور شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ مرمریت ۹۱۲۵۲۵۶۰۵۷ ۰۹۱۳۴۰۱۶۵۵۹
۲۱۹ غرب رامشه ذوالجلال امیری مرمریت ۰۹۱۲۶۳۴۵۰۰۱-۰۲۱۳۳۱۲۶۵۶۳ ۰۹۱۳۳۱۰۴۲۷۳
۲۲۰ غرب کوه پارور تجره بهمن اسفندی تراورتن ۹۱۳۲۰۹۸۵۸۹-۰۳۱۲۴۲۲۴۰۱۵ ۰۹۱۳۲۰۹۸۵۸۹
۲۲۱ علی آباد کاشان شرکت مبتکرین اقتصادی شایان سنگ آهک لاشه ۲۱۲۶۸۵۱۷۴۴ ۹۳۶۰۳۹۰۱۱۶
۲۲۲ غرب کوه هنبونه جرقویه محمد مهدی زارعی تراورتن ۹۱۳۱۱۸۶۴۳۵-۶۸۱۳۸۹۰ ۰۹۱۳۱۱۸۶۴۳۵
۲۲۳ چاه افضل شماره ۲ خور شرکت ستاره سنگ کویر مرمریت ۹۱۳۱۱۸۳۱۸۰-۰۳۱۱۳۸۰۴۵۹۹ ۰۹۱۳۱۱۸۳۱۸۰
۲۲۴ شمال مرغ برخوار شرکت سنگ کاران زرین سپاهان سنگ آهک لاشه ۹۱۳۷۹۶۳۵۲۹-۵۴۹۱۹۹۹ ۰۹۱۳۷۹۶۳۵۲۹
۲۲۵ غرب کوه زارمان کاشان شرکت پردیس سنگ کیمیا تراورتن ۹۱۲۱۱۷۰۰۰۷-۰۲۱۸۸۹۸۶۱۵۲ ۰۹۱۲۱۱۷۰۰۰۷
۲۲۶ جنوب برزآباد کاشان مصطفی قنبری مرمریت ۰۹۱۸۱۶۵۹۳۵۹-۰۸۶۶۳۳۲۴۷۶۶ ۰۹۱۲۲۱۵۴۸۴۱
۲۲۷ شرق کوه چاه لر جرقویه محمود صلصالی تراورتن ۰۳۱۲۵۸۳۶۷۰۷-۹–۲۲۲۶۷۶۷ ۰۹۱۳۱۱۸۵۲۸۶
۲۲۸ غرب بل کوه جرقویه شرکت تجارتی سنمار مرمریت ۰۹۱۲۴۲۴۴۳۴۹-۰۲۱۸۸۷۸۳۱۶۷ ۰۹۱۲۳۳۶۲۶۲۹
۲۲۹ مهیار جنوبی شماره ۲ عباسعلی اسماعیلی سنگ آهک لاشه ۳۱۳۳۳۷۴۹۹۵ ۹۱۳۱۱۸۹۳۳۱
۲۳۰ کوه حاجی ابوطالب مورچه خورت شرکت تاراز سنگ مهرگان سنگ آهک لاشه ۴۵۲۹۳۰۹۳ ۹۱۳۳۴۷۴۹۴۰۰
۲۳۰ شمال کوه آفرین خور ناصر غفوریان اردکانی مرمریت ۹۱۳۰۹۸۳۰۶۸ ۰۹۱۳۱۰۵۷۹۵۵
۲۳۱ شرق پاغون جوشقان قالی مهران جمالی مرمریت ۹۱۳۳۷۲۰۱۱۰-۰۳۷۲۳۴۲۶۲۶۵ ۰۹۱۳۳۷۲۰۱۱۰
۲۳۲ شوراب میمه شرکت شوراب معدن میمه تراورتن ۰۹۱۳۲۷۱۸۹۱۰-۰۳۷۲۳۲۴۸۰۹۹ ۰۹۱۳۲۷۱۸۹۱۰
۲۳۳ شمال کوه مارشینان زفره حمید آدمی دهکردی سنگ لاشه آذرین ۰۹۱۳۱۱۵۴۱۷۵-۲۶۰۷۷۱۰ ۰۹۱۳۱۱۵۴۱۷۵
۲۳۴ کال مندلی خور مهدی صلصالی مرمریت ۰۹۱۳۱۱۷۳۱۷۹-۵۸۳۶۷۰۷ ۰۹۱۳۱۱۸۵۲۸۶
۲۳۵ غرب کوه انجیله کمشچه حبیب اله کریمی قلعه تکی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۱۵۷۲۲۴ ۰۹۱۳۱۱۵۷۲۲۴
۲۳۶ دره انجیل نجف آباد عباس کبیری خوزانی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۰۹۶۶۰۱—۰۳۱۳۳۶۲۰۷۳۰ ۰۹۱۳۳۰۹۶۶۰۱
۲۳۷ کوه سریتی خور علی عزتی مرمریت ۰۹۱۲۱۸۷۱۴۸۸-۰۲۱۴۴۲۲۹۱۷۵ ۰۹۱۳۱۱۲۳۹۷۳
۲۳۸ جهاد آباد شاهین شهر شرکت آجر نمای کوثر سپاهان شیل ۰۹۱۳۱۰۶۱۲۵۵-۵۴۹۳۰۳۶ ۰۹۱۳۱۰۶۱۲۵۵
۲۳۹ غرب کوه پنجی نجف آباد شرکت دره سنگ مهرگان سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۲۲۴۰۳۶۳–۰۳۱۳۷۸۱۴۵۰۸ ۰۹۱۳۲۲۴۰۳۶۳
۲۴۰ قلعه بدر دهاقان محمد محمدی چمگاوی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۳۴۰۱۶–۰۳۱۳۷۷۵۱۶۳۴ ۹۱۳۱۱۳۴۰۱۶
۲۴۱ کوه صودر اصفهان داریوش احمدی مبارکه سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۱۵۴۳۵۹-۲۶۵۹۳۶۲ ۰۹۱۳۳۱۵۴۳۵۹
۲۴۲ تنگستان نایین عصمت قاسمی تودشکچوئی گرانیت ۰۹۱۳۲۷۰۶۶۹۳-۰۳۱۲۵۲۲۳۱۲۰ ۰۹۱۳۲۷۰۶۶۹۲
۲۴۳ شرق کوه دمبلینی کمشچه محمد سعید بصیری سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۸۷۹۶۰–۰۳۱۳۶۶۴۴۳۴۱ ۹۱۳۱۱۸۷۹۶۰
۲۴۴ مرمریت چاه جمال جرقویه عباس حیدری مرمریت ۹۱۷۱۵۱۱۸۱۶ ۰۹۱۷۱۵۱۱۸۱۶
۲۴۵ پنداس کاشان شهرام قربانی مرمریت ۸۸۶۶۳۲۳۳۸۵۸-۰۹۱۸۳۶۹۱۳۵۱ ۰۹۱۸۳۶۹۱۳۵۱
۲۴۶ کوه برزه مورچه خورت محمود طاهری دولت آبادی سنگ آهک لاشه ۳۱۳۴۵۹۷۳۳۶ ۹۱۳۱۱۹۷۱۲۴
۲۴۷ جنوب حسنارود کاشان شرکت سنگ ساز رنان مرمریت ۰۹۱۳۲۷۷۹۸۶۶-۰۳۶۲۴۲۴۰۴۰۱ ۰۹۱۳۲۷۷۹۸۶۶
۲۴۸ شمال کوه انجیرو چاه ملک شرکت معدنی کوه سفید فجر مرمریت ۹۱۵۳۰۹۷۷۶۷ ۰۹۱۵۵۰۱۶۵۱۰
۲۴۹ باغستان جنوبی طرق عادل عزیزی مهر تراورتن ۰۹۱۳۱۶۲۳۷۷۲-۰۳۶۲۴۲۴۴۴۱۵ ۰۹۱۳۱۶۳۲۲۹۴
۲۵۰ شمال کوه دارهنه نطنز شرکت سنگستان نطنز مرمریت ۰۹۱۳۱۶۲۳۸۸۴-۰۳۶۲۴۲۴۵۷۷۲ ۰۹۱۳۱۶۲۳۸۸۴
۲۵۱ شرق کوه اشکفت میمه احمد گرامی تراورتن ۰۳۱۲۴۲۲۳۲۸۸-۰۹۳۶۱۳۰۵۸۴۵ ۰۹۳۶۱۳۰۵۸۴۵
۲۵۲ شرق چاه سفید کمشچه رسول سعیدی تراورتن ۳۶۴۶۸۲۳ ۰۹۱۳۳۰۷۲۳۴۱
۲۵۳ کوه سرمه علون آباد شرکت تعاونی معدنی عقیق اردستان گرانیت ۹۱۳۷۸۸۶۹۷۸
۲۵۴ کچو مثقال اردستان سعید توکلی زاده سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۶۱۹۳۳۳-۰۳۶۲۵۴۲۲۱۳۸ ۰۹۱۳۱۶۱۹۳۳۳
۲۵۵ شمال سهیل  نایین فرزانه ماهوش ورنوسفادرانی گرانیت ۳۸۰۴۴۴۱ ۰۹۱۳۱۱۸۳۶۶۷
۲۵۶ شمال کوه خراطی جرقویه مرتضی باباجانی مرمریت ۳۸۰۴۰۱۰-۰۹۱۳۱۱۸۵۳۰۰ ۰۹۱۳۱۱۸۵۳۰۰
۲۵۷ کوه دو شاخ رامشه محمود بابائی باغ ابریشمی مرمریت ۰۹۱۳۱۱۷۸۷۳۰-۳۸۰۰۵۴۶ ۰۹۱۳۱۱۷۸۷۳۰
۲۵۸ ادهم برخوار محمد رضا علی صادقی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۶۷۴۷۹۴- —      ۰۳۱۴۵۴۰۶۴۹۹ ۰۹۱۳۳۶۷۴۷۹۴
۲۵۹ شمال ورزنه گلپایگان فرشته متقی مرمریت ۰۹۱۳۱۷۱۹۳۹۱-۰۳۷۲۳۲۲۵۶۰۳ ۰۹۱۲۱۸۶۷۹۵۲
۲۶۰ جنوب کوهان تیران علی بابائی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۱۱۳۰۳۷-۰۳۱۴۲۵۵۵۸۸۱ ۰۹۱۳۳۱۱۳۰۳۷
۲۶۱ جشوقان کوهپایه محمود هنرمند سنگ لاشه آذرین ۹۱۳۱۶۶۹۸۲۸-۶۶۱۴۰۷۰ ۰۹۱۳۱۶۶۹۸۲۸
۲۶۲ شرق کوه حوض احمد خور شرکت ماه سنگان سپاهان مرمریت ۰۹۱۳۱۱۴۰۶۹۷-۰۳۱۲۵۸۳۶۰۲۶ ۰۹۱۳۱۱۴۰۶۹۷
۲۶۳ غرب بغم اردستان سامان رحمتی گواری گرانیت ۹۱۲۱۳۹۳۱۳۴-۳۸۰۷۷۵۹ ۰۹۱۳۳۱۲۲۴۷۹
۲۶۴ باغ میرزا شهرضا مریم رند سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۲۱۱۳۴۲-۰۳۲۱۳۲۳۳۵۵۱ ۰۹۱۳۱۲۱۱۳۴۲
۲۶۵ لاریچه دهاقان شرکت آرین بلور اسپادانا سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۹۰۷۰۳۱۵-۰۳۱۱۶۲۷۳۷۸۸ ۰۹۱۳۳۱۵۳۶۴۷
۲۶۶ جنوب خال سفید مورچه خورت حسن احمدی  میرآبادی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۵۶۴۵۳-۴۴۲۸۰۱۹ ۰۹۱۳۱۱۵۶۴۵۳
۲۶۷ شمال اوره نطنز امیر عباس حبیب الهیان گرانیت ۰۹۱۲۱۲۰۵۵۶-۰۲۱۳۳۷۴۱۲۰۲ ۰۹۱۲۱۲۰۵۵۶۱
۲۶۸ اسفیدواجان تیران اکبر عموشاهی مرمریت ۰۹۱۳۳۱۲۲۷۷۹-۳۸۰۴۶۸۸ ۰۹۱۳۳۱۲۲۷۷۹
۲۶۹ کوه کلنگه نشلج کاشان محمدرضا سید آبادی مرمریت ۰۹۱۸۸۶۶۶۱۵۱ –   ۰۸۶۴۳۳۲۲۷۴۶ ۰۹۱۳۳۶۵۰۲۵۹
۲۷۰ شرق جعفر آّباد برخوار علیرضا حق شناس آذر منا آبادی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۳۱۶۸۱۰۸ ۰۹۱۳۳۱۶۸۱۰۸
۲۷۱ کوه باریک مبارکه شرکت صنعتی و معدنی فجر کوه باریک زیبا شهر سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۳۵۹۵۳۰-۰۳۳۵۵۲۵۲۰۵۲ ۰۹۱۳۱۳۵۹۵۳۰
۲۷۲ کوه دره انجیل خمینی شهر شرکت راه و ساختمان  کوهرنگ راه سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۹۴۶۲۵-۴۲۵۸۲۱۳ ۰۹۱۳۱۱۹۴۶۲۵
۲۷۳ شرق کوه انجیرو چاه ملک غلامرضا جابری مرمریت ۰۹۱۳۱۱۱۸۷۷۱-۲۶۵۹۲۵۰ ۰۹۱۳۱۱۱۸۷۷۱
۲۷۴ غرب کوه لرزان خور سید هاشم طباطبائی مرمریت ۳۱۱۲۲۲۷۸۰۴ ۰۹۱۳۱۱۹۶۳۲۵
۲۷۵ گل چشمه کاشان عبدالامیر تبریک سنگ لاشه آذرین ۰۹۱۳۱۶۱۲۴۸۸-۰۳۶۱۵۳۱۱۰۸۸
۲۷۶ وانشان خوانسار شرکت فرد سازه سپاهان سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۱۷۰۱۲۲-۲۶۷۱۵۱۳ ۰۹۱۳۳۱۷۰۱۲۲
۲۷۷ شرق کوه هنبونه جرقویه ذبیح اله باغبان ابرقوئی تراورتن ۹۱۳۱۵۱۵۹۵۲ ۰۹۱۳۱۵۱۵۹۵۲
۲۷۸ غرب پاغون جوشقان قالی عبدالحسین فخاری مرمریت ۰۹۱۲۱۰۸۱۸۰۵-۰۲۱۸۸۰۸۳۲۱۹ ۰۹۱۳۸۱۳۵۹۱۵
۲۷۹ فریدونشهر شهرداری فریدونشهر سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۳۷۰۳۱-۰۳۷۲۵۲۲۲۲۲۰- ۰۹۱۳۳۰۹۱۷۸۹ ۰۹۱۳۱۱۳۷۰۳۱
۲۸۰ شمال غرب کوه سفید فرخی سمیه گرامی گنجه مرمریت ۰۹۱۳۳۱۴۴۲۹۸-۵۵۱۳۸۲۶ ۰۹۱۳۳۱۴۴۲۹۸
۲۸۱ فولاد شهر اصفهان سعید امینی فرد سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۷۱۱۶۴-۰۳۳۵۶۲۵۴۸۸۹ ۰۹۱۳۱۱۷۱۱۶۴
۲۸۲ کوه پشمکان سمیرم شرکت نگین سنگ ونک مرمریت ۰۹۱۳۱۲۵۱۰۰۲-۶۶۳۲۸۴۰ ۰۹۱۳۱۲۵۱۰۰۲
۲۸۳ ابیانه شرکت برنا سنگ بادرود تراورتن ۳۶۲۴۳۴۶۷۷۱-۰۹۱۲۱۴۷۰۵۱۷-۰۲۱۵۶۲۲۴۷۴۰ ۰۹۱۲۱۴۷۰۵۱۷
۲۸۴ کوه بیسیم تیران هنگامه ضرغامی خویگانی سنگ آهک لاشه ۳۱۴۵۲۴۹۲۸۲ ۹۱۳۱۱۱۳۷۷۹
۲۸۵ کوه چهارگنبد نایین شرکت سیمان سفید بنوید کائولن  ۰۳۲۳۲۷۸۲۱۰۲-۵–۰۲۱۲۲۰۱۶۹۲۶ ۰۹۱۲۸۸۹۹۶۳۰
۲۸۶ رگ زردی طالخونچه سیامک ذبیحیان مبارکه سنگ آهک لاشه ۹۱۳۳۳۶۸۸۶۲ ۰۹۱۳۳۳۶۸۸۶۲
۲۸۷ کوه میان گله حسن آباد سید عزت اله حسینی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۶۰۹۸۰۸۹ ۰۹۱۳۶۰۹۸۰۸۹
۲۸۸ کوه زرد رحمت آباد نطنز الهام نقش نیلچی تراورتن ۰۹۱۳۱۱۱۳۱۴۲-۰۳۱۲۵۸۳۶۷۰۷ ۰۹۱۳۱۱۱۳۱۴۲
۲۸۹ کوه گور علی بادرود داود کاظمی خالد آبادی سنگ لاشه آذرین ۰۹۱۳۱۶۲۳۱۸۲-۰۳۶۲۴۳۴۲۹۵۱
۲۹۰ بند گل سرخی نطنز حبیب اله زراعتکار دهنوی تراورتن ۰۹۱۳۸۰۹۰۳۰۹-۳۸۶۸۸۸۸ ۰۹۱۳۸۰۹۰۳۰۹
۲۹۱ گزو آران سمیه گرگ پور سنگ لاشه آذرین ۰۹۱۳۱۶۱۲۴۸۸-۰۳۶۱۵۳۱۱۰۸۸
۲۹۲ شمال قهرود کاشان حبیب اله نعمت زاده قهرود گرانیت ۰۹۱۳۱۶۱۳۰۲۵-۰۳۶۲۳۷۷۳۱۰۴ ۰۹۱۳۱۶۱۳۰۲۵
۲۹۳ جنوب کوه حوض احمد خور سید محمد علی حسینی نسب مرمریت ۹۱۳۲۵۳۸۷۲۸ ۰۹۱۳۱۱۴۰۶۹۷
۲۹۴ شرق دنبی برخوار اصغر بهجت آبادی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۳۰۹۴۹۶۱ ۰۹۱۳۳۰۹۴۹۶۱
۲۹۵ کوه گل زفره روح اله جعفری تراورتن ۰۹۱۲۱۳۷۲۱۰۰-۰۲۱۲۲۸۹۴۴۰۷ ۰۹۱۳۳۱۹۶۹۵۷
۲۹۶ شمال نابر کاشان بابک نیکومنش تراورتن ۹۱۳۲۱۸۰۴۶۸ ۰۹۱۳۲۱۸۰۴۶۸
۲۹۷ شمال گلپایگان عباس یاوری باریت ۹۱۳۱۷۱۱۳۴۵ ۰۹۱۳۱۷۱۱۳۴۵
۲۹۸ کوه پازنو اردستان شرکت تعاونی شن و ماسه  پارس صدف کویر اردستان سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۰۲۵۶۵۴ – ۲۶۳۲۲۲۵ ۰۹۱۳۳۰۲۵۶۵۴
۲۹۹ سیاهکوه انارک محمد عطائی زاده اردکانی باریت ۹۱۳۲۵۵۰۱۵۳ ۰۹۱۳۲۵۵۰۱۵۳
۳۰۰ کوه کله سر گلپایگان شرکت مهندسی صنعت راه گلپایگان سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۷۱۹۱۹۷ ۰۹۱۳۱۷۱۹۱۹۷
۳۰۱ بهجت آباد  برخوار نجفعلی حاجی هاشمی تراورتن ۰۹۱۳۱۱۱۱۴۷۵ – ۳۴۴۶۵۰۵ ۰۹۱۳۱۱۱۱۴۷۵
۳۰۲ شمال جوینان کاشان بهروز الهیاری قمصری گرانیت ۹۱۳۲۶۰۹۰۵۵ ۰۹۱۳۲۶۰۹۰۵۵
۳۰۳ کوه هنود نطنز احمد شاهزیدی تراورتن ۹۱۳۱۱۳۵۲۴۸ ۰۹۱۳۱۱۳۵۲۴۸
۳۰۴ غرب راوند کاشان شرکت معدنی سالار سنگ مرکزی تراورتن ۹۱۲۶۱۶۰۱۳۱ ۰۹۱۲۱۴۳۳۸۵۰
۳۰۵ جنوب کوه دمبلینی کمشچه محمد هاشمی کرکوندی سنگ آهک لاشه ۹۱۹۶۳۷۷۹۳۸ ۰۹۱۹۶۳۷۷۹۳۸
۳۰۶ قلعه وشا نطنز مرتضی حبیب الهیان گرانیت ۰۹۱۲۱۱۱۹۵۶۶-۰۲۱۳۳۷۴۱۲۰۲ ۰۹۱۲۱۱۱۹۵۶۶
۳۰۷ عباس آباد پغری اردستان حسین یزدانی فضل آبادی تراورتن ۰۹۱۳۲۳۳۳۱۵۳ – ۰۳۳۱۳۶۴۶۲۰۴ ۰۹۱۳۲۳۳۳۱۵۳
۳۰۸ گنجاوه جوشقان قالی شرکت بهین سنگ مرمریت جوشقان مرمریت ۹۱۲۱۱۵۸۲۶۹ ۰۹۱۲۵۸۵۱۴۱۲
۳۰۹ شاپور آباد شاهین شهر مصطفی صادقی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۳۲۹۸۰۵۶ – ۰۳۱۲ ۵۳۲۲۹۹۳- ۰۹۱۳۳۸۸۳۰۳۲ ۰۹۱۳۳۲۹۸۰۵۶
۳۱۰ کوه سیاه عباس آباد خور شرکت معدنکاران آلفا سنگ آهن ۹۱۳۷۴۶۶۱۹۴ ۰۹۱۳۷۴۶۶۱۹۴
۳۱۱ افوس فریدن شرکت دشت سبز افوس مرمریت ۹۱۳۲۳۰۷۲۸۴ ۰۹۱۳۲۳۰۷۲۸۴
۳۱۲ حسن آباد نطنز علیرضا سقایی تراورتن ۹۱۳۱۶۱۷۴۳۷ ۰۹۱۳۱۶۱۷۴۳۷
۳۱۳ جلال آباد نجف آباد عبدالعلی امیدیان سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۱۵۹۶۶۷ ۰۹۱۳۱۱۵۹۶۶۷
۳۱۴ گدار سرو مورچه خورت جمشید مولایی مرمریت ۹۱۲۱۱۳۱۱۹۳ ۰۹۱۲۱۱۳۱۱۹۳
۳۱۵ کوه بادامی شرقی جرقویه خدا رضا مجیددانشور مرمریت ۰۷۵۱-۲۳۳۳۱۶۳ ۰۹۱۷۳۵۱۴۸۴۱
۳۱۶ رنگان نطنز علیرضا منتظمی تراورتن ۹۱۳۳۱۵۵۲۴۵ ۰۹۱۳۳۱۵۵۲۴۵
۳۱۷ شمال سیاه کوه رامشه شهربانو ابراهیمی مرمریت ۹۱۳۳۱۰۰۲۰۰ ۰۹۱۳۱۱۰۳۰۰۰
۳۱۸ کله رود جوشقان قالی حسین شریف مرمریت ۰۳۱۱۲۲۵۰۵۳۸-۹۱۳۳۱۳۰۸۹۰ ۰۹۱۳۳۱۳۰۸۹۰
۳۱۹ جنوب بلاغ کاشان غلامرضا ستاری مرمریت ۳۳۱۲۵۲۲۲۹-۰۹۱۳۱۳۱۴۶۷۰ ۰۹۱۳۱۳۱۴۶۷۰
۳۲۰ بازیاب هفتومان شرکت  راهبر معادن انارک مرمریت ۹۱۳۳۰۷۱۵۳۲-۲۲۹۵۶۵۹ ۰۹۱۳۳۰۷۱۵۳۲
۳۲۱ غرب کوه چاه لر جرقویه الهام امیدی فارسانی تراورتن ۹۱۳۳۲۵۸۸۰۸-۰۳۱۱۴۵۰۵۳۶۰ ۰۹۱۳۲۱۴۳۱۵۶
۳۲۲ شمال شرق کوه آفرین خور شاهپور تاجمیری مرمریت ۹۱۶۶۶۴۱۷۸۰-۳۱۱۴۴۲۹۴۳۳ ۰۹۱۶۶۶۴۱۷۸۰
۳۲۳ شمال کوه کلنگه کاشان محمد علی علیمرادی مرمریت ۹۱۳۱۱۹۸۰۴۲-۰۳۱۱۴۲۵۸۶۳۷ ۰۹۱۳۱۱۹۸۰۴۲
۳۲۴ شرق کوه برآفتاب شهرضا شرکت تولیدی سنگدانه مواد پایدار سپاهان سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۱۹۸۶۸۲-۳۱۱۶۶۷۴۸۴۰ ۰۹۱۳۱۱۹۸۶۸۲
۳۲۵ تل زرد خور عصمت حجتی نجف آبادی مرمریت ۹۱۳۶۴۶۳۷۱۴ ۰۹۱۳۶۴۶۳۷۱۴
۳۲۶ خارزن اردستان صدراله شفیعی تراورتن ۹۱۳۱۱۹۹۶۲۴-۲۳۵۰۶۸۸
۳۲۷ شمال سیاهکوه  رامشه ۲ ابوالقاسم مسیبی درچه مرمریت ۹۱۲۱۱۶۰۳۸۰ ۰۹۱۳۳۱۰۰۲۰۰
۳۲۸ قلمه قویی سمیرم مهدی سبزهء مرمریت ۹۱۳۴۷۴۳۹۸۱ ۳۱۳۴۴۱۱۱۲۸
۳۲۹ جهان آباد برخوار شرکت خدمات تولیدی احیاء شن برخوار اصفهان سنگ آهک لاشه ۹۱۳۳۰۱۶۴۰۵ ۰۹۱۳۳۰۱۶۴۰۵
۳۳۰ شوره زار هفتومان محمد علی حاجی آبادی اصفهانی مرمریت ۹۱۳۱۱۸۴۴۷۲ ۰۹۱۳۱۱۸۴۴۶۲
۳۳۱ شرق باقر آباد اردستان رحمت اله کمالی دولت آبادی شیل ۹۱۳۱۱۸۴۱۹۶
۳۳۲ کوه لفتو شهرضا شهرداری شهرضا سنگ آهک لاشه ۳۲۱۲۲۲۲۸۸۶ ۰۹۱۳۲۲۲۷۴۸۷
۳۳۳ شرق قلعه تک تک خور شرکت احرار سپاهان مرمریت ۹۱۳۱۱۵۰۷۴۶ ۰۹۳۳۲۶۶۲۸۵۰
۳۳۴ ابیازن نطنز شرکت راه و ساختمانی ایران مترو سنگ آهک لاشه ۹۱۳۲۶۵۷۵۵۳ ۰۹۱۳۲۶۵۷۵۵۳
۳۳۵ شمال کوه گلو بادامی جرقویه شرکت تجاری سنمار مرمریت ۹۱۲۴۲۴۴۳۴۹ ۰۹۱۲۳۳۶۲۶۲۹
۳۳۶ مزرعه نواب کاشان مصطفی ساربانی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۶۱۳۵۹۵ ۰۹۱۳۱۶۱۳۵۹۵
۳۳۷ شرق کوه قلعه جمال گلپایگان مصطفی پاسبانی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۷۱۹۱۸۳-۰۳۷۲۳۲۲۳۳۰۳ ۰۹۱۳۱۷۱۹۱۸۳
۳۳۸ غرب کوه هنبونه جرقویه شماره ۲ غلامعلی بلوری ورنوسفادرانی تراورتن ۰۹۱۳۲۰۶۹۹۸۷–۰۳۱۳۳۸۰۰۳۹ ۰۹۱۳۸۲۳۰۴۷۵
۳۳۹ غرب ده سرخ مبارکه مهتاب فلاح پور سیچانی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۱۱۶۶۸۷-۶۲۸۰۴۰۱ ۰۹۱۳۱۱۱۶۶۸۷
۳۴۰ جنوب کوه سریتی چاه ملک امیر عباس بنایی مرمریت ۹۱۳۱۱۴۲۵۱۳-۴۵۹۰۷۷۵ ۰۹۱۳۱۱۴۲۵۱۳
۳۴۱ شمال غرب کوه آفرین خور اکبر یزدانی اسفیدواجانی مرمریت ۹۱۳۱۳۱۰۸۶۷-۰۳۳۲۲۳۶۲۳۹۴۱ ۰۹۱۳۱۳۱۰۸۶۷
۳۴۲ بلاغ ۲ حمید صلصالی مرمر ۳۱۲۵۸۳۶۷۰۷ ۰۹۱۳۱۱۱۳۱۴۲
۳۴۳ شمال فرخی خور حسن کثیری دولت آباد مرمریت ۹۱۳۳۱۴۵۱۴۸ ۰۹۱۳۳۱۴۵۱۴۸
۳۴۴ شمال کوه تخت شهرضا زهرا فلاحیان حسین آبادی شیل ۰۹۱۳۳۱۴۸۲۹۶-۶۲۷۵۶۴۸ ۰۹۱۳۳۱۴۸۲۹۶
۳۴۵ جنوب کوه دره عسلی شهرضا شرکت شهاب سنگ شهرضا سنگ آهک لاشه ۹۱۳۳۰۸۴۸۱۱ ۰۹۱۳۳۰۸۴۸۱۱
۳۴۶ شرق شاهزاده قاسم استرک کاشان شرکت تعاونی آپادانا نیم ور تراورتن ۹۱۲۴۵۷۱۹۳۹ ۰۹۱۲۴۵۷۱۹۳۹
۳۴۷ شمال غرب گرکوه شاهین شهر شرکت اصفهان مترو سنگ آهک لاشه ۳۱۱۳۳۷۵۸۵۷ ۰۹۱۳۱۱۹۲۱۰۴
۳۴۸ شمال شرق کوه چاهلر جرقویه شرکت آریان گستر بلور تراورتن ۰۳۱۱-۳۸۰۲۳۵۸ ۰۹۱۳۲۱۴۳۱۵۶
۳۴۹ وادقان کاشان فائزه السادات عطارد اردستانی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۳۰۲۵۶۵۴ ۰۹۱۳۳۰۲۵۶۵۴
۳۵۰ شرق میمه زهرا آریانی تراورتن ۹۱۳۱۱۷۸۷۳۰-۹۱۳۳۱۷۰۵۴۶۳ ۰۹۱۳۳۷۰۵۴۶۳
۳۵۱ دره نقره گلپایگان شرکت بهپوران صفه سرب وروی ۹۱۳۱۱۸۰۴۹۱-۷۷۵۲۱۳۵ ۰۹۱۳۱۱۸۰۴۹۱
۳۵۲ حسن رباط شرکت تعاونی معدنی حسن رباط دولومیت ۹۱۳۱۱۱۳۷۴۷ ۰۹۱۲۳۴۵۶۳۶۲
۳۵۳ لالوک برخوار غلام رضا  محمود زاده باریت ۹۱۳۳۱۶۵۵۴۷ ۰۹۱۳۳۱۶۵۵۴۷
۳۵۳ شرق نابر کاشان مهدی طباخ سنگ آهن ۳۶۱۵۵۶۰۲۵۸ ۰۹۱۳۱۶۲۶۵۳۳
۳۵۴ غرب جندق شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه مس و سلستین ۲۱-۸۸۷۹۱۱۰۰ ۰۹۱۲۲۷۰۳۲۸۹
۳۵۵ غرب جندق ۲ شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه مس و سلستین ۲۱۸۸۷۹۷۱۰۵ ۰۹۱۲۲۷۰۳۲۸۹
۳۵۶ شمال سیاه کوه رامشه شماره ۳ علی اصغر وفاق نعمت الهی مرمریت ۹۱۲۵۶۷۴۳۷۳ ۰۹۱۲۵۶۷۴۳۷۳
۳۵۷ رزوه شهرداری رزوه سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۷۲۳۱۹۹-۰۳۷۲۴۷۸۲۰۰۳ ۰۹۱۳۱۷۲۳۱۹۹
۳۵۸ چشمه سفید کاشان فریبا گرامی مرمریت ۳۱۱۶۸۱۲۱۴۵ ۰۹۱۳۱۱۳۳۳۷۹
۳۵۹ جهق کاشان راضیه نعمت زاده قهرود گرانیت ۹۱۳۱۶۱۳۰۲۵ ۰۹۱۳۱۶۱۳۰۲۵
۳۶۰ غرب ورتون محمود کریمی تراورتن ۶۶۳۲۸۴۰-۹۱۳۱۲۹۴۶۸۱ ۰۹۱۴۰۰۴۰۰۴۳
۳۶۱ مزرعه عباس آباد زفره افسانه عقیلی زفره سنگ لاشه آذرین ۶۲۵۷۹۶۶-۹۳۵۵۹۵۹۸۸۳ ۰۹۳۵۵۹۵۹۸۸۳
۳۶۲ جنوب شرق کوه چاه لر جرقویه شرکت آریان گستر بلور تراورتن ۹۱۳۱۱۲۳۲۳۶-۳۸۰۲۳۵۸ ۰۹۱۳۲۱۴۳۱۵۶
۳۶۳ شرق چاه سرخ تجره کاشان محمود بابائی باغ ابریشمی تراورتن ۹۱۳۱۱۷۸۷۳۰-۳۸۰۰۵۴۶ ۰۹۱۳۱۱۲۷۳۷۶
۳۶۴ شمال کوه گر نجف آباد آسیه خوارزمی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۹۰۷۰۳۱۵-۰۳۱۲۵۲۴۴۴۵۰ ۰۹۱۳۴۹۹۳۹۰۹
۳۶۵ خیرآباد نایین مجید رضا وزیرییان گرانیت ۹۱۳۱۱۵۱۹۲۲ ۰۹۱۳۳۰۸۵۶۰۶
۳۶۶ غرب قهساره سید حسین مظفری سنگ لاشه آذرین ۹۱۳۱۰۲۱۹۱۷ ۰۹۱۳۱۰۲۱۹۱۷
۳۶۷ کوه در بند نابر کاشان فضل اله حسنی تراورتن ۹۱۸۳۶۵۹۷۴۰ ۰۹۱۸۳۶۵۹۷۴۰
۳۶۸ جنوب کوه چاه سرخ شهرضا حبیب اله انصاری پور جرم افشاری مرمریت ۹۱۳۳۲۲۴۸۱۲ ۰۹۱۳۳۲۲۴۸۱۲
۳۶۹ بندریگ آران رضا نجاتی سنگ لاشه آذرین ۹۱۳۳۶۲۵۰۳۱
۳۷۰ شمال جعفر آباد شماره۲ شاهین شهر علی رضا نظری چم چنگی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۲۶۵۶۲۷۲ ۰۹۱۳۲۶۵۶۲۷۲
۳۷۱ جنوب کوه پارور کاشان شرکت تعاونی آریا گوهر خاوران نیم ور مرمریت ۹۱۸۳۶۶۳۵۷۶ ۰۹۱۸۳۶۶۳۵۷۶
۳۷۲ غرب کوه ارگشت ورزنه علی محمدی ورزنه سنگ لاشه آذرین ۹۱۳۱۲۳۱۳۴۱ ۰۹۱۳۱۲۳۱۳۴۱
۳۷۳ شرق کوه برزه مورچه خورت کیامرث طاهری دولت آبادی سنگ آهک لاشه ۳۱۲۵۸۲۱۴۰۱ ۰۹۱۳۱۱۲۱۸۵۴
۳۷۴ غرب کاظم اباد خور شرکت شکوه معادن اسپادان مرمریت ۹۱۳۱۱۹۸۳۹۳-۰۳۱۱۳۸۰۷۱۵۱ ۰۹۱۳۳۲۳۱۲۰۶
۳۷۵ کوه جعفر قلی برخوار بهنام عرب سنگ آهک لاشه ۳۱۱۷۷۶۶۷۰۲ ۰۹۱۳۹۰۸۹۶۱۶
۳۷۶ شمال پوزه خراطی علیرضا آیین تراورتن ۷۵۱۳۳۳۰۲۹۸ ۰۹۱۷۱۵۱۱۸۱۶
۳۷۷ خاصه تراش اردستان شرکت شکوه معادن اسپادان سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۱۹۸۳۹۳ ۰۹۱۳۱۱۹۸۳۹۳
۳۷۸ شمال ماست بندی اردستان حمید رضا بخشایش اردستانی سنگ لاشه آذرین ۹۱۳۸۸۹۷۷۵۰ ۰۹۱۳۹۶۱۱۰۳۳
۳۷۹ مزرعه سورک اباد کاشان داوود شاهرخی تراورتن ۹۱۸۹۶۶۴۰۰۵ ۰۹۱۸۹۶۶۴۰۰۵
۳۸۰ جنوب غرب پاغون جوشقان قالی احمد حسین توکلی تراورتن ۹۱۲۱۰۵۴۵۵۵ ۰۹۱۲۱۰۵۴۵۵۵
۳۸۱ شرق لهنو هفتومان نوراله کریمی فروشانی مرمریت ۹۱۳۱۱۱۰۱۴۲ ۰۹۱۳۱۱۱۰۱۴۲
۳۸۲ شمال شرق ورتون فرهاد مجیدی پور تراورتن ۹۱۳۱۱۲۷۵۴۶ ۰۹۱۳۱۱۲۷۵۴۶
۳۸۳ شمال نیستانک نایین شرکت مبنا معادن سپاهان سنگ لاشه آذرین ۰۹۱۳۱۲۳۱۴۴۸-۰۳۱-۳۶۸۱۲۶۶۰
۳۸۴ جنوب غرب خور سید جمال طاهری قلعه نو مرمریت ۹۱۲۳۱۳۲۷۰۳ ۰۹۱۲۳۱۳۲۷۰۳
۳۸۵ شرق کوه لفتو شهرضا فضل اله آریانفر سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۱۹۶۷۷۰ ۰۹۱۳۱۱۹۶۷۷۰
۳۸۶ کوه گرو فریدن شرکت بهاران بتن فراگیران سنگ آهک لاشه ۹۱۳۳۱۲۶۰۳۰ ۰۹۱۳۳۱۲۶۰۳۰
۳۸۷ قیماس کاشان ابراهیم سید ابادی مرمریت ۹۱۲۵۱۸۷۹۷۵ ۰۹۱۲۵۱۸۷۹۷۵
۳۸۸ غرب گل اباد نطنز اسماعیل امینی تراورتن ۹۱۳۲۳۱۲۰۹۷ ۰۹۱۳۲۳۱۲۰۹۷
۳۸۹ جنوب کوه شتر مهیار تقی ذبیحیان مبارکه سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۱۸۷۳۶۰ ۰۹۱۳۳۳۶۸۸۶۲
۳۹۰ شرق ولاشون کاشان شرکت کانی پژوهان جنوب تراورتن ۹۱۲۱۱۶۱۹۷۲ ۰۹۱۲۱۱۶۱۹۷۲
۳۹۱ کوه سرتخت قهرود شرکت بازرگانی افتاب درخشان خاور میانه سنگ اهن-مس ۹۱۳۳۷۲۴۸۱۹ ۰۹۱۳۳۷۲۴۸۱۹
۳۹۲ شرق کوه موسی اباد تیران جواد صادقی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۶۷۴۴۷۳-۰۳۱۴۲۵۵۵۳۵۶ ۰۹۱۳۱۶۷۴۴۷۳
۳۹۳ سنگ آهک لاشه کوه سه کنجی دهاقان قوام آقاجانی مبارکه سنگ آهک لاشه ۰۹۳۵۶۴۴۴۶۷۰-۰۳۱۳۶۲۹۴۵۳۹ ۰۹۳۵۶۴۴۴۶۷۰
۳۹۴ کوه کمر سفید جوشقان قالی مهدی عسگری برزانی مرمریت ۹۱۳۱۱۳۹۷۴۱ ۰۹۱۳۰۰۰۹۷۴۱
۳۹۵ بلاغ۴ فاطمه آقای جرقویه تراورتن ۰۳۱۲-۵۸۳۶۷۰۷ ۰۹۱۳۱۱۱۳۱۴۲
۳۹۶ بلاغ۳ حسین پور حسنی مرمر ۹۱۸۸۶۶۸۸۵۸ ۰۹۱۸۳۶۵۰۶۴۷
۳۹۷ هد جندق علی محمد حیدری مرمریت ۳۱۴۶۳۴۲۶۱۰ ۰۹۱۲۵۷۲۰۹۸۶
۳۹۸ دولت اباد نایین سید مهدی طباطبایی سنگ لاشه آذرین ۹۱۲۲۰۲۰۵۸۸ ۰۹۱۲۷۷۵۱۸۸۶
۳۹۹ شمال شرق کوه دامنه داران شهرداری دامنه سنگ آهک لاشه ۹۱۳۳۷۲۱۰۱۸ ۰۹۱۳۳۷۲۱۰۱۸
۴۰۰ غرب لهنو هفتومان فرشته قیومی مرمریت ۹۱۳۳۰۷۱۵۳۲ ۰۹۱۳۳۰۷۱۵۳۲
۴۰۱ شمال علویجه شماره ۲ علیرضا چراغی شمس ابادی سنگ آهک لاشه ۳۵۲۴۲۱۴۸ ۰۹۱۳۱۰۴۴۸۳۶
۴۰۲ کوه زالوبند چاه ملک علی اصغر جنت مرمریت ۹۱۳۳۱۴۵۲۲۰ ۰۹۱۳۳۱۴۵۲۲۰
۴۰۳ شرق مارسار نطنز علیرضا خزایی تراورتن ۹۱۳۳۶۳۶۴۳۸ ۰۹۱۳۳۶۳۶۴۳۸
۴۰۴ حسن  آباد ابریزه مصطفی حاج حیدری مرمریت ۹۱۳۱۱۸۸۰۵۰ ۰۹۱۳۹۳۱۵۸۵۵
۴۰۵ کوه یزد شهرضا مهدی انصاری پور مرمریت ۹۱۳۳۲۲۴۸۱۲ ۰۹۱۳۳۲۲۴۸۱۲
۴۰۶ غرب ریزاب تجره شرکت سنگ زمرد کویر مرمر-تراورتن ۹۱۳۱۳۱۴۶۷۰ ۰۹۱۳۱۳۱۴۶۷۰
۴۰۷ کوه لنگی تیران محسن رحیمی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۲۶۱۰۳۹ ۰۹۱۳۳۳۱۰۳۳۸
۴۰۸ جنوب کوه برجی رامشه محمد حسین علی اصغری مرمریت ۹۱۳۱۱۸۴۹۸۰ ۰۹۱۳۱۱۸۴۹۸۰
۴۰۹ شمال کوه دره انجیل نجف اباد شرکت تولیدی شن و ماسه ریزدانه اسپادانا سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۱۷۲۱۸۲ ۰۹۱۳۱۱۷۲۱۸۲
۴۱۰ شرق طالخونچه سهراب فنائی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۳۵۷۰۰۴ ۰۹۱۳۱۳۵۷۰۰۴
۴۱۱ شمال کوه دره پهن نشلج کاشان عزت معینی اصل مرمریت ۸۱۹۴۶۶۵۳۶۷ ۹۱۳۳۰۸۲۸۰۴۲
۴۱۲ تپه رحمتیه مورچه خورت علی زارع زاده سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۸۹۷۱۹- ۴۵۲۴۹۴۶۹ ۰۹۱۳۱۱۸۹۷۱۹
۴۱۳ غرب کوه برزه مورچه خورت امیدرضا رضائی مورچه خورتی سنگ آهک لاشه ۳۱۴۵۲۲۱۲۴۱ ۰۹۱۳۳۱۲۴۰۹۷
۴۱۴ شمال غرب چاخاپور چاه ملک سید مجید ایهامی مرمریت ۳۱۳۴۴۶۷۵۵۲
۴۱۵ مرمریت شمال گنجاوه کاشان رحمان سلمی مرمریت ۰۲۱۵۶۲۲۴۷۴۰-۱- ۰۹۱۲۱۴۷۰۵۱۷ ۰۹۱۲۱۴۷۰۵۱۷
۴۱۶ سنگ لاشه آهکی سنجده کاشان فیروز جهانگیر سنگ آهک لاشه ۰۳۱۵۵۴۳۰۷۳۲-۰۹۱۳۱۶۳۶۶۷۰۵ ۰۹۱۳۱۶۳۶۶۷۵
۴۱۷ کوه سه دندانه نشلج کاشان مهدی چشمه ای مرمریت ۹۱۸۳۶۵۰۷۲۲-۰۹۱۸۳۶۶۰۵۳۵ ۰۹۱۳۱۶۲۲۳۱۱
۴۱۸ کوه آهنگران چاه ملک محمد مهدی افشاری مرمریت ۰۹۱۳۱۱۵۰۹۵۰-۰۳۱۳۳۷۱۷۵۹ ۰۹۱۳۱۱۵۰۹۵۰
۴۱۹ غرب کوه کم کاسه کم نجف آباد سجاد عابدی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۸۷۴۹۸۸۱-۰۳۱۴۲۲۳۴۱۸۱ ۰۹۱۳۱۱۷۲۱۸۲
۴۲۰ کوه لم بلاغ تیران داود آقا کبیری نجف آبادی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۱۱۳۰۳۷-۰۳۱۴۲۵۵۵۴۲۴ ۰۹۱۳۸۰۲۴۷۸۵
۴۲۱ مرمریت شرق طاهر آباد خور غلامرضا مراد مرمریت ۰۹۱۳۲۲۳۲۱۸۸-۰۳۱۴۶۳۲۲۴۳۶ ۰۹۱۳۲۲۳۲۱۸۸
۴۲۲ سنگ لاشه دره انجیر شهرضا رحمت اله پیاده سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۲۱۶۴۰۷-۰۳۱۵۳۲۲۱۳۸۶ ۰۹۱۳۳۲۱۶۴۰۷
۴۲۳ مرمریت سیاه جنوب کوه تختی نجف آباد سهیل زارع پور نصرآبادی مرمریت ۰۹۱۳۱۱۴۸۴۵۶-۰۳۱۳۶۶۲۸۹۴۷ ۰۹۱۳۱۱۴۸۴۵۶
۴۲۴ آهک لاشه شمال ده سرخ مبارکه مجید غفرانی اصفهانی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۹۱۲۸۹-۰۳۱۳۲۶۶۴۵۳۹ ۰۹۱۳۱۱۹۱۲۸۹
۴۲۵ مرمریت دره پهن نشلج کاشان حمیدرضا میرزایی مرمریت ۰۹۱۸۳۶۶۰۵۳۵-۰۸۶۴۳۳۲۳۴۵۹ ۰۹۱۸۳۶۵۰۷۲۲
۴۲۶ خاک صنعتی شمال ایستگاه شبنم اصفهان کاوشگران جاده ابریشم خاک صنعتی ۰۹۱۳۳۱۴۴۵۱۶–۳۴۵۹۲۸۲۱ ۹۱۳۳۱۴۴۵۱۶
۴۲۷ سنگ آهک لاشه کوه لوک غار اردستان ابوالقاسم آقابابایی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۵۰۲۷۱-۰۳۱۳۶۲۹۸۸۸ ۰۹۱۳۱۱۵۰۲۷۱
۴۲۸ تراورتن کرم شرق آب ترش جرقویه شماره ۲ محمد مهدی کرباسی زاده اصفهانی تراورتن ۹۱۳۱۱۸۱۸۰۹ ۰۹۱۳۱۱۸۱۸۰۹
۴۲۹ جنوب  کوه لام دره شهرضا محمدرضا قانع شهرضا سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۲۱۹۵۰۷-۰۳۱۵۳۲۲۷۹۷۵ ۰۹۱۳۱۲۹۴۶۸۱
۴۳۰ شیل غرب باقر آباد اردستان مرضیه حاجی رضایی ورنوسفادرانی شیل ۰۹۱۳۵۵۰۷۱۴۱-۰۳۱۳۳۶۴۲۳۷۲ ۰۹۱۳۵۵۰۷۱۴۱
۴۳۱ تراورتن  شرق آب ترش جرقویه محمد مهدی کرباسی زاده اصفهانی تراورتن ۹۱۳۱۱۸۱۸۰۹ ۰۹۱۳۱۱۸۱۸۰۹
۴۳۲ سنگ لاشه شرق ادهم برخوار رسول علی صادقی سنگ آهک لاشه ۳۱۴۵۴۰۳۵۵۲ ۰۹۱۳۱۱۵۹۱۸۰
۴۳۳ گرانیت قرمز مزرعه سید زفره سوسن ریاحی فر گرانیت ۰۹۱۳۳۳۳۴۰۸۰-۳۲۲۲۹۶۲۸ ۰۹۱۳۳۳۳۴۰۸۰
۴۳۴ سنگ لاشه مزرعه عرب جرقویه ابراهیم دری کفرانی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۳۱۷۱۸۱۶ ۰۹۱۳۱۱۹۷۳۶۰
۴۳۵ سنگ آهک لاشه جنوب کوه خش سفید نجف آباد شیر دست عسکریان منفرد سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۲۱۸۶۶۸۰۵-۰۳۱۳۶۶۸۷۷۴۷ ۰۹۱۳۱۸۶۶۸۰۵
۴۳۶ سنگ آهک لاشه کوه گر نجف آباد غلامحسین حاجی احمدی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۱۸۹۵۷۳ ۰۹۱۳۱۱۸۹۵۷۳
۴۳۷ سنگ لاشه چاه دره شهرضا شرکت معدن کاران پارس گستر نگین نقش جهان ( معد نکاران توسعه سپاهان ) سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۹۰۵۱۹۱۵-۳۲۲۰۲۹۰۷-۰۳۱۳۲۲۳۰۴۱۵ ۰۹۱۳۹۰۵۱۹۱۵
۴۳۸ مرمریت احمد رضا چادگان جعفر شفیعی اسفیدواجانی مرمریت ۹۱۳۱۳۱۵۰۱۸ ۰۹۱۳۱۳۱۵۰۱۸
۴۳۹ تراورتن جنوب کوه هنبونه جرقویه ۲ علی اعظمی فر تراورتن ۹۱۳۱۲۶۱۳۵۶ ۰۹۱۳۱۲۶۱۳۵۶
۴۴۰ آهک لاشه شمال علویجه شماره ۱ محسن چراغی شمس آبادی سنگ آهک لاشه ۰۳۱۳۵۲۴۲۱۴۸- ۰۹۱۳۳۲۵۱۰۷۴
۴۴۱ چاه نظام شاهین شهر بهمن رنجکش سنگ آهک لاشه   ۰۳۱۳۴۴۱۲۹۵۲-  ۹۱۳۱۱۹۹۰۳۳  ۰۹۱۳۱۱۹۹۰۳۳
۴۴۲ آهک لاشه جنوب کوه دامنه داران شرکت پارسیان کانی پاسارگاد سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۱۴۵۶۳۶-۰۳۱۳۲۳۶۲۷۶۶ ۰۹۱۳۳۱۴۵۶۳۶
۴۴۳ سنگ آهک لاشه غرب کوه موسی آباد تیران مهدی هنرمند سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۳۱۱۵۳۳-۰۳۱۴۲۶۶۰۷۲۷ ۰۹۱۳۳۳۱۱۵۳۳
۴۴۴ سنگ آهک لاشه غرب کوه قلعه سنگی شهرضا جمشید دادخواه تیرانی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۹۴۵۱۹-۰۳۱۳۲۳۶۵۷۵۲ ۰۹۱۳۱۱۹۴۵۱۹
۴۴۵ گرانیت سیاه کوه آرنجن کاشان ملیحه نوبخت رهقی گرانیت ۰۹۱۳۲۶۴۰۵۹۷-۰۳۱۵۵۵۷۴۴۳۳ ۰۹۱۳۲۶۴۰۵۹۷
۴۴۶ مرمریت کوه شیر برنجی سمیرم شرکت گرانیت صورتی امواج مرمریت ۰۹۱۳۳۱۲۲۲۰۴-۳۳۸۰۲۰۱۸ ۰۹۱۳۳۱۲۲۲۰۴
۴۴۷ گرانیت قرمز تاج آباد نطنز صاحب سعیدی فسخودی گرانیت ۰۹۱۳۳۶۷۶۸۹۲-۰۳۱۳۵۶۸۵۶۶۰ ۰۹۱۳۳۶۷۶۸۹۲
۴۴۸ سنگ آهک لاشه جنوب خوانسار مهدی خلیلی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۹۷۱۵۱۵۸-۰۳۱۵۷۵۲۲۹۶۷ ۰۹۱۳۹۷۱۵۱۵۸
۴۴۹ مزعه عباس آباد شهرضا عباسعلی یونسی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۲۱۳۸۳۱-۰۳۱۵۳۵۰۴۸۴۳
۴۵۰ گرانیت جنوب کوه جهار گنبد نایین علیرضا حشمت جو گرانیت ۹۱۸۱۶۶۴۱۰۰
۴۵۱ سنگ آهک لاشه توکل آباد برخوار غلامرضا کریمیان جزی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۰۹۶۴۹۵-۰۳۱۴۵۷۲۳۹۶۸ ۰۹۱۳۳۰۹۶۴۹۵
۴۵۲ آهک لاشه غرب کوه خش سفید نجف آباد عبداله پورشبانان نجف آباد سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۲۸۹۱۵۳۵-۰۳۱۴۲۶۳۲۴۸۹ ۰۹۱۳۲۸۹۱۵۳۵
۴۵۳ شمال شرق بغم اردستان نادریزدانبخش لاشه آذرین ۰۹۱۳۱۶۲۹۳۷۶-۰۳۱۵۴۲۴۷۰۰۲
۴۵۴ تراورتن شرق چاه لر جرقویه جلیل دفاعی تراورتن ۰۲۱۴۴۲۱۲۲۳۲-۰۹۱۲۳۰۰۳۲۲۲ ۰۹۱۲۳۰۰۳۲۲۲
۴۵۶ شرق لامار اردستان شرکت نرم پودر سپاهان باریت ۰۹۱۳۱۱۸۲۶۱۵-۰۳۱۳۲۲۱۴۳۴۴ ۰۹۱۳۱۱۸۲۶۱۵
۴۵۷ شمال پیناوند اردستان شرکت تعاونی شن و ماسه ماهان سنگ سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۳۰۵۳۸- ۰۳۱۳۵۲۵۱۰۳۸
۴۵۸ نظام آباد میمه شرکت سدید معدن پارسیان سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۱۱۱۱۳۴-۰۳۱۳۴۲۰۶۲۳۱
۴۵۹ شمال کوه تنگ جوزدان شرکت تعاونی شن و ماسه قدس سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۸۵۲۳۰-۰۳۱۳۲۵۰۲۳۱۰ ۰۹۱۳۱۱۸۵۲۳۰
۴۶۰ مرمریت جنوب غرب ازوار کاشان شرکت برنا سنگ بادرود مرمریت ۰۹۱۲۱۴۷۰۵۱۷-۰۲۱۵۶۲۲۴۷۴۰- ۰۹۱۲۱۴۷۰۵۱۷
۴۶۱ شن و ماسه رودخانه بزرگ نائین غلامحسین زندوانی شن و ماسه رودخانه ای ۰۹۱۳۲۲۳۵۰۶۴
۴۶۲ غرب کوه دره سورمه نجف آباد فرزانه مستعلی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۶۵۳۰۳۱۰-۰۳۱۴۲۲۵۱۸۷۷
۴۶۳ کوه خرس برخوار رسول کمالی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۴۸۲۷۹-۰۳۱۳۲۶۷۰۶۹۳ ۰۹۱۳۱۱۴۸۲۷۹
۴۶۴ لاشه کوه شتر مبارکه تولیدی و عمرانی پارسها سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۶۶۲۳۰۴-۰۳۱۳۶۳۰۸۵۷۴
۴۶۵ تراورتن لادرجه ۲ نطنز شرکت سنگ ساز رنان تراورتن ۰۹۱۳۲۷۷۹۸۶۶-۰۳۱۵۴۳۲۰۴۰۱
۴۶۶ کوه هزار من نجف آباد مهدی فنایی نجف آبادی سنگ آهک لاشه ۳۱۴۲۷۳۱۱۴۱-۰۹۱۳۳۳۱۰۰۳۷
۴۶۷ مرمریت شمال نیاسر کاشان عباس پورحسنی مرمریت ۰۹۱۲۲۳۰۹۴۹۱-۰۸۶۴۳۲۳۳۶۲۹ ۰۹۱۲۲۳۰۹۴۹۱
۴۶۸ آهک لاشه گرکوه شاهین شهر تعاونی عام کما سنگ آهک لاشه ۰۳۱۳۲۲۲۵۱۱۲-۰۹۱۳۱۱۱۴۵۵۷ ۰۹۱۳۱۱۱۴۵۵۷
۴۶۹ سنگ آهک لاشه جنوب کوه بیسیم تیران علیرضا بابایی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۱۱۳۰۳۷-۰۳۱۴۲۵۵۵۸۸۱ ۹۱۳۳۱۱۳۰۳۷
۴۷۰ شمال قمیشلو دهاقان تک شن سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۶۳۰۷۳۰۰-۰۳۱۳۴۳۳۸۳۷۵
۴۷۱ آهک لاشه غرب کوه لاک انارک احمد عشقی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۲۳۱۰۲۶-۰۳۱۳۲۲۷۴۱۶۷
۴۷۲ شیل شمال غرب چاهریسه اکبر محمد پور شیل ۰۹۱۳۱۱۸۷۳۷۴-۰۳۱۳۵۸۱۰۱۴۱
۴۷۳ گرانیت مزرعه سلطانیه نایین شرکت سنگان کوهستان سپهر گرانیت ۰۹۱۰۱۱۹۷۰۳-۰۳۱۳۲۶۵۱۰۱۸
۴۷۴ مس کوه کات انارک مهسا اسماعیلیان مس ۰۹۱۳۳۰۸۲۵۸۴-۰۳۱۳۶۶۱۶۱۴۹
۴۷۵ جنوب شرق آب ترش جرقویه مریم کیانی اذر خوارانی تراورتن
۴۷۶ شمال شرق کوه حوض احمد خور فاطمه آقای جرقویه مرمریت ۰۹۱۳۱۱۱۳۱۴۲-۰۳۱۴۵۸۳۶۷۰۷-
۴۷۸ آهک لاشه هفت یکی دهاقان محسن پورسینا سنگ آهک لاشه ۰۹۱۲۷۵۲۲۰۰۰-۰۳۱۳۲۳۶۳۳۸۴
۴۷۹ تراورتن شمال برزک کاشان حمیدرضا حاجی هاشمی تراورتن ۰۹۱۳۱۱۲۸۰۰۰-۳۳۸۰۱۱۳۶
۴۸۰ شمال کوه حوض احمد خور محمد وطن خواه مرمریت ۰۹۱۳۱۱۴۳۹۳۱-۰۳۱۳۳۸۰۳۹۳۲
۴۸۱ مرمریت قرمز کنداب کاشان علیرضا طباخ مرمریت ۰۹۱۳۱۱۲۵۱۵۵-۰۳۱۵۵۴۱۴۰۸
۴۸۲ سنگ آهک لاشه مهیار جنوبی ۳ محمدرضا الهامی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۱۴۶۸۶۴-۰۳۱۳۵۲۸۴۲۳۳
۴۸۳ آهک لاشه جنوب رضوانشهر احمد جعفری اسفیدوجانی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۳۳۱۵۵۹-۰۳۱۴۲۴۴۳۳۳۰
۴۸۴ مرمریت ازبک کوه خور شرکت احرار سپاهان مرمریت ۰۹۱۳۲۶۶۲۸۵۰-۰۳۱۳۲۲۰۵۱۲۶
۴۸۵ تراورتن چاه سرخ تجره کاشان سعید شکوهمند تراورتن ۰۹۱۳۳۰۶۶۴۸۸-۰۳۱۳۳۶۴۲۰۳۶
۴۸۶ غرب کوه عسلی شهرضا الهام نصیری ده سرخی سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۳۱۶۹۶۱۷-۰۳۱۳۴۳۹۳۳۲۳
۴۸۷ شن و ماسه رودخانه ای دملا شهرضا شرکت معدنی کیمیا گستر شهرضا شن وماسه ۰۹۱۳۳۲۷۱۴۳۴-۰۳۱۳۶۶۱۷۵۳۷
۴۸۸ غرب کوه کله سر گلپایگان شرکت آرمان سنگ گلپا سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۱۷۲۴۴۳۲-۰۳۱۵۷۲۴۱۵۸۴
۴۸۹ جنوب شرق کوه سریتی چاه ملک محمد جواد مهرابی کوشکی مرمریت ۳۱۳۴۵۹۰۷۷۵- ۰۹۱۳۱۱۴۲۵۱۳
۴۹۰ مرمریت کوه قلعه پیر حیدر جرقویه اکبر کوچکی ورنوسفادرانی مرمریت ۰۳۱۳۳۶۰۱۵۸۶-۰۹۱۳۳۱۲۴۷۵۰
۴۹۱ جنوب کوه چاه لر جرقویه پروین صلصالی مرمریت ۰۹۱۳۱۱۱۳۱۴۲-۰۳۱۴۵۸۳۶۷۰۷ ۰۹۱۳۱۱۵۵۸۱۲
۴۹۲ آهن سفتجان داران عمید آذارانی آهن ۰۹۱۳۱۱۰۳۱۰۹-۰۳۱۳۵۷۲۱۴۴۱
۴۹۲ شرق گودرزن نطنز توران وزیری وزیرآبادی تراورتن ۰۹۱۳۳۱۶۹۶۱۷-۰۳۱۳۴۳۹۳۳۲۳
۴۹۳ سنگ آهن شرق اله آباد تیران اکبر نامداری سنگ آهن ۳۱۳۳۲۴۸۹۲۰ ۹۱۳۱۳۱۴۸۷۱
۴۹۴ سنگ لاشه ورقه ای شمال یخاب آران راضیه رجبی جعفرکی سنگ لاشه ورقه ای ۰۹۱۳۲۶۴۰۵۹۷-۰۳۱۵۵۵۷۴۴۳۳
۴۹۵ کوه اشکنه گلپایگان تعاونی تولیدی رسا امید گلپایگان سنگ آهک لاشه ۰۹۱۳۲۷۲۳۲۴۷–۰۳۱۵۷۴۸۴۱۲۸
۴۹۶ سنگ آهک لاشه سعید آباد گلپایگان حمید رفیعی سنگ آهک لاشه ۳۱۵۷۴۲۴۴۱۸ ۹۱۳۱۷۱۹۵۱۸
۴۹۷ غرب کالچویه نایین روح اله مهری خاک صتعتی ۳۱۳۶۶۹۰۱۷۱ ۹۱۳۱۱۴۰۶۶۰
۴۹۸ مرمریت شرق دهنه دلاور جندق شرکت صنایع سنگ مرمریت صدفکوه فلارد مرمریت ۳۱۳۵۳۱۵۵۸۰ ۰۹۱۳۳۲۷۰۴۵۰-
۴۹۹ قزاآن شرکت درین کاشان باریت ۳۱۳۵۵۳۳۸۰۷۰ ۳۱۵۵۳۳۸۰۷۰
۵۰۰

۵۰۱

مرمریت کوه سرخ خور شرکت ماه سنگان فرخی مرمریت ۳۳۶۴۵۳۳ ۹۱۳۱۱۳۴۹۴۷
۵۰۲ شمال کوه موسی آبادتیران محمد صادقی سنگ آهک لاشه ۳۱۳۴۵۱۵۹۷۹
۵۰۳ تراورتن شمال کوه آب ترشه نطنز شماره یک مهدی آقا ابراهیمیان تراورتن ۳۱۳۶۲۵۶۱۷۴ ۹۱۳۲۰۱۱۶۱۴
۵۰۴ شن و ماسه رودخانه ای کلیشاد رودشت شرکت تولیدی عمرانی پارسها شن و ماسه رودخانه ای ۳۱۳۶۳۰۸۵۷۴ ۹۱۳۱۶۶۲۳۰۴
۵۰۵ خاک صنعتی تیتان دار اله آباد رامشه شرکت پارس کانی زاگرس خاک صنعتی تیتان دار ۰۹۱۳۱۱۰۴۱۷۷-۰۳۱۳۵۲۲۹۹۱۲ ۹۱۳۱۱۰۴۱۷۷
۵۰۶ مرمریت حمزاوه شمال شرقی جوشقان قالی شرکت صنعتی و معدنی خودکفایان معدن مرمریت ۲۱۸۸۸۶۱۴۱۶ ۹۱۳۳۱۶۸۵۸۲
۵۰۷ سرب و روی لاپلنگ زفره شرکت آذر شیمی رازی سرب و روی ۳۱۵۳۳۲۳۳۵۲ ۹۱۳۱۱۸۰۳۷۳
۵۰۸ مرمریت شرق رود گلگون جندق شرکت تولیدی معدنی صابر سنگ جندق مرمریت ۰۳۱۵۸۵۳۲۰۶۶- ۹۱۳۳۲۳۲۰۸
۵۰۹ مرمریت غرب رشید کوه جندق شرکت گسترش معادن سرزمین سنگ جندق مرمریت ۳۱۳۳۸۰۸۷۸۳ ۹۱۳۱۹۰۸۰۳۰
۵۱۰ مرمریت شمال کوه هنبونه جرقویه رسول سادات مرمریت ۳۱۴۵۸۳۶۷۰۷ ۹۱۳۱۱۱۳۱۴۲
۵۱۱ مرمریت جنوب کوه پل هاوند انارک شرکت تعاونی عمرانی معدنی کیمیاگران جویندگان تحقیق درخشان مرمریت ۳۱۳۵۵۱۵۰۲۰ ۹۱۳۱۰۵۷۰۰۶
۵۱۲ آهک لاشه و شیل کوه کله قاضی دهق الهه علی زرگر سنگ آهک لاشه -شیل -۳.۱۳۲۲۷E+19 ۹۱۳۱۰۸۳۹۸۰
۵۱۳ شمال کوه خولنجان مبارکه شرکت ساختمانی ساتان سنگ آهک لاشه ۳۱۵۲۴۰۳۲۱۱ ۹۱۳۳۳۶۸۸۶۲
۵۱۴ باریت جنوب سردهن نطنز تعاونی معدنی باریت صدفی نطنز باریت ۳۱۵۲۴۶۷۶۱ ۹۱۳۲۱۰۹۰۴۴
۵۱۵ سنگ آهک لاشه شرق چرمشهر شاهین شهر سید عبدالحسین بنی طبا سنگ آهک لاشه ۳۱۳۵۲۱۷۲۳۳ ۹۱۳۳۱۶۷۲۶۸
۵۱۶ شن و ماسه رودخانه فصلی مورچه خورت اصغر کلانی شن و ماسه رودخانه ای ۳۱۳۴۵۰۰۱۴۹ ۹۱۳۱۱۳۳۱۶۸
۵۱۷ سنگ آهک لاشه شمال کوه سیاه مهیار مجید امینی سنگ آهک لاشه ۳۱۳۳۳۲۴۱۰۰ ۹۱۳۳۷۰۷۳۶۷
۵۱۷ شرق کوه خش سفید نجف آباد شرکت پیران کار مبارکه سنگ آهک لاشه ۳۱۳۴۳۵۴۴۸۶ ۹۱۳۵۴۸۰۵۷۰
۵۱۸ مرمریت کوه زرد فشارک مجید امرالهی کوپایی مرمریت
۵۱۹ سنگ لاشه آذرین جندابه تودشک داود حیدری سنگ لاشه آذرین ۰۹۱۳۲۱۱۲۶۸۹–۰۳۱۴۶۴۳۲۴۷۸ ۹۱۳۲۱۱۶۸۹
۵۲۰ جنوب کوه آب کم برخوار محمد علی هوایی سنگ آهک لاشه
۵۲۱ دیزجان سمیرم محسن قاسمی حاجی آبادی مرمریت ۹۱۳۱۳۱۰۷۰۱
۵۲۲ توف ورقه ای پشت جمال بادرود محمد صباحی بادی توف ورقه ای ۰۹۱۳۹۶۲۵۴۱۶–۰۳۱۵۴۳۱۲۳۷۴ ۹۱۳۹۶۲۵۴۱۵
۵۲۳ مرمریت شرق سپرونایین سیف اله آراسته مرمریت ۳۱۳۳۶۰۲۶۱۲ ۹۱۳۱۱۲۳۳۰۷
۵۲۴ شرق کوه هزار منی نجف آباد اکبر کریمی جلمرزی آهک لاشه ۰۳۱۳۵۲۹۹۳۰۱–۰۹۳۶۴۶۵۷۸۰۵ ۹۳۶۴۶۵۷۸۰۵
۵۲۵ شمال جعفرآباد شاهین شهر سید مرتضی سهل آبادی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۸۶۶۴۵۴۹-۰۳۱۳۲۲۴۱۳۱۶ ۹۱۳۸۶۶۴۵۴۹
۵۲۶ آهک لاشه اسکندری داران بیژن احمدی ماینده آهک لاشه
۵۲۷ مرمریت شرق برزآباد کاشان شرکت تعاونی معدنی اردهال کاشان مرمریت ۸۶۴۳۳۲۳۱۶۹ ۹۱۳۱۶۱۰۱۶۳
۵۲۸ دولومیت شرق کوه آب سرخ شهرضا سید محمدرضا منصوری تهرانی دولومیت ۳۱۳۲۷۳۰۳۶۰ ۹۱۳۳۱۳۵۶۹۴
۵۲۹ آهک لاشه جنوب سیاه کوه علویجه شرکت افق راه ماندگار آهک لاشه ۳۱۳۷۳۸۹۱۷۲ ۹۱۳۱۱۶۰۹۰۲
۵۳۰ آهک لاشه کوه قاضی دهق اصغر قیصری قلعه شاهی آهک لاشه ۰۹۱۳۱۳۳۴۰۷۹–۰۳۱۴۲۲۳۲۳۹۶ ۹۱۳۱۳۳۴۰۷۹
۵۳۱ مرمریت فضل آباد تیران عادل عزیزی مهر مرممریت
۵۳۱ مرمریت شرق کوه باغوک جرقویه آسیه رضائی رامشه مرمریت ۰۲۱۲۲۸۷۰۰۲۶—۰۹۱۳۰۷۱۰۳۵۸ ۹۱۳۰۷۱۰۳۵۸
۵۳۲ مرمریت جنوب غرب رشید کوه جندق شرکت مهکام پارت مرمریت
۵۳۳ مرمریت شمال کوه کبود طاهرابادخور گلنار یاور مرمریت ۰۹۳۹۱۱۸۴۳۹۷–۰۳۱۳۶۸۵۰۹۲۷ ۹۳۹۱۱۸۴۳۹۷
۵۳۴ آهک لاشه جنوب کوه کله قاضی دهق ابوالقاسم محمد بیگی دهقی سنگ آهک لاشه ۹۱۳۱۰۶۸۳۲۹ ۰۹۱۳۱۰۶۸۳۲۹—۰۳۱۴۲۲۷۴۶۰۹
۵۳۵ مرمریت جنوب کوه چاه سرخ جرقویه امید نقدی مرمریت ۰۹۱۳۲۱۷۰–۰۳۱۳۳۸۰۱۷۴۸ ۹۱۳۲۱۷۰۹۰۲
۵۳۶ تراورتن و مرمر غرب ورکان مائده ستاری نجف آبادی تراورتن و مرمر ۰۹۱۳۱۳۱۴۶۷۰—۰۳۱۴۲۵۱۲۲۲۹ ۹۱۳۱۳۱۴۶۷۰
۵۳۷ خاک صنعتی صمی آباد نایین مهدی حمدی خاک صنعتی
۵۳۸ لاشه آذرین جنوب تودشک محسن کریم پور لاشه آذرین ۳۱۳۶۴۶۱۲۷۵۰ ۹۱۳۱۰۰۵۷۸۹
۵۳۹ شمال غرب کوه زارمان کاشان موسا ریگی جلائی تراورتن ۰۹۱۵۹۹۰۷۷۱۵–۰۹۱۵۱۴۱۷۳۲۲ ۰۹۱۵۹۹۰۷۷۱۵–۰۹۱۵۱۴۱۷۳۲۲
۵۴۰ شمال کوه چاه لر جرقویه الهام حیدری تراورتن ۰۹۱۳۱۱۱۳۱۴۲–۰۳۱۴۵۸۳۶۷۰۷ ۹۱۳۱۱۱۳۱۴۲
۵۴۱ مرمریت غرب تجره کاشان مجید سعیدی مرمریت ۰۹۱۳۲۰۰۷۰۵۵—۰۳۱۳۴۴۰۳۴۷۸ ۹۱۳۲۰۰۷۰۵۵
۵۴۲ آهک لاشه سه کوهدهاقان روح اله رشیدی سنگ آهک لاشه ۳۱۳۳۵۲۲۷۰۷ ۹۱۳۱۶۹۰۰۸۷
۵۴۳ مرمریت کوه بغوک جرقویه حسن فکری آبندانکشی مزمریت ۰۹۱۳۰۹۱۳۶۵۸–۰۳۱۳۷۷۵۵۲۱۰ ۹۱۳۰۹۱۳۶۵۸
۵۴۴ لاشه ورقه ای جنوب شرق تهران کوه اردستان محمد ابراهیم معمار اردستانی لاشه ورقه ای ۰۹۱۳۱۱۹۳۰۲۶—۰۳۱۳۶۶۸۵۴۶۰ ۹۱۳۱۱۹۳۰۲۶

 

 

۱+
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید