معادن سنگ تزئینی استان آذربایجان شرقی

معادن سنگ تزئینی استان آذربایجان شرقی

1316
3
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
ردیف نام ماده معدنی اصلی نام معدن شهرستان موقعیت معدن نام بهره بردار تلفن تماس بهره بردار تاریخ بهره برداری استخراج سالیانه (تن) ذخیره قطعی (تن)
۱ آهک شیرامین آذرشهر ۱۶  کیلومتری جنوبغربی آذرشهر(جاده آذرشهر – مراغه) مجتمع آهک اسپندار ( انتقال از شرکت سِمان اردبیِل و آهک آذرشهر) ۹۱۴۱۱۴۹۴۶۹ ۱۳۷۸/۰۸/۱۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۸۷۰۰۰,۰۰۰
۲ آهک کوه سنجان مراغه ۰.۵ جنوبشرق مراغه شرکت تعاونی معدنی ۸۵۹ مراغه ۹۱۴۱۲۰۱۹۸۸ ۱۳۸۰/۰۸/۱۹ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۳۶۸۰,۰۰۰
۳ آهک چله خانه شبستر ۲۵ شمالغربی تبریز کارخانجات سیمان صوفیان ۹۱۴۱۱۶۷۳۹۳ ۱۳۸۰/۱۰/۰۸ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲۰۴۴,۳۹۹
۴ آهک داشکسن آذرشهر ۱۸ جنوبغربی آذرشهر شرکت تعاونی  قزلداغ آذرشهر ۹۱۴۱۱۴۱۷۸۵ ۱۳۸۱/۰۴/۱۱ ۱۵,۰۰۰ ۲۱۳۰۰۰,۰۰۰
۵ آهک حیدرآباد طسوج شبستر ۵ طسوج شبستر شرکت تعاونی معدنی ۲۸ سنگاب ماکو ۹۱۴۱۶۵۴۲۳۹ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ ۱۰,۰۰۰ ۱۸۷,۶۵۰
۶ آهک کرانلو خداآفرین ۱۲۷ شمالغرب کلیبر شرکت سهامی کشت وصنعت ودامپروری مغان ۹۱۴۱۵۳۹۴۷۰ ۹۱۴۴۵۲۸۹۴۵ ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ ۴۰,۰۰۰ ۹۳۷,۵۰۰
۷ آهک تازه کند-قره ناز مراغه ۱۵ جنوب مراغه شرکت صنایع شیمیائی کاوه سودا ۹۱۴۴۲۱۰۶۴۷ ۱۳۸۲/۰۳/۲۶ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۱۱۳۰,۷۵۰
۸ آهک قره ناز مراغه روستای قره ناز مراغه شرکت صنایع شیمیائی کاوه سودا ۹۱۴۴۲۱۰۶۴۷ ۱۳۸۱/۰۱/۱۷ ۷۵,۰۰۰ ۲۸۴۷,۷۶۵
د آهک گشایش مراغه ۶ کیلومتری شهرستان مراغه شرکت صنایع شیمیائی کاوه سودا ۹۱۴۴۲۱۰۶۴۷ ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۲۵,۷۶۰
۱۰ آهک چکان مراغه کیلومتر ۵ جاده مراغه – تهران خیراله نجف پور (انتقال ازمصطفی رشیدی) ۹۱۴۴۴۹۵۰۲۷ ۱۳۸۳/۰۸/۱۳ ۱۰,۰۰۰ ۴۳۲,۰۰۰
۱۱ آهک آیاتای ملکان ۱۱کیلومتری جنوبشرق ملکان اللهوردی باباخانی ملکی ۹۱۴۹۲۱۵۸۲۲ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ ۱۵۰,۰۰۰ ۳۷۹۶,۰۰۰
۱۲ آهک غرب چایباغی مراغه ۵کیلومتری جنوب مراغه شرکت سنگ آذرین قزلداش رصد ۹۱۴۱۲۱۰۲۷۸ ۱۳۸۸/۰۴/۰۱ ۱۵۰,۰۰۰ ۳۵۱۰,۲۰۷
۱۳ آهک جانقور آذرشهر اذر شهر-روستای کلوانق صنایع شیمیایی کاوه سودا (انتقال ازشرکت سنگاب آذرشهر) ۹۱۴۱۲۱۱۴۵۶ ۱۳۸۸/۰۷/۰۲ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۷۰۰۰,۰۰۰
۱۴ آهک ارشتناب بستان آباد ۲۱کیلومتری شمالغرب بستان آباد طرح نفلین ۹۱۴۱۳۰۴۱۸۶ ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴۱۰۰۰,۰۰۰
۱۵ آهک تازه کند مراغه ۱۷ کیلومتریجنوب شرق مراغه حسنیه ساعدی تازه کند ۹۱۴۱۲۱۱۶۰۷ ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ ۴۰,۰۰۰ ۱۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آهک قلعه لر هریس هریس هریس- بخش خواجه- روستای قلعه لر ابراهیم زینالی فرید ۹۱۴۱۱۵۶۲۲۱ ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ ۱۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۱۷ آهک آلقو بناب ۱۳کیلومتری شمالغرب بناب گروه صنعتی توانگران سهند ۰۹۱۴۴۰۲۰۲۰۴ – ۰۹۱۴۷۸۱۳۱۰۶۳ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ ۲۰,۰۰۰ ۱۸۰۰,۰۰۰
۱۸ آهک شیرامین جنوبی آذرشهر   فاقد بهره بردار        
۱۹ آهک شیرامین شمالی آذرشهر   در شرف واگذاری به سهامی آلومینیوم(نفلین سینیت)        
۲۰ آهک خرمازرد مراغه ۶کیلومتری شمالغرب مراغه صنایع شیمیایی کاوه سودا ۰۹۱۴۴۲۱۰۲۲۵ ۰۹۱۴۱۲۱۱۴۵۶ ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ ۱۵۰,۰۰۰ ۵۰۰۰,۰۰۰
۲۱ آهک قربانکندی ملکان ۱۳کیلومتری جنوبشرق ملکان شرکت آذرداش ملکان ۹۱۴۴۲۱۱۰۳۵ ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ ۵۰,۰۰۰ ۱۳۰۰,۰۰۰
۲۲ آهک ینگجه اهر            
۲۳ آهک تازه کند سفلی مراغه   جلیل فارابی اصل ۹۱۴۹۲۱۳۸۵۰     ۲۱۰۰,۰۰۰
۲۴ آهک آیتان ملکان ملکان – روستای داش بلاغ وحید باباخانی ملکی ۹۱۴۹۲۱۵۸۲۲ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ ۶۰,۰۰۰ ۲۳۰۰,۰۰۰
۲۵ آهن زگلیک اهر اهر ۸کیلومتری شمال اهر یوسف تقی بیگلو(انصراف داده) ۹۱۹۳۱۶۳۴۷۰ ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ ۱۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۲۶ آهن جویبند اهر اهر ۲۰ شمال اهر کارخانجات سیمان صوفیان محرم پور(مدیر معادن) ۰۹۱۴۱۱۶۷۳۹۳ ۱۳۹۰/۰۴/۱۸ ۳۵,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
۲۷ باریت شمال دریان شبستر حسن خطائی ۹۱۴۹۱۶۹۸۷۸ ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ ۳۰۰ ۲,۸۰۰
۲۸ باریت طسوج شبستر ۱۰کیلومتری شبستر عبداله کوهستانی ۹۱۴۴۹۱۹۳۴۸   ۳۰۰ ۵,۰۰۰
۲۹ باریت الماس شبستر ۵۲کیلومتری شمال شرق مرند شرکت پودران داش اسکو(انتقال ازشرکت تعاونی معدنی ۶۲۴) ۹۱۴۱۹۳۶۴۲۹ ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ ۳,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰
۳۰ باریت ارلان مرند ۵۲ شمالغرب شبستر حسین یعقوبی ۹۱۴۳۹۱۰۰۵۸ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ ۵,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
۳۱ باریت بابا قاضی ملکان ۳۰ غرب مرند شرکت تعاونی معدنی نسوز سمیرم ۹۱۲۱۲۳۷۹۳۰ ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ ۳,۰۰۰ ۴۹,۱۷۵
۳۲ باریت شانجان شبستر در ۴۷ کیلومتری جنوبشرق مراغه شهرام صادقی یامچی ۹۱۴۱۱۴۴۳۰۵ ۱۳۸۴/۰۴/۰۱ ۴,۰۰۰ ۲۰,۴۵۲
۳۳ باریت گروس شبستر صوفیان فریبا یعقوبی ۹۱۴۳۹۱۰۰۵۸ ۱۳۸۵/۱۱/۰۲ ۱,۰۰۰
۳۴ باریت دریان شبستر شبستر ۷کیلومتری شمال دریان حسین یعقوبی ۹۱۴۳۹۱۰۰۵۸ ۱۳۸۷/۰۵/۲۹ ۲,۵۰۰ ۳۰,۰۰۰
۳۵ بازالت عجمی میانه ۲۵ کیلومتری شمال غربی میانه سعید مغاری ۹۱۲۸۸۸۱۶۰۴ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ ۵,۰۰۰ ۸۵۰۰,۰۰۰
۳۶ پرلیت شیرین بلاغ ۲ میانه ۱۳ شمالغربی میانه شرکت گسترش پرلیت آذربایجان(انتقال از شرکت تعاونی معدنی منطقه ای معادن) ۹۱۴۴۱۸۹۰۶۹ ۹۱۴۴۰۳۲۳۰۱ ۱۳۷۹/۰۶/۱۳ ۴,۰۰۰ ۱۰۰۰,۰۰۰
۳۷ پرلیت شیرین بلاغ ۳ میانه ۱۳ شمالغربی میانه شرکت انبساط وتولیدقطعات پرلیتی میانه ۹۱۲۱۹۳۸۶۴۳ ۱۳۸۰/۰۶/۲۶ ۵,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰
۳۸ پرلیت سلطان احمدلو میانه ۳۳ شرق میانه شرکت بازرگانی صنایع انبساط پرلیت آذربایجان (انتقال از رامین صفایی) (انتقال از شرکت آذرکانی مهاباد) ۹۱۴۳۱۹۳۴۲۱ ۱۳۸۱/۰۲/۱۸ ۳,۷۵۰ ۸۰,۰۰۰
۳۹ پرلیت عجمی میانه ۲۰ غرب میانه (بهره بردار سابق)ناصر فرج زاده ۹۱۴۴۴۵۹۴۰۵ ۹۱۳۴۱۲۶۳۸۰  ۹۱۴۳۰۹۱۰۷۸ ۱۳۸۱/۰۶/۱۰ ۵,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
۴۰ پرلیت قاسم درق میانه ۱۲.۵ جنوبغرب میانه شرکت گسترش پرلیت آذربایجان ۹۱۴۳۱۴۶۶۳۲ ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ ۳,۰۰۰ ۵۶۷,۷۵۸
۴۱ پرلیت سفید خانه میانه ۴۶ شمالشرق میانه ناصرفرد ۹۱۴۳۱۵۶۶۱۰ ۱۳۸۲/۰۹/۱۷ ۳,۰۰۰ ۵۰۰۰۰,۰۰۰
۴۲ پرلیت شیرین بلاغ۱ میانه ۱۲کیلومتری شمالغرب میانه منوچهر مولایی ۹۱۴۱۲۳۱۰۸۴ ۱۳۸۲/۰۸/۲۰ ۳,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
۴۳ پرلیت قره قیه میانه میانه ۶۵کیلومتری شمال شرق میانه صاحب رضایی آدریانی ۹۱۳۲۳۰۷۹۱۲ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ ۳,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
۴۴ پرلیت شهریار بستان آباد ۴۵ جنوب بستان آباد شرکت معدنی کان آذر تبریز ۹۱۴۳۰۴۴۶۳۰و ۰۹۱۴۳۱۵۵۹۱۶ ۱۳۸۵/۱۱/۰۳ ۵,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
۴۵ پرلیت امامیه بستان آباد تیکه داش روستای امامیه بهرام سعادتی آذر ۹۱۴۸۱۳۰۱۶۹ ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ ۳,۰۰۰ ۱۵۰۰,۰۰۰
۴۶ پوزولان کلاش شبستر ۱۱ کیلومتری شمال شرق صوفیان شرکت سیمان صوفیان ۹۱۴۱۱۶۷۳۹۳ ۱۳۸۶/۰۸/۰۸ ۳۵,۰۰۰ ۷۴۷۴,۱۷۰
۴۷ پوکه معدنی جانبهان بستان آباد محمدرضا قائمی تبریزی ۹۱۴۱۱۶۹۲۸۶   ۳۸۰,۰۰۰
۴۸ پوکه معدنی شیروانه ده بستان آباد بستان آباد ۱۶.۵ بستان آباد محمدفاخری تیکمه داش ۹۱۴۳۳۱۱۲۵۴-۹۱۴۴۳۱۰۹۴۷-۹۱۴۳۰۷۵۱۰۴ ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ ۴۰,۰۰۰ ۵۹۳,۷۵۰
۴۹ پوکه معدنی سیسان بستان آباد ۹ کیلومتری جنوبغرب بستان آباد  شرکت تعاونی چند منظوره آذرامین   ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ ۴۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۵۰ پوکه معدنی اسکندان اسکو ۳۵ جنوبغربی تبریز شرکت پارس پومیس ۹۱۴۳۱۵۰۲۷۸ ۱۳۷۹/۰۴/۰۱ ۲۲,۰۰۰ ۱۳۰۰,۰۰۰
۵۱ پوکه معدنی بنه کهل بستان آباد ۱۰ جنوب بستان آباد رحمت الله خسروی آقائی ۹۱۲۶۹۸۹۳۱۱-۰۹۱۲۷۳۸۵۰۴۵ ۱۳۸۰/۰۱/۰۶ ۲۰,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
۵۲ پوکه معدنی چوان تبریز جنوب روستا چوان تبریز (بهره بردارسابق) محمداکبری ۹۱۴۹۱۱۵۱۳۳-۰۹۱۴۳۱۵۸۷۲۹ ۱۳۸۰/۰۲/۱۳ ۱۵,۰۰۰ ۵۶۷,۰۰۰
۵۳ پوکه معدنی آغچه کهل بستان آباد ۱۲ جنوبشرق بستان آباد محمود محمد حسینی ۹۱۲۱۱۲۱۸۲۸ ۹۱۲۲۱۵۸۳۰۶ ۹۱۲۱۸۵۹۸۷۱ ۱۳۸۰/۰۲/۳۰ ۲۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
۵۴ پوکه معدنی ایرانق ۱ بستان آباد ایرانق باسمنج بستان آباد آقای محمدملکی امناب(انتقال از شرکت تعاونی معدنی۴۲۳) ۹۱۴۳۱۳۱۸۱۰ ۱۳۸۰/۰۴/۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۱۶۰۰,۰۰۰
۵۵ پوکه معدنی ایرانق۲ (سعیدآباد) بستان آباد ایرانق باسمنج بستان آباد شرکت تعاونی معدنی تولیدفرآوری مواد۴۲۳ ۹۱۴۱۱۶۷۳۸۷ ۱۳۸۰/۰۴/۰۴ ۲۲,۵۰۰ ۱۶۰۰,۰۰۰
۵۶ پوکه معدنی شادآبادمشایخ تبریز ۷ جنوبشرقی تبریز (بهره بردار سابق)صمد نوری ۹۱۳۴۱۳۸۳۹۶ ۱۳۸۱/۰۹/۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۵۷ پوکه معدنی قره بابا بستان آباد ۱۶ بستان آباد شرکت تعاونی معدنی ۷۴۳ پوکه قره بابا ۹۱۴۱۳۱۳۳۱۵-۰۹۱۴۴۳۲۲۴۰۵-۰۹۱۴۴۳۱۹۷۶۵ ۱۳۸۱/۰۹/۳۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۶۹۰,۰۰۰
۵۸ پوکه معدنی کرگان بستان آباد ۱۵ کیلومتری شمال غربی بستان آباد صمد قلمی هلان ۹۱۴۱۱۶۸۸۷۱ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ ۴۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۹ پوکه معدنی تیکمه داش بستان آباد ۱۷ بستان آباد شرکت تعاونی معدنی پوکه آذربایجان ۹۱۴۱۱۵۲۳۹۰ ۱۳۸۲/۱۱/۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۱۷۳,۹۴۶
۶۰ پوکه معدنی قره اونه بستان آباد در۱۱/۳ کیلومتری شمالغرب تیکمه داش محمد فاخری تیکمه داش ۹۱۴۳۳۱۱۲۵۴-۹۱۴۴۳۱۰۹۴۷-۹۱۴۳۰۷۵۱۰۴ ۱۳۸۳/۰۲/۰۷ ۲۰,۰۰۰ ۲۸۱,۶۰۰
۶۱ پوکه معدنی خیرآباد بستان آباد کیلومتر ۷ جنوب و جنوبغربی بستان آباد و ۱/۵ کیلومتری جنوبغرب خیرآباد شرکت کمبرگ اصفهان ۹۱۲۲۲۱۰۶۱۰ ۰۹۱۲۵۲۳۶۹۱۱ ۱۳۸۳/۰۵/۰۶ ۲۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۶۲ پوکه معدنی اسفنگره بستان آباد بستان آباد – روستای اسفنگره محمد ملکی امناب(انتقال از رحیم شهلایی) ۹۱۴۳۱۳۱۸۱۰ ۱۳۸۳/۰۵/۱۲ ۴۰,۰۰۰ ۱۱۹۰,۰۰۰
۶۳ پوکه معدنی کردکندی بستان آباد بستان آباد ۱۹ شمالشرق بستان آباد (بهره بردار سابق)فتح الله انصاری کردکندی ۹۱۴۳۱۹۰۰۵۱ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ ۱۵,۰۰۰ ۱۲۷,۸۰۰
۶۴ پوکه معدنی دلولار گوییورد (شیرین بلاغ) بستان آباد ۶کیلومتری شمالغرب بستان آباد (بهره بردار سابق)حبیب موحد بارنجی ۹۱۴۱۱۵۲۷۲۲ ۱۳۸۴/۰۲/۰۱ ۱۵,۰۰۰ ۶۸,۷۰۰
۶۵ پوکه معدنی سفیده خوان تبریز تبریز ۲۷کیلومتری جنوب تبریز حسین بیرقی سالک ۹۱۴۳۱۰۲۹۸۳ ۱۳۸۴/۰۴/۲۰ ۱۰,۰۰۰ ۶۴۰۵,۳۷۵
۶۶ پوکه معدنی شادآبادمشایخ ۲ تبریز ۸.۵ ک جنوب تبریز عباسعلی نظامدوست ۹۱۴۱۱۶۵۱۱۸ ۱۳۸۵/۰۶/۲۹ ۲۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۶۷ پوکه معدنی امامیه بستان آباد ۱.۵ ک شرق صمد طرقی قزلجه(انتقال ازمحمدعلی میدانی) ۹۱۴۳۰۵۹۲۶۸ ۱۳۸۵/۰۲/۲۸ ۳۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
۶۸ پوکه معدنی بنه کهل ۲ بستان آباد ۶ کیلومتری جنوب غربی بستان آباد حافظ ملکی اسفستانی ۹۱۴۴۳۱۶۰۰۴-۰۹۱۱۸۸۱۴۲۵۳ ۱۳۸۶/۰۵/۱۳ ۴۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
۶۹ پوکه معدنی کهنمو اسکو ۲۵ کیلومتری جنوب شرق تبریز شرکت آرارات سبک عایق ۹۱۴۹۴۷۴۴۰۷ ۱۳۸۶/۰۸/۰۸ ۴۰,۰۰۰ ۱۰۰۰,۰۰۰
۷۰ پوکه معدنی جنوب تبریز بستان آباد ۱۸ کیلومتری جنوبشرقی تبریز شرکت کانی پرشیا پومیس ایرانیان ۹۱۴۴۱۹۰۲۸۹ ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ ۵۰,۰۰۰ ۶۹۳,۰۰۰
۷۱ پوکه معدنی جنوبغرب متنق بستان آباد ۲۷ کیلومتری جنوبشرقی تبریز محمود نبی پور انگجی ۹۳۵۴۳۳۶۹۲۱ ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ ۲۰,۰۰۰ ۴۶۳,۱۸۲
۷۲ پوکه معدنی یوسف آباد بستان آباد ۱۶ کیلومتری شمالغرب بستان آباد سیروس الفاظ انتقالی از( حسین ملکی امناب ) ۹۱۴۱۰۸۷۱۴۰ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ ۲۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۷۳ پوکه معدنی جانقور تبریز ۳کیلومتری جنوبغرب باسمنج علی اکبری ۹۱۴۹۱۳۰۱۴۳-۰۹۱۴۱۱۶۷۳۸۷ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
۷۴ پوکه معدنی سیف الدین دره هشترود ۳۴کیلومتری جنوبشرق بستان آباد جعفر مددی ۹۱۴۴۰۱۳۸۹۳ ۱۳۸۷/۱۰/۲۶ ۲۰,۰۰۰ ۴۳۱,۲۵۰
۷۵ پوکه معدنی شمال متنق بستان آباد ۳۰ کیلومتری غرب بستان آباد فتح اله انصاری ۹۱۴۳۱۹۰۰۵۱ ۱۳۸۷/۰۸/۲۷ ۵۰,۰۰۰ ۶۸۸,۲۰۰
۷۶ پوکه معدنی زنگبار۲ بستان آباد ۱۴کیلومتری جنوبغرب بستان آباد پیام حسینی زاده(انتقال ازحیدر اسماعیلی گنجینه کتاب) ۹۳۵۵۷۹۸۱۶۴ ۰۹۱۴۴۳۱۰۹۰۶ ۰۹۱۲۲۶۳۱۸۴۸ ۱۳۸۸/۱۱/۱۷ ۴۰,۰۰۰ ۱۶۰۰,۰۰۰
۷۷ پوکه معدنی چوگان کوچک بستان آباد ۱۵کیلومتری جنوبشرق بستان آباد شرکت فخر منصور اوجان(انتقال ازالهوردی وحدانی چرزه خون) ۹۱۴۳۱۳۴۳۶۹ ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۴۰,۰۰۰ ۴۴۲,۶۰۰
۷۸ پوکه معدنی زنگبار بستان آباد ۱۵کیلومتری جنوبغرب بستان آباد ب(هرهبردارسابق علی بهزادی کلو)-جواد امیرصالحی ۹۱۲۳۷۰۸۵۵۵ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ ۵۰,۰۰۰ ۱۲۰۰,۰۰۰
۷۹ پوکه معدنی اوغور آباد بستان آباد ۱۲کیلومتری جنوبشرق بستان آباد مسعود محمد حسینی ۰۹۱۲۱۸۵۹۸۷۱ -۰۹۱۲۱۱۲۱۸۲۸-۰۹۳۲۲۹۰۹۰۰۸۰ ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ ۳۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
۸۰ پوکه معدنی شادآباد علیا تبریز ۱۰کیلومتری جنوب تبریز علی ایمانی سقین سرا ۰۹۱۴۳۰۲۰۰۸۲-۰۹۱۴۳۱۲۴۴۷۹-۰۹۱۴۹۹۶۱۶۲۴ ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ ۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
۸۱ پوکه معدنی شیبلی(۲) بستان آباد ۱۵کیلومتری غرب بستان آباد محمدعلی عبداله زاده امناب ۹۱۴۹۳۲۰۰۱۴ ۱۳۸۸/۰۷/۱۶ ۴۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
۸۲ پوکه معدنی قره اونه ۲ بستان آباد ۱۵کیلومتری جنوبشرق بستان آباد حسین کارگری رضاپور ۹۱۴۱۱۵۲۳۹۰ ۱۳۸۸/۰۷/۰۶ ۲۸,۰۰۰ ۱۴۱,۷۰۰
۸۳ پوکه معدنی چاوان۲ تبریز ۸کیلومتری جنوب تبریز امیدرزمی موقر ۹۱۴۴۰۰۸۳۶۷ ۱۳۸۸/۰۹/۱۱ ۵۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
۸۴ پوکه معدنی هروی۱ تبریز ۲۵کیلومتری جنوبشرق تبریز نورسته آهنین افشرد ۹۱۴۳۱۸۲۲۳۱ ۱۳۸۸/۰۹/۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۸۵ پوکه معدنی گردنه شیبلی بستان آباد ۳۵کیلومتری جنوب شرق تبریز شرکت کانه گرانیت آذربایجان ۹۱۴۳۱۸۲۲۳۱ ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ ۲۰,۰۰۰ ۹۱۸,۴۷۰
۸۶ پوکه معدنی کلوانق هریس هریس شمال شرق شهرستان تبریز محمودعلی جهانگیری ۹۳۷۸۰۷۴۲۷۹ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ ۲۰,۰۰۰ ۱۰۶,۰۰۰
۸۷ پوکه معدنی جانقور۲ تبریز ۱۹/۵ کیلومتری جنوب شرقی تبریز علی اکبری ۹۱۴۹۱۳۰۱۴۳ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ ۴۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
۸۸ پوکه معدنی  بیرق۲ تبریز ۲۵/۲ کیلومتری جنوب شرقی تبریز محمد اکبری ۹۱۴۹۱۱۵۱۳۳ ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ ۴۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۸۹ پوکه معدنی شیخ بیگ بستان آباد ۳۵کیلومتری جنوبشرقی بستان آباد عادل مددی زگلوجه ۹۱۴۱۰۸۳۲۸۴ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
۹۰ پوکه معدنی بیرق تبریز ۲۵کیلومتری جنوبشرق تبریز بهمن الهامی هروی ۹۱۴۳۱۸۸۹۷۴ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ ۵۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
۹۱ پوکه معدنی اسفنگره۲ بستان آباد ۲۰کیلومتری شمالغرب بستان آباد فرهاد شهر اسفنگره ۹۱۴۴۱۹۰۲۸۹ ۰۹۱۴۱۰۷۷۹۰۱ ۱۳۸۹/۰۶/۰۸ ۴۰,۰۰۰ ۱۱۷۰,۵۰۰
۹۲ پوکه معدنی قازانچای بستان آباد بستان آباد – روستای قازانچای فریدون اسلامی تیکمه داش ۹۱۴۳۳۲۰۳۰۸ ۱۳۹۰/۰۴/۲۰ ۴۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۹۳ پوکه معدنی سیدی بیگ هشترود شهرستان هشترود صادق خوشرفتار امناب ۹۱۴۴۱۷۹۹۲۹ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ ۳۲,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
۹۴ پوکه معدنی اسفنگره۳ بستان آباد بستان آباد- روستای اسفنگره حسن فرنودی اسفنگره ۹۱۴۴۱۳۹۴۷۱ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ ۴۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
۹۵ پوکه معدنی اسفنگره۴ بستان آباد ۲۵کیلومتری شمالغرب بستان آباد جواد انصاری اسفنگره ۹۱۴۴۰۷۴۴۰۴ ۱۳۹۰/۰۶/۱۵ ۴۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۹۶ پوکه معدنی آغچه کهل زمان بستان آباد ۱۸کیلومتری جنوب بستان آباد حسن قضایی بستان آباد ۹۱۴۷۰۶۹۲۶۵ ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ ۴۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
۹۷ پوکه معدنی گله ده هشترود بخش مرکزی شهرستان هشترود- روستای گله ده حسن قاسمی(انتقال ازنجیبه بهروزی کلو) ۹۱۲۳۷۰۸۵۵۵ ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ ۳۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۹۸ پوکه معدنی حاجی کندی مراغه مراغه ۲۶کیلومتری جنوبشرق مراغه شرکت تامین سازه مدائن(انتقال ازنجف هادی) ۹۱۲۱۹۰۶۰۸۶ ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ ۳۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۹۹ پوکه معدنی امیرآباد مراغه ۶.۵چنوب مراغه رسول ظاهرتر ۹۱۴۴۲۰۴۴۲۴ ۱۳۹۰/۰۸/۲۶ ۴۵,۰۰۰ ۱۷۷۸,۰۰۰
۱۰۰ پوکه معدنی دیزناب بستان آباد   ولی محمد احمدی مهمان ۹۱۴۹۹۵۷۶۹۳ ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ ۴۰,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰
۱۰۱ پوکه معدنی هروی۳ تبریز ۲۶کیلومتری جنوبشرق تبریز اکبر اکبری (انتقال از محمد اکبری) ۹۱۴۳۱۵۸۷۲۹ ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ ۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۰۰۰
۱۰۲ پوکه معدنی اسکندان۲ اسکو   قدیر نصیری گنجینه کتاب       ۱۲۰,۰۰۰
۱۰۳ پوکه معدنی اشرف آباد بستان آباد ۵کیلومتری جنوبغرب بستان آباد محمدهادی کلو ۹۱۲۳۵۹۱۵۹۲ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ ۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۰۰۰
۱۰۴ پوکه معدنی قیسناب بستان آباد ۲۵ کیلومتری غرب بستان آباد یوسف خوشرفتار امناب ۹۱۴۴۰۲۰۵۴۳ ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ ۴۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۰۵ پوکه معدنی زنگبار۳ بستان آباد   پیام حسین زاده ۹۱۴۴۳۱۰۹۰۶     ۳۰,۰۰۰
۱۰۶ پوکه معدنی جووریم بستان آباد ۲۰کیلومتری جنوبغرب بستان آباد وحیده گلشن نسب ۹۱۴۱۱۵۷۳۰۵ ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ ۴۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۰۷ پوکه معدنی تازه کند پناهی بستان آباد ۲۵کیلومتری جنوبشرق بستان آباد مهران تقی زاده قره آغاجی ۹۱۴۱۱۵۷۳۰۵ ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ ۴۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
۱۰۸ پوکه معدنی قره بابا۲ بستان آباد   تعاونی ۷۴۳ پوکه معدنی قره بابا ۹۱۴۴۳۱۹۷۶۵     ۲۲۰,۰۰۰
۱۰۹ پوکه معدنی قازان قوزان بستان آباد ۲۵کیلومتری جنوبغرب بستان آباد فاقد بهره بردار ۹۱۴۳۳۱۴۹۶۴ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ ۳۳,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰ پوکه معدنی خیرآباد۲ بستان آباد   منیجه فروغ بازارباش ۹۳۹۹۳۰۵۲۴۰ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۴۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۱۱ پوکه معدنی بیرق۳ تبریز ۱۲کیلومتری جنوبشرق تبریز رسول اکبری ۹۱۴۹۹۵۷۲۹۵ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰
۱۱۲ پوکه معدنی باشسیز بستان آباد ۱۰.۵ کیلومتری جنوبغرب بستان آباد صالح عبدلی کردکندی ۰۹۱۴۴۳۱۸۸۵۶ و ۰۹۱۴۴۱۳۲۱۸۶ ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ ۴۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۱۳ پوکه معدنی کهلان مراغه   جلال معنوی ۹۱۴۹۲۸۵۱۱۳ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۲۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
۱۱۴ پوکه معدنی بیگ بلاغی هشترود   موسی وکیلی ۹۱۴۹۳۲۲۱۹۷ ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ ۴۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
۱۱۵ پوکه معدنی زنگبار۴ بستان آباد   ابراهیم حسین زاده ۹۱۴۴۳۲۰۰۷۵ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳   ۸۸۰,۰۰۰
۱۱۶ پوکه معدنی کهق مراغه روستای کهق محمد صادقی قشلاق ۹۱۴۱۲۱۰۶۴۰ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ ۳۵,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
۱۱۷ پوکه معدنی میاردان بستان آباد میاردان نادر عبدلی کردکندی ۹۱۴۱۳۱۳۴۵۹ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
۱۱۸ پوکه معدنی هروی۴ تبریز   حسن اسدی هروی ۹۱۴۳۰۹۶۲۷۵ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۱۱۹ پوکه معدنی قزلجه بستان آباد   صمد طرقی قزلجه ۹۱۴۸۰۲۴۴۱۲ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
۱۲۰ پوکه معدنی مشکین جوق بستان آباد اراضی روستاهای مشکین جوق و سلطانگه طاهره کوهستانی عین الدین ۹۱۴۳۳۱۳۸۹۶ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ ۵۰,۰۰۰ ۴۸۶,۷۰۰
۱۲۱ پوکه معدنی بایقرارود هشترود ۳۰کیلومتری جنوب بستان آباد محمد علی اسدی عین الدین ۹۱۴۳۳۱۵۲۰۷ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ ۵۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
۱۲۲ پوکه معدنی هروی۲ تبریز ۲۶کیلومتری جنوبشرق تبریز مجید مجیدی ۹۱۴۳۱۸۲۲۳۱ ۰۹۱۴۹۱۴۵۶۹۳ ۰۹۱۴۳۱۸۱۹۸۰ ۱۳۸۹/۰۶/۰۸ ۵۰,۰۰۰ ۵۲۷,۸۴۸
۱۲۳ پوکه معدنی باشسیز ۲ بستان آباد ۲۰کیلومتری جنوب بستان آباد عادل مددی زگلوجه       ……۹۱۴۲۴۳۳۹۴۱۹۱۴۱۰۸۳۲۸۴ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ ۳۳,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۱۲۴ پومیس آشان مراغه ۸کیلومتری شمالشرق مراغه حسین معصوم زاده ۹۱۴۹۲۲۲۶۹۱ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ ۴۰,۰۰۰ ۱۲۰۰,۰۰۰
۱۲۵ پیروکسن آغ گنبد اسکو آذرشهر- روستای ایلخچی حبیب وفایی محمدی ۹۱۴۳۱۵۹۱۱۵ ۱۳۸۴/۰۳/۰۷ ۶,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰
۱۲۶ تالک بنفشه درق چاراویماق روستا ی بنفشه درق چاراویماق (بهره بردار سابق)شرکت کاشی تبریز   ۱۳۸۱/۰۴/۱۶ ۵,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۱۲۷ تراورتن    تراورتن و مرمر    تازه کند جلفا روستای تازه کند عبدالحمید شعوری     ۶۸۰,۰۰۰
۱۲۸ تراورتن ترشکوه-قرمز آذرشهر ۷ کیلومتری جاده آذرشهر مراغه شرکت آذر پودرسنگ(انتقال ازمسعود ظهریان(وکیل قانونی بهره بردار= آقای ناصر فرد)) ۹۱۴۳۱۵۶۶۱۰ ۱۳۷۹/۰۴/۱۹ ۲,۸۰۰ ۶۰,۰۰۰
۱۲۹ تراورتن لیموئی دستجرد آذرشهر ۶ کیلومتری جنوبغربی آذرشهر شرکت تعاونی معدنی دستجرد ۹۱۴۳۱۲۱۱۵۶ ۰۹۱۴۱۱۲۷۱۰۵ ۱۳۸۰/۰۴/۰۶ ۱۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
۱۳۰ تراورتن دستجرد۳ آذرشهر ۱۳ کیلومتری جنوبغربی آذرشهر یعقوب زارع رائف ۹۱۴۳۱۵۸۸۰۹ ۱۳۸۰/۰۵/۰۱ ۳,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰
۱۳۱ تراورتن لیموئی دستجرد (۱) و مرمر ۱ آذرشهر روستای دستجرد آذرشهر شرکت سنگاب آذرشهر ۹۱۴۳۱۲۴۰۰۲-۰۹۱۲۱۲۳۷۹۰۱ ۱۳۸۰/۰۷/۲۷ ۴,۹۵۰ ۷۵,۶۲۵
۱۳۲ تراورتن نادینلو گردوئی سنگاب آذرشهر ۵ کیلومتری جنوبغربی آذرشهر شرکت سنگاب آذرشهر ۹۱۴۳۱۲۴۰۰۲ ۱۳۸۰/۰۷/۲۹ ۱۵,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۱۳۳ تراورتن قره بلاغ-سفیدوکرم مرند ۲۶ کیلومتری شمال مرند شرکت آذین داش ۹۱۴۳۱۳۳۸۸۵ ۱۳۸۰/۰۸/۱۳ ۴,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۴ تراورتن قزل داغ آذرشهر آذرشهر ۵۰ کیلومتری جنوب تبریز شرکت تعاونی معدنی قزلداغ ۹۱۴۱۱۴۱۷۸۵ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ ۵,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
۱۳۵ تراورتن لیموئی شرق دستجرد (قزل داغ) آذرشهر غرب آذرشهر منوچهر نبئی ۹۱۴۱۱۴۱۷۸۵ ۱۳۸۱/۰۴/۱۰ ۵,۰۰۰ ۵۷,۵۰۰
۱۳۶ تراورتن لیمویی و گردویی کلوانق آذرشهر ۱۱ کیلومتری جنوبغربی آذرشهر شرکت سنگاب آذرشهر ۹۱۴۳۱۲۴۰۰۲ ۱۳۸۱/۰۶/۲۶ ۸,۵۰۰ ۲۷۱,۳۰۰
۱۳۷ تراورتن سردارآباد-قرمز آذرشهر ۱۰.۵ کیلومتری جنوبغرب آذرشهر شرکت سنگاب آذرشهر ۹۱۴۳۱۲۴۰۰۲ ۱۳۸۱.۰۶/۰۶ ۴۵,۰۰۰ ۱۳۹۴,۸۷۲
۱۳۸ تراورتن  پوست ماری جانقور آذرشهر ۱۲.۵ کیلومتری جنوبغربی آذرشهر شرکت سنگاب آذرشهر ۹۱۴۳۱۲۴۰۰۲ ۱۳۸۱/۰۶/۲۶ ۱۴,۰۰۰ ۱۱۵,۷۰۹
۱۳۹ تراورتن گردویی نادینلوئی جنوبی آذرشهر یعقوب مختارساسانی (انتقال ازشرکت فاطرکوثران جنوب) ۹۱۴۱۱۴۱۰۷۱ ۱۳۸۲/۰۵/۱۳ ۷,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۱۴۰ تراورتن بنائم-(لیمویی ومرمر) ملکان ۱۷ کیلومتری شرق ملکان شرکت تولیدی  هرمزپودر ۹۱۴۱۹۳۶۴۲۹ ۱۳۸۲/۰۷/۲۲ ۴,۵۰۰ ۲۷,۵۰۰
۱۴۱ تراورتن لیمویی نادینلوی ۲ آذرشهر ۶ کیلومتری جنوبغرب آذرشهر محمد ملکپور ۹۱۴۳۱۹۵۲۷۱ ۱۳۸۲/۱۱/۰۶ ۳,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
۱۴۲ تراورتن جنوبغرب کلوانق آذرشهر جنوب غرب روستای کلوانق سعید مغاری ۹۱۲۱۴۶۲۱۶۵ ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ ۲,۵۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
۱۴۳ تراورتن کلوانق ۲ سفیدوکرم آذرشهر ۱۴کیلومتری جنوبغرب آذرشهر شرکت تولیدی آذر سنگ سرخ ۹۱۴۳۱۵۱۰۰۲ ۱۳۸۳/۱۰/۱۶ ۲۲,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
۱۴۴ تراورتن سه راهی خوی سفیدوکرم مرند ۲۷کیلومتری شمال شرق خوی ناصر نظریانی   ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ ۵,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
۱۴۵ تراورتن زنوزق سفیدوکرم مرند ۳۰کیلومتری شمال شرق مرند مجید جباری (انتقال از علی آقاپور صباغ) ۰۹۱۲۲۸۶۹۳۶۳- ۶۶۸۴۴۲۵ ۱۳۸۳/۱۲/۲۷ ۵,۰۰۰ ۴۵۶۷,۵۰۰
۱۴۶ تراورتن غرب هادیشهر سفیدوکرم جلفا ۱.۷۵کیلومتری جنوبغرب علمدار جلفا حسین طاحونی ۹۱۴۳۱۳۲۰۲۵ ۱۳۸۴/۰۶/۱۲ ۳,۰۰۰ ۱۲۸,۸۰۰
۱۴۷ تراورتن کلوانق (۱) قرمز آذرشهر ۱۶.۵ کیلومتری جنوبغرب آذرشهر موسسه امام صادق(شرکت شایان مرمریت) ۹۱۴۳۱۰۶۱۸۷ ۱۳۸۴/۰۷/۱۱ ۱۰,۰۰۰ ۶۲۴,۰۰۰
۱۴۸ تراورتن صوفیان سفیدوکرم شبستر ۵ کیلومتری شمالغرب صوفیان صمد طرقی قزلجه ۹۱۴۴۰۸۲۷۸۰ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ ۵,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۱۴۹ تراورتن لیموئی چرچرای دستجرد آذرشهر ۱۱کیلومتری غرب آذرشهر داود حسین زاده(انتقال ازسوسن مرمریت) ۹۱۴۳۱۲۱۵۷۴ ۱۳۸۴/۱۰/۰۵ ۵,۰۰۰ ۶۷۶,۴۴۰
۱۵۰ تراورتن حیدر آباد تسوج (سفیدوکرم ومرمر) شبستر شمال غربی شهرستان تسوج شرکت نواوران سنگ آذربایجان ۹۱۴۳۱۱۵۰۴۳ ۹۱۴۳۱۴۳۲۳۴ ۱۳۸۶/۰۷/۲۹ ۸,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
۱۵۱ تراورتن نادینلو غربی (گردوئی) آذرشهر ۵ کیلومتری جنوبغربی آذرشهر یعقوب مختارساسانی ۹۱۴۱۱۴۱۰۷۱ -۹۱۴۳۰۳۳۶۲۱ ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ ۸,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
۱۵۲ تراورتن قرمزولیموئی غرب کلوانق آذرشهر حوالی روستای کلوانق یعقوب زارع رائف ۹۱۴۱۰۴۵۸۰۷ ۱۳۸۷/۰۲/۲۶ ۵,۰۰۰ ۲۸۷,۹۰۰
۱۵۳ تراورتن جنوبغرب قره سقر-قرمز چاراویماق ۳۵کیلومتری جنوبشرق قره آغاج باقر محمدی(انتقال ازحسن مرادی) ۰۹۱۲۱۴۱۶۶۵۱ ۰۹۱۴۴۱۵۸۳۰۴ بیرامی ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ ۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۵۴ تراورتن لیموئی دستجرد ۲ آذرشهر ۵۰۰متری غرب روستای دستجرد قادر پورجلیل دستجردی ۹۱۴۹۱۸۹۲۰۳ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ ۷,۰۰۰ ۱۲۲۵,۰۰۰
۱۵۵ تراورتن آقچه کندی-گردویی هشترود شهرستان هشترود شرکت پارسیان سنگ سهند(انتقال ازغلامرضا مهدی زاده) ۹۱۲۶۹۰۵۳۶۹ ۱۳۸۸/۰۷/۰۲ ۷,۵۰۰ ۹۲۳,۰۱۳
۱۵۶ تراورتن قرمز جانقور آذرشهر   شرکت شایان مرمریت شیراز ۹۱۴۳۱۰۶۱۸۷ ۱۳۸۸/۰۸/۰۹ ۶,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۱۵۷ تراورتن سعدی مرند- سفیدوکرم مرند ۳۰ کیلومترشمالغرب مرند شرکت آذرشهاب خوی ۰۹۱۴۳۶۱۴۴۶۲ -۰۹۱۴۳۲۱۴۴۶۲-۰۹۱۲۳۵۱۱۶۱۹ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ ۵,۰۰۰ ۳۲۳,۰۰۰
۱۵۸ تراورتن تراورتن لیمویی ولاشه برشی نادینلو۳ آذرشهر ۳کیلومتری جنوبغرب آذرشهر حسین پورحنیفی ۹۱۴۳۱۲۱۵۷۷ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
۱۵۹ تراورتن لیموئی و گردوئی نادینلو  ۱ آذرشهر ۴کیلومتری جنوبغربی آذرشهر شرکت تعاونی تولیدی سنک آهک نایِنلو (ملکپور پدر) ۹۱۴۳۱۲۴۱۸۰ ۹۱۴۳۱۹۵۲۷۱ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ ۲۱,۰۰۰ ۲۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰ تراورتن سعادتلو-سفیدوکرم هشترود ۲۰کیلومتری جنوبغرب هشترود احمد عشاق الحسینی ۹۱۴۸۹۰۸۱۲۹  افراشته   ۰۹۱۴۴۱۱۵۴۱۷ ۱۳۸۹/۰۲/۳۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۳۷,۲۵۰
۱۶۱ تراورتن چوکتی شمالی چاراویماق ۱۱۰کیلومتری هشترود شرکت معدنکاران انگوران ۹۱۲۳۴۱۶۵۸۹-۰۹۱۲۳۴۱۰۶۴۴ ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ ۱۳,۵۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
۱۶۲ تراورتن کهریز- کرم چاراویماق ۳۴کیلومتری جنوبشرق قره آغاج سلام اله صادق زاده ۹۱۴۱۲۵۵۴۲۵ ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ ۸,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
۱۶۳ تراورتن قزلجه چاراویماق ۳۰کیلومتری جنوبشرقی قره آغاج مهدی صلصالی   ۱۳۸۹/۰۴/۲۱ ۷,۵۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۶۴ تراورتن داشکسن- کرم ولیمویی آذرشهر ۱۶کیلومتری جنوبغرب آذرشهر صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی(انتقال از شرکت قزلداغ سنگ) ۹۱۴۴۳۱۶۸۴۷ ۱۳۸۹/۰۶/۰۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۲۰,۹۰۰
۱۶۵ تراورتن شورجه- کرم ملکان ۲۲کیلومتری شرق ملکان شرکت معدنی سنگاب گرانیت مراغه ۰۹۱۴۴۲۰۸۳۶۳ وحدانی ۱۳۸۹/۰۹/۰۶ ۸,۰۰۰ ۱۸۶,۰۰۰
۱۶۶ تراورتن لیمویی و گردویی نادینلوی۴ آذرشهر اطراف روستای دستجرد و نادینلوی آذرشهر شرکت سیماسنگ شرق ۹۱۴۱۱۵۶۶۲۰ ۱۳۹۰/۱۱/۰۳ ۱۵,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
۱۶۷ تراورتن پوست ماری بلوک آباد مراغه ۲۸ کیلومتری جنوب شرق مراغه نعمت اله فراهانی(انتقال از تراب شکری) ۹۱۸۳۶۶۰۴۱۶ ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ ۱۵,۰۰۰ ۱۹۲,۲۷۲
۱۶۸ تراورتن لیمویی داشکسن۲ آذرشهر ۱۵کیلومتری جنوب غربی آذرشهر علیقلی اسدی دستجردی ۹۱۴۳۰۱۲۵۶۵ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ ۱۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
۱۶۹ تراورتن سفید وکرم قوچ احمد چاراویماق چاراویماق- روستای قوچ احمد شرکت پردیس درخشان ۹۱۲۱۴۱۵۵۶۱- ۰۹۱۲۱۴۱۶۶۵۱ ۱۳۹۱/۰۳/۱۶ ۵,۰۰۰ ۱۴۰۰,۰۰۰
۱۷۰ تراورتن لیمویی کلوانق۳ آذرشهر روستای کلوانق ایمان ابطحی ۹۳۶۲۷۰۰۹۵۰   ۸,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
۱۷۱ تراورتن شکلاتی سخت دل چاراویماق   جلیل حسین پاشایی ۹۱۴۱۷۷۰۷۴۳     ۲۶۰,۰۰۰
۱۷۲ تراورتن لیمویی و کرم داشکسن۱ آذرشهر   شرکت قزلداغ سنگ (انتقال از قزلداغ آذرشهر) ۹۱۴۱۱۴۱۷۸۵ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ ۱۴,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۱۷۳ تراورتن بابونه چاراویماق چاراویماق – روستای بابونه فریده السادات قمری آهق ۹۱۴۱۱۶۱۳۵۴ ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ ۱۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
۱۷۴ تراورتن قره سقر چاراویماق چاراویماق- روستای قره سقر جابر فتحعلی پور سنگستانی ۹۱۴۱۱۶۱۳۵۴ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ ۱۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۱۷۵ تراورتن نظرکهریزی هشترود   سجاد حیدری ۹۱۴۳۱۹۵۲۷۱     ۵۱,۰۰۰
۱۷۶ تراورتن ماخوله چاراویماق روستای ماخوله معصومه رضایی ۹۱۴۱۲۵۵۴۲۵ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۷,۵۰۰ ۳۷,۵۰۰
۱۷۷ تراورتن قوبجوق هشترود ۴۵ک جنوب غرب هشترود محمدسبحانی ۰۹۱۴۱۴۱۴۶۵۴ و۰۹۱۴۳۴۳۶۲۴۴   ۳۷۷۱,۵۰۵
۱۷۸ توف سیلیسی کردکندی چاراویماق شهرستان چاراویماق خدیجه تفرشی آزاد ۹۱۴۱۲۵۵۴۲۵ ۱۳۹۰/۰۶/۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
۱۷۹ چینی شهنواز چاراویماق ۹۱ کیلومتری جنوب شرقی مراغه   ۱۳۷۵/۰۴/۱۸ ۳,۰۰۰ ۲۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰ چینی چرچرا چاراویماق ۹۰کیلومتری جنوب شهرستان هشترود   ۱۳۷۶/۰۴/۲۸ ۲۰,۰۰۰ ۵۰۰۰,۰۰۰
۱۸۱ چینی بیگلرکندی چاراویماق ۹۶ جنوبشرقی هشترود (بهره بردار سابق)شرکت بازرگانی صادراتی سپاهان کالای حبیب ۹۱۳۱۱۷۱۴۲ ۱۳۸۰/۰۶/۰۴ ۵,۰۰۰ ۴۳۲,۰۰۰
۱۸۲ چینی ذکی کندی چاراویماق روستای ذکی کند قره آغاج چاراویماق صمد منصفیه ۹۱۴۱۱۷۰۵۱۴-۹۱۲۲۳۴۵۰۱۶ ۱۳۸۴/۰۶/۰۲ ۳,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
۱۸۳ خاک صنعتی اسکوق میانه مسعود باریکانی(بهره بردار سابق :عبدالرضا مهدوی)     ۱۰۰,۰۰۰
۱۸۴ خاک صنعتی بناروان میانه ۳۷ک شمال میانه بهلول رفیعی     ۱۶۰۰,۰۰۰
۱۸۵ خاک صنعتی چهل نورمیانه میانه شرق میانه کیکاوس تیموری     ۲۲۵,۰۰۰
۱۸۶ خاک صنعتی زگلوجه بستان آباد ۵ شمال قره چمن بستان آباد جعفر مددی ۹۱۴۴۰۱۳۸۹۳ ۱۳۷۹/۰۲/۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
۱۸۷ خاک صنعتی سورق میانه ۷۲ شمالشرق میانه (بهره بردار سابق)شرکت بلور سرامیک   ۱۳۷۹/۰۴/۳۰ ۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۱۸۸ خاک صنعتی آبک میانه ۲۰ جنوبغربی میانه سعید ایروانی ۰۹۱۲۱۲۴۹۳۵۳ و ۰۹۱۲۳۰۲۰۲۴۰ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۷,۵۰۰ ۵۷,۸۰۰
۱۸۹ خاک صنعتی زنوزق ۱ مرند ۱۳ شمالشرق زنوز شرکت تولیدی پودرسازان (مدیرعامل:عبدالله کاظم خانی) ۹۱۴۱۹۳۶۴۲۹ ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ ۱۸,۷۵۰ ۴۰۰,۰۰۰
۱۹۰ خاک صنعتی قلندر اهر ۱۶ کیلومتری شمال اهر شرکت مهندسی دانش زمین ۹۱۲۲۰۳۰۳۲۵ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ ۱۵,۰۰۰ ۱۱۷۰,۰۰۰
۱۹۱ خاک صنعتی گلوجه بستان آباد ۵۰ شمالشرقی بستان آباد شرکت صنایع کاشی تبریز ۹۱۴۴۰۰۵۳۷۷ ۱۳۸۱/۱۲/۱۸ ۲۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۹۲ خاک صنعتی زنوزق۳ مرند ۱۲ جنوبشرقی زنوزمرند (بهره بردار سابق)شرکت خاک آوران نویدصنعت   ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ ۱۰,۰۰۰ ۳۰۰۰,۰۰۰
۱۹۳ خاک صنعتی آق کند چاراویماق ۱۹ قرهآغاج چاراویماق (بهره بردار سابق)حسن نظری   ۱۳۸۲/۰۱/۳۰ ۸,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
۱۹۴ خاک صنعتی آغ کند میانه روستای آغکند میانه شرکت معدنی و صنعتی سوراوجین عقیق ۹۱۲۱۲۱۰۹۸۲ ۱۳۸۵/۰۳/۲۲ ۵,۰۰۰ ۱۳۸,۵۶۹
۱۹۵ خاک صنعتی زنوزق ۲ مرند ۳۴ شمال شرقی مرند شرکت تبریز کف ۹۱۴۱۹۱۳۱۷۹-۰۹۱۲۱۱۱۹۷۶۸ ۱۳۸۵/۱۱/۲۵ ۳۰,۰۰۰ ۱۳۲۵,۰۰۰
۱۹۶ خاک صنعتی قزل داغ زمهریر مرند مرند- بخش زنوز – روستای زمهریر شرکت آذرکائولن ۹۱۴۱۱۴۱۱۸۱ ۱۳۸۶/۰۳/۲۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰۰۰,۰۰۰
۱۹۷ خاک صنعتی سرکش خروانق ورزقان روستای سرکش ورزقان شرکت صنایع خاک چینی ۹۱۲۱۲۳۷۶۲۶ ۱۳۸۷/۰۷/۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۲۴۰,۱۶۰
۱۹۸ خاک صنعتی منشکه چاراویماق ۲۵ کیلومتری شرق قره آغاج شرکت پردیس درخشان ۹۱۴۱۲۴۰۳۹۶-۹۱۴۴۰۱۹۸۴۲ ۱۳۸۷/۰۱/۳۱ ۱۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
۱۹۹ خاک صنعتی ساری تپه مرند ۱۰ کیلومتری شمالشرق مرند شرکت خاک چینی ۹۱۲۱۲۳۷۶۲۶ ۱۳۸۷/۰۵/۲۹ ۱۰,۰۰۰ ۷۹۵,۶۰۷
۲۰۰ خاک صنعتی مهمان هشترود هشترود هشترود-قره چمن-روستای مهمان راشد احمدی مهمانی ۹۱۴۹۳۱۴۵۸۴- ۰۹۱۴۹۰۵۸۲۹۷ ۱۳۸۸/۰۹/۰۴ ۲۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱ خاک صنعتی گورجق میانه ۶۰کیلومتری شرق میانه شرکت دلتا سیلیس میانه ۹۱۴۴۲۳۶۸۲۵ ۱۳۸۸/۰۱/۱۷ ۵,۰۰۰ ۹۶,۴۲۰
۲۰۲ خاک صنعتی زمهریر مرند ۳۸کیلومتری شمالشرق مرند شرکت تولیدی و ساختمانی کمبرگ ۹۱۲۲۲۱۰۶۱۰ ۰۹۱۲۵۲۳۶۹۱۱ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ ۸,۰۰۰ ۲۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳ خاک صنعتی چخماقلو میانه شمال شرق میانه فریدون تیموری ۹۱۲۵۲۲۹۱۵۸ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ ۱۰,۰۰۰ ۱۱۱۶۰,۰۰۰
۲۰۴ خاک صنعتی گوندوقدی میانه میانه ۴۶کیلومتری شمالغرب میانه شرکت تعاونی خاک صنعتی میانه۶۲۳(عربیه) ۹۱۴۴۱۴۶۹۵۴ ۱۳۸۸/۰۳/۰۶ ۵,۰۰۰ ۱۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵ خاک صنعتی چرزه خون بستان آباد ۳کیلومتری شمال شرقی بستان آباد شرکت کوپل تجارت پارسیان ۹۱۴۱۱۴۹۵۳۴ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ ۱۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
۲۰۶ خاک صنعتی قاشقای قره چمن بستان آباد ۵۰کیلومتری شرق بستان آباد ناصر پاکمهر ۹۱۴۴۱۷۱۱۳۱ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ ۱۵,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰
۲۰۷ خاک صنعتی آرازگونی چاراویماق ۲۵ جنوبشرقی چاراویماق شرکت آراز گون آی انتقال از علی یارگاری ۹۱۴۱۱۴۱۱۸۱  ۰۹۱۴۳۱۱۰۷۷۱ ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ ۴۰,۰۰۰ ۴۰۰۸,۳۰۶
۲۰۸ خاک صنعتی اسب خان هریس ۴۵کیلومتری جنوب غرب اهر شرکت آذرین خاک هریس ۹۱۴۱۱۴۱۱۸۱ ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۱۸۰۰,۰۰۰
۲۰۹ خاک صنعتی چپقلو میانه   شرکت کان آذر تبریز ۹۱۴۳۱۵۵۹۱۶     ۳۷۵,۰۰۰
۲۱۰ خاک صنعتی کوهناب مرند ۲۰کیلومتری شالشرق مرند شرکت صنایع خاک چینی ۹۱۴۱۹۱۲۰۹۷ ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۴۱۹,۰۰۰
۲۱۱ خاک صنعتی قره چمن بستان آباد ۱۱۰کیلومتری جنوبشرق تبریز و ۵کیلومتری شمال روستای قره چمن بستان آباد مصطفی مددی ۹۱۴۴۱۴۳۳۶۴ ۱۳۹۱/۰۶/۰۷ ۱۵,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۱۲ خاک صنعتی یانیق هشترود روستای یانیق محمدحسن عزیزی (انتقال ازمعصومه نعمتی رزاقی) ۹۱۴۴۱۶۴۷۱۲ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ ۱۷,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
۲۱۳ خاک صنعتی آغچه کهل زمانلو بستان آباد ۱۵ کیلومتری بستان آباد زینب آذرمیان قره بابا ۹۱۴۹۳۱۲۲۵۰ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ ۱۷,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
۲۱۴ خاک صنعتی آرازگونی۲ چاراویماق روستای آراز گونی سکینه مرسلی ۹۱۴۱۹۱۳۱۷۹ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ ۲۰,۰۰۰ ۱۲۰۰,۰۰۰
۲۱۵ خاک نسوز قیماس خان بناب * مهران زارعی زاد ۹۱۴۳۰۴۴۶۳۰ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۵,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۲۱۶ خاک ذغال شالقون سراب ۱۴کیلومتری جنوبغرب سراب عطاءاله حسن‌نژاد ۹۳۶۱۹۷۹۷۸۴ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ ۵,۰۰۰ ۱۲۴,۸۰۰
۲۱۷ خاک نسوز خطب مراغه مراغه ۴۳ جنوبشرقی مراغه صنعتی معدنی پژوهشی نسوز خطب ۹۱۲۱۲۳۷۹۳۰ ۱۳۷۸/۱۲/۲۶ ۴,۵۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۲۱۸ خاک نسوز پرچین بلاغی ملکان ۳۱ جنوبشرقی مراغه شرکت معدنی آذرپرچین ۹۱۴۱۸۱۰۱۷۱ ۰۹۱۲۱۲۱۵۷۰۶ ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ ۳,۷۵۰ ۵۵۰,۰۰۰
۲۱۹ خاک نسوز مندیل بسر مراغه ۳۰ ک جنوب شرقی مراغه شیرین باصری حسین احمدی ۹۱۴۳۱۲۳۲۵۸-۹۱۴۱۱۵۶۳۵۵ ۱۳۸۵/۰۷/۰۵ ۳,۷۵۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۲۰ دولومیت بیرون میانه   شرکت سهند سیلیس تبریز       ۸۸۰۷,۹۹۴
۲۲۱ دولومیت بیرون میانه ۱۱۰ شمالشرقی میانه- بخش کاغذکنان علی یادگاری ۹۱۴۱۱۴۱۱۸۱ ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ ۶,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
۲۲۲ دیاتومیت کامل آباد مراغه ۱۳ شمالشرقی مراغه شرکت منطقه ای معادن آذربایجان ۹۱۴۴۱۸۹۰۶۹ ۹۱۴۴۰۳۲۳۰۱ ۱۳۷۹/۰۵/۰۹ ۲,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰
۲۲۳ دیاتومیت ممقان آذرشهر ۶ شمالشرقی ممقان آذرشهر اشکان جوادنیا(انتقال ازشرکت آذر کمال) ۰۹۱۴۱۰۴۳۰۷۰ ۰۹۱۴۱۰۳۳۳۸۶ ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ ۷,۵۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
۲۲۴ ذغالسنگ چالی ملکان ۱۹ جنوبشرقی مراغه (بهره بردار سابق)محمدعلی گلابچی مقدم ۹۱۴۹۱۵۳۰۲۴-۹۱۳۴۱۳۹۷۶۳ ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ ۲,۵۰۰ ۳۰,۰۰۰
۲۲۵ ذغالسنگ قره داغلی کلیبر ۶۸ شمالشرقی کلیبر شرکت ذغال قره داغلی ۹۱۴۳۱۱۲۱۹۵ ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ ۷,۵۰۰ ۷۰,۸۷۵
۲۲۶ ذغالسنگ پیرسقا چاراویماق ۴۲ جنوب قره آغاج شرکت کان آرای پیرسقا ۹۱۴۳۱۲۲۰۷۸ ۱۳۸۳/۰۷/۰۲ ۶,۰۰۰ ۵۰,۶۲۵
۲۲۷ ذغالسنگ قزل قلعه چاراویماق ۳۰کیلومتری جنوب قره آغاج شرکت بازرگانی معدنی افتخار الماس کویر ۹۱۳۱۶۱۰۶۱۷   ۳,۰۰۰ ۱۸,۲۲۵
۲۲۸ ذغالسنگ اسکانلو کلیبر خداآفرین ۴۰کیلومتری شمال وشمالشرق کلیبر شاهین امیرجلایی ۹۱۴۳۰۰۸۸۴۸ ۱۳۸۴/۰۵/۲۲ ۳,۰۰۰ ۸۵,۵۷۵
۲۲۹ ذغالسنگ قوش قیه سی کلیبر ۶۵ شمالشرق کلیبر مجید امیدی ۹۱۴۴۰۱۰۹۰۰ ۱۳۸۴/۰۷/۰۳ ۳,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰
۲۳۰ ذغالسنگ خطب ۲ مراغه ۵۲ جنوبشرقی مراغه بهرهبردار سابق ضرغام معدن نژاد-علی مهرزاد کشکی ۲۶۱۳۵۰۵۳۹۲ ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ ۴,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰
۲۳۱ ذغالسنگ گویدرق مراغه ۱۳کیلومتری جنوب مراغه شرکت ذغالسنگ مراغه   ۱۳۸۶/۰۷/۰۷ ۱۲,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۲۳۲ ذغالسنگ مین باشی حصار مراغه ۶۴ جنوبشرقی مراغه داریوش بهمن پور ۹۱۴۳۲۰۱۳۹۱ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ ۳,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰
۲۳۳ ذغالسنگ خطب ۱ مراغه ۵۱ جنوبشرقی مراغه علی تیموری ۹۱۲۱۱۲۱۵۵۴-۰۹۱۴۳۰۳۳۸۷۴ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ ۳,۰۰۰ ۳۶۷,۳۴۱
۲۳۴ ذغالسنگ امیر مراغه مراغه ۹کیلومتری جنوبشرقی مراغه محمد امین جوقان ۹۱۴۳۱۲۴۹۶۷ ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ ۲,۰۰۰ ۱۲,۲۸۸
۲۳۵ ذغالسنگ خرمازرد مراغه ۱۲.۵ شمالغرب مراغه فتح اله محمدی ۹۱۴۹۰۴۲۵۳۳ ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ ۳,۵۰۰ ۸۷,۵۰۰
۲۳۶ ذغالسنگ کاغلو گوزلو کلیبر ۶۵ شمالشرقی کلیبر رضا آقائی ۹۱۴۹۲۶۴۲۸۱ ۰۹۱۴۸۸۶۱۳۳۷ ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ ۳,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
۲۳۷ زئولیت امیرآباد میانه ۳۸ شمالشرقی میانه شرکت افرند توسکا ۹۱۲۶۸۷۹۱۶۹ ۱۳۷۹/۰۸/۰۲ ۷,۵۰۰ ۵۳۵۳,۵۰۰
۲۳۸ زئولیت نی باغی (ترناب ) میانه ۳۸ شمالشرقی میانه (بهره بردار سابق)شرکت افرند توسکا   ۱۳۸۰/۰۲/۱۵ ۱۰,۰۰۰ ۴۶۶,۰۰۰
۲۳۹ زئولیت چپقلو میانه   شرکت کان آذر تبریز       ۵۴,۰۰۰
۲۴۰ زرنیح ولیلو هریس ۲۰کیلومتری شمالغرب هریس   ۱۳۷۸/۰۴/۲۹ ۳,۰۰۰
۲۴۱ سولفات پتاسیم طرح استحصال املاح از دریاچه ارومیه آذرشهر شرکت منطقه ای معادن آذربایجان ۹۱۴۱۱۵۷۰۵۰   نامحدود
۲۴۲ سیلیس شیرمردان سراب شهرستان سراب- روستای شیرمردان گلزارپورجعفر ۹۱۴۱۳۰۶۳۸۸ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰
۲۴۳ سیلیس قبادلو عجبشیر   عیسی نویدی فر ۹۳۷۲۹۱۸۲۸۱     ۳۰,۰۰۰
۲۴۴ سیلیس توته خانه و تیپیکدره بناب ۲۲ شمالشرق عجبشیر سهند سیلیس تبریز ۹۱۴۳۱۶۱۰۵۲-۰۹۱۴۱۱۵۸۸۵۴ ۱۳۸۲/۱۱/۲۸ ۹۳,۷۵۰ ۶۰۸۰,۹۳۲
  سیلیس سیلیس آبرفتی  خواجه مرجان شبستر ۸ جنوبشرقی صوفیان کارخانجات سیمان صوفیان ۹۱۴۱۱۶۷۳۹۳ ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۵۰۰۰,۰۰۰
۲۴۶ سیلیس سیلیس و دولومیت وردوق میانه میانه ۳۱کیلومتری جنوبغرب میانه غرب روستای وردوق شرکت سهند سیلیس تبریز (شرکت سهند جام تبریز)   ۱۳۸۳/۱۲/۰۸ ۱۵,۰۰۰ ۵۲۳۴۱۲,۲۱۴
۲۴۷ سیلیس سیلیس و فلدسپات قره گنبد چاراویماق ۴۸ جنوبشرق قره آغاج شرکت سهند جام تبریز ۹۱۴۳۱۶۱۰۵۲-۰۹۱۴۱۱۵۸۸۵۴ ۱۳۸۳/۱۲/۲۷ ۴,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
۲۴۸ سیلیس حوری درق عجبشیر ۱۹کیلومتری شمالشرق عجبشیر شرکت سهندجام تبریز ۹۱۴۳۱۶۱۰۵۲-۰۹۱۴۱۱۵۸۸۵۴ ۱۳۸۴/۰۳/۲۸ ۲۵,۰۰۰ ۸۷۰۰,۰۰۰
۲۴۹ سیلیس کیارق کلیبر کلیبر ۴ کیلومتری شمال کلیبر (بهره بردار سابق)محمدعلی پورقربان ۹۱۴۳۱۰۱۶۳۳ ۱۳۸۶/۰۳/۱۲ ۵,۰۰۰ ۳۲,۷۶۰
۲۵۰ شیل قره بورون آذرشهر آذرشهر آذرشهر روستای خوانگاه (بهره بردار سابق)شرکت فرآورده های معدنی کهن   ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ ۱۵,۰۰۰ ۱۹۵۰۰,۰۰۰
۲۵۱ طلا شرف آباد -هیزه جان ورزقان ۲۰کیلومتری شمالغربی ورزقان شرکت زرکاوان ارسباران ۹۱۳۱۱۷۶۳۴۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ ۴۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵۲ طلا آستارقان ورزقان شهرستان ورزقان شرکت زرین داغ آستارکان ۹۱۴۱۱۵۷۰۵۰- برزگر-۰۹۱۴۱۱۷۰۶۳۸ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ ۴۰۰,۰۰۰ ۸۵۸۶,۲۲۷
۲۵۳ طلا اندریان ورزقان ورزقان- روستای اندریان شرکت زرین داغ آستارکان ۹۱۴۱۱۵۷۰۵۰ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۷۵۳,۵۲۳
۲۵۴ عقیق عقیق میانه۱ میانه مرسل محرمی     ,۱۹
۲۵۵ عقیق عقیق میانه۲ میانه علی محرمی     ۲۸/۵
۲۵۶ فلدسپات شیخ طبق میانه ۱۵ شمالشرق شیخ طبق میانه ضرغام نوروزی   ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ ۳,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
۲۵۷ فلدسپات آق بلاغ چاراویماق روستای آق بلاغ چاراویماق (بهره بردار سابق)شرکت کاشی تبریز   ۱۳۸۱/۰۴/۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۲۵۸ فلدسپات طاووسلو میانه ۳۴ غرب میانه (بهره بردار سابق)شرکت معدنی کان آذر تبریز   ۱۳۸۲/۱۲/۲۶ ۳,۰۰۰ ۵۴۳,۷۸۲
۲۵۹ کوارتزیت بزقوش میانه سراب ۶۵ کیلومتری شمالشرق میانه شرکت صنعتی و معدنی ستبران ۹۱۲۷۸۸۶۶۰۲ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
۲۶۰ کائولن زنوز مرند ۲۰ شمالشرقی مرند شرکت صنایع خاک چینی ایران ۹۱۴۱۹۱۲۰۹۷ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ ۵۳۵,۰۰۰ ۳۲۹۳۲,۰۰۰
۲۶۱ کائولن آبگرم چاراویماق ۷۰کیلومتری جنوبشرق هشترود شرکت صنعتی ومعدنی نگین آبگرم چاراویماق ۹۱۲۴۶۲۲۹۳۳ ۱۳۸۸/۰۸/۱۰ ۷۰,۰۰۰ ۸۹۱۶,۸۴۰
۲۶۲ کنگلومرا آغبلاغ هشترود هشترود ۱۶کیلومتری شمال شرق هشترود صندوق بیمه (انتقال ازنسرین عزیزی)   ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ ۳,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۲۶۳ گچ قلعه لر هریس هریس ارشد افتخاری ارشد ۰۹۱۴۳۱۱۶۸۷۰-۰۹۳۵۵۱۳۴۵۸۲   ۲۴۳,۲۲۵
۲۶۴ گچ مرکید هریس ۳۰کیلومتری جنوبغرب هریس شرکت اولوز گچ آذربایجان ۹۱۴۱۱۶۱۷۵۹ ۱۳۶۹/۰۵/۲۱ ۱۰,۰۰۰
۲۶۵ گچ سیوان مرند ۱۴کیلومتری جنوبشرق مرند (بهره بردار سابق)شرکت هنردشت تبریز   ۱۳۷۷/۱۱/۲۹ ۱۰,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰
۲۶۶ گچ خورشید هشترود روستای خورشید هشترود شرکت گچ مراغه -هشترود ۹۱۴۱۲۳۲۱۹۲-۰۹۱۴۱۲۳۱۰۸۴ ۱۳۷۹/۱۱/۱۱ ۷۵,۰۰۰ ۱۳۳۰۰,۰۰۰
۲۶۷ گچ گروس شبستر ۴۴.۵ شملغرب تبریز شرکت گچ گروس ۹۱۴۱۲۱۱۱۱۵ ۹۱۴۳۱۶۵۴۶۱ ۱۳۷۹/۱۲/۰۹ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۵۰۰,۰۰۰
۲۶۸ گچ زیارتگاه صوفیان شبستر ۲ شرق صوفیان حسن جهان بین ۹۱۴۱۷۰۴۲۵۱ ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ ۴۸,۰۰۰ ۶۷۰۰,۰۰۰
۲۶۹ گچ افشار میانه ۲۸ جنوبشرقی میانه شرکت گچ قافلانکوه میانه ۹۱۴۳۲۳۰۲۶۴ ۱۳۸۰/۰۲/۰۸ ۱۱۰,۰۰۰ ۲۲۰۰۰,۰۰۰
۲۷۰ گچ شاه باغی سراب ۶۷ جنوبغرب سراب عمران حاج ابراهیم تنباکوفروش محبی ۰۹۱۲۱۷۹۴۶۷۵ ۱۳۸۰/۰۴/۰۶ ۷,۰۰۰ ۷۰۶۵,۶۰۰
۲۷۱ گچ الونده ارشتناب بستان آباد ۲۰ شمالشرق بستان آباد (بهره بردار سابق)شرکت کارخانجات گچ آذربایجان ۹۱۴۱۱۲۱۰۶۵ ۱۳۸۰/۰۷/۲۸ ۱۰,۰۰۰ ۶۶۱,۳۰۷
۲۷۲ گچ بادلو میانه ۲۸ جنوبشرقی میانه شرکت سهامی رنگین گچ میانه ۹۱۴۳۲۳۳۸۴۴ ۰۹۱۴۴۰۴۱۲۴۱ ۱۳۸۰/۰۸/۲۹ ۹۵,۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰,۰۰۰
۲۷۳ گچ قره کوره بستان آباد ۴ شمالغرب بستان آباد (بهره بردار سابق)شرکت کارخانجات گچ آذربایجان   ۱۳۸۰/۱۰/۰۴ ۱۶۰,۰۰۰ ۹۴۳,۹۳۷
۲۷۴ گچ کلو بستان آباد ۸.۵ شمالشرق بستان آباد شرکت کارخانجات گچ آذربایجان ۹۱۴۹۳۱۱۱۷۶ ۱۳۸۰/۱۰/۰۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۴۸۰۲,۴۰۰
۲۷۵ گچ قلعه جوق هشترود ۱۶.۵ جنوبغرب هشترود شرکت گج مراغه- هشترود ۹۱۴۱۲۳۲۱۹۲-۰۹۱۴۱۲۳۱۰۸۴ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ۲۵,۰۰۰ ۷۳۹,۲۰۰
۲۷۶ گچ شیخ رجب هریس ۴۶ شمال شرق تبریز بهرام سعادتی آذر ۹۱۲۸۱۲۱۷۸۰ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ ۲۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۲۷۷ گچ مولو مرند ۵۰ شمالغرب مرند شرکت تعاونی ۵۷ خوی ۹۱۴۳۶۱۴۵۴۱ ۱۳۸۱/۰۴/۱۸ ۲۵,۰۰۰ ۱۰۲۳,۵۰۰
۲۷۸ گچ اکین آباد ۱ بستان آباد ۱۹.۵ شمالغرب بستان آباد سید مقصودجانفشان ۹۱۴۱۱۶۸۸۷۴ ۱۳۸۱/۰۶/۰۹ ۳۰,۰۰۰ ۱۳۵۱,۳۰۷
۲۷۹ گچ برج والی هشترود روستای قویونقشلاقی قره آغاج هشترود امیرفتاح سیدی زاده ۹۱۴۱۲۱۲۱۵۸ ۱۳۸۱/۰۸/۲۲ ۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
۲۸۰ گچ شوردرق مرند ۱۰ شمالغرب صوفیان (بهره بردار سابق)زلفعلی احسانی   ۱۳۸۱/۱۰/۰۵ ۱۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
۲۸۱ گچ باغلار مرند ۲۲کیلومتری جنوب غربی مرند عبداله کوهستانی ۹۱۴۴۹۱۹۳۴۸ ۱۳۸۱/۱۰/۰۷ ۷,۵۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
۲۸۲ گچ ورقه هشترود در ۳ کیلومتری شمالشرق روستای ورقه (بهره بردار سابق)شرکت فرآورده‌های معدنی کهن غلامعلی مطلبزاده دبازر   ۱۳۸۳/۰۳/۲۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰
۲۸۳ گچ سنگ آهک و گچ افشار میانه ۲۵ جنوب شرق میانه شرکت آذین گچ میانه ۹۱۴۱۱۵۷۲۴۵ ۹۱۴۳۲۳۳۸۴۴ ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ ۱۵,۰۰۰ ۱۲۶۶,۰۰۰
۲۸۴ گچ اکین آباد ۲ بستان آباد ۱۵ شمال بستان آباد حسین موضع ۹۱۴۹۳۱۱۱۷۶ ۱۳۸۳/۰۸/۰۴ ۳۰,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰
۲۸۵ گچ گچ ودولومیت بادلو (۱) میانه میانه میانه روستای بادلو شرکت آذین گچ میانه ۹۱۴۱۱۵۷۲۴۵ ۱۳۸۳/۱۰/۲۱ ۱۰۷,۵۰۰ ۴۱۶۵,۰۰۰
۲۸۶ گچ وردوق میانه میانه میانه روستای احمدآباد گروس شرکت آذین گچ میانه ۹۱۴۱۱۵۷۲۴۵ ۱۳۸۳/۱۰/۲۲ ۱۰۷,۵۰۰ ۴۵۵۴,۰۰۰
۲۸۷ گچ زال مرند مرند شرکت گچ میشو مرند ۹۳۵۵۹۹۱۲۱۱ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۲۸۸ گچ آغچه اوغلان چاراویماق ۱۵کیلومتری جنوب وجنوبغرب هشترود حسن عاقلی ۹۱۴۱۱۵۶۴۰۱ ۱۳۸۴/۰۲/۱۸ ۵۰,۰۰۰ ۱۰۲۱۸,۹۴۰
۲۸۹ گچ کلانکش شبستر ۱۱کیلومتری شرق وشمالشرق صوفیان سیدمقصود جانفشان ۹۱۴۱۱۶۸۸۷۴ ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ ۳۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰
۲۹۰ گچ جمال آباد میانه ۲۹ ک جنوی شرق میانه (بهره بردار سابق)فیروز نائبی ۹۱۴۱۱۴۷۲۵۷ ۱۳۸۵/۰۴/۱۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۶۰۰,۰۰۰
۲۹۱ گچ بادلو ۲ میانه ۲۵ جنوبشرقی میانه شرکت اطلس گچ میانه ۹۱۴۱۱۴۷۲۵۷ ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲ گچ گل تپه هشترود هشترود- روستای قلعه جوق (بهره بردار سابق) شرکت گچ صبا هشترود ۹۱۴۱۲۱۰۱۰۳ ۱۳۸۵/۱۲/۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۰۰۰۰,۰۰۰
۲۹۳ گچ یاربلاغی چاراویماق ۲۸کیلومتری جنوب قره آغاج شرکت صنایع گچ شهریار ۹۱۴۴۰۲۰۲۰۴-۰۹۱۴۱۱۴۳۶۵ ۱۳۸۶/۰۸/۰۹ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵۰۰۰,۰۰۰
۲۹۴ گچ خراسانک هشترود ۱۰کیلومتری جنوب روستای خراسانک هشترود (بهره بردار سابق)مهدی یوسفی عظیمی ۹۳۶۵۵۶۱۹۲۸-۰۹۱۴۴۱۳۶۸۵۶ ۱۳۸۶/۱۰/۰۹ ۲۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۲۹۵ گچ کلاش شبستر ۱۱کیلومتری شمال شرقی صوفیان شرکت روشن بین تبریز ۹۳۵۵۷۹۳۰۵۸ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ ۱۰,۰۰۰ ۴۳۲,۰۰۰
۲۹۶ گچ قره گونی وسطی چاراویماق چاراویماق-بخش شادیان-روستای قره گونی وسطی ناصرکریمی ۹۱۴۳۰۱۴۰۳۲ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ ۵۰,۰۰۰ ۵۰۰۰,۰۰۰
۲۹۷ گچ خواجه غور هشترود ۱۴کیلومتری جنوبغرب هشترود بهره بردار سابق (محمد طالب پور) ۹۱۴۱۲۳۲۱۸۰-۰۹۱۴۱۲۴۱۷۲۷ ۱۳۸۷/۰۹/۱۱ ۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
۲۹۸ گچ اندبیل شبستر ۸کیلومتری شمالشرق بخش صوفیان شهرستان شبستر شرکت یاخچی یولداش ۹۳۵۴۵۰۶۶۸۳ ۱۳۸۷/۰۹/۰۹ ۱۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
۲۹۹ گچ قرخ سقر هشترود ۷۵کیلومتری شرق مراغه-روستای قرخ سقر جواد سعادتی آذر ۹۱۴۴۱۷۸۵۷۸ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۱۰,۰۰۰ ۵۳,۷۰۳
۳۰۰ گچ قلعه جوق۲ هشترود ۱۸کیلومتری جنوبغربی هشترود-روستای قلعه جوق امیرفتاح سیدی زاده ۹۱۴۱۲۱۲۱۵۸ ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ ۳۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱ گچ یکان سعدی مرند مرند-سه راهی ایواوغلی خوی-روستای یکان سعدی جمشید ناصری ۹۱۴۳۴۶۷۸۹۶ ۱۳۸۸۰۲/۱۶ ۲۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
۳۰۲ گچ شورقشلاق۱ چاراویماق ۵۵کیلومتری شمالشرق چاراویماق اکرم صفری فرشبافی ۹۱۴۳۰۶۵۵۲۶ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ ۲۰,۰۰۰ ۲۴۰۰,۰۰۰
۳۰۳ گچ قره گونی چاراویماق چاراویماق- یک کیلومتری روستای قره گونی پایین محمدرضاولیزاده حدیقه ۹۱۴۳۰۶۵۵۲۶ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ ۱۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
۳۰۴ گچ نرمیق سراب ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی سراب فتح اله محمدی ۹۱۴۳۱۹۳۶۶۱ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۵۴,۰۰۰
۳۰۵ گچ بالشکندی میانه ۲۹ ک جنوی شرق میانه شرکت گچ پلدختر میانه ۹۱۴۹۳۱۱۱۷۶ ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶ گچ نصیر آباد هشترود ۳۰ کیلومتری جنوبشرقی هشترود سیدحسن هاشمی فرهمند ۹۱۴۱۱۵۷۰۵۰ ۱۳۸۹/۰۳/۱۳ ۲۵,۰۰۰ ۱۶۰۰,۰۰۰
۳۰۷ گچ منور شبستر ۳۱کیلومتری شمال غرب تبریز شرکت تعاونی طرح گستران گچ پردیس تبریز(انتقال از سید مقصودجانفشان صوفیانی) ۹۱۴۹۱۰۱۲۷۷ ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ ۱۵,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
۳۰۸ گچ ساری قمیش هشترود ۴۵کیلومتری جنوبشرق هشترود شرکت فناوران گچ شاهین(انتقال ازفریبا برادران) ۹۱۴۳۰۱۴۰۳۲ ۱۳۸۹/۰۹/۱۶ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۴۶۰۰,۰۰۰
۳۰۹ گچ شورقشلاق۲ چاراویماق شهرستان چاراویماق شرکت آذرداراب ارک ۹۱۴۳۰۶۵۵۲۶ ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ ۲۰,۰۰۰ ۱۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰ گچ صوفیان شبستر ۳ شرق صوفیان شبستر کارخانجات سیمان صوفیان ۹۱۴۱۱۶۷۳۹۳ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ ۲۰,۰۰۰ ۴۱۹,۶۴۹
۳۱۱ گچ خواجه هریس   رضاذاکری       ۷۳۹,۰۰۰
۳۱۲ گچ گوندوغدی میانه ۱۵ کیلومتری شمالشرق میانه شرکت ستیغ شکن سهند(انتقال ازمسعود خدادادی) ۹۱۴۱۱۴۱۰۶۰ ۱۳۹۱/۰۴/۱۸ ۴۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
۳۱۳ گچ حلاج سفلی چاراویماق   قادر کریمیان شیروانده ۹۱۴۳۰۳۳۶۲۱     ۱۹۶۰,۰۰۰
۳۱۴ گچ شوردرق۲ هشترود ۲۵کیلومتری جنوبغرب هشترود فاقد بهره بردار   ۱۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵ گچ شیویار چاراویماق * مژگان عمرانی (زیداله رحمت زاده) ۹۱۴۳۰۲۳۹۸۴ ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۴۰۰,۰۰۰
۳۱۶ گچ نصیرآباد۱ هشترود روستای نصیرآباد هشترود شرکت آیدین گچ(انتقال ازابراهیم نظمی قره بابا) ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ ۵۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۳۱۷ گچ تریان چاراویماق   حمید قربانی       ۶۳۵,۰۰۰
۳۱۸ گچ حلاج چاراویماق   رشید حلاجیان محمدی ۹۱۴۳۱۴۷۷۶۷     ۳۶۰,۰۰۰
۳۱۹ گچ باباباغی تبریز   ناصر درگاهی ۹۱۴۴۱۵۶۴۹۶     ۲۶۲,۰۰۰
۳۲۰ گچ دادلو میانه   قادر امیدوار ۹۱۴۴۰۳۱۴۴۳     ۲۵۰,۰۰۰
۳۲۱ گچ قره تپه مرند مرند   ابراهیم شکری مجدی ۰۹۱۴۱۹۰۱۸۶۵ و ۰۹۱۴۳۹۱۱۲۲۶     ۱۳۰,۰۰۰
۳۲۲ گچ ماخ چاراویماق   اصغر نصیرزاده ماخ ۹۱۴۹۰۲۹۲۲۶ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ ۶۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
۳۲۳ گچ شورقشلاق۳ چاراویماق   محمدرضا ولیزاده حدیقه ۹۱۴۳۰۶۵۵۲۶     ۱۶۵۷۶,۷۰۰
۳۲۴ گچ تازه کند هریس ۴۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان بستان آباد مهین سنایی ۹۱۴۴۳۱۴۳۶۷ ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ ۵۰,۰۰۰ ۱۲۰۰,۰۰۰
۳۲۵ گرانیت زیری سراب سراب   محمودرضا روحی       ۴۱۰,۰۰۰
۳۲۶ گرانیت اسطلو سراب   احمد افرازیده ۹۱۴۳۰۱۲۸۹۴     ۱۵۰,۰۰۰
۳۲۷ گرانیت نادینلو آذرشهر ۷کیلومتری جنوب آذرشهر بهرام ملکپور نادینلویی ۹۱۴۱۱۴۳۱۷۹ ۱۳۸۸/۰۸/۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۷۳۸,۶۰۷
۳۲۸ گرانیت گرانیت ولاشه ومالون باغلوچه چاراویماق چاراویماق   شرکت زمین سرای نسیم (انتقال ازمرتضی حادرباشلو) ۹۱۲۳۷۹۰۱۲۷     ۵۴۰۵,۰۰۰
۳۲۹ گرانیت خاتون آباد بستان آباد   حسین نوری ۹۱۴۷۸۸۹۱۲۵     ۱۸۰۰,۰۰۰
۳۳۰ گرانیت  نشتیبان سراب حاتم مال میر     ۲۲۰۰,۰۰۰
۳۳۱ گرانیت آبگرم بزگوش سراب (سابق)شرکت معدنی آبگرم بزغوش سراب ۹۱۴۴۵۱۹۹۵۳   ۱۰,۰۰۰
۳۳۲ گرانیت خلیفه کندی هشترود هشترود حسین محبی ۹۱۲۳۶۳۲۶۹۹   ۲۳۰۰,۰۰۰
۳۳۳ گرانیت اوچ قزلار چاراویماق ۵۰ جنوبشرقی قره آغاج جواد امینی یکتا ۹۱۹۲۷۷۷۲۶۸ ۰۹۳۵۹۷۰۹۰۵۴- ۱۳۷۵/۱۱/۰۷ ۲,۵۰۰ ۲۴۴,۶۶۷
۳۳۴ گرانیت اوچ مازو (۲) مراغه ۹۸ جنوبشرقی مراغه عبداله صادقی ۹۱۴۳۳۱۱۰۱۳ ۱۳۸۱/۰۶/۱۰ ۱,۵۰۰ ۴۲۶,۲۲۳
۳۳۵ گرانیت آلاچیق (۱) مراغه ۳ جنوب غرب آلاچیق بهره بردار سابق علی تِموری ۹۱۲۱۱۲۱۵۵۴ ۱۳۸۱/۰۷/۰۱ ۱,۵۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
۳۳۶ گرانیت اوچ مازو (۳) مراغه ۲.۳ روستای بلبل مراغه جواد تیموری ۹۱۲۱۱۲۱۵۵۴ ۱۳۸۱/۰۷/۰۱ ۱,۵۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۳۳۷ گرانیت آلاچیق ۲ چاراویماق روستا آلاچیق چاراویماق (بهره بردار سابق)غلامعلی جولائی ۹۳۱۱۸۲۱۸۵ ۱۳۸۲/۰۲/۲۰ ۴,۰۰۰ ۵۸۲,۴۸۵
۳۳۸ گرانیت اوچ مازوی بلبل مراغه کیلومتر ۴۸ جنوبشرقی مراغه شرکت لاله سنگ مراغه ۹۱۲۱۱۲۱۵۵۴ ۱۳۸۳/۰۲/۰۷ ۶,۰۰۰ ۲۵۱۰,۷۵۷
۳۳۹ گرانیت لقلان ۲ اهر ۵۴کیلومتری شمالشرق اهر (بهره بردار سابق)علی مصداقفر ۹۱۴۱۱۶۹۱۷۱-۰۹۱۹۱۱۸۵۵۴۸ ۱۳۸۳/۰۳/۰۹ ۱,۵۰۰ ۱۱۸۸,۰۰۰
۳۴۰ گرانیت زندآباد ۲ اهر ۲۳ شمال غرب اهر (بهره بردار سابق)یدالله شیری قره گونی ۹۱۴۴۰۴۲۸۸۰ ۱۳۸۳/۰۶/۲۵ ۴,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۳۴۱ گرانیت نادینلو آذرشهر ۵کیلومتری جنوبغرب آذرشهر شرکت آذر پودرسنگ تبریز(انتقال ازغلامرضا فرد) ۹۱۴۳۱۵۶۶۱۰ ۱۳۸۳/۰۹/۰۹ ۱۵,۰۰۰ ۶۶۹,۷۰۹
۳۴۲ گرانیت سبز عجب شیر عجبشیر ۳کیلومتری شمال شرق عجب شیر (بهره بردار سابق)داود اسمعیل زاده ۹۱۲۳۹۳۹۹۰ ۱۳۸۴/۰۴/۰۹ ۵,۰۰۰ ۱۵۷,۴۹۵
۳۴۳ گرانیت لقلان (۱) اهر اهر ۵۳.۵ کیلومتری شمالشرق اهر (بهره بردار سابق)اژدر اجاقعلیزاده ۹۱۴۱۱۴۶۰۰۷ ۰۹۱۴۳۱۲۹۰۲۵ ۱۳۸۴/۰۵/۱۶ ۵,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۴۴ گرانیت کلیان سراب ۲۰ کیلومتری شرق سراب ابوالقاسم زینعلی (انتقال ازمحمد حسینی نژاد) ۹۱۲۱۳۹۴۳۳۵ ۱۳۸۴/۰۹/۲۶ ۷,۵۰۰ ۵۲۱,۷۸۹
۳۴۵ گرانیت مشهدی کندی سراب ۲۱ شمالشرقی سراب شرکت معدنی بازرگانی بین المللی سنا  ۰۹۱۲۱۲۵۳۸۴۹  پشمی- ۰۹۳۶۳۲۶۰۴۱۱ معین ۱۳۸۵/۱۱/۰۱ ۷,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۳۴۶ گرانیت آلمالو بستان آباد ۳۵ جنوب غربی بستان‌آباد احمد زارعان شیروانه ده ۹۱۴۱۱۹۷۱۲۸ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ ۲۰,۰۰۰ ۱۱۹۰,۵۲۷
۳۴۷ گرانیت کلیبر کلیبر ۳۵ ک جنوب شرق کلیبر (بهره بردار سابق)اسماعیل عسگری کلیبر ۹۱۴۴۲۶۷۴۳۷ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ ۳,۰۰۰ ۸۵۶,۴۸۰
۳۴۸ گرانیت زند آباد اهر ۲۳ شمالغربی اهر شرکت سنگاب آذرشهر ۹۱۴۳۱۲۴۰۰۲ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ۳,۵۰۰ ۶۲۵,۰۰۰
۳۴۹ گرانیت قوجور هشترود ۳۵کیلومتری غرب هشترود سلمان حاکی قلعه چی ۹۱۴۸۱۵۶۰۹۴ ۱۳۸۶/۰۸/۲۸ ۶,۰۰۰ ۱۸۴۰,۰۰۰
۳۵۰ گرانیت آوان خروانق ورزقان ۶۶کیلومتری شمالغرب ورزقان محمد رضا خدادادی ۹۱۴۴۱۴۳۸۸۱ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ ۵,۰۰۰ ۴۸۶,۴۵۳
۳۵۱ گرانیت خضرلو سراب سراب ۳۹کیلومتری شمالشرق سراب معصومه مدنی ۹۱۴۳۰۹۱۹۰۵ ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ ۵,۰۰۰ ۱۱۹,۵۵۶
۳۵۲ گرانیت غمیش آغل مرند ۲۵کیلومتری شمالغرب مرند محمد اعظمی ۹۱۴۳۹۱۵۶۷۱ ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ ۷,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
۳۵۳ گرانیت الله حق سراب جنوب روستای اله حق-دامنه های شمالی بزقوش نیلو صنعت ومعدن سبلان ۹۱۴۴۵۱۹۹۵۳ ۱۳۸۸/۰۵/۰۴ ۵,۲۰۰ ۸۰,۴۶۰
۳۵۴ گرانیت شالقون سراب سراب ۲۵کیلومتری جنوب شهرستان سراب غلامرضا شیرمحمدی ۹۱۴۹۰۹۱۴۰۳ ۱۳۸۹/۱۲/۱۲ ۳,۰۰۰ ۱۵۵,۷۰۰
۳۵۵ گرانیت سفیدان جدید تبریز احمد مس فروش ۹۱۴۴۱۶۶۴۳۶ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ ۳,۰۰۰ ۴۷۷,۵۰۰
۳۵۶ گرانیت ینگی اسپیران تبریز روستای سفیدان تبریز شرکت سنگسرای آذربایجان – نظرپور ۹۱۴۱۰۷۶۴۱۱ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ ۲,۵۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۳۵۷ گرانیت گویدرق میانه   حمیدجهانی هروی ۹۱۴۱۱۶۲۴۶۱-۰۹۱۴۱۱۵۰۷۳۵     ۱۶۰,۰۰۰
۳۵۹ لاشه ثمرخزان بستان آباد صورتجلسه ترک تشریفات۲۲۶۰ علی فرد ۹۱۴۳۱۵۶۶۱۰ ۱۳۸۴/۰۲/۰۴ ۱۰,۰۰۰  
۳۶۰ لاشه و مالون حنوب اسپراخون (سفیده خوان ) تبریز ۴۱ کیلومتری جنوب شرقی تبریز عوض محمدی امیر غائب ۹۱۴۱۱۴۶۸۳۳ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ ۳۰,۰۰۰ ۲۲۵۰,۰۰۰
۳۶۱ لاشه لاشه آهکی آغچوبه عجبشیر ۲ کیلومتری شمال شرق عجب شیر مصطفی رشیدی ۹۱۴۴۲۰۵۰۹۴ ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ ۷,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
۳۶۲ لاشه خلیلوند بناب ۸ کیلومتری جنوب بناب   ۱۳۷۷/۰۵/۰۴ ۵,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
۳۶۳ لاشه پلدختر میانه ۲۳ جنوبشرق میانه شرکت تهیه وتولید بالاست راه آهن ۹۱۴۱۸۴۴۸۱۷ ۱۳۷۹/۰۳/۰۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۷۰۰۰,۰۰۰
۳۶۴ لاشه قخلار زنجیره مرند ۴۵.۵ جاده مرند ماکو شرکت تعاونی معدنی شماره ۶ قخلار ۹۱۴۳۹۱۰۰۰۸ ۱۳۸۰/۰۵/۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۴۸۱,۹۵۰
۳۶۵ لاشه اسپراخون ۱ تبریز ۲۱ جنوبشرقی تبریز شرکت سنگ کاران چهل چشمه سهند   ۱۳۸۰/۰۶/۱۱ ۵۰,۰۰۰ ۳۸۴۰۰,۰۰۰
۳۶۶ لاشه اسپراخون ۲ تبریز ۲۱ جنوبشرقی تبریز شرکت سنگ کاران چهل چشمه سهند ۹۱۴۳۱۴۸۲۳۳ ۱۳۸۰/۰۶/۱۱ ۱۵,۰۰۰ ۱۰۵۰۰,۰۰۰
۳۶۷ لاشه حیدرآباد هشترود ۴۱ جنوبشرقی مراغه ظهراب جهاندیده ۰۹۱۴۱۱۰۸۰۶۴-۰۹۱۴۴۲۰۸۵۱۴ ۱۳۸۰/۱۰/۰۸ ۱۰,۰۰۰ ۱۰۰۰,۰۰۰
۳۶۸ لاشه امام چای سراب ۲۷ شرق سراب غنیمت روحی ۹۱۴۱۳۱۰۱۹۴ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ ۲۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۳۶۹ لاشه خطب ۱ میانه ۱۰ شمالغربی میانه (بهره بردار سابق)ناصر جعفری   ۱۳۸۱/۰۷/۰۱ ۷,۰۰۰ ۳۲۰۰,۰۰۰
۳۷۰ لاشه آچاچی میانه ۲۲ جنوبشرق میانه اکبرطلوعی ۹۱۴۴۲۳۲۰۷۱ ۹۱۴۴۲۳۵۳۱۰ ۱۳۸۱/۰۷/۲۷ ۱۲,۰۰۰ ۳۷۵۰,۰۰۰
۳۷۱ لاشه قره چای حاج علی بستان آباد ۲۵ جنوبغربی بستان آباد حسین سیامی تیکمه داش ۹۱۴۳۳۲۱۰۶۷ ۱۳۸۱/۰۷/۲۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۱۸
۳۷۲ لاشه بهلول داغی تبریز ۱۸ شمالشرق تبریز محمدرضا واعظی(انتقال ازیعقوب غیبت(انتقال ازعلی رزاقی ینگجه )) ۹۱۴۴۱۴۸۷۷۳ ۰۹۱۴۳۱۹۰۸۷۰ ۰۹۱۴۹۵۸۲۹۷ ۱۳۸۱/۰۸/۱۱ ۱۲,۰۰۰ ۲۷۰۰,۰۰۰
۳۷۳ لاشه مانقوطای سراب ۳۰ شرق سراب (بهره بردار سابق)غلامحسین طالب نژاد ۹۱۴۱۳۱۰۱۵۲ ۱۳۸۱/۱۱/۰۸ ۱۰,۰۰۰ ۷۳۱,۲۵۰
۳۷۴ لاشه اوانلیق میانه ۶ شمال میانه (بهره بردار سابق)صادق پورعباس ۹۱۴۴۲۳۶۵۶۹ ۱۳۸۱/۱۱/۲۸ ۱۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
۳۷۵ لاشه متالو کلیبر کلیبر ۳۲ شمالشرقی کلیبر شرکت تعاونی معدنی متالو ۹۱۴۹۱۴۸۷۴۵ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۵۰۰,۰۰۰
۳۷۶ لاشه شیخلر مراغه ۵۹ جنوبشرق مراغه سلمان جهاندیده ۹۱۴۸۲۸۲۶۲۸ ۱۳۸۳/۰۱/۳۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۵۰۰,۰۰۰
۳۷۷ لاشه شیخ الاسلام مراغه در ۷ کیلومتری شمالشرقی ملکان محسن حیدری ۹۱۲۲۳۴۹۱۹۴-۰۹۱۴۴۱۴۶۴۰ ۱۳۸۳/۰۲/۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۸۵۰,۰۰۰
۳۷۸ لاشه گچی قلعه سی ۱ مرند ۱۸کیلومتری غرب مرند شرکت موج کام ۹۱۴۴۹۱۱۸۷۰ ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ ۵,۰۰۰ ۷۵۰۰۰,۰۰۰
۳۷۹ لاشه اسپراخون (سفید خوان، آسمانی) تبریز ۴۴کیلومتری جنوب تبریز حسن خدادوست ۹۱۴۹۱۰۵۱۵۹ ۱۳۸۴/۰۵/۳ ۲۰,۰۰۰ ۲۰۰۰,۰۰۰
۳۸۰ لاشه قاپلوخ مرند ۴۵ ک شمال غربی مرند حیدر احمدی ۹۱۴۳۹۱۴۲۱۹ ۱۳۸۵/۰۳/۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۱۳,۳۱۴
۳۸۱ لاشه تیکمه داش هشترود ۷۰ ک غری هشترود شرکت معدنی صدف سنگ آذربایجان ۹۱۴۱۱۴۶۷۰۸ ۱۳۸۵/۰۴/۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۳۸۲ لاشه میرکوه حاجی سراب ۳۱ ک شمال سراب فاقد بهره بردار (ناصر باقرزاده بهره بردار سابق) ۹۱۴۱۳۰۳۶۲۷ ۰۹۱۲۱۱۳۲۱۰۰ ۱۳۸۵/۰۴/۱۳ ۱۰,۰۰۰ ۳۰۳۴,۰۰۰
۳۸۳ لاشه مانقوطای سراب سراب ۲۲ ک شرق سراب خداوردی عبادی مانقوطای ۹۱۴۹۳۲۵۹۹۰ ۱۳۸۵/۰۷/۲۲ ۱۰,۰۰۰ ۲۱۱۰,۵۳۲
۳۸۴ لاشه قبچاق بستان آباد ۳۰ جنوبشرقی بستان آباد آسیه نجاری ۹۱۴۴۳۱۹۷۶۵ ۱۳۸۵/۱۱/۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۸۵ لاشه ذینجناب تبریز ۲۷ جنوب تبریز محمدرضا آفتابی – روزبه سعیدی ۹۱۴۳۰۰۱۷۶۷ ۱۳۸۵/۱۲/۰۵ ۵۰,۰۰۰ ۹۰۰۰,۰۰۰
۳۸۶ لاشه رحمانلو عجبشیر ۲۰ ک شمالغرب عجب‌شیر شرکت خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات ۹۱۲۵۸۸۸۹۶۰ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۵۰۰,۰۰۰
۳۸۷ لاشه آغچه قشلاق میانه ۳۱ کیلومتری جنوب شرقی میانه مصطفی پوریامهر ۹۱۴۱۱۵۷۵۰۵ ۱۳۸۶/۰۱/۲۷ ۲۰,۰۰۰ ۶۴۸۰,۰۰۰
۰ لاشه گنبد عجبشیر ۱۷کیلومتری عجب شیر عیسی تیماره ۹۱۲۱۲۲۷۱۳۱ ۱۳۸۶/۰۶/۲۸ ۱۵,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
۳۸۹ لاشه و گرانیت نهند هریس ۳۵کیلومتری شمال شرقی تبریز نادرگلشنی نسب ۹۱۴۳۱۴۷۰۴۷ ۱۳۸۶/۰۸/۱۲ ۱۲,۰۰۰ ۴۴۵۵,۸۱۸
۳۹۰ لاشه قوشقرا آذرشهر ۱۰کیلومتری جنوب غربی آذرشهر داودمرتضی زاده ۹۱۴۹۰۲۶۳۶۸ ۰۹۱۴۱۰۸۸۰۶۹ ۱۳۸۶/۱۲/۲۲ ۱۵,۰۰۰ ۱۰۰۰,۰۰۰
۳۹۱ لاشه طورآغائی ملکان ۲۷ کیلومتری جنوب شرقی ملکان (بهره بردار سابق)مصطفی رشیدی ۹۱۴۴۲۰۵۰۹۴ ۱۳۸۷/۰۳/۰۱ ۱۰,۰۰۰ ۶۰۰۰,۰۰۰
۳۹۲ لاشه خواجه غیاث میانه ۶کیلومتری جنوب شرقی ترکمانچای میانه ناصر فرجی خواجه غیاث ۹۱۴۹۰۲۶۹۹۴ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ ۲۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
۳۹۳ لاشه حیدرآباد۲ هشترود ۴۲کیلومتری جنوبشرقی مراغه علیرضا آقاجانی ۹۱۲۱۸۳۱۹۸۰ ۱۳۸۷/۱۲/۱۲ ۲۰,۰۰۰ ۴۰۰۰,۰۰۰
۳۹۴ لاشه تازه کند شیخ الاسلام ملکان ۱۴کیلومتری شمالشرقی ملکان شرکت آذرقائم اقبال ۹۱۲۷۵۲۰۲۹۶ ۰۹۱۴۹۲۶۲۵۷۰ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ ۳۰,۰۰۰ ۵۵۰۰,۰۰۰
۳۹۵ لاشه جنوب گلی بلاغی هشترود ۱۸کیلومتری جنوبغربی هشترود ناهیده اسدی ۹۱۴۳۲۳۱۴۲۵ ۱۳۸۷/۰۵/۱۳ ۱۰,۰۰۰ ۳۷۵,۶۸۴
۳۹۶ لاشه کردشت جلفا جلفا-بخش سیه رود-روستای کردشت تعاونی ۱۷۶ شهدا ۹۱۲۱۲۳۸۵۵۶ ۱۳۸۷/۰۷/۰۳ ۳۰,۰۰۰ ۷۰۵,۴۰۲
۳۹۷ لاشه لیقوان تبریز تبریز ۲۴کیلومتری جنوبشرق تبریز حمداله معینی نمین ۹۱۴۳۰۳۷۸۱۱ ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ ۱۰,۰۰۰ ۱۵۰۰۰,۰۰۰
۳۹۸ لاشه داش آلتی هشترود   طهماسب نریمانزاده ۹۱۲۵۹۱۱۱۲۹ ۱۳۸۸/۰۵/۱۳ ۳۰,۰۰۰ ۲۰۰۰,۰۰۰
۳۹۹ لاشه سیدلر مراغه ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی مراغه میرجلال نیاری ۹۱۴۹۲۰۸۶۳۴ ۱۳۸۸/۰۸/۱۷ ۱۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۰۰ لاشه خلخال مرند ۳۵کیلومتری شمالغرب مرند ابوالفضل نوروزی اینالو ۹۱۴۴۹۱۷۸۷۳ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ ۳۰,۰۰۰ ۶۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱ لاشه اسپراخون۳ تبریز ۲۵کیلومتری شمالغرب مرند (انتقال از حسن آقائی پور سفیده خوان) شرکت معدن کاران سهند ثاقب ۳۳۶۷۰۱۴ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ ۲۰,۰۰۰ ۳۶۰۰,۰۰۰
۴۰۲ لاشه قزل یول خمارلو خداآفرین ۸۸کیلومتری شمال کلیبر(۵کیلومتری جنوبشرقی خمارلو) قدرت فرهادپور ۹۱۲۱۳۵۴۴۳۵ ۰۹۱۴۳۹۲۱۰۶۴ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ ۲۰,۰۰۰ ۲۲۷,۰۰۰
۴۰۳ لاشه سفیدان جدید تبریز ۱۴کیلومتری شمال تبریز عزیز درخشان سفیدان جدید ۹۱۴۴۰۴۰۲۱۳ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ ۲۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۴۰۴ لاشه قرخ ناز سفلی مراغه کیلومتر۱۵جاده قدیم مراغه به ملکان شرکت آذر قائم اقبال ۹۱۲۷۵۲۰۲۹۶ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ ۲۵۰,۰۰۰  
۴۰۵ لاشه سلطان احمدلو میانه ۳۰ کیلومتری غرب میانه شرکت آذرکانی بالاست(انتقال ازابراهیم باقری) ۹۱۴۳۲۳۰۲۶۹ ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ ۱۰,۰۰۰ ۲۱۰۰,۰۰۰
۴۰۶ لاشه دراب سراب ۲۱کیلومتری شمالشرقی سراب کبری مجیدی ۰۹۱۴۳۱۸۲۲۳۱- ۰۹۱۴۳۱۸۱۹۸۰ ۱۳۸۸/۰۳/۰۴ ۱۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
۴۰۷ لاشه  خطب ۲ میانه ۸ شمالغرب میانه حمید میانجی ۹۱۴۳۲۳۱۶۳۲ ۱۳۸۸/۰۴/۰ ۱۰,۰۰۰ ۳۷۵۰۰,۰۰۰
۴۰۸ لاشه ترشکوه آذرشهر ۵۵کیلومتری جنوبغرب تبریز یوسف فرید محمدحسینی (انتقال ازمهدی مصباحی شیشوان(انتقال ازبهمن چمنی) ۹۱۴۱۱۵۱۵۸۸ ۱۳۸۸/۰۵/۲۸ ۱۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۴۰۹ لاشه هوراند اهر شهرستان اهر-بخش هوراند یوسف محمدزاده هوراندی ۰۹۱۴۴۰۲۶۴۵۰ و۰۹۱۴۹۲۶۰۳۰۹ و۰۹۳۷۱۰۴۷۱۱۰ و۰۹۱۴۱۳۸۶۶۳۵ ۱۳۸۸/۰۶/۲۵ ۲۰,۰۰۰ ۱۵۰۰,۰۰۰
۴۱۰ لاشه قره بلاغ هشترود ۲۰کیلومتری شرق هشترود محمود نامی قره بلاغ ۹۱۴۹۰۸۵۳۱۳- ۱۳۸۸/۰۶/۰۹ ۳۰,۰۰۰ ۳۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱ لاشه شرق نهند هریس ۳۵کیلومتری شمالشرق تبریز صمدقائمی محمود آباد ۹۱۴۳۱۱۸۸۳۵ ۰۹۱۹۱۰۲۱۷۶۴ ۱۳۸۸/۰۷/۰۲ ۳۰,۰۰۰ ۲۸۰۰,۰۰۰
۴۱۲ لاشه کرویق ورزقان ۶کیلومتری شمالشرق ورزقان حسینعلی زبانی ۹۱۴۹۲۶۲۳۷۶ ۰۹۱۴۳۲۶۰۷۹۳ ۱۳۸۸/۰۷/۰۸ ۱۰,۰۰۰ ۴۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳ لاشه قره تپه مرند ۲۰کیلومتری شمال مرند علی اصغر تورانی ۹۱۲۱۰۷۹۰۴۹ ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ ۲۰,۰۰۰ ۲۶۴۴,۹۸۲
۴۱۴ لاشه چیبنلو مراغه ۳۸ کیلومتری جنوبشرق مراغه محمد جهاندیده ۹۱۴۹۲۰۴۴۲۰ ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ ۲۰,۰۰۰ ۴۵۰۰,۰۰۰
۴۱۵ لاشه قره بورون اهر ۶کیلومتری جاده اهربه مشکین شهر-روستای قره بورون علی اکبر خوش نمک ۹۱۴۱۲۶۰۲۵۷ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ ۲۵,۰۰۰ ۱۳۰۰,۰۰۰
۴۱۶ لاشه چیبنلو۲ مراغه ۴۵کیلومتری جنوب شرق مراغه لطفعلی جهاندیده چیبنلو ۹۱۴۹۲۸۰۷۹۰ ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ ۲۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
۴۱۷ لاشه سوین سراب ۱۵ کیلومتری شرق سراب محسن عدالت ۹۱۲۶۸۷۷۶۰۱ ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ ۱۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۴۱۸ لاشه چرمخوران بستان آباد ۳۳ کیلومتری شرق بستان آباد مسعود وطن خواه ۹۱۴۴۳۱۶۱۶۴ ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ ۵,۰۰۰ ۲۹۰۰,۰۰۰
۴۱۹ لاشه رحمانلو۲ عجبشیر ۵کیلومتری شمالشرق عجبشیر شرکت آذرقبادعجبشیر (انتقال ازبهنام علیزاده رحمانلو)  ۹۱۴۹۰۶۱۵۰۷ ۰۹۱۴۱۲۰۷۴۴۳ ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ ۷۰,۰۰۰ ۸۹۴,۰۰۰
۴۲۰ لاشه اسپراخون۴ تبریز ۲۷.۵کیلومتری باسمنج محمدباقرقاسم پور ۹۱۴۱۰۲۹۵۲۹ ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ ۵۰,۰۰۰ ۱۲۲۰,۰۰۰
۴۲۱ لاشه ممشلو اهر ۵۵کیلومتری شمالشرق اهر بالاکش دانش ۹۱۴۱۲۸۵۰۵۴ ۱۳۸۹/۰۴/۲۷ ۳۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۴۲۲ لاشه گچی قلعه سی ۲ مرند ۲۶کیلومتری جنوبغرب مرنددربخش کشکسرای شرکت موج کام ۹۳۶۳۱۲۶۱۱۱ ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ ۵,۰۰۰ ۹۳۰۰۰,۰۰۰
۴۲۳ لاشه بنایم ملکان ۲۰کیلومتری شرق ملکان شرکت تولیدی هرمزپودر ۹۱۴۱۹۳۶۴۲۹ ۱۳۸۹/۰۵/۲۶ ۶,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰
۴۲۴ لاشه دکان هشترود ۷۰کیلومتری جنوبشرق هشترود محمدعلی موحدی ۹۱۲۳۲۱۴۴۶۲ ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ ۳۰,۰۰۰ ۲۲۳۹,۷۶۰
۴۲۵ لاشه  ناهار اهر ۱۸کیلومتری شمالغرب اهر شرکت عرشه ساز تبریز ۹۱۴۱۱۴۶۶۲۹ ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ ۲۰,۰۰۰ ۱۷۲۵,۰۰۰
۴۲۶ لاشه قره بلاغ جلفا جلفا ۱۷کیلومتری جنوبغرب هادیشهر شرکت آذرفروغ ارس(انتقال ازعشقعلی یاسینی)   ۹۱۴۴۹۲۴۰۷۲   ۰۹۱۴۳۹۲۳۸۲۸ ۱۳۸۹/۰۷/۲۷ ۲۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
۴۲۷ لاشه اسکندر تبریز ۱۵کیلومتری شرق تبریز شرکت آذرین قرمزی داشی(انتقال ازفرزانه تبریزی کرکج) ۹۱۴۴۱۴۳۴۷۱ ۱۳۸۹/۰۷/۲۹ ۲۵,۰۰۰ ۱۵۰۰,۰۰۰
۴۲۸ لاشه تازه کند هریس ۳۰کیلومتری شمال شرق تبریز امیر برادری قزلجه ۹۱۴۳۱۷۷۴۰۰ ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ ۲۵,۰۰۰ ۱۶۰۰,۰۰۰
۴۲۹ لاشه مقاس کلیبر ۴ کیلومتری شرق کلیبر محسن عبدالرحیمی کلیبر ۹۳۶۳۵۰۲۳۰۹ ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ ۵,۰۰۰ ۴۳۲۰,۰۰۰
۴۳۰ لاشه بالاست خطب۴ میانه شهرستان میانه شرکت سیس وی ۹۱۴۸۱۴۳۴۸۲ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۰,۰۰۰
۴۳۱ لاشه کردالان اهر در ۱۰ کیلومتری شمال اهر هاشم نعمتی قوتانلو ۹۱۲۵۱۸۹۳۸۹ ۰۹۱۴۳۲۶۳۵۸۵ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ ۱۰,۰۰۰ ۴۰۰۰,۰۰۰
۴۳۲ لاشه یوزبند کلیبر شهرستان کلیبر اسماعیل عسگری ۹۱۰۹۸۶۶۸۸۴ ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ ۴۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
۴۳۳ لاشه برنج آباد سراب شهرستان سراب حسن فرجی ۹۱۴۴۳۲۲۸۸۰ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۸۰۰,۰۰۰
۴۳۴ لاشه محسن آباد مراغه ۵۵کیلومتری جنوبشرق مراغه سلیمان مهماندیده چیبنلو ۹۱۴۹۲۲۴۲۷۱ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
۴۳۵ لاشه قلعه ملک اهر شهرستان اهر رسول ولی پور چاپان ۹۱۴۳۲۶۳۱۶۱ ۱۳۹۰/۰۶/۲۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۵۰۰,۰۰۰
۴۳۶ لاشه داش هرزند مرند شهرستان مرند-روستای داش هرزند لیلا سپهری ۹۱۴۴۹۱۳۰۳۹ ۱۳۹۰/۰۹/۲۴ ۳۰,۰۰۰ ۳۰۰۰,۰۰۰
۴۳۷ لاشه استیار هریس هریس-بخش خواجه-روستای نهند مجید نورآذر ۹۱۴۹۰۶۶۲۸۹ ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ ۳۰,۰۰۰ ۱۵۰۰,۰۰۰
۴۳۸ لاشه راه آهن مراغه-ملکان مراغه   شرکت ره پیرا   ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ ۱۲۵,۰۰۰  
۴۳۹ لاشه زنجیره۲ مرند ۴۵ کیلومتری غرب شهرستان مرند محرم حسین زاده قله بان ۹۱۴۴۹۲۳۶۳۱ ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۰۰۰,۰۰۰
۴۴۰ لاشه رشیدآباد میانه روستای رشیدآباد-بخش کاغذکنان شهرستان میانه شرکت عمران توسن راه ۹۱۴۴۱۲۴۳۵۳ ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ ۲,۵۰۰  
۴۴۱ لاشه خشن درق بستان آباد ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی بستان آباد حسن وطن خواه ۹۱۴۴۳۱۹۷۶۵ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ ۲۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
۴۴۲ لاشه بکرآباد ورزقان ۲۰کیلومتری شمالشرق ورزقان فاقد بهره بردار   ۱۰,۰۰۰ ۷۲۹,۰۰۰
۴۴۳ لاشه خانقاه آذرشهر   علی فلاح وزیر آبادی ۹۱۴۴۰۰۷۰۰۱     ۱۱۰۰,۰۰۰
۴۴۴ لاشه خراسانک هشترود ۱۷کیلومتری جنوبشرق هشترود فاقد بهره بردار   ۱۰,۰۰۰ ۱۵۰۰,۰۰۰
۴۴۵ لاشه خطب۳ میانه ۵کیلومتری شمالغرب میانه فاقد بهره بردار   ۱۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۴۴۶ لاشه دلمه هشترود   قادرحسینی ۹۱۴۴۲۴۰۰۱۴     ۶۶۷,۸۰۰
۴۴۷ لاشه شربیان سراب شربیان شرکت عرشه ساز تبریز   ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ ۲۵,۰۰۰  
۴۴۸ لاشه شهرک نصر تبریز تبریز تبریز- اتوبان پاسداران شرکت تعاونی مسکن لشکر۳۱مکانیزه عاشورا   ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ ۲۰۰,۰۰۰  
۴۴۹ لاشه علی آباد خداآفرین ۲۲کیلومتری جاده اسکانلو به جلفا شرکت سویاران تبریز ۹۱۴۳۱۴۴۵۳۴ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ ۳۷,۵۰۰  
۴۵۰ لاشه قزلجه سراب سراب-روستای انباران وقزلجه فاقد بهره بردار   ۱۰,۰۰۰  
۴۵۱ لاشه کردلاین میانه ۲۷کیلومتری جنوبشرق میانه فاقد بهره بردار   ۱۵,۰۰۰ ۱۶۰۰,۰۰۰
۴۵۲ لاشه مهربان سراب شمالشرق مهربان فاقد بهره بردار   ۲۰,۰۰۰ ۱۴۲۰,۰۰۰
۴۵۳ لاشه و مالون هفت چشمه آذرشهر * عیسی غفاری هفت چشمه ۹۱۴۸۲۶۰۱۸۹ ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ ۲۵,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
۴۵۴ لاشه یانیق هشترود ۳۰کیلومتری جنوبغرب هشترود فاقد بهره بردار   مجوزبرداشت ۳۰۰۰۰  
۴۵۵ لاشه هوراند۲ اهر   بیتا کریمی ۹۱۴۹۲۶۰۳۰۹     ۱۵۰۰,۰۰۰
۴۵۶ لاشه نشق میانه ۳۲کیلومتری شمال میانه ابراهیم یوسفی ۹۱۲۷۴۶۴۸۷۵ ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۳۵۰,۰۰۰
۴۵۷ لاشه حسن کهل بستان آباد آبادی حسن کهل  سیاره بلوکی ۹۱۴۴۰۳۱۴۴۳ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ ۲۵,۰۰۰ ۳۵۰۰,۰۰۰
۴۵۸ لاشه اسکانلو خداآفرین خدافرین- کیلومتر۲۲جاده اسکانلوبه جلفا شرکت البرز کومه به نمایندگی عیوض احمدپور (بهره بردار قبلی شرکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا- موسسه عاشورا) ۹۱۴۴۴۱۲۷۲۳ ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ ۱,۷۵۰  
۴۵۹ لاشه آلاتیمور میانه   بهرام احدی ۹۱۴۴۲۳۰۴۳۶     ۷۵۰,۰۰۰
۴۶۰ لاشه زنبلان خداآفرین اطراف روستای زنبلان- خدافرین فاقد بهره بردار     ۱۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۴۶۱ لاشه خراسانک۲ هشترود هشترود-روستای خراسانک طاهر ملایی) انتقالی از خانم عارفه سید طاهری ۹۱۴۷۶۱۳۹۰۶ ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ ۲۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
۴۶۲ لاشه سفیدان جدید۲ تبریز ۱۷ متری شمال شهر تبریز محرم ساعی ور سفیدان ۹۱۴۹۰۰۵۳۵۸ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ ۲۰,۰۰۰ ۱۵۰۰,۰۰۰
۴۶۳ لاشه طوین میانه ۸۵ کیلومتری شمال شرق میانه شرکت کنکاوان بستر زاگرس ۹۱۲۴۲۳۲۰۶۵ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ ۳۰,۰۰۰ ۲۰۰۰,۰۰۰
۴۶۴ لاشه کهلیک بلاغی هریس   محمدعلی ابراهیمی کهلیک بلاغی ۹۱۴۳۱۱۳۱۵۸ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۵۰۰,۰۰۰
۴۶۵ لاشه دیزج علیقلی بیگ هشترود   رقیه فرضعلی پور ۹۱۴۱۲۴۳۳۴۶ ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ ۳۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
۴۶۶ لاشه شیخدر آباد میانه   نورعلی خانمحمدی ۹۱۴۴۲۳۶۵۹۹     ۱۵۰۰,۰۰۰
۴۶۷ لاشه کلیان سراب   ثریا عظیم زاده ۹۱۴۴۳۱۱۲۱۸ ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ ۳,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۴۶۸ لاشه یامچی مرند ۱۵ کیلومتری شمال غرب مرند بایرام زینال وند ۹۱۴۹۱۳۳۳۶۵ ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ ۳۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
۴۶۹ لاشه ونیار هریس ۱۹کیلومتری جاده قدیم تبریز-اهر شرکت پاوان ۹۱۴۴۱۰۴۳۶۰ ۱۳۸۸/۰۴/۱۶ ۵۷۵,۰۰۰
۴۷۰ لاشه لاشه ومالون وتزئینی قوزوچی اولن ملکان ملکان ۱۴کیلومتری شمالشرقی ملکان نجف حسینی قوزوچی اولن ۹۱۴۴۰۱۶۲۲۸ ۰۹۱۴۴۰۱۶۲۸۴ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ ۹,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
۴۷۱ لاشه شرق تجرق-عجبشیر عجبشیر ۱۵کیلومتری شرق عجبشیر لطیفه عبدی ۹۱۴۳۱۹۵۷۵۰ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ ۲۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
۴۷۲ لاشه باغلار مرند مرند- کشکسرای- روستای باغلار حسن علیزاده(انتقال ازمحمد باقر اسلامی نیا) ۹۱۴۴۹۱۰۰۵۳ ۱۳۹۰/۰۴/۱۶ ۴۰,۰۰۰ ۱۰۰۰,۰۰۰
۴۷۳ لاشه لاشه آهکی قزلجه سادات سراب شمالغرب روستای قزلجه سادات- سراب فاقد بهره بردار   ۱۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
۴۷۴ ماسه بادی اوغلی تبریز پرویز افسری دلوار ۹۱۴۳۱۱۸۹۴۶ ۱۳۸۸/۰۴/۱۷ ۶۰,۰۰۰ ۱۰۰۰,۰۰۰
۴۷۵ ماسه بادی ساری قوم ممقان آذرشهر ۷کیلومتری شمالغرب ممقان امید سهلانی کردلر ۹۱۴۳۱۳۹۱۴۵ ۱۳۸۸/۰۶/۱۷ ۳۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۴۷۶ ماسه بادی الوار تبریز ۶ کیلومتری شمالغرب تبریز رسول بدیعی الوار ۹۱۴۴۱۱۱۷۴۸ ۱۳۸۹/۰۲/۲۳ ۱۵,۰۰۰ ۲۲۲۱,۱۱۰
۴۷۷ ماسه بادی علیشاه اسکو ۱۵کیلومتری جنوبغرب تبریز صفر تاجری ۹۱۴۳۱۲۲۲۹۷ ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ ۳۰,۰۰۰ ۲۶۴,۰۰۰
۴۷۸ ماسه بادی نظرلو شبستر ۵۵کیلومتری شمالغرب تبریز اسماعیل اشرفی ۹۱۴۳۷۲۱۹۳۶ ۱۳۸۹/۰۸/۲۴ ۵۰,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
۴۷۹ ماسه بادی تیل شبستر ۲۰کیلومتری غرب شبستر سیدحسین حسینی اقدم ۹۱۴۸۱۵۲۰۹۰ ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
۴۸۰ ماسه بادی قم تپه شبستر شهرستان شبستر- روستای قم تپه وحید افسری الوار ۹۱۴۴۰۰۹۷۰۹ ۱۳۹۱/۰۲/۱۳ ۴۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۴۸۱ ماسه بادی زبرلو تبریز   محمد افسری الوار       ۵۰,۰۰۰
۴۸۲ ماسه بادی سرج مراغه ۱۰ کیلومتری غرب مراغه جعفرفلاح ۹۱۴۳۲۰۱۳۳۴ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۱۵۰۰,۰۰۰
۴۸۳ ماسه سنگ قزل تپه مراکند مرند روستای مراکند شهرایواوغلی غلامرضا صابر ۹۱۴۴۶۲۷۵۲۳ ۱۳۸۵/۰۴/۲۱ ۵,۰۰۰ ۲۸۰,۳۱۸
۴۸۴ مرمر سبز جلفا ۲ جلفا شهرستان جلفا شرکت کیمیا کار پارت (مرمر جلفا۲) ۹۱۲۵۸۰۱۳۵۰ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ ۱۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰
۴۸۵ مرمر دستجرد (سبز) سنگاب آذرشهر روستا ی دستجرد آذرشهر شرکت سنگاب آذرشهر ۹۱۴۳۱۲۴۰۰۲ ۱۳۸۰/۰۷/۲۸ ۲,۰۰۰ ۳۳,۷۵۰
۴۸۶ مرمر دستجرد (قرمز) آذرشهر ۸ جنوبغربی آذرشهر شرکت سنگاب آذرشهر ۹۱۴۳۱۲۴۰۰۲ ۱۳۸۱/۰۶/۲۶ ۴,۴۰۰ ۲۲,۵۰۰
۴۸۷ مرمر باباگرگر هشترود ۶۰ جنوبشرق مراغه طاهره مجیدی ذوالبین   ۱۳۸۱/۰۹/۳۰ ۳,۵۰۰ ۵۳,۲۰۰
۴۸۸ مرمر کریم آباد ۱ هشترود ۶۷ جنوبغربی هشترود مهدی صلصالی ۹۱۳۳۰۵۶۲۷۸ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ ۳,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰
۴۸۹ مرمر کریم آباد (۲) هشترود ۶۶ جنوبغربی هشترود محمد کولیوند ۹۱۲۱۹۸۵۵۴۳ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ ۲,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۴۹۰ مرمر کریم آباد (۳) هشترود ۶۵ جنوبشرق مراغه عباس تقی پور ۹۱۲۱۸۵۵۸۵۱-معدن:۰۹۱۲۲۴۱۷۸۶۶ ۱۳۸۵/۱۱/۰۷ ۲,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۴۹۱ مرمر گوبک تپه هشترود ۶۰ جنوبشرق مراغه شرکت مرمر سبز ایرانیان (انتقال از ناصر فرد) ۹۱۸۳۴۵۱۲۹۰ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ ۳,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰
۴۹۲ مرمر چوکندی چاراویماق ۷۰ جنوبغربی هشترود مجتبی شاهوردی ۹۱۲۱۳۰۵۸۱۷ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ ۳,۵۰۰ ۳۵,۰۰۰
۴۹۳ مرمر لیلاب ورزقان   محمدابراهیم عزیزی ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ ۲,۱۰۰ ۲,۱۰۰
۴۹۴ مرمر شرق گوبک تپه هشترود   حسین آرام ۹۱۴۱۰۰۰۳۶۰ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ ۳,۲۲۵ ۱۲,۹۰۰
۴۹۵ مرمریت سوئینج میانه ۲۰ کیلومتری شمال غرب میانه محمدعلی آقاپور صباغ ۹۱۴۳۱۱۶۷۷۳ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ ۷,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰
۴۹۶ مرمریت آغداش تبریز ۲۶کیلومتری شمالشرق تبریز خلیل شادی بخش بیرق ۹۱۴۶۴۵۹۴۵۴ ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۹۳,۰۰۰
۴۹۷ مرمریت ارزیل ورزقان بهرام اکبری زاد آهنگری     ۳۳۲,۰۰۰
۴۹۸ مرمریت طرزم ورزقان ۶۵ شمالغرب تبریز (بهره بردار سابق)پروین اکبری زاد آهنگری ۹۱۳۴۱۱۶۸۵۴ ۱۳۸۱/۰۵/۲۹ ۳,۰۰۰ ۱۸۰۰,۰۰۰
۴۹۹ مرمریت کراب مرند ۵۴ شمالغربی مرند  شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر(جلیل عبداله زاده سردروی ) ۸۸۷۴۲۸۹۴ – ۸۸۵۰۰۷۴۸ ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ ۴,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰ مرمریت هفت چشمه آذرشهر آذرشهر روستای هفت چشمه شرکت سیما سنگ شرق ۹۱۴۱۱۵۶۶۲۰ ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ ۷,۵۰۰ ۱۴۰۰,۰۰۰
۵۰۱ مرمریت دهدلان سراب ۵۰کیاومتری جنوبغرب سراب شرکت تعاونی آذرین کانی آراز ۹۱۴۸۴۵۴۲۹۳ ۰۹۳۶۹۴۵۳۹۶۹شریف زاده ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ ۷,۰۰۰ ۱۴۰۰,۰۰۰
۵۰۲ مس سونگون ورزقان ۷۵ شمالغربی اهر صنایع مس ملی ایران ۹۱۲۱۲۶۷۴۵۲- باقرنژاد:۰۹۱۴۴۱۷۴۳۳۷ ۱۳۸۱/۰۲/۲۸ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳ مس مس سرخه مرند مرند ۴۰ شمالغرب مرند شرکت مس سرخه ۹۱۴۴۹۲۳۶۴۳ ۱۳۸۲/۰۹/۱۸ ۱۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۵۰۴ مس مزرعه اهر در ۲۰ کیلومتری شمال اهر (بهره بردار سابق)شرکت مس سونگون   ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ ۴۰,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰
۵۰۵ مس انجرد اهر ۱۹کیلومتری شمالغرب اهر شرکت موج کام ۹۱۴۴۹۱۱۸۷ ۱۳۸۴/۰۹/۲۸ ۱۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
۵۰۶ مس چشمه کنان شبستر ۱۵کیلومتری غرب تسوج شرکت خرس سفید شمال ۹۱۲۶۹۰۹۳۱۰-۰۹۱۴۱۹۳۳۶۵۱-۰۹۳۶۵۹۴۱۷۲۳ ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ ۷۵,۰۰۰ ۱۰۴۳,۰۰۰
۵۰۷ مس قرنق دره اهر شهرستان اهر شرکت تولیدی مهراصل ۹۱۴۴۱۸۲۵۴۹ ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ ۸۵,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
۵۰۸ مس یکان کهریزعلیا مرند ۲۹کیلومتری شمال غرب مرند شرکت پارس گستران عقیق ۹۱۲۳۰۰۰۴۴۵ ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ ۵,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
۵۰۹ منگنز دادلو میانه در ۶۵ کیلومتری جنوب میانه شرکت آذر کمال ۰۹۱۴۱۰۴۳۰۷۰ ۰۹۱۴۱۰۳۳۳۸۶ ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ ۴,۰۰۰ ۶۴,۱۶۶
۵۱۰ منگنز زرشلو خلیفه کمال میانه روستای زرشلو-خلیفه کمال حسین صفوی ۹۱۳۳۱۱۳۵۱۱ ۰۹۱۴۱۱۴۱۱۸۱ ۱۳۸۷/۱۱/۱۷ ۱,۸۰۰ ۱۸,۴۲۰
۵۱۱ منگنز چوکندی چاراویماق ۷۰ کیلومتری جنوبغربی هشترود شرکت آذران منگنز آسیا(انتقال ازرحیم اسماعیلی گاوگانی) ۹۱۴۳۱۷۴۵۶۴ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ ۲,۰۰۰ ۱۱,۶۵۶
۵۱۲ میکا جداقیه چاراویماق ۴۵کیلومتری جنوبغرب قره آغاج مقصود باباسی ۹۱۴۹۰۳۲۴۸۹ ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ ۷۵۰ ۳,۷۵۲
۵۱۳ نفلین سینیت بزگوش سراب سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران     ۴۰۰۰۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴ نفلین سینیت گلدرق کلیبر ۱۲ جنوب کلیبر سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران   ۱۳۸۰/۰۴/۱۶ ۷۵,۰۰۰ ۹۶۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵ نفلین سینیت رزگاه سراب ۳۰ ک شمال غرب سراب سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ۹۱۲۳۲۴۵۶۲۸ ۱۳۸۵/۰۳/۰۹ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰,۰۰۰
۵۱۶ سنگ نمک اسپیران تبریز ۱۳کیلومتری شمالشرق تبریز احمد دمساز ۹۱۴۳۱۶۸۳۳۴ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ ۵,۰۰۰ ۱۵۰۰,۰۰۰
۵۱۷ سنگ نمک زنجیل آباد سراب   موسی صدری فرد ۹۱۴۴۳۱۶۲۴۲ ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ ۵۵۰ ,۵۵۰
۵۱۸ نمک آبی   عجبشیر   صنایع شیمیایی کاوه سودا ۹۱۴۱۲۳۱۴۵۶ ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ ۵۰,۰۰۰  
۵۱۹ نمک راسب شده   اسکو   رشید امیری زاوشتی ۹۱۴۱۲۰۰۴۱۲ ۱۳۹۱/۰۱/۰۸ ۱۰,۰۰۰  
۵۲۰ نمک راسب شده   اسکو   تیمور عباسعلی زاده   ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ ۱۲,۱۰۰  
۵۲۱ نمک راسب شده   بناب   عباسعلی بیرامی ۹۱۴۴۲۱۳۱۲۸ ۱۳۹۱/۰۴/۱۸ ۱۲,۰۰۰  
۵۲۲ نمک راسب شده   اسکو   بهنام امیری زاوشتی ۹۱۴۱۲۰۰۴۱۲ ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ ۱۴,۲۰۰  
۵۲۳ نمک راسب شده   بناب   عباسعلی عباسعلی زاده ۹۱۴۴۲۲۰۲۱۴ ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ ۷,۳۰۰  
۵۲۴ نمک راسب شده   شبستر   سعید رهنمای تازه کند ۹۱۴۱۱۵۹۵۵۱ ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ ۲۰,۰۰۰  
۵۲۵ نمک راسب شده   اسکو   طیبه عبدی ۹۱۴۴۲۲۰۲۱۴ ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ ۲۰,۰۰۰  
۵۲۶ نمک راسب شده   اسکو   جوانشیر اصغرزاده ۹۱۴۴۲۲۰۲۱۴ ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ ۳,۰۰۰  
۵۲۷ نمک راسب شده   اسکو   زینال سلیمانی کوچک   ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ ۱۸,۰۰۰  
۵۲۸ نمک راسب شده   عجبشیر   بهنام علیزاده رحمانلو ۹۱۴۱۲۰۷۴۴۳ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ ۱۲,۰۰۰  
۵۲۹ نمک راسب شده   اسکو   محمدعلی پور عیوض ۹۱۴۹۲۰۲۵۸۲ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ ۲۵,۰۰۰  
۵۳۰ نمک راسب شده   اسکو   مختار فتحی زاوشتی ۹۱۴۴۱۶۶۱۵۱ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ ۱,۰۰۰  
۵۳۱ نمک راسب شده   اسکو   قربانعلی فتحی زاوشتی ۹۱۴۷۳۱۱۹۰۰ ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ ۶,۵۰۰  
۵۳۲ نمک راسب شده   عجبشیر   شرکت صنایع شیمیایی کاوه سودا ۹۱۴۱۲۳۱۴۵۶ ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ ۱۴,۰۰۰  
۵۳۳ نمک راسب شده   اسکو   ناصر عبادی ۹۱۴۳۲۱۲۱۰۳ ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ ۱,۶۳۳  
۵۳۴ نمک راسب شده   اسکو   مرتضی قائمی ۹۱۴۴۱۷۷۱۳۸ ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ ۱۰۰,۰۰۰  
۵۳۵ نمک راسب شده   اسکو   نسرین غلامی ۹۱۴۴۱۷۷۱۳۸ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ ۶۰,۰۰۰  
۵۳۶ نمک راسب شده   اسکو   ساناز نومی گلزار ۹۱۴۴۱۷۷۱۳۸ ۱۳۹۱/۰۹/۰۹ ۱۰,۰۰۰  
۵۳۷ نمک راسب شده   عجبشیر   قهرمان مهرابی نژاد ۹۱۴۴۲۰۸۲۶۷ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ ۸,۰۰۰  
۵۳۸ نمک راسب شده   اسکو   شرکت صنایع شیمیایی کاوه سودا   ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۴۰,۰۰۰  
۵۳۹ نمک راسب شده   عجبشیر   شرکت صنایع شیمیایی کاوه سودا   ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ ۷,۵۰۰  
۵۴۰ سنگ نمک قره آغاج شبستر روستای قره آغاج سید مقصودجانفشان ۹۱۴۱۱۶۸۸۷۴ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ ۵,۰۰۰ ۱۴۱,۶۶۰
۵۴۱ سنگ نمک وردوق میانه میانه شمالشرق میانه منصور عباسی ۹۱۴۹۷۵۸۶۹۱ ۱۳۸۴/۰۳/۰۳ ۵,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۵۴۲ سنگ نمک زنجیره مرند ۶۰ کیلومتری شمال غرب مرند علی اصغر تورانی ۹۱۲۱۰۷۹۰۴۹ ۱۳۸۷/۰۸/۱۸ ۴,۰۰۰ ۱۰۰۰,۰۰۰
۵۴۳ سنگ نمک نوروزآباد شبستر ۵/۱۹ کیلومتری شمالشرقی تبریز فاقد بهره بردار (شرکت آذر کمال) ۹۱۴۱۰۳۳۳۸۶ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ ۵,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
۵۴۴ سنگ نمک منور شبستر شبستر شرکت آذرکوه ساران سرخ ۰۹۱۴۹۱۹۰۶۴۷-۲۸۲۰۰۴۹ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ ۵,۰۰۰ ۸,۵۰۰
۵۴۵ سنگ نمک ممان میانه ۲۰کیلومتری شمالشرق میانه احمد باقری -۹۱۴۳۲۳۵۸۱۵ ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ ۲,۵۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۵۴۶ سنگ نمک ساری قمیش هشترود   توحید پورنصراله ۹۱۴۹۷۷۰۱۵۹     ۱۸۰,۰۰۰
۵۴۷ سنگ نمک خواجه هریس خواجه هریس شمس علی رزق خواه ۹۱۴۴۱۶۷۷۹۸ ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ ۵,۰۰۰ ۱۱۲۵,۰۰۰
۵۴۸ نمک آبی مهرآباد – شیشوان عجبشیر ۶ کیلومتری جنوب غربی عجب شیر     ۱۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۵۴۹ نمک آبی زینت لو (۲) آذرشهر ۴۰ کیلومتری جنوب غربی آذرشهر     ۵,۰۰۰
۵۵۰ نمک آبی زینت لو (۳) آذرشهر ۴۸ کیلومتری جنوب غربی آذرشهر     ۱۵,۰۰۰
۵۵۱ نمک آبی قره قشلاق بناب ۷ کیلومتری جنوب غربی بناب   ۱۳۷۷/۰۶/۰۱ ۱۰,۰۰۰
۵۵۲ نمک آبی سلطان آباد چاراویماق ۲۴.۵ جنوبغربی هشترود وهاب عرب پور   ۱۳۷۹/۱۲/۱۱ ۱,۰۰۰ _
۵۵۳ نمک آبی رازیان خضرلو عجبشیر ۱۳.۵ جنوبشرق عجبشیر شرکت صنایع شیمیائی کاوه سودا ۹۱۴۴۲۱۰۶۴۷ ۱۳۸۰/۰۶/۲۱ ۱۵۰,۰۰۰ _
۵۵۴ نمک آبی پسیان عجبشیر ۱۷ شمالغرب بناب شرکت صنایع شیمیائی کاوه سودا   ۱۳۸۱/۰۹/۱۱ ۱۰,۰۰۰ _
۵۵۵ نمک آبی قبادلو عجبشیر ۲۱ شمالغرب عجبشیر محرمعلی پورعیوض ۹۱۴۳۲۲۱۴۴۲ و۰۹۱۴۹۲۰۹۴۹۸ ۱۳۸۲/۰۳/۰۱ ۵,۰۰۰ _
۵۵۶ نمک آبی دوزدوزان سراب سراب ۵ غرب دوزدوزان سراب سازمان تعاونی روستائی شهرستان سراب ۹۱۴۴۳۱۶۲۴۲ ۱۳۸۲/۰۳/۱۷ ۱,۵۰۰ _
۵۵۷ نمک آبی آخوند قشلاقی بناب ۷ غرب بناب شرکت تعاونی ۸۲۵ ساحل نمک زاوشت بناب ۹۱۴۱۷۶۲۸۵۳ ۰۹۱۴۳۲۲۱۰۳۰ ۱۳۸۳/۰۴/۰۷ ۱۰,۰۰۰ _
۵۵۸ نمک آبی امام زاده پیرمومن عجبشیر ۹کیلومتری جنوبغرب عجبشیر شرکت صنایع شیمیائی کاوه سودا ۹۱۴۴۲۱۰۶۴۷ ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ ۱۰۰,۰۰۰ _
۵۵۹ نمک آبی زینت لو (۱) آذرشهر آذرشهر آذرشهر روستای زینت لو (بهره بردار سابق)یعقوب حسین پور ۹۱۴۱۲۲۰۳۸۵ ۱۳۸۴/۰۱/۲۱ ۵,۰۰۰
۵۶۰ نمک آبی کوخالو آذرشهر آذرشهر آذرشهر روستای کوخالو (بهره بردار سابق)محمد علی پور عیوض ۹۱۴۳۲۲۱۴۴۲ ۱۳۸۴/۰۱/۲۵ ۵,۰۰۰
۵۶۱ ورمیکولیت محمدآباد اهر ۶۱ شمالشرقی اهر شرکت صنعت نوآوران خاک نسوز ۹۱۴۳۰۲۶۲۹۷ ۱۳۸۳/۱۱/۲۸ ۵۰۰ ۴۷,۰۰۰
۵۶۲ ورمیکولیت تازه کند محمدآباد اهر شمالشرق اهر رقیه لشگری ۹۱۴۱۰۵۳۳۴۹ ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ ۷۰۰ ۱۸,۰۰۰
۵۶۳ پوکه معدنی بیرق۴ تبریز   مصطفی کریم پور زحمتکش ۹۱۴۱۱۵۸۱۶۱ ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ ۴۲,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۵۶۴ خاک صنعتی اسکوری سراب   شرکت فن سهم       ۱۷۶۲,۰۰۰
۵۶۵ پوکه معدنی تلخاب هشترود هشترود – روستای تلخاب اکرم صابری ذوالبین ۹۱۴۴۲۴۱۲۹۰ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ ۴۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۵۶۶ مس غرب انجرد اهر ۳۵ کیلومتری غرب انجرد صنایع معدنی و تولیدی مهراصل ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۵۵۰,۰۰۰
۵۶۷ پوکه معدنی اسفنگره۵ بستان آباد ۲۵ کیلومتری غرب بستان آباد علی کلانتر اسفنگره – محمدحسین مردی امناب ۰۹۱۴۱۱۶۴۹۲۰ – ۰۹۱۴۴۳۱۱۷۶۷ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ ۴۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
۵۶۸ سیلیس کهجوق مراغه ۷ کیلومتری جنوب شرقی مراغه لیلا عابدی کمالی ۹۱۴۳۲۰۶۵۲۸ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
۵۶۹ نمک راسب شده   عجبشیر   شرکت صنایع شیمیایی کاوه سودا   ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ ۱۰,۰۰۰  
۵۷۰ لاشه لاشه و مالون ارشتناب بستان آباد ۲۱ کیلومتری شمال غرب بستان آباد یحیی رزم دار ۹۱۴۱۰۲۷۷۵۹ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ ۳۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
۵۷۱ تراورتن تراورتن قره بلاغ ۲ مرند ۳۰ کیلومتری شمال شرق مرند سید شمس اله دوامی ۹۱۴۴۹۱۳۰۳۹ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ ۲۵,۰۰۰ ۱۳۴,۵۰۰
۵۷۲ لاشه لاشه و مالون شالی هریس * ایوب زرین پور شالی ۹۱۴۳۱۱۲۹۵۲ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۰۰۰,۰۰۰
۵۷۳ پوکه معدنی پوکه بیرق ۵ تبریز ۲۴ کیلومتری جنوب شرق تبریز فهیمه جمشیدی اسکویی (انتقال یافته از طاهره ابراهیم پور اژدری) ۹۱۴۳۱۶۵۰۸۸ ۱۳۹۲/۰۳/۲۱   ۲۶۰,۰۰۰
۵۷۴ پوکه معدنی بره ده هشترود روستای ذوالبین ناصر صابری ۹۱۴۴۲۴۱۲۹۰ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ ۳۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۵۷۵ پوکه معدنی پوکه معدنی سلوک هشترود روستای سلوک – قره آغاج رود اکبر کوهی ۹۱۴۸۹۵۹۵۵۳ – ۰۹۱۲۶۱۹۸۷۶۰۰ ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ ۴۰,۰۰۰ ۲۲۲,۰۰۰
۵۷۶ آهک بوکت عجبشیر ۱۰ کیلومتری شمال شرق عجب شیر شرکت صنعتی توانگران سهند ۹۱۴۷۸۱۴۱۰۳ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ ۸۰,۰۰۰ ۳۵۰۰,۰۰۰
۵۷۷ لاشه لاشه و مالون نبی صوفی چاراویماق روستای نبی صوفی زهرا اکبرپور ۹۱۴۴۲۴۱۳۰۷ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ ۱۵,۰۰۰ ۱۴۰۰,۰۰۰
۵۷۸ لاشه لاشه مالون و تزئینی ترشکوه ۲ آذرشهر   شرکت آذر پودر سنگ تبریز ۰۹۱۴۴۰۴۲۰۴۹ – ۰۹۱۴۳۱۵۶۶۱۰ ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ ۲۰,۰۰۰ ۲۵۰۰,۰۰۰
۵۷۹ پوکه معدنی بیرق ۶ تبریز ۲۷ کیلومتری جنوب شرق باسمنج مجید جهانی هروی ۹۳۶۷۶۷۹۶۱۵ ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۵۸۰ سنگ نمک سنگ نمک کیوج سراب ۴ کیلومتری شرق بخش مهربان سلیمان هادی ۹۱۴۳۳۱۲۲۱۸ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ۲۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۵۸۱ لاشه و مالون لاشه مالون سوین ۲ سراب ۲۵ کیلومتری شمال غرب سراب حسین گلشنی ۹۱۲۵۹۶۴۲۷۵ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ ۳۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۵۸۲ آهن کوه بابا چاراویماق روستای علی کندی شرکت سنگ آهن کوه بابا ۹۱۲۲۳۹۲۰۵۱ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
۵۸۳ تراورتن تراورتن گردوئی نادینلو ۵ آذرشهر آذرشهر روستای نادینلو محمدحسن آقا بیگی دستجردی ۹۱۴۳۱۲۱۵۷۷ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ ۷,۵۰۰ ۲۰,۰۰۰
۵۸۴ پوکه معدنی پوکه ایمناب بستان آباد ۲۵ کیلومتری شمال غرب بستان آباد اسماعیل پورجعفری امناب ۹۱۴۴۰۳۴۲۱۰ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ ۴۸,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
۵۸۵ تراورتن تراورتن کرم منشکه ۲ چاراویماق   مصطفی عسگر اولادی     ۲۲۵,۳۰۰
۵۸۶ لاشه   هریس   شرکت صائین سد   ۱۳۹۱/۱۲/۰۵    
۵۸۷ نمک راسب شده   اسکو   شرکت تعاونی کارکنان حفاظت محیط زیست استان   ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ ۲۵,۰۰۰  
۵۸۸ ماسه بادی مقصودلو هریس ۶۶ کیلومتری شمال شرق تبریز سیف اله اسدی ۹۱۴۱۱۶۸۰۵۶ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ ۶۰,۰۰۰ ۸۵۰۰,۰۰۰
۵۸۹ تراورتن تراروتن کرم ماخوله ۲ چاراویماق جنوب شرق قره آغاج شرکت تعاونی پوران سنگ محلات ۹۱۸۳۶۶۰۳۹۴ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ ۲۵,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰
۵۹۰ پوکه معدنی پوکه کرگان ۲ بستان آباد ۴۵ کیلومتری شرق تبریز یوسف خوشرفتار ۹۱۴۳۰۵۹۲۶۸ ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۳۰۰,۰۰۰
۵۹۱ تراورتن تراورتن کرم کهریز ۲ چاراویماق چاراویماق روستای کهریز اصلی احمدپور ۹۱۴۱۲۵۵۴۲۵ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ ۸,۰۰۰ ۱۷۰,۲۵۰
۵۹۲ نمک راسب شده   اسکو   اردشیر اصغرزاده ۹۱۴۱۲۲۰۸۳۵ ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ ۴۰,۰۰۰  
۵۹۳ نمک راسب شده   اسکو   مهدی امیری ۹۱۴۳۲۰۲۸۱۷ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ ۲۰,۰۰۰  
۵۹۴ تراورتن تراروتن شکلاتی قره صغیر۲ چاراویماق روستای قره صغیر ناصر رهیده ۹۱۴۱۲۱۱۳۶۲ ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ ۷,۵۰۰ ۱۷۹,۰۰۰
۵۹۵ نمک راسب شده   اسکو   طاهره یوسفی ۹۱۴۱۷۷۹۶۷۲ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ ۲۰,۰۰۰  
۵۹۶ مولیبدن پلی متال سیه کمر (میانه) میانه کیلومتر ۹ جاده میانه به هشترود-روستای سیه کمر شرکت آریا کانسار ثمین ۹۱۴۳۰۱۳۱۹۸ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ ۴۵۰,۰۰۰ ۲۱۷۰۰,۰۰۰
۵۹۷ نمک راسب شده   اسکو   صنایع شیمیایی کاوه سودا   ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ ۳۰,۰۰۰  
۵۹۸ مرمریت دهدلان ۲ سراب   احمد محمدی اصل زاده ۹۱۴۴۳۲۲۹۶۹     ۱۲۲,۵۲۰
۵۹۹ نمک راسب شده   اسکو   محرم هوشمند زاوشتی ۹۱۴۱۷۶۱۲۰۳ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ ۴۰,۰۰۰  
۶۰۰ نمک راسب شده   اسکو   صنایع شیمیایی کاوه سودا   ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ ۹۰,۰۰۰  
۶۰۱ خاک صنعتی سوین سراب ۱۱ کیلومتری سراب بیوک کلاشی ۹۳۹۶۸۴۴۷۸۷ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ۴۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
۶۰۲ نمک راسب شده   اسکو   حسن بیرقی میرزانلو ۹۱۴۶۱۱۶۹۰۹ ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ ۱۰,۰۰۰  
۶۰۳ نمک راسب شده   اسکو   محمدحسین نقی زاده ۹۱۴۴۴۷۱۰۵۴ ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ ۴۰,۰۰۰  
۶۰۴ لاشه سنگ لاشه خداآفرین خداآفرین خداآفرین رفیع اله احمدپور تلفن تماس ۰۹۱۴۳۲۶۳۶۹۱ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ ۲۵,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۶۰۵ تراورتن جنوب معدن لاشه آهکی داشکسن آذرشهر   شرکت قزل داغ آذرشهر ۹۱۴۱۱۴۱۷۸۵     ۲۱۵,۱۲۰
۶۰۶ تراورتن شمال محدوده لاشه آهکی داشکسن آذرشهر   شرکت قزل داغ آذرشهر ۹۱۴۱۱۴۱۷۸۵     ۱۰۱,۳۲۵
۶۰۷ پوکه معدنی پوکه شرق ایرانق بستان آباد ۲۰ کیلومتری غرب بستان آباد کبری مجیدی ۹۱۴۳۱۸۲۲۳۱ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ ۴۰,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰
۶۰۸ پوکه معدنی آغچه رود هشترود * محمود علیاری ۹۱۴۹۰۰۷۰۵۴   ۴۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۶۰۹ تراورتن داشکسن آذرشهر   قزل داغ سنگ ۹۱۴۳۱۹۵۷۵۰     ۱۱,۲۵۰
۶۱۰ پوکه معدنی چراغچی هشترود * محمد صالحی ۹۱۴۹۱۱۵۳۵۱ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ ۳۸,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۶۱۱ لاشه   کلیبر روستای تراکمه شرکت آزاد یول کیمیا ۹۱۴۳۱۵۵۹۷۶ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ ۵,۵۰۰  
۶۱۲ سنگ نمک سنگ نمک قشلاق سراب ۸ کیلومتری جنوب سراب ولی جبارزاده تکلدانی ۹۱۴۳۳۱۰۹۲۱ ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ ۲۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۶۱۳ پوکه معدنی پوکه صید بیگ ۲ هشترود روستای صیدبیگ رسول علیوند ۹۱۴۱۱۶۴۳۳۰ ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ ۴۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
۶۱۴ پوکه معدنی پوکه سعدی بستان آباد   کاظم باباپور ۹۱۴۳۰۹۷۱۹۰ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ۴۰,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰
۶۱۵ آهک آلقو ۲ بناب ۱۰ کیلومتری شمال بناب فردوس اطهری ۰۹۱۴۱۲۰۰۷۳۲ و ۰۹۱۴۸۱۴۲۲۷۱ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۱۱۵۰,۰۰۰
۶۱۶ باریت دیزج شیخ مرجان شبستر * زهرا گل بوستانی ۹۱۴۳۹۱۹۱۱۸ ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۳,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
۶۱۷ باریت باریتین الماس طسوج شبستر بخش تسوج    بهرهبردارسابق شرکت تعاونی معدنی آذرباریم-شرکت تولیدی هرمز پودر     ۲,۳۶۳ ۲,۳۶۳
۶۱۸ نمک راسب شده   اسکو   یعقوب حسین پور ۹۱۴۱۷۶۱۳۵۴ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ ۱۰,۰۰۰  
۶۱۹ پوکه معدنی کرجان تبریز   محمد حسینی قلعه لر ۹۱۴۹۸۱۲۴۸۹ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴   ۵۰,۰۰۰
۶۲۰ مس هفت چشمه (بالوجه ) ورزقان   شرکت ملی صنایع مس ایران ۹۱۴۱۰۷۸۰۲۸     ۳۹۰۱۰,۰۰۰
۶۲۱ مس جنوب شیور اهر   شرکت تولیدی مهراصل       ۲۲۲,۸۰۰
۶۲۲ پوکه معدنی پوکه مشکین جیق ۲ بستان آباد ۱۹ کیلومتری جنوب بستان آباد عزیزه ارفعی عین الدین ۹۱۴۳۳۱۳۸۹۶ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۵۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
۶۲۳ کریزوکلا کریزوکلای کلو بستان آباد ۲ کیلومتری شمال شرقی بستان آباد احمد وطن خواه ابدی ۹۱۴۱۰۶۶۱۹۹ ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ ۲۰ ۳,۰۰۰
۶۲۴ پوکه معدنی چراغچی ۲ هشترود * جعفر ظلی جودت ۹۱۴۳۳۲۰۲۷۵ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ ۴۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
۶۲۵ لاشه و مالون قینرجه مراغه ۴۴ کیلومتری جنوب شرق مراغه بهروز لطفی ۹۱۴۴۴۶۴۵۹۷ ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ ۲۵,۰۰۰ ۳۵۷۰,۰۰۰
۶۲۶ گچ حسین آباد چاراویماق ۸ کیلومتری جنوب سراب ابراهیم خیرالهی ۰۹۱۲۶۷۷۱۰۳۸ و ۰۹۱۹۴۵۹۸۹۲۸ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ ۴۵,۰۰۰ ۶۳۶,۰۰۰
۶۲۷ پوکه معدنی پوکه گنبد بستان آباد تیکمه داش- ایل یولی – روستای گنبد شرکت زمین پویان دشت آب ۹۱۴۹۰۰۷۵۹۰ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ ۳۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
۶۲۸ آهن سنگ آهن آق بلاغ علمدار مراغه   کانی صنعت آذر سهند ۹۱۴۱۷۷۳۹۱۳     ۱۲۰۰,۰۰۰
۶۲۹ لاشه و مالون آق گنبد نرگسلی اسکو جزیره اسلامی فاقد بهره بردار *      
۶۳۰ گرانیت خاتون آباد۲ بستان آباد   بابک نوری ۹۳۶۳۱۶۲۹۷۸     ۶۰۰,۰۰۰
۶۳۱ سنگ نمک ترپ شبستر ۲۷ کیلومتری شمال غرب تبریز قادر سلیمی ۹۱۴۹۴۸۵۸۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۲۰,۰۰۰ ۴۳۴,۰۰۰
۶۳۲ طلا زایلیک اهر   سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمالغرب کشور *     ,۳۳۶
۶۳۳ طلا بسیط هشترود   محمد اسکندری ۹۱۲۸۱۷۹۶۲۵     ۶۰۰۰,۰۰۰
۶۳۴ پوکه معدنی کرگان ۳ بستان آباد   رجب ملکی امناب ۹۱۴۳۰۸۶۱۱۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۳۰۰,۰۰۰
۶۳۵ تراورتن قزلجه ارشد چاراویماق * شرکت معدنی بازرگانی ارمغان پدیده کاشان ۹۱۳۱۶۱۰۶۱۷ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ ۱۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
۶۳۶ گچ گوندوغدی ۲ میانه   اصغر نصیرزاده ماخ ۹۱۴۴۲۳۲۷۳۰     ۵۰۰۰,۰۰۰
۶۳۷ پوکه معدنی امین آباد بستان آباد   محمد صدیقی امناب ۹۱۴۴۰۳۴۲۱۰ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ۳۵,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
۶۳۸ لاشه سنگ لاشه دیزگوین میانه * شرکت آذر پینار ۹۳۵۹۳۱۸۴۶۹ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰۰۰,۰۰۰
۶۳۹ آهن سنگ آهن تیکمه داش بستان آباد   احمد صفایی مقدم ۹۱۴۳۱۶۸۳۳۴     ۲۲۰,۰۰۰
۶۴۰ فلدسپات گوشه درق مرند   محمود پورآقا ۹۱۴۴۹۱۸۸۷۱     ۱۰۱,۰۰۰
۶۴۱ تراورتن تراورتن کرم قره سقر ۲ چاراویماق   رسول نظامی ۹۱۴۱۱۶۱۳۵۴     ۳۱۶,۷۰۰
۶۴۲ ورمیکولیت محمدآباد کلیبر ۲ اهر هوراند شرکت نوآوران خاک نسوز ۹۱۴۳۰۲۶۲۹۷     ۲۱۷۹,۳۶۳
۶۴۳ لاشه و مالون زنگ ملک اهر اهر زنگ ملک ابوالفضل نصیری ۹۱۴۴۲۶۳۵۰۲ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ ۳۵,۰۰۰ ۱۵۰۰,۰۰۰
۶۴۴ گچ شمال گروس شبستر صوفیان میرعلی اصغر سیدی ۹۱۴۴۰۷۰۴۳۳ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۶۴۵ طلا نبی جان اهر   سازمان زمین شناسی و اکتشافات مرکز تبریز *     ۳۵۹,۹۹۴
۶۴۶ پوکه معدنی جانقور ۳ تبریز ۱۶ کیلومتری جنوب شرقی تبریز جواد توکلی هروی ۹۱۴۳۰۸۹۱۱۸ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ۴۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
۶۴۷ نمک راسب شده آق گنبد اسکو   صنایع شیمیایی کاوه سودا ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ ۱۰۰,۰۰۰  
۶۴۸ نمک راسب شده   اسکو   محرمعلی پورعیوض ۹۱۴۳۲۲۱۴۴۲ ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ ۱,۰۰۰  
۶۴۹ تراورتن تراورتن سفید و کرم و لیموئی داشکسن ۳ آذرشهر داشکسن حسین جنگجوی شیخ حسن ۰۹۱۴۴۰۱۰۴۰ و ۰۹۱۴۳۰۸۲۶۵۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ ۱۵,۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰
۶۵۰ لاشه و مالون جمال آباد مراغه   سارا حسین پاشایی ۹۳۶۲۹۱۷۶۹۴     ۵۰۰,۰۰۰
۶۵۱ ماسه بادی نظرلو ۲ شبستر ۱۹ کیلومتری جنوب صوفیان شبستر میرقاسم حسینی نظرلو ۹۱۴۹۷۱۸۷۵۰ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۶۵۲ میکا قوزلو چاراویماق   شرکت منطقه ای معادن آذربایجان       ۷۰,۰۰۰
۶۵۳ آهن سنگ آهن قبله داغی چاراویماق   فتح اله مرادیان ۹۱۹۲۵۲۷۱۵۶     ۲۰۰,۰۰۰
۶۵۴ پوکه معدنی دیبکلو بستان آباد تیکمه داش محمدعلی مقدسی ۹۱۴۱۳۱۳۳۷۸ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ۴۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۶۵۵ آهک ممه شیر مراغه   مهدی قلی زاده ۹۱۴۳۲۱۴۳۱۰     ۱۰۲۳۷,۰۰۰
۶۵۶ پوکه معدنی سلطانگه هشترود بستان آباد – هشترود زهرا اسدزاده ۹۱۴۷۷۲۷۱۷۴ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ ۴۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۶۵۷ تراورتن تراورتن گردویی گلین قیه مرند   رسول بخششی ۰۹۱۴۹۹۲۲۶۲۳ ۰۹۳۶۳۱۷۷۳۵۱     ۱۰۸,۰۰۰
۶۵۸ مرمر مرمر سبز جلفا ۱ جلفا   مجمع جهانی اهل بیت ۰۲۱۸۸۹۵۰۸۲۷-۸ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۸,۶۶۸ *
۶۵۹ آهک دین آباد آذرشهر   رباب ملک پور نادینلوئی ۹۱۴۴۱۳۳۱۸۱     ۳۲۰۰,۰۰۰
۶۶۰ تراورتن تراورتن لیموئی دستجرد۴ آذرشهر   شرکت سنگ معدنی زینب خاتون دستجرد ۹۱۴۳۰۶۹۲۱۶   ۷,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۶۶۱ پوکه معدنی بایقرارود ۲ هشترود   فاطمه شایق عین الدین ۹۱۴۳۳۱۵۲۰۷     ۷۰,۰۰۰
۶۶۲ باریت تسوج شبستر   اسماعیل خلیلی ۹۱۴۶۴۶۲۱۰۶ *   ۳,۲۴۰
۶۶۳ خاک صنعتی گلهین بستان آباد   علی یگانه بستان آباد ۹۱۴۴۳۱۵۴۸۴ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ ۲۵,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۶۶۴ شن و ماسه اسبگران سراب اسبگران شرکت توس مسیر راه سراب ۹۳۷۲۸۶۴۲۱۵ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ۳۵,۰۰۰ ۱۱۰۰,۰۰۰
۶۶۵ پوکه معدنی ایرانق ۳ بستان آباد بستان آباد- اراضی روستای ایرانق بهمن شرفی پور ۹۱۴۹۱۶۲۰۲۲ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ ۴۵,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
۶۶۶ لاشه و مالون زرغان مرند   سامره علیزاده ۴۱۳۵۲۵۵۵۳۲-۰۹۱۴۴۹۱۹۷۲۴ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ ۳۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰۰
۶۶۷ پوکه معدنی کرگان ۴     صمد قلمی هلان ۳۳۲۸۵۳۸۱-۰۹۱۴۱۱۶۸۸۷۱     ۶۰۰۰۰۰۰
۶۶۸ پرلیت عجمی ۲ میانه   شرکت ژرف یاب مهاباد ۳۳۳۲۶۷۲۴-۰۹۱۴۳۱۹۳۴۲۱     ۲۵۰۰۰۰
۶۶۹ سیلیس حسن بیگ     نادر اطهری ۳۶۹۸۵۲۵۶-۰۹۱۴۳۲۱۰۶۴۸     ۲۰۰۰۰۰۰
۶۷۰ تراورتن اربط چاراویماق   ناصر پیرهادی ۰۲۱۶۵۹۵۴۸۸۷-۰۹۳۸۳۸۶۸۳۳۳     ۴۰۰۰۰۰
۶۷۱ مس ترکمنپور بستان آباد بستان آباد- روستای جانبهار ابراهیم حسین زاده جهانبهان ۹۱۲۱۴۱۴۳۷۴   ۱۹۵۰۰ ۱۹۵۰۰۰
۶۷۲ مس الوند     محرمعلی حیدرپور ۹۱۲۱۴۱۴۳۷۴     ۱۸۵۰۰۰
۶۷۳ مرمر باروق     سازمان ایران داش ۹۱۲۳۷۵۳۶۰۸     ۶۱۰۰۰
۶۷۴ آهن آوان ورزقان ورزقان- روستای آوان گروه صنعتی توانگران سهند ۹۱۴۴۰۲۰۲۰۴     ۶۰۰۰۰۰
۶۷۵ پوکه معدنی دیزج لیلی خانی     رحیم فهمی شادآباد ۹۱۴۱۱۶۶۶۹۳     ۱۰۰۰۰۰
۶۷۶ پوکه معدنی آغچه کهل۲ بستان آباد   زینب آذرمیان قره بابا ۹۱۴۹۳۱۲۲۵۰ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ۴۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
۶۷۷ پوکه معدنی دیزناب بستان آباد   قادر کریمیان شیروانده ۹۱۴۳۰۳۶۲۱     ۵۰۰۰۰۰
۶۷۸ ماسه بادی سرج ۲ مراغه مراغه – ۸ کیلومتری غرب مراغه مجتبی فلاح ۹۱۳۸۷۱۴۴۸۰     ۵۰۰۰۰۰
۶۷۹ سنگ نمک تازه کند نهند هریس   علی یادگاری ۹۱۴۱۱۴۱۱۸۱     ۱۵۰۰۰۰۰
۶۸۰ لاشه و مالون ممان میانه میانه – ۱۵ کیلومتری میانه بطرف خلخال- روستای ممان یعقوب کریمی ۹۱۴۴۲۳۳۸۲۳   ۲۲۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰
۶۸۱ لاشه و مالون صفرلو خداآفرین خداآفرین- نرسیده به روستای صفرلو سیاب متهور ۹۱۴۱۱۴۹۷۳۴ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ ۳۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰۰
۶۸۲ پوکه معدنی غرب سلطانگه بستان آباد ۲۰ کیلومتری اتوبان تهران تبریز از طرف شهرستان بستان آباد ساناز ارشدی شالقون ۹۱۴۴۳۱۶۰۱۰     ۱۸۰۰۰۰
۶۸۳ پوکه معدنی باشسیز اوجان بستان آباد روستای باشسیز اوجان ۳ کیلومتری بستان آباد بطرف اتوبان تهران فرهاد سرداری تیکمه داش ۹۱۲۵۰۲۳۵۱۲     ۱۰۰۰۰۰
۶۸۴ پوکه معدنی مشکین جیق جنوب بستان آباد بستان آباد بستان آباد روستای مشکیق جیق ابراهیم صدیقی امناب ۹۱۴۴۳۱۰۸۳۷     ۹۰۰۰۰۰
۶۸۵ گچ قیصریه سراب   ابوالفضل گلشنی ۹۱۴۵۸۴۹۵۲۸     ۲۰۰۰۰۰
۶۸۶ پوکه معدنی داش آتان بستان آباد بستان آباد-بخش تیکمه داش- روستای خشگناب احمد فلاح خشگناب ۹۱۴۴۱۵۸۳۴۲     ۴۰۰۰۰۰
۶۸۷ لاشه و مالون کرکج بستان آباد   مهدی اکبری بیرق ۹۱۴۱۱۶۸۰۱۰ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ ۲۴۰۰۰ ۶۸۰۰۰۰
۶۸۸ پوکه معدنی آغور آباد بستان آباد جنوب غرب بستان آبادروستای آغور آباد فاطمه اسدزاده ۹۱۴۴۳۱۰۱۰۳     ۱۰۰۰۰۰
۶۸۹ لاشه و مالون خواجه     ناصر لطفی ۹۱۴۹۵۰۱۶۳۸     ۹۰۰۰۰۰
۶۹۰ گچ خلیفه باغی میانه میانه- ۱۷ کیلومتری غرب میانه- روستای خلیفه باغی وحید منصوریان حسینی ۹۱۴۴۰۲۸۲۷۰     ۷۵۰۰۰۰۰
۶۹۱ سنگ مرمریت بوکت عجب شیر عجب شیر- روستای بوکت عباس رسول پور ۹۱۴۳۱۹۶۸۴۸     ۱۴۹۰۰۰۰
۶۹۲ پوکه معدنی ایرانق ۵ بستان آباد بستان آباد- نرسیده به روستای ایرانق محمد ملکی امناب ۹۱۴۳۱۳۱۸۱۰     ۱۰۰۰۰۰
۶۹۳ خاک صنعتی صنعتی مریم چاراویماق چاراویماق- روستای مریم اکبر شکرپور ۹۱۴۲۲۸۱۲۹۲     ۵۰۰۰۰۰
۶۹۴ پوکه معدنی   تبریز تبریز- باسمنج- روستای هروی رسول اکبری ۹۱۴۹۹۵۷۲۹۵     ۲۰۰۰۰۰
۶۹۵ سنگ تزئینی باباگرگر۲ هشترود هشترود شرکت مرمر سنگ خاورمیانه ۹۱۲۲۴۷۳۳۵۸     ۱۷۳۰۰۰
۶۹۶ تالک تالک بیگر کندی چاراویماق چاراویماق شکت فعالان معدن زمین ۹۱۲۴۴۱۷۹۲۶     ۱۷۲۰۰۰
۶۹۷ سنگ تزئینی شیرامین ۲ آذرشهر آذرشهر شرکت کانی رش ۹۱۴۱۴۳۸۲۳۷     ۱۰۰۰۰۰۰
۶۹۸ پوکه معدنی بیرق ۷ تبریز روستای  بیرق رسول فردوسی ملامحمود ۹۱۴۹۱۳۲۵۵۷     ۱۳۰۰۰۰
۶۹۹ گچ طوق شبستر شبستر محسن نجفی ۹۱۴۳۲۳۳۸۰۳     ۱۰۰۰۰۰۰
۷۰۰ مس الوند بستان آباد بستان آباد محرمعلی حیدرپور ۹۱۲۱۴۱۴۳۷۴     ۱۸۵۰۰۰
۷۰۱ پوکه معدنی ایرانق۴ بستان آباد بستان آباد- روستای ایرانق شرکت کانی پرشیا پومیس ایرانیان ۹۱۴۴۱۹۰۲۸۹     ۱۱۰۰۰۰۰
۷۰۲ سنگ لاشه اسکندر تبریز   فاطمه طرقی قزلجه ۹۱۴۴۰۸۲۸۷۰     ۱۰۰۰۰۰۰
۷۰۳ سنگ تزئینی کوخالو آذرشهر   فریده یاسمن ۹۱۴۱۴۱۵۸۳۳     ۴۰۰۰
۷۰۴ شن و ماسه الهرد ورزقان   اکبر پورداداش ۹۱۴۱۰۷۶۶۹۷     ۴۴۰۰۰۰۰
۷۰۵ شن و ماسه سهلان تبریز   عبدالحسین بذلی مایان سفلی ۹۱۴۳۰۱۶۷۲۳     ۱۳۰۰۰۰۰
۷۰۶ سنگ تزئینی بزوجیق۱ هشترود   شرکت وان فن ۹۱۲۲۶۴۵۹۹۲     ۱۰۰۰۰۰
۷۰۷ سنگ تراورتن نادینلو آذرشهر   سلام اله صادق زاده ۹۱۴۱۲۵۵۴۲۵     ۹۳۰۰۰۰
۷۰۸ شن و ماسه امند شبستر   آیدین گوهری ۹۱۴۴۱۱۸۷۴۰     ۱۹۵۵۰۰۰

 

۲+
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

3 دیدگاه ها

 1. سلام! من می دانم که این تا حدودی موضوع است اما من مجبور بودم بپرسم.
  آیا کارکردن با یک وبسایت درست مانند وب شما نیاز به مقدار زیادی کار دارد؟
  من کاملا به وبلاگنویسی جدیدی نیاز دارم اما در دفترچه خاطراتم نوشته ام
  به صورت روزانه. من می خواهم یک وبلاگ بنویسم تا بتوانم تجربه شخصی ام را به اشتراک بگذارم
  و مشاهده آنلاین. لطفا به من اطلاع دهید اگر شما ایده یا راهنمایی دارید
  با نام تجاری جدید مشتاق وبلاگ نویسان. قدردانی آن http://realpsychicnow.biz

  ۰

  • سلام اگر مطالب شما مربوط به صنعت سنگ است این مطالب را به همراه عکس بزرگ از خودتان برای ما ارسال کنید تا آن را در خبرگزاری منتشر کینم . تماس با خبرگزاری سنگ ایران: iranstonenews@gmail.com

   ۰

دیدگاهی بنویسید