مراحل اکتشاف و بهره برداری از معدن

مراحل اکتشاف و بهره برداری از معدن

2456
2
معدن سنگ
معدن سنگ

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، اکتشاف ذخایر معدنی توسط بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود. وزارت صنایع ومعادن مکلف است راسا یا توسط سازمانها و شرکتها وواحدهای تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط واجد صلاحیت نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی کشور اقدام نماید.
اکتشاف ذخایر معدنی ، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع ومعادن است.

 صدور پروانه اکتشاف :
انجام هر نوع عملیات اکتشاف معدنی توسط بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی ( ایرانی- خارجی) مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت است.

مراحل صدور پروانه اکتشاف :
۱- مراجعه متقاضی به وزارت صنایع ومعادن و تکمیل فرم درخواست صدور پروانه اکتشاف و درخواست ۲ عدد نقشه توپوگرافی یک دویست و پنجاه هزارم به منظور صدور پروانه اکتشاف.

۲- پیاده کردن محدوده مورد نظر بر روی نقشه فوق ( برای سنگ تزیینی) حداکثر ۴ کیلومتر.

۳- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی پروانه اکتشاف میباید درخواست خود را طبق فرم مربوط که توسط وزارت صنایع ومعادن در اختیار آنها قرار خواهد گرفت به انضمام مدارک و نقشه های مربوط، به وزارت صنایع ومعادن تسلیم و رسید دریافت دارند.

۴- وزارت صنایع ومعادن تقاضای رسیده را با ساعت و روز دریافت، ثبت و رسید آن را به متقاضی ارائه خواهد نمود. وزارت صنایع ومعادن مکلف است زمان و تاریخ وصول درخواست را بر روی یک نسخه از نقشه های تحویل شده توسط متقاضی ، ثبت نموده و پس از امضاء و مهر بلافاصله در اختیار درخواست کننده قرار دهد.

۵- وزارت صنایع ومعادن پس از تطبیق محدوده مورد درخواست با کالک مربوط ، در صورت آزاد بودن تمام یا قسمتی از محدوده مورد تقاضا، محدوده مورد درخواست را در قسمت آزاد به نام متقاضی حفظ میکند و حداکثر ظرف یک هفته مشخصات محدوده ثبت شده را به وی ابلاغ مینماید.( در صورتی که محدوده آزاد باشد متقاضی مراحل بعدی را باید بگذراند و در صورت آزاد نبودن محدوده پرونده بسته می شود.)

۶- متقاضی مکلف است حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ اعلام ثبت محدوده، نسبت به انجام موارد زیر اقدام و مراتب را همراه با مدارک مربوط به وزارت صنایع ومعادن ارسال کند. در غیر اینصورت حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا برای صدور پروانه اکتشاف منتفی و محدوده مجددا آزاد تلقی می شود :

الف) تکمیل و ارائه تعهد نامه مربوط به انجام عملیات اکتشاف طبق اصول فنی و رعایت ضوابط و شرایط وزارت صنایع ومعادن.
ب ) معرفی مسئول فنی عملیات.

۷- وزارت صنایع ومعادن حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت مدارک نسبت به انجام عملیات میلهگذاری (با حضور متقاضی و مسئول فنی) و بررسی مدارک و اسناد ارائه شده اقدام و در صورت نداشتن نواقص اجازه تهیه طرح اکتشاف به نام متقاضی صادر مینماید.

متقاضی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از انجام عملیات میلهگذاری نسبت به تهیه طرح اکتشاف در قالب دستور العملهای ارائه شده از سوی وزارت صنایع ومعادن اقدام نماید ، در غیر اینصورت حق تقدم او از بین خواهد رفت.

۸- وزارت صنایع ومعادن طرح اکتشاف را بررسی و در صورت نیاز به بازدید از محدوده طرح ، نسبت به اعزام کارشناس به محل عملیات اقدام میکند و پس از آن ظرف مدت بیست روز پروانه اکتشاف به نام متقاضی صادر میشود و در صورت وجود نقص در طرح اکتشاف متقاضی یک ماه فرصت دارد تا نقص را رفع کند.

۹- اکتشاف کننده موظف است پس از خاتمه عملیات اکتشافی گزارش جامعی که حاکی از پایان عملیات بوده و به امضاء اشخاص که قسمتهای مختلف آن را تهیه نموده اند رسیده باشد ، تهیه و همراه با اسناد ، مدارک و اطلاعات زیر به وزارت خانه زیربط تسلیم و رسید دریافت دارد:

الف) حجم عملیات اکتشافی انجام شده سطحی و زیرزمینی با ذکر هزینههای انجام شده.
ب) مقدار مواد ناریه و مصالح به کار رفته از قبیل چوب ، آهن و نظایر آن با ذکر بهاء آن.
ج) هزینه تهیه نقشهها و آزمایشات و خدمات کارشناسی.
د ) هزینه آزمایشهای کانه آرایی و فرآوری، تست های صنعتی و سایر هزینهها.
ه ) گزارش پایانی عملیات ، شامل نوع یا انواع مواد معدنی ، میزان ذخیره قطعی و احتمالی و عیار متوسط ماده معدنی کشف شده و مدارک مربوط در مورد نحوه محاسبه مقدار ذخیره آن به انضمام کلیه نقشهها ونتا یج آنالیز نمونه ها.
و) گزارش مطالعه فنی – اقتصادی اولیه ونتایج آن در قالب فرمهای ارائه شده از سوی وزارتخانه. درصورت عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف در مهلت مقرر پروانه اکتشاف ازدرجه اعتبار ساقط خواهد شد.

۱۰- دارنده گواهی کشف مکلف است ظرف مهلت تعیین شده (یکسال) باتوجه به گواهی صادره ومطالعات انجام شده درمورد قابلیت استخراج معدن از لحاظ فنی واقتصادی در خواست خود را برای صدور پروانه بهرهبرداری به وزارتخانه تسلیم کند.

بهره برداری
استفاده از ذخایر معدنی, مستلزم اخذ پروانه بهره برداری ازوزارت صنایع ومعادن است.این پروانه بر اساس شناسنامه معدن وطرح بهرهبرداری مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد.پروانه بهره برداری سندی است رسمی، لازم الاجرا، حاوی مدت بهره برداری براساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب ، قابل تمدید ، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز دربر دارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد ، مدت بهره برداری با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر ۲۵ سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین میشود.

 مراحل اخذ پروانه بهره برداری
۱- متقاضیان بهرهبرداری از ذخایر معدنی مکلفند برای دریافت پروانه بهره برداری معدن طرح بهره برداری و مدارک مورد نیاز تهیه و تسلیم وزارت صنایع و معادن نمایند.

۲- وزارت صنایع و معادن ظرف ۲ ماه نسبت به بررسی مدارک و طرح بهره برداری اقدام و چنانچه طرح جامع و کامل بوده و مورد تایید باشد ، پروانه بهره برداری ابلاغ میکند. در صورت وجود نقص در مدارک و یا عدم تائید طرح به متقاضی دو ماه مهلت داده می شود تا اشکالات را مرتفع نماید.صدور پروانه بهره برداری به نام دارنده گواهی کشف به منزله تحویل معدن به بهره بردار است و در سایر موارد تحویل معدن طبق آیین نامه معادن انجام خواهد شد.

۳- متقاضی مکلف است قبل از صدور پروانه بهره برداری نسبت به ارائه تضمین حقوق دولتی و %۳ منابع طبیعی اقدام و مسئول فنی عملیات در معدن را معرفی نماید.

۴- وزارتخانه مربوطه مدت بهره برداری از معدن را متناسب با ذخیره معدن، طرح بهره برداری مصوب و امکانات بهره برداری از معدن تعیین می کند و این مدت در یک دوره بهره برداری حداقل ۲ برابر مدت بازگشت سرمایه بر اساس طرح بهرهبرداری و حداکثر تا ۲۵ سال خواهد بود.

۵- بهرهبرداری در صورت تمایل به تمدید پروانه بهره برداری معدن مکلف است حداقل یکسال قبل از انقضای مدت بهرهبرداری طرح بهرهبرداری برای دوره مورد نظر را با توجه به وضعیت ذخیره معدن و بازار مصرف به انضمام مدارک لازم تسلیم وزارت مربوطه نماید.

۶- وزارت صنایع و معادن حداکثر ظرف ۴ ماه نسبت به اعزام کارشناس به معدن و بررسی طرح پیشنهادی بهره بردار اقدام و در صورت عدم وجود نقض در طرح بهرهبردار شرایط تجدید و تصدید را تعیین می کند.

عدم ارائه تقاضای تمدید پروانه بهره برداری در موعد مقرر به منزله عدم تمایل بهره بردار تلقی و وزارت صنایع و معادن می باید نسبت به تعیین بهرهبردار جدید معدن قبل از انقضای مدت بهره برداری به ترتیبی اقدام کند که در امر بهرهبرداری معدن وقفه ای ایجاد نشود.

در صورت وجود نقض در طرح ، مهلت مناسبی که مدت آن را از ۳ ماه تجاوز نخواهد کرد ، تعیین می شود تا بهره بردار نسبت به رفع نقض، اقدام کند. در غیر اینصورت ، پروانه بهره برداری تمدید نخواهد شد.

۷- بهره برداری که به منظور اجرای طرح معدنی یا توسعه آن از موسسات مالی مانند بانک ها تسهیلات مالی دریافت می کند ، تا باز پرداخت تسهیلات ، حق جابجای انتقال تاسیسات و تجهیزات منصوبه در معدن و همچنین ماشین آلات سنگین مربوط به معدنکاری را بدون کسب موافقت موسسه مالی بانک وام دهنده طرف قرارداد و همچنین وزارت صنایع و معادن ندارد ، در غیر اینصورت وزارت صنایع و معادن مراتب را به موسسه وام دهنده اعلام می نماید تا اقدام لازم را به عمل آورد.

۸- بهره بردار مکلف است در پایان هر سال بهره برداری ، گزارش جامعی از عملکرد معدن را که حاوی مقدار استخراج طی سال به تفکیک در هر دوره سه ماهه ، هزینه و درآمد ، اطلاعات نیروی انسانی ، مقدار باطله برداری و برآورد تولید و فروش در سال آتی با ذکر عوامل موثر تهیه و به وزارت صنایع و معادن تسلیم کند. آمار مربوط به تولید و فروش مواد معدنی باید به طور مرتب در دفتری که در سر معدن نگهداری می شود درج گردد.

 مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه بهره برداری
۱- فتوکپی شناسنامه
۲- فتوکپی شرکت نامه – اساسنامه – آگهی ثبت و صورتجلسه آخرین تغییرات
۳- شناسنامه و طرح بهره برداری معدن
۴- سپرده حسن انجام تعهدات معادن حقوقی دولتی شش ماه معدن
۵- فتوکپی پروانه بهرهبرداری واحد تولیدی یا مصرف کننده ماده معدنی
۶- مدارک مربوط به معرفیمسئول فنی معدن
۷- نقشه محدوده معدن
۸- مدارک لازم در موردن توان مالی و فنی
۹- گواهی کشف معدن برای متقاضیانی که کاشف یا دارنده گواهی کشف معدن باشند.

منبع : کتاب دوم راهنمای سنگ ایران

۳+
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

2 دیدگاه ها

 1. باسلام
  باتوجه به توضیحات بالا متاسفانه، قانونی هم پیش بریم نمی تونیم مجوز بهره برداری بگیرم
  معدنی دارم اماده برداشت. نصف پرونده سازی هارو انجام دادم ولی بهم گفتن برای ادامه پرونده سازی هنوزدستوری نیامده
  من چقدرصبرکنم چقدببینم مجوزبه کسانی میدهن که خیلی بعدازمن تشکیل پرونده دادن یاندادن.
  اگرقانون هست برای همه بایدباشه.
  بگیدچکاربایدکنم که نکردم.

  ۳+

دیدگاهی بنویسید

14 + پانزده =