سنگبری های شهرستان محلات و شهر نیم ور

سنگبری های شهرستان محلات و شهر نیم ور

سنگبری های شهرستان محلات و شهر نیم ور

9290
0
آتشکوه
آتشکوه

 

سنگبریهای شهرک صدریه ( دوراهی آبگرم )

ردیف نام کارخانه نام مدیر تلفن – فکس تلفن همراه
۱ آپادانا محمدرضا سالاری ۰۹۱۸۱۶۶۳۶۰۳ ۰۹۱۸۱۶۶۳۵۱۷
۲ آتشکوه غلامحسین رمضانی ۴۳۲۲۵۰۴۲ ۰۹۱۸۳۶۵۸۱۲۱
۳ آسیا علی محمدی ۷-۴۳۲۳۰۴۴۶ ۰۹۱۸۸۶۵۰۹۲۴ ۰۹۱۲۳۶۷۱۲۱۰
۴ احرار مهدی احمدی ۴۳۲۲۷۳۷۷ ۰۹۱۸۱۶۶۳۶۵۳
۵ الماس مجتبی حسینی ۴۳۲۲۵۱۶۸ ۰۹۱۸۱۶۶۳۴۸۸
۶ اطلس مهدی امیری ۴۳۲۳۱۱۴۴ ۰۹۱۸۱۶۵۹۰۹۰
۷ امیر حسن تیموری ۴۳۲۲۷۰۷۷ ۰۹۱۲۱۰۱۵۶۹۳
۸ اهرام علیشاه قربانی ۴۳۲۲۹۱۱۱ ۰۹۱۸۳۶۶۰۶۷۷
۹ ایران سنگ علی میرزایی ۴۳۲۳۱۲۲۰ ۰۹۱۲۱۲۶۳۶۵۶
۱۰ اسوه فریدونی – صدری ۴۳۲۳۰۴۷۰ ۰۹۱۸۸۶۵۳۱۶۰
۱۱ ایمان غلامرضا محمدی راد ۴۳۲۲۶۵۶۴ ۴۳۲۳۳۷۴۵ ۰۹۱۲۱۸۷۴۶۴۱
۱۲ برادران کاشانی احمدرضا کاشانی ۴۳۲۲۶۶۲۰ ۰۹۱۸۱۶۶۳۰۸۵
۱۳ برشکوه مصطفی نیکفر ۴۳۲۲۶۶۶۷ ۰۹۱۲۳۴۵۰۷۱۸
۱۴ بهارسنگ حسین تیموری ۴۳۲۲۸۹۵۲ ۴۳۲۴۰۳۱۴ ۰۹۱۲۳۱۸۷۷۶۹
۱۵ بیستون مسعود امیری ۴۳۲۲۲۱۰۴ ۰۹۱۸۸۶۶۵۸۷۴ ۰۹۱۸۹۶۵۵۵۱۵
۱۶ پارس محسن قاسمی ۴۳۲۳۰۴۶۰ ۰۹۱۸۱۶۵۹۰۳۷
۱۷ پاسارگاد صادق توکلی ۴۳۲۳۱۵۸۸ ۴۳۲۲۱۵۸۸ ۰۹۱۲۲۹۸۱۹۱۶
۱۸ پارسیان اصغر میرزایی ۰۹۱۳۱۴۵۶۳۵۶
۱۹ پیشتاز غلامعلی کربلایی ۴۳۲۲۵۵۵۶ ۰۹۱۸۱۶۵۹۱۲۹
۲۰ پیشتازنو رضا کربلایی ۴۳۲۳۲۵۸۰

 

۰۹۱۲۳۳۴۲۷۴۵

۰۹۱۸۱۶۵۹۲۷۲

۲۱ پارسا اسماعیل بیگی ۰۹۱۸۱۶۵۱۱۴۱
۲۲ پدرام علی ابوطالب ۴۳۲۳۴۳۳۲ ۰۹۱۸۳۶۶۰۵۲۵ ۰۹۱۸۱۶۶۳۵۱۸
۲۳ ایمان ۳ محمد فیروزیان ۴۳۲۲۱۲۲۸ ۰۹۱۸۳۶۶۰۴۱۸
۲۴ تخت جمشید میمه حسین کربلایی ۴۳۲۳۲۵۲۲ ۰۹۱۸۱۶۵۹۰۴۳
۲۵ تک مرمر امیر امیری ۴۳۲۲۳۹۲۷ ۰۹۱۸۱۶۵۹۱۰۲
۲۶ ثمین سنگ عشاق الحسینی ۴۳۲۲۳۹۲۷ ۰۹۱۲۱۲۲۵۳۳۲
۲۷ جام جم محمد شاهوردی ۴۳۲۳۱۱۵۵ ۰۹۱۸۱۶۶۳۰۷۷
۲۸ جمال فاضل مجدیان ۴۳۲۳۰۵۶۱ ۰۹۱۸۸۶۶۰۷۵۶
۲۹ جواهر رضا جواهری ۰۹۱۸۸۶۵۰۸۵۱
۳۰ حمید محمد اسماعیل بیگی ۴۳۲۲۴۵۷۷ ۰۹۱۸۱۶۵۹۳۸۰
۳۱ خارا غلامرضا محمدی ۴۳۲۲۴۵۸۵ ۰۹۱۸۸۶۵۰۹۲۴
۳۲ دالاهو سید حسین هاشمی ۴۳۲۲۲۳۸۷ ۴۳۲۲۵۹۸۸ ۰۹۱۲۳۸۰۰۳۸۳ ۰۹۱۸۱۶۶۳۴۸۰
۳۳ سالارسنگ ۱ علی سالاری ۴۳۲۲۷۵۵۵ ۰۹۱۸۱۶۵۹۴۲۴
۳۴ سالارسنگ ۲ علی سالاری ۴۳۲۲۷۵۵۵ ۰۹۱۲۲۲۱۳۵۰۶
۳۵ سادات حسین اسماعیلی ۴۳۲۲۷۹۱۷ ۰۹۱۸۱۶۵۹۳۷۲
۳۶ سپید سنگ حجت اله صفری ۴۳۲۲۴۵۶۷ ۰۹۱۸۱۶۵۹۰۳۱
۳۷ سخت بر محسن اسماعیلی ۴۳۲۳۱۱۵۰ ۰۹۱۸۱۶۵۹۴۲۷
۳۸ سخت کاران قاسم آقاباقری ۴۳۲۲۲۳۳۳ ۰۹۱۸۱۶۵۹۳۸۱
۳۹ سنگ کاران مجید عابدی ۴۳۲۲۷۹۰۱ ۰۹۱۸۱۶۵۹۱۴۶
۴۰ سپهر سعید علیزاده ۴۳۲۲۲۶۰۲ ۴۳۲۴۱۸۲۴ ۰۹۱۸۱۶۵۹۰۶۳
۴۱ سعید محمد عرب ۴۳۲۲۲۲۲۰ ۰۹۱۲۱۵۱۷۹۷۰
۴۲ سنگیران محمد صفری ۴۳۲۴۰۵۶۰ ۰۹۱۸۱۶۵۹۱۶۷
۴۳ سینا عباس تیموری ۴۳۲۲۶۹۱۱ ۰۹۱۸۳۶۹۰۸۴۲
۴۴ شهرسنگ مهدی خلیلی          قربانی ۱-۴۳۲۴۱۷۰۰ ۰۹۱۸۳۶۶۲۰۶۹ ۰۹۱۸۸۶۶۱۲۱۹
۴۵ شاهین سنگ مهدی سلسله ۴۳۲۲۳۵۵۸ ۰۹۱۸۸۶۵۳۰۸۹
۴۶ صبا علی کتابی ۴۳۲۲۸۵۸۵ ۰۹۱۸۱۶۶۳۴۶۰
۴۷ صدفکاران محمد قاسمی فرد ۴۳۲۲۳۲۳۸ ۰۹۱۸۳۶۶۰۴۷۵
۴۸ صخره محمد جواد صفری ۴۳۲۳۰۴۶۶ ۰۹۱۸۱۶۵۹۰۶۷ ۰۹۱۸۸۶۶۱۱۹۳
۴۹ صحرا سنگ مسعود صحرانورد ۴۳۲۳۰۴۵۰ ۰۹۱۸۱۶۵۹۳۹۶
۵۰ فدک وحید عسگری ۴۳۲۲۵۷۱۰ ۰۹۱۸۳۶۶۳۳۵۰ ۰۹۱۸۳۶۶۲۰۶۷
۵۱ قدس سعید قدس ۴۳۲۳۳۳۰۷ ۰۹۱۲۱۰۰۸۳۸۷
۵۲ کارآرا رضا محمد کریمی ۴۳۳۲۲۵۹۵ ۰۹۱۸۹۶۸۱۹۴۷

۰۹۱۸۱۶۵۹۰۹۴

۵۳ کریستال امیرحسین اسفندیاری ۴۳۲۲۵۴۵۴ ۰۹۱۸۱۶۵۸۰۰۳
۵۴ کریستال نو میرزایی ۰۹۱۲۱۲۶۳۶۵۶
۵۵ کوهستان محسن قربانی ۰۹۱۸۸۶۶۸۴۳۱
۵۶ کوه سفید محمد محمد امینی ۴۳۲۲۳۰۳۵ ۰۹۱۸۸۶۶۵۸۳۰
۵۷ کوه نور محمد رضا اسماعیلی ۴۳۲۲۵۵۶۴ ۰۹۱۸۱۶۶۳۶۴۳
۵۸ ماهان احمد شهیدی ۴۳۲۳۳۹۲۹ ۰۹۱۲۱۱۲۷۹۸۵
۵۹ مرمر محمود افخمی ۴۳۲۲۵۶۸۵ ۰۹۱۲۱۰۳۰۸۵۸
۶۰ مروارید برادران رستمی ۴۳۲۲۴۴۴۹ ۰۹۱۸۱۶۵۹۱۲۵
۶۱ محمدیه رضا حبیبی ۴۳۲۲۲۴۳۵ ۰۹۱۸۱۶۵۹۰۷۶
۶۲ مهدیه علی اکبر میرزابیگی ۴۳۲۲۹۴۹۴ ۰۹۱۸۱۶۵۹۰۰۷
۶۳ مهران سنگ علی اکبر میرزابیگی ۴۳۲۲۹۴۹۴ ۰۹۱۸۳۶۶۰۷۵۲
۶۴ مهتا پارسیان ۴۳۲۳۰۷۶۶ ۰۹۱۲۱۵۷۷۳۱۷ ۰۹۱۸۳۶۹۲۰۷۹
۶۵ نقشینه نگار مجتبی صفری ۴۳۲۳۰۵۶۰ ۰۹۱۸۸۶۶۵۰۴۹
۶۶ نگین غدیر علیرضا یاری ۴۳۲۲۲۶۲۵ ۴۳۲۳۴۲۸۲ ۰۹۱۸۱۶۵۹۲۰۹
۶۷ نمونه حسین اسماعیلی ۴۳۲۲۶۱۶۷ ۰۹۱۸۱۶۵۹۴۱۷
۶۸ ورونا مرتضی آقامحمدی ۴۳۲۲۸۸۸۲ ۰۹۱۸۱۶۶۳۳۵۴
۶۹ ویلاسنگ حسن قهرمانی ۴۳۲۴۲۰۰۶ ۴۳۲۴۲۰۰۷ ۰۹۱۸۱۶۶۳۰۵۶
۷۰ ولی عصر عباسعلی کربلایی مهدی ۴۳۲۳۰۴۴۹ ۰۹۱۸۱۶۶۳۱۹۷
۷۱ یزدان سنگ حسن لرزاده ۴۳۲۳۰۶۷۰ ۰۹۱۸۱۶۶۳۰۴۲
۷۲ کار آفرین علی محبی ۰۹۱۸۱۶۶۳۴۴۵
۷۳ جاوید سنگ منصور توسلی ۰۹۱۸۳۶۹۱۵۷۵
۷۴ سهیل مصطفی رئیس محمدی ۰۹۱۲۵۸۵۵۶۷۵
۷۵ امید آقا محسنی ۰۹۱۸۸۶۶۹۳۷۳
۷۶ کارون عبدالرضا سالاری ۰۹۱۸۱۶۶۳۴۰۹
۷۷ ایمان ۲ ایمان محمدی راد ۰۹۱۸۸۶۶۴۱۵۷
۷۸ سالار سنگ ۳ عباس سالاری ۰۹۱۸۱۶۵۹۴۲۴
۷۹ سالار سنگ ۴ عباس سالاری ۰۹۱۸۱۶۵۹۴۲۴
۸۰ سیمرغ ۳ رجبی ۰۹۱۸۸۶۶۱۱۶۱
۸۱ آیسان محمد فیروزیان ۰۹۱۸۳۶۶۰۴۱۸
۸۲ احمد احمدی احمد احمدی ۰۹۱۸۱۶۵۹۴۹۶
۸۳ ایمان  ۴ ایمان محمدی راد ۰۹۱۸۸۶۶۴۱۵۷

   سنگبریهای شهرک صنعتی ارقده

ردیف نام کارخانه نام مدیر تلفن – فکس تلفن همراه
۸۴ آذرین سنگ سید صاحب قماشی ۳-۴۳۲۳۶۰۱۲ ۰۹۱۸۱۶۵۹۲۹۷
۸۵ آریا داود خلج ۰۹۱۸۳۶۶۳۰۹۳ ۰۹۱۸۳۶۵۸۲۲۰
۸۶ آرین علیرضا حاجبرات ۰۹۱۸۱۶۵۹۲۰۴
۸۷ آسمان رضا علی محمدی ۴۳۲۳۶۱۱۲ ۰۹۱۲۱۹۵۵۲۶۶
۸۸ اسلامی اسلامی ۰۹۱۲۵۸۵۵۶۷۵
۸۹ استاک گروه حسن سروش ۵۵-۴۳۲۳۶۰۵۱ ۰۹۱۲۱۰۹۵۹۴۸
۹۰ الوان بهروز رضایی ۴۳۴۱۲۷۲۲ ۰۹۱۸۱۶۵۹۱۰۷
۹۱ اوپال علی امیری ۰۹۱۸۱۶۵۹۱۲۴
۹۲ ابرکوه حسن علی اصغری ۰۹۱۸۳۶۶۰۹۴۱
۹۳ پاسارگاد ۴ محمود توکلی ۴۳۲۳۶۲۳۰,۳۱ ۰۹۱۸۱۶۵۹۱۸۶
۹۴ پارس آذرین سازه داود وکیل زاده ۰۹۱۲۳۰۷۱۳۰۸
۹۵ پارسای ارقده شیخ محمدی ۰۹۱۸۳۶۶۲۲۶۲
۹۶ پردیس حمید امیری ۰۹۱۲۳۳۸۳۲۳۴
۹۷ توس مرمر کامران نانکلی ۴- ۴۳۲۳۶۱۰۰ ۴۳۲۳۶۱۰۱ ۰۹۱۸۱۶۶۳۳۸۲
۹۸ دریا سنگ محمد کاشانی ۰۹۱۸۱۶۶۳۱۳۷
۹۹ ساحل سنگ محمود رضایی کاشانی ۰۹۱۸۱۶۶۳۰۹۲
۱۰۰ سبلان شرقی حسن امیری ۴۳۲۳۶۱۳۶ ۰۹۱۸۱۶۵۹۱۹۲
۱۰۱ سامان زاگرس بهرام رضایی ۴۳۲۳۶۱۴۲ ۰۹۱۲۱۲۰۶۱۰۳

۰۹۱۸۵۲۶۳۵۴۰

۱۰۲ سبلان غربی حسن امیری ۰۹۱۸۱۶۶۳۴۴۶
۱۰۳ سمنگان محمد یوسفی ۴۳۴۱۲۶۹۹ ۰۹۱۸۸۶۶۶۹۴۲
۱۰۴ سهند عمران حسن آقایی ۴- ۴۳۲۳۶۰۶۳ ۰۹۱۸۶۴۰۸۷۰۰
۱۰۵ سنگ سازان مصطفی قنبری ۰۹۱۸۱۶۶۳۰۱۲
۱۰۶ صدرا حسین سروش ۰۹۱۸۸۶۵۰۷۸۹
۱۰۷ صالحان محمد صالحی ۴۳۲۳۶۰۲۳ ۴۳۲۳۶۰۲۲ ۰۹۱۸۱۶۵۹۰۰۳
۱۰۸ صدف اکبر عباسی ۲۶-۴۳۲۳۶۰۲۴ ۰۹۱۸۱۶۶۳۶۲۴
۱۰۹ فرازکوه عمران حسن آقائی ۲۵- ۴۳۲۳۶۱۲۳ ۰۹۱۲۱۰۵۲۸۴۷
۱۱۰ کارارا  عبدالهی ۴۳۲۳۶۱۴۶ ۰۹۱۲۱۵۹۵۰۱۴
۱۱۱ کوهرنگ عطاا… امیری ۴۳۲۲۲۴۲۴ ۴۳۲۵۲۴۲۵ ۰۹۱۲۱۱۶۹۳۶۸
۱۱۲ کوه سنگی رضا توسلی ۰۹۱۸۸۶۶۱۱۸۴
۱۱۳ گل سنگ محمد تقی امیری ۴۳۲۳۶۰۵۶ ۰۹۱۸۱۶۵۹۳۳۵
۱۱۴ مهسان محمد فضائلی ۴۳۲۳۶۱۵۰ ۰۹۱۸۸۶۶۰۱۲۰
۱۱۵ ملک محلات علی سالاری ۰۹۱۸۳۶۵۱۰۹۵
۱۱۶ ناصر ارقده بهمنی پور ۰۹۱۸۱۶۵۹۱۱۰
۱۱۷ نیکسان بهنام نیکفر ۲- ۴۳۲۳۶۰۳۱ ۰۹۱۲۳۴۵۰۷۱۸
۱۱۸ ولی عصر ارقده مسلم آقاعلی ۰۹۱۸۱۶۵۹۰۷۸
۱۱۹ یاقوت گوهر اسماعیل خاکپور ۴۳۲۳۶۰۷۱ ۰۹۱۸۱۶۶۳۵۸۴
۱۲۰ مهرآریا محمد ملاحسینی ۴۳۲۳۶۰۴۰ ۰۹۱۸۱۶۵۸۰۴۷
۱۲۱ عمارت ابراهیم غلامی ۰۹۱۸۱۶۹۱۷۸۰
۱۲۲ بردیا علیرضا کربلامهدی ۰۹۱۸۱۶۵۸۱۶۹
۱۲۳ کورش اسماعیلی ۰۹۱۸۸۶۶۴۲۳۵
۱۲۴ علیرضا کربلایی کربلایی ۰۹۱۲۲۳۶۰۵۶۵
۱۲۵ پارس تک اکبری ۰۹۱۸۳۶۹۳۰۹۷
۱۲۶ عقاب محمدرضا زارعی ۰۹۱۲۱۰۹۶۷۱۵
۱۲۷ آذرین سینا داود خلج ۰۹۱۸۳۶۵۸۲۲۰
۱۲۸ آریا نوین ابوالفضل رجبی ۰۹۱۸۱۶۶۳۳۱۷
۱۲۹ بردیا علیرضا کربلامهدی ۰۹۱۸۱۶۵۸۱۶۹
۱۳۰ پارس تک اکبری ۰۹۱۸۳۶۹۳۰۹۷
۱۳۱ پادسنگ رضا شکوهی ۰۹۱۲۳۴۵۳۸۸۴
۱۳۲ پرنیان محمد فیروزی ۰۹۱۲۳۴۷۱۶۲۷
۱۳۳ پوران سنگ جواد براتعلی ۰۹۱۸۳۶۶۰۳۹۴
۱۳۴ دیبا سنگ ساریخانی ۹-۴۳۲۳۶۰۸۷ ۰۹۱۸۳۶۶۳۴۶۲
۱۳۵ فردوس لطف الله شیخ محمدی ۰۹۱۲۱۰۶۸۹۱۲
۱۳۶ کوروش حسین اسماعیلی ۰۹۱۸۱۶۵۹۴۱۷
۱۳۷ کتیبه          حامد رضایی           اکبـر حاجبرات ۰۹۱۸۳۶۹۵۰۹۳
۱۳۸ کیان سنگ لیدوما داود رئیس صفری ۰۹۱۲۲۲۵۹۴۰۷
۱۳۹ مسیحا سنگ آقا مسیحی ۰۹۱۸۱۶۵۹۲۸۹
۱۴۰ همت علیرضا عسگری ۰۹۱۸۳۶۹۲۳۵۴
۱۴۱ یکتا سنگ لیسان شاهواری ۰۹۱۲۵۵۹۸۸۱۷ ۰۹۱۲۳۱۵۶۰۸۱
۱۴۲ صالحان ۲ محمد صالحی ۴۳۲۳۶۰۲۳   ۴۳۲۳۶۰۲۲ ۰۹۱۸۱۶۵۹۰۰۳
۱۴۳ هیوا رضا کرمانی ۴۳۲۳۶۱۱۹و۱۸- ۴۳۲۳۶۱۱۵ ۰۹۱۸۸۶۵۰۱۵۹
۱۴۴ پرنیان محمد نوروزی ۴۳۲۳۶۲۲۴ ۴۳۲۳۶۲۲۳ ۰۹۱۲۳۴۷۱۶۲۷
۱۴۵ ساخارا حسین رشیدی پور ۰۹۱۹۳۰۰۷۰۵۷
۱۴۶ فرنام عباس مرادی ۴۳۲۳۶۱۸۵  ۴۳۲۳۶۱۸۴ ۰۹۱۸۸۶۶۵۸۳۴
۱۴۷ مبعث ۳ محمد قزبانی ۰۹۱۸۳۶۶۰۰۳۰
۱۴۸ کوهسار بهمن حسن آقائی ۰۹۱۸۱۶۶۳۳۷۴
۱۴۹ پارس باختر داود خلج ۰۹۱۸۲۶۵۸۲۲۰
۱۵۰ دناکوه ارقده مرتضی خلج ۰۹۱۸۳۶۶۲۰۵۶
۱۵۱ ایران نما محمد سالاری ۰۹۱۸۱۶۶۴۰۵۱
۱۵۲ هجرت عبداله فیروزیان ۰۹۱۸۳۶۵۴۱۳۲
۱۵۳ آذرخش حمید عرب ۰۹۱۸۳۶۶۲۲۱۰
۱۵۴ پارس آذرخش هادی اولیائی ۰۹۱۸۱۶۶۳۲۸۵
۱۵۵ مولانای محلات هاشم سهرابی ۰۹۱۲۸۴۹۵۱۳۳
۱۵۶ آزوریت احمد توسلی ۰۹۱۸۱۶۶۳۴۸۲
۱۵۷ اورست رضا آقاباقری ۰۹۱۸۳۶۶۰۳۲۶
۱۵۸ مهرآرا حمید صفری ۰۹۱۸۱۶۵۹۰۱۸
۱۵۹ محمد ارقده علی بهمنی پور ۰۹۱۸۸۶۶۴۹۴۲
۱۶۰ رضا سهرابی رضا سهرابی ۰۹۱۸۱۶۵۹۴۲۰
۱۶۱ صنایع سنگ تبدیلی کربلایی حسین کربلائی ۰۹۱۸۱۶۶۳۶۰۲
۱۶۲ کوثر سنگ پارسیان مجتبی شاهوردی ۰۹۱۲۱۳۰۵۸۱۷
۱۶۳ درساب مهدی فیروزی ۰۹۱۲۳۵۰۸۷۱۰
۱۶۴ زرین حمید ملا اسماعیلی ۰۹۱۸۱۶۶۳۲۲۱
۱۶۵ کوشا عبدالرضا محمدی ۰۹۱۸۱۶۹۰۶۳۷
۱۶۶ خلیج فارس مصطفی رضائی کاشانی ۰۹۱۸۱۶۶۳۰۹۲
۱۶۷ عطا محمد عطاءاله ۰۹۱۸۱۶۵۹۱۰۸
۱۶۸ پرشین علی اکبر آقا محسنی ۰۹۱۲۴۰۴۷۴۴۶
۱۶۹ کیمیا سنگ درخشان سید احمد قماشی ۰۹۱۸۳۶۶۲۰۰۸
۱۷۰ مهرتاش فر مسعود مجیدی ۰۹۱۲۱۸۳۱۳۹۳

سنگبریهای شهرک صنعتی شهید حبیبی نخجیروان

ردیف نام کارخانه نام مدیر تلفن – فکس تلفن همراه
۱۷۱ آرارات غفار ابوطالبی ۴۳۳۶۳۶۲۹ ۴۳۳۶۳۶۳۰ ۰۹۱۲۲۲۸۹۲۷۷ ۰۹۱۸۸۶۵۳۱۸۹
۱۷۲ آذین سنگ مهران زندی ۴۳۳۶۳۴۵۴ ۰۹۱۸۹۶۶۳۶۶۱
۱۷۳ ارمغان هشت بهشت عباس جدیدی ۴۳۳۶۳۵۹۴ ۰۹۱۸۱۶۶۳۵۹۰
۱۷۴ بهسنگ قدمعلی خراسانی ۴۳۳۶۳۳۹۹ ۰۹۱۲۱۳۴۱۸۹۹
۱۷۵ توحید تقی زاده-امینی ۴۳۳۶۳۳۹۴ ۴۳۳۶۳۶۲۶ ۰۹۱۸۸۶۶۵۱۱۲
۱۷۶ دناکوه جمشید نادعلی ۴۳۳۶۳۳۹۶ ۰۹۱۸۳۶۶۰۴۶۹
۱۷۷ دوکوهه مهدی مرادی ۴۳۳۶۳۶۱۱ ۴۳۳۶۳۶۱۲ ۰۹۱۸۳۶۶۰۷۴۸
۱۷۸ زمردین علی شیک ۰۹۱۲۱۵۱۸۳۳۱
۱۷۹ سنگان مرتضی صباغی ۴۳۳۶۳۴۰۰ ۰۹۱۲۳۱۰۳۵۵۰
۱۸۰ سنگستان عباس آذرنوش ۴۳۳۷۳۲۴۴ ۴۳۳۷۳۳۴۸ ۰۹۱۲۱۱۷۶۳۳۳
۱۸۱ فیروزه مجید رزقی ۴۳۳۶۳۶۰۵ ۰۹۱۸۸۶۵۰۸۳۵
۱۸۲ قائم اکبر صفری ۴۳۳۶۳۴۴۸ ۰۹۱۲۱۹۰۱۸۷۶
۱۸۳ کوهستان نو محمد جواد حاجبرات ۴۳۳۶۳۶۰۴ ۰۹۱۸۸۶۵۰۸۰۵
۱۸۴ کندوان سید حمید صدری ۴۳۳۶۳۳۹۲ ۴۳۳۶۳۳۹۳ ۰۹۱۲۱۱۸۴۷۷۸
۱۸۵ کوثر حمید یاری ۰۹۱۸۳۶۶۰۵۷۷
۱۸۶ مجد کبیر اکبر ذوالفقاری ۴۳۳۶۳۴۵۳ ۰۹۱۸۱۶۶۳۳۵۹
۱۸۷ مسعود مسعود حسینی ۴۳۳۶۳۴۴۹ ۰۹۱۸۱۶۵۹۲۶۲
۱۸۸ نیکان رمضان لرزاده ۱۶- ۴۳۳۶۳۶۱۵ ۰۹۱۸۱۶۶۳۰۴۲
۱۸۹ ثامن علی اصغر میرزابیگی ۰۹۱۸۱۶۶۳۵۱۲
۱۹۰ ستاره سنگ خاوران          آقا محمدی         محمدتقی امیری ۰۹۱۸۱۶۵۹۲۳۲
۱۹۱ صنایع سنگ امام رضا مهران اکبری ۰۹۱۸۱۶۵۹۴۷۱
۱۹۲            کهنه کاران            (محمد آباد) مهدی شکوهی ۰۹۱۲۳۴۵۳۸۸۴
۱۹۳ هخامنش نظام الدین علامی ۰۹۱۸۱۶۵۹۱۷۲
۱۹۴ بهارستان حسن لرزاده ۰۹۱۸۱۶۶۳۰۴۲

سنگبریهای شهرک صنعتی شهید بابایی نیمور

ردیف نام کارخانه نام مدیر تلفن – فکس تلفن همراه
۱۹۵ آرمان شعبان قربانی ۴۳۳۲۲۹۳۳ ۰۹۱۸۳۶۶۰۵۰۱
۱۹۶ ابوفاضل ابوطالبی ۴۳۳۲۲۴۱۰ ۰۹۱۲۵۷۶۹۶۹۱
۱۹۷ ایران ماربل محمود کرمعلی ۴۳۳۲۳۱۶۹ ۰۹۱۲۲۴۰۸۶۷۸
۱۹۸ بهمن علی قربانی ۴۳۳۲۲۸۵۷ ۰۹۱۸۱۶۵۹۰۳۵
۱۹۹ جواد سید محمود سید جعفری ۴۳۳۲۲۵۱۶ ۰۹۱۸۱۶۵۹۴۳۵
۲۰۰ درخشان محمد رحیمی ۴۳۳۲۲۸۶۵ ۰۹۱۳۹۰۰۷۹۲۸
۲۰۱ دولومیت حسن قربانی ۴۳۳۲۲۱۰۱ ۰۹۱۸۸۶۶۴۲۸۲
۲۰۲ ذوالفقار حسن محمد حسن ۴۳۳۲۲۹۴۱ ۰۹۱۲۲۰۴۱۰۶۵
۲۰۳ سنگ سالار محمد عرب ۰۹۱۸۸۶۶۶۱۲۸
۲۰۴ سبلان نیمور ابوالفضل اسکندری ۴۳۳۲۳۱۶۱ ۰۹۱۸۱۶۶۳۲۱۷
۲۰۵ سنگ نما حسین پورحسنی ۴۳۳۲۲۹۹۱ ۰۹۱۸۸۶۶۵۵۸۵
۲۰۶ سجاد حسین مسعودی زاده ۴۳۳۲۲۷۴۶ ۰۹۱۲۲۰۳۴۴۶۷
۲۰۷ صنایع سنگ نیمور رضا میرزایی ۴۳۳۲۲۷۷۰ ۰۹۱۲۲۲۶۳۶۵۳
۲۰۸ کوهی محمد کوهی ۴۳۳۲۳۸۷۸ ۰۹۱۸۱۶۵۸۰۲۷
۲۰۹ گلستان روح اله جعفری ۴۳۳۲۲۶۲۸ ۰۹۱۸۱۶۵۹۱۵۶
۲۱۰ گلستان نما ابوالفضل اسفندیاری ۱-۴۳۳۲۴۹۹۰ ۰۹۱۸۱۶۵۹۳۸۶

۰۹۱۲۲۵۷۰۲۴۸

۲۱۱ مبعث ابراهیم قربانی ۴۳۳۲۴۸۷۸ ۰۹۱۸۸۶۶۵۶۰۰
۲۱۲ مروه محمد حسین رضایی ۴۳۳۲۲۶۱۴ ۰۹۱۸۱۶۶۳۰۶۰
۲۱۳ موحد ابوالفضل موحدی فرد ۴۳۳۲۲۱۳۱ ۰۹۱۸۳۶۶۰۳۴۴
۲۱۴ محمد ابوالقاسم موحدی فرد ۴۳۳۲۲۳۷۸ ۴۳۳۲۳۷۱۵ ۰۹۱۸۸۶۵۹۲۷۰
۲۱۵ مهر عباسعلی دعاوی ۴۳۳۲۲۶۴۸ ۰۹۱۸۱۶۶۳۱۲۴
۲۱۶ میلاد اصغر رحیمی ۴۳۳۲۲۶۹۵ ۰۹۱۸۱۶۵۸۰۲۴
۲۱۷ ناصر نیمور رضا محمد کریمی ۴۳۳۲۲۷۳۴ ۰۹۱۸۱۶۶۳۰۷۱
۲۱۸ صفا شمس ا… برقی ۴۳۳۲۲۹۶۲ ۰۹۱۸۸۶۶۵۰۵۷

۰۹۱۸۱۶۶۳۰۰۵

۲۱۹ رضایت اصغر رحیمی ۴۳۳۲۲۸۶۵ ۰۹۱۸۱۶۵۸۰۰۲
۲۲۰ رضوان سید ابراهیم قماشی ۰۹۱۸۱۶۶۳۰۲۷
۲۲۱ صفا شمس الله برقی ۴۳۳۲۲۹۶۲ ۰۹۱۸۸۶۶۵۰۵۷  ۰۹۱۸۱۶۶۳۰۰۵
۲۲۲  شرکت تعاونی عمران گستر نیمور  ۳۳۲۵۰۱۱-۰۹۱۸۷۶۵۱۷۱۳
۲۲۳ پارسه محمدرضا حجتی ۰۹۱۲۲۲۴۳۱۲۷
۲۲۴ پاسارگاد ۲ محمود توکلی ۴۳۳۲۵۰۰۱ ۰۹۱۲۱۰۶۵۲۵۲
۲۲۵ پاسارگاد ۳ محمود توکلی ۴۳۳۲۵۰۰۳ ۰۹۱۲۱۰۶۵۲۵۲
۲۲۶ ایران مهر علیرضا مختاری ۰۹۱۸۳۶۶۰۴۲۴
۲۲۷ آذرمهر هاشم محسنی ۰۹۱۸۳۶۶۲۱۳۴
۲۲۸ کارا حسن پورحسنی ۰۹۱۲۱۱۶۶۹۶۸
۲۲۹ ثامن الحجج علیرضا بهرامی ۰۹۱۸۱۶۵۹۴۸۸
۲۳۰ رویال علی اصغر ملا علی اکبری ۰۹۱۸۱۶۵۹۴۱۰
۲۳۱ سورنا رضا قربانی ۰۹۱۲۱۲۷۹۴۷۸
۲۳۲ سالار نیمور محمد عرب ۰۹۱۸۱۶۶۴۰۵۱
۲۳۳ پارسیس غلامحسین عبدالحسینی ۰۹۱۲۱۲۷۴۰۱۶
۲۳۴ بردیا قاسم برقی ۰۹۱۲۲۵۴۸۰۴۰
۲۳۵ آراد سنگ حسین محمدحسینی ۰۹۱۸۱۶۵۹۳۳۷

 

۲۰+
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

13 + 6 =