سنگبری های شمس آباد تهران

سنگبری های شمس آباد تهران

سنگبری های شمس آباد تهران

9390
0
تهران
تهران
ردیف نام کارخانه مدیریت تلفن کارخانه فکس تلفن همراه
۱ آبان خوارزمی ۵۶۲۳۲۵۱۳ ۵۶۲۳۲۵۳۱

۵۶۲۳۲۵۳۹

۰۹۱۲۱۰۱۵۳۲۲
۲ آپادانا مرتضی حبیب الهیان ۵۶۲۳۰۲۷۲ ۵۶۲۳۰۲۷۳
۳ آبتین مرتضی استوار ۳-۵۶۲۳۵۴۲۲ ۵۶۲۳۵۴۲۳ ۰۹۱۲۱۳۰۹۲۰۳
۴ آتشکده محمد مهدی زاده ۵۶۲۳۰۵۹۳ ۵۶۲۳۵۴۸۴ ۰۹۱۲۱۰۳۴۱۰۷
۵ آبشار رحیم رحیمی نژاد ۲-۵۶۲۳۰۹۹۰ ۵۶۲۳۰۹۹۳ ۰۹۱۲۱۱۲۳۳۶۲
۶ آدینه جعفری – رحیمی ۵۶۲۳۵۵۶۴ ۵۶۲۳۵۵۶۵ ۰۹۱۲۶۲۷۱۱۶۰
۷ آذرین سنگ بهارستان ابراهیم بهارلویی ۶-۵۶۲۳۳۵۳۵ ۵۶۲۳۵۸۹۹ ۰۹۱۲۱۲۲۱۳۵۰

۰۹۱۲۱۰۰۹۴۴۸

۸ آذین وطن نبی بابایی ۵۶۲۳۲۲۰۴ ۵۶۲۳۲۲۰۵
۹ آذین نقش حمید بابایی ۵۵۲۰۴۰۰۹ ۰۹۱۲۶۰۲۱۹۰۳
۱۰ آراگونیت عبدالله شفیعی ۰۹۱۲۷۵۹۶۷۲۷
۱۱ آذین نما راحت ۵۶۲۳۲۶۹۲ ۵۶۲۳۲۶۹۱ ۰۹۱۲۱۲۲۴۲۵۱
۱۲ آرمان سنگ میلاد کاظمی ۲-۵۶۲۳۱۹۵۰ ۵۶۲۳۱۹۵۳ ۰۹۱۲۲۰۴۲۷۸۸
۱۳ آرمیتا فرامرز یزدانی ۰۹۱۲۱۳۹۷۱۵۹
۱۴ آریانا سید ابوالفضل افضلی ۵۶۲۳۱۳۹۵ ۰۹۱۲۱۲۴۸۵۶۰

۰۹۱۲۶۸۵۲۰۶۶

۱۵ آریان حیدر دانه داران ۵۶۲۲۵۵۰۶ ۰۹۱۲۱۸۵۰۱۱۶
۱۶ آرین هاشم شاه ملکی ۵۵۲۰۷۷۱۰

۵۵۲۰۲۶۱۴

۵۵۲۰۴۵۸۵ ۰۹۱۲۱۰۳۳۴۴۱

۰۹۱۲۳۷۵۲۱۳۵

۱۷ آریان مهر عبدالله مختاری ۵۶۲۳۶۱۵۸ ۵۶۲۳۶۱۵۹ ۰۹۱۲۵۲۳۳۲۹۲

۰۹۱۲۱۳۸۱۵۳۸

۱۸ آزاده امینی ۵۶۲۳۳۱۹۲

۵۶۲۳۲۲۳۲

۵۶۲۳۰۹۷۴ ۰۹۱۲۳۱۵۱۵۰۳

۰۹۱۲۱۹۴۲۵۲۸

۱۹ آزوریت جعفری – حسینی ۵۶۲۳۶۴۱۵ ۵۶۲۳۶۴۱۷ ۰۹۱۲۱۵۱۳۳۹۴

۰۹۱۲۲۵۱۴۴۷۲

۲۰ آسیا برادران سهامی ۵۶۲۳۰۷۶۶ ۵۶۲۳۰۶۴۵ ۰۹۱۲۱۷۲۴۴۲۶
۲۱ آژند بهروز دستجانی ۰۹۱۲۲۰۳۴۴۶۷
۲۲ آلپ احمد مختاری ۰۹۱۲۱۷۱۶۰۴۱
۲۳ آسا سنگ جواد قاسمی ۰۹۱۲۲۱۱۰۵۴۳
۲۴ آمیتیس محسن بلالی ۵۶۲۳۵۴۸۷

۵۶۲۳۵۴۷۵

۵۶۲۳۳۸۱۳ ۰۹۱۲۱۵۸۲۲۳۵
۲۵ آوا وحید آدمی ۰۹۱۲۱۱۹۵۵۳۸
۲۶ آئینه سنگ افرا داور پناه، آذری، افشار ۷-۵۶۲۳۳۴۳۴ ۵۶۲۳۳۴۳۳ ۰۹۱۲۱۰۳۰۳۵۲
۲۷ آونگ کریمی ، امیرفتاحی ۴-۵۶۲۳۰۸۴۰ ۵۶۲۳۰۸۴۵ ۰۹۱۲۱۰۳۲۴۳۷
۲۸ احسان علی مختاری ۰۹۱۲۱۲۶۸۳۹۵

۰۹۱۲۱۴۰۵۵۵۸

۲۹ آوین روح الهی ۵۶۲۳۳۷۱۷ ۵۶۲۳۵۲۵۹ ۰۹۱۲۳۵۹۴۱۰۳

۰۹۱۲۱۲۶۲۵۲۱

۳۰ احسان نو حسین امینی ۳۶۲۳۲۰۷۰ ۳۶۲۳۲۰۷۰ ۰۹۱۲۱۲۵۸۹۷۲
۳۱ احمد ناصر ملک زاده ۳-۵۶۵۴۷۵۴۲ ۰۹۱۲۱۱۹۸۸۷۰
۳۲ اخوان مختاری رحیم مختاری ۳۶۲۳۲۷۶۰ ۳۶۲۳۲۷۹۰ ۰۹۱۲۱۰۲۴۴۴۰
۳۳ احمدی احمدی ۵-۵۵۲۱۵۳۸۴ ۵۵۲۰۹۷۱۹ ۰۹۱۲۱۹۱۴۲۳۶

۰۹۱۲۲۷۷۱۱۷۱

۳۴ ادیب یزدانی ۵۶۲۳۲۰۷۷ ۵۶۲۳۲۰۷۸ ۰۹۱۲۵۰۵۵۹۸۴
۳۵ اخوان مختاری مجید مختاری ۵۶۲۲۴۸۴۴ ۵۶۲۲۵۱۱۱ ۰۹۱۲۱۰۰۰۶۱۵

۰۹۱۲۱۲۶۱۵۴۰

۳۶ ارگ افشاری ۵-۵۶۲۳۲۵۹۴ ۵۶۲۳۲۵۰۴ ۰۹۱۲۳۳۸۴۱۸۷

۰۹۱۲۳۵۰۷۵۵۵

۳۷ اروپا حسن وطن خواه ۵۶۲۳۱۳۲۹ ۰۹۱۲۱۷۹۰۳۵۹
۳۸ اسپادانا افشاری ۵-۵۶۲۳۲۵۹۴ ۵۶۲۳۲۵۰۴ ۰۹۱۲۳۳۸۴۱۸۷

۰۹۱۲۳۵۰۷۵۵۵

۳۹ اژدهاک اژدهاک ۲-۵۶۲۳۳۴۷۱ ۵۶۲۳۳۴۷۰ ۰۹۱۲۱۶۷۴۳۵۰

۰۹۱۲۵۶۷۲۵۲۷

۴۰ استوار استوار ۶-۵۶۲۳۳۳۳۴ ۵۶۲۳۲۳۵۰
۴۱ اس. تی . ام اخلاقی ، میرجلیلی ۳۳۷۴۱۴۱۱ ۳۳۷۶۸۹۲۰ ۰۹۱۲۱۴۹۱۵۱۱

۰۹۱۲۳۰۱۳۷۴۳

۴۲ اسکان احمد رحیمی ۵۶۲۲۲۳۹۰ ۵۶۲۲۲۳۸۹ ۰۹۱۲۱۰۰۶۸۶۴
۴۳ اسلامی شفیعی ۵۵۲۰۲۴۶۴ ۵۵۲۰۲۱۵۲ ۰۹۱۲۱۹۳۱۴۹۳
۴۴ اطمینان روز حسن عابدی ۵۶۲۳۰۱۱۵

۵۶۲۳۰۱۱۶

۵۶۲۳۰۱۱۸
۴۵ اطلس ۱ شیاسی ۵۶۲۳۵۴۳۱
۴۶ اعلاء محمد رضا حقیقت نژاد ۵۶۲۳۲۸۴۵ ۰۹۱۲۳۱۰۵۰۹۳
۴۷ اطلس ۲ شیاسی ۵۶۲۳۲۵۲۰ ۵۶۲۳۱۹۰۵
۴۸ افسان دژ امیر خوش آمال ۲-۵۶۲۳۲۷۵۰ ۵۶۲۳۲۶۰۷ ۰۹۱۲۱۲۶۹۱۲۱

۰۹۱۲۱۱۸۶۱۸۴

۴۹ افضلی سید ابوالقاسم افضلی ۵۶۵۴۵۱۷۹

۵۶۵۴۷۸۹۹

۰۹۱۲۱۲۰۳۷۱۷
۵۰ اکو صدرا کربلایی ۵۶۲۳۶۹۲۹

۵۶۲۳۶۹۲۶

۰۹۱۲۳۲۲۸۲۰۵
۵۱ اقبال حسین شفیعی ۹-۵۶۲۳۵۸۷۷ ۵۶۲۳۵۸۷۸ ۰۹۱۲۱۳۸۱۰۳۰

۰۹۱۲۱۲۰۴۶۵۳

۵۲ اگت غلامحسین رحیمی بیدمشکی ۸-۵۶۲۳۲۷۳۷ ۵۶۲۳۰۳۱۸
۵۳ اقتصاد برادران جلالی ۹-۵۶۲۳۵۶۸۸ ۵۶۲۳۲۵۵۸ ۰۹۱۲۷۳۵۲۸۳۲

۰۹۱۲۲۵۷۷۴۵۰

۵۴ البرز نمازیان ۵۶۲۳۶۵۸۰

۵۶۲۳۶۵۷۱

۰۹۱۲۲۱۶۴۷۱۱
۵۵ البرز یدالله فخری ۵۶۲۲۵۴۸۴ ۵۶۲۲۵۴۸۵ ۰۹۱۳۱۳۱۰۰۴۶

۰۹۱۳۳۳۱۵۶۳۳

۵۶ امید شفیعی ۲-۵۶۲۳۳۰۸۱ ۵۶۲۳۳۰۸ ۰۹۱۲۱۱۲۹۸۳۲

۰۹۱۲۶۲۲۱۷۴۱

۵۷ الماس حجت الله عباسی ۵۶۲۲۴۷۸۲ ۵۶۲۲۴۷۸۳ ۰۹۱۲۱۷۱۶۷۲۹
۵۸ اهورا عباس امینی ۶-۵۶۲۳۰۹۷۵ ۵۶۲۳۰۹۷۴ ۰۹۱۲۱۲۴۱۱۰۶
۵۹ المهدی حاج هاشمی ۵۶۲۳۳۴۶۶ ۵۶۲۳۳۴۶۷ ۰۹۱۲۲۴۶۲۲۷۱
۶۰ اورال افشاری – جعفری ۵۶۲۳۶۳۷۰ ۵۶۲۳۶۳۶۹ ۰۹۱۲۱۷۹۰۶۵۶

۰۹۱۲۱۲۷۶۸۸۵

۶۱ اورست شروین حسینی ۸-۵۶۲۳۳۲۸۶ ۵۶۲۳۲۰۰۷ ۰۹۱۲۱۹۷۹۰۵۵
۶۲ ایران بهسنگ ناصر مختاری ۵۶۲۳۵۱۵۱ ۵۶۲۳۵۹۹۴ ۰۹۱۲۱۴۰۲۰۳۳
۶۳ اول ماهوش ۵۶۲۳۶۹۲۲

۵۶۲۳۶۹۳۳

۵۶۲۳۶۸۹۹ ۰۹۱۲۲۲۱۴۵۰۷

۰۹۱۲۲۲۱۴۴۰۷

۶۴ ایران زمین کاوه مهتاوند ۷-۵۶۲۳۵۹۲۶ ۵۶۲۳۵۹۲۹ ۰۹۱۲۵۴۴۴۰۱۴
۶۵ ایثار افشاری ۰۹۱۹۳۳۶۲۱۰۸
۶۶ ایران سنگ ابراهیم آبادی ۵۵۲۰۳۸۶۲ ۵۵۲۱۰۸۱۰ ۰۹۱۲۱۰۶۳۴۸۲
۷۶ ایران سنگ نو حبیب الهیان ۵۶۲۳۶۴۲۱ ۰۹۱۲۲۷۸۵۵۶۱

۰۹۱۲۱۱۲۳۴۵۳

۶۸ ایران ماربل رضا مختاری ۵۶۲۳۵۶۳۳

۵۶۲۳۱۱۱۱

۵۶۲۳۵۹۴۴ ۰۹۱۲۱۱۲۱۶۶۴
۶۹ ایران شهر محمد یزدانی ۵۶۵۴۸۲۶۱
۷۰ ایران مرمر ۱ زنگنه ۶-۵۶۲۳۳۶۰۵ ۵۶۲۳۳۶۰۷ ۰۹۱۲۱۹۳۰۰۸۱
۷۱ ایران گرانیت حجاری زاده ۵۶۲۳۳۱۲۱ ۵۶۲۳۲۰۶۱ ۰۹۱۲۱۱۷۳۸۴۵

۰۹۱۲۵۱۹۶۱۲۷

۷۲ ایران مرمر۲ زنگنه ۵۶۲۳۵۶۱۱ ۵۶۲۳۵۶۱۲ ۰۹۱۲۱۹۳۰۰۸۱
۷۳ ایران مرمر ۳ اکبر زنگنه ۳۳۷۶۵۹۶۸

۳۳۷۴۱۴۷۱

۳۳۷۴۱۴۷۲
۷۴ ایلخانی و پسران محمد رضا ایلخانی ۳۶۲۳۴۹۶۰ ۳۶۲۳۴۵۴۵ ۰۹۱۲۱۲۵۳۷۱۹

۰۹۱۲۳۷۱۶۴۲۲

۷۵ ایران مهر علی وکیلی ۳۳۷۴۰۳۲۵

۳۳۳۹۲۱۸۵

۳۳۳۹۲۱۸۲ ۰۹۱۲۱۱۹۸۵۹۳
۷۶ ایلیا  علی نجفی ۷-۵۶۲۲۶۷۹۵ ۵۶۲۲۶۷۹۸ ۰۹۱۲۱۴۶۶۰۸۱
۷۷ ایرانا غلامی ۳-۵۶۲۳۰۷۵۲ ۵۶۲۳۰۷۵۴ ۰۹۱۲۱۵۳۲۴۵۶

۰۹۱۲۱۵۳۱۸۸۲

۷۸ برادران افشاری۱ ابراهیم افشاری ۸-۵۶۲۳۵۷۴۶ ۸-۵۶۲۳۵۷۴۶ ۰۹۱۲۱۴۴۵۴۱۷

۰۹۱۲۱۱۶۴۴۹۸

۷۹ برارداران افشاری ۲ ابراهیم افشاری ۹۰-۵۶۲۲۴۷۸۹ ۰۹۱۲۱۱۶۴۴۹۸

۰۹۱۲۱۴۴۵۴۱۷

۸۰ برادران سلمی ۱ برادران سلمی ۳-۵۶۲۲۴۷۴۰ ۵۶۲۲۲۵۲۷
۸۱ برادران سامت علی اصغر سامت ۳-۵۶۲۳۳۲۵۱ ۵۶۲۳۲۲۵۱ ۰۹۱۲۱۲۷۰۱۳۶
۸۲ برادران سلمی ۲ برادران سلمی ۷-۵۶۲۳۲۵۳۵ ۵۶۲۲۲۵۲۷ ۰۹۱۲۱۴۷۰۵۱۷
۸۳ برادران سرخوش سرخوش ۵۶۲۳۶۴۹۹ ۵۶۲۳۶۴۹۱ ۰۹۱۲۱۱۳۷۲۶۳

۰۹۱۲۳۴۷۴۷۵۱

۸۴ برادران سلمی ۳ برادران سلمی ۵۶۲۲۱۳۷۵

۶-۵۶۲۲۱۳۸۵

۵۶۲۲۱۳۷۱
۸۵ برادران شاهسون علی اکبر شاهسون ۵۵۲۰۶۸۳۵

۵۵۲۰۸۶۶۷

۵۵۲۰۶۸۳۵ ۰۹۱۲۱۰۰۹۰۲۱

۰۹۱۲۳۷۷۲۰۰۵

۸۶ برتر روح الله فخری ۵۶۲۲۵۶۷۱ ۵۶۲۲۵۶۹۱ ۰۹۱۲۱۳۷۰۰۷۳
۸۷ برادران مختاری رضا مختاری ۵۶۲۲۴۶۷۳

۵۶۲۲۲۲۷۹

۵۶۲۲۴۶۷۵ ۰۹۱۲۱۸۸۵۱۸۴

۰۹۱۲۱۰۹۲۷۷۳

۸۸ برلیان محمود امینی ۵۶۲۳۲۲۹۸ ۵۶۲۳۲۲۹۹ ۰۹۱۲۱۲۶۱۳۲۰

۰۹۱۲۵۰۰۶۸۲۳

۸۹ برادران مطلبی سید اسماعیل مطلبی ۵۶۲۲۴۷۸۰ ۵۶۲۲۴۷۸۱ ۰۹۱۲۱۲۶۹۴۲۰

۰۹۱۹۱۰۰۰۴۱۶

۹۰ بزرگمهر رضا حجاری زاده ۵۵۲۰۳۶۲۷

۵۵۲۰۲۰۳۲

۵۵۲۰۷۹۷۹
۹۱ بلور تهران مختاری ۸-۵۶۲۳۵۰۷۶ ۵۶۲۳۵۵۱۹ ۰۹۱۲۱۳۸۳۵۶۹

۰۹۱۲۸۶۰۸۳۵۰

۹۲ بهاران ۱ یدالله یزدان پناه ۵۶۲۲۵۰۱۰ ۵۶۲۲۵۰۱۱ ۰۹۱۲۲۱۰۲۰۰۲

۰۹۱۲۱۱۳۲۳۳۲

۹۳ بهار ۱ محمد اسماعیل مرندی ۷۷۳۳۳۱۹۸

۷۷۳۳۹۴۴۹

۷۷۳۴۸۱۶۵
۹۴ بهاران ۲ حسین یزدان پناه ۰۹۱۲۲۱۰۲۰۰۲

۰۹۱۲۱۱۳۲۳۳۲

۹۵ بهار ۲ محمد اسماعیل مرندی ۵۶۲۳۰۰۷۱
۹۶ بهارستان علی یزدانی ۵۶۲۲۲۰۷۵ ۵۶۲۲۴۷۸۶ ۰۹۱۲۱۵۸۱۰۶۳
۹۷ بهشت مختاری ۵۶۲۳۰۲۴۲ ۵۶۲۳۰۲۴۳ ۰۹۱۲۱۹۸۵۳۶۴

۰۹۱۲۴۷۶۴۸۴۱

۹۸ پارت اسفید حسین عسگری ۵۶۲۳۳۳۴۵ ۵۶۲۳۳۳۴۴ ۰۹۱۲۱۰۸۳۸۰۲

۰۹۱۲۱۹۷۲۴۶۷

۹۹ بهمن شفیعی ۵۶۲۳۰۰۳۸ ۵۶۲۳۰۰۳۹ ۰۹۱۲۶۱۳۶۵۱۶

۰۹۱۲۶۱۱۶۵۴۹

۱۰۰ پارس پولیش محمد رضا واحدی ۵۶۲۳۴۰۰۱ ۵۶۲۳۴۰۰۴ ۰۹۱۲۳۰۴۵۳۴۶
۱۰۱ بیستون مسعود مانی فر ۴-۵۶۲۳۵۸۳۰ ۵۶۲۳۵۸۳۵ ۰۹۱۲۷۶۲۸۳۳۵
۱۰۲ پارس جم سید محمد میر شاه رضا ۵۶۲۳۱۹۶۰ ۵۶۲۳۱۹۵۹ ۰۹۱۲۳۲۱۷۷۲۹
۱۰۳ پارسا ناصر مختاری ۵۶۲۳۰۲۶۵ ۵۶۲۳۰۲۶۶ ۰۹۱۲۱۴۰۲۰۳۳

۰۹۱۲۳۷۸۰۴۷۷

۱۰۴ پاسارگاد تهران دانیال توکلی ۴-۵۶۲۳۶۳۴۰ ۵۶۲۳۶۳۴۵ ۰۹۱۲۳۰۰۰۷۰۴

۰۹۱۲۸۶۶۶۹۸۰

۱۰۵ پارسه عبدالرسول افضلی ۵۶۲۳۱۸۹۸ ۵۶۲۳۱۸۹۹ ۰۹۱۲۵۲۸۶۵۴۱
۱۰۶ پایتخت عباس فخری ۵۶۲۲۹۴۳۴

۵۶۲۲۹۴۳۶

۵۶۲۲۹۴۳۹ ۰۹۱۲۳۴۴۸۷۳۸
۱۰۷ پارسیان افشاری ۶-۵۶۲۳۳۵۴۵ ۵۶۲۳۳۵۴۷ ۰۹۱۲۳۳۴۶۷۴۲

۰۹۱۲۵۵۰۳۸۸۶

۱۰۸ پرسپولیس وفا ابراهیمی ۵۶۲۳۰۷۱۶

۵۶۲۳۰۷۰۹

۵۶۲۳۰۷۰۸ ۰۹۱۲۳۰۹۱۳۸۶

۰۹۱۲۲۱۳۷۲۷۹

۱۰۹ پرسیکو اکبر مظاهری ۵۶۲۳۲۰۶۰ ۵۶۲۳۲۱۴۵ ۰۹۱۲۳۵۷۶۸۹۹
۱۱۰ پورانی پورانی ۱۷-۱۵-۵۶۲۳۶۵۱۳ ۵۶۲۳۶۵۰۸ ۰۹۱۲۱۷۱۷۱۴۳

۰۹۱۲۶۰۲۰۷۱۸

۱۱۱ پرشین گلف فرقانی – افضلی ۵۶۲۳۵۴۳۴ ۵۶۲۳۵۴۳۵ ۰۹۱۲۶۵۲۵۱۸۱
۱۱۲ پیام سنگ علی یوسفی زاده ۵۵۲۰۲۷۸۹ ۵۵۲۰۷۹۱۶ ۰۹۱۲۱۲۵۲۷۳۷
۱۱۳ پرشین ماربل حمید شوشتریان ۷-۵۶۲۳۳۴۸۵

۶-۵۶۲۳۲۲۸۵

۵۶۲۳۲۲۸۴ ۰۹۱۲۱۱۲۴۴۵۴
۱۱۴ پیشوا اصغر مختاری ۳۶۷۲۶۹۰۰

۳۶۷۲۲۹۸۹

۵۵۰۶۹۳۳۰ ۰۹۱۲۱۲۶۳۱۰۸

۰۹۱۰۱۲۶۳۱۰۸

۱۱۵ تابان محمد رحیمی ۵-۵۶۲۳۵۴۴۴ ۵۶۲۳۵۴۴۵ ۰۹۱۲۳۳۰۴۲۱۰

۰۹۱۲۱۸۳۱۸۳۶

۱۱۶ تراورتن برادران مختاری ۵۵۲۱۴۰۰۰

۵۵۲۱۸۰۰۰

۵۵۲۰۸۹۲۹ ۰۹۱۲۱۰۵۷۵۸۸

۰۹۱۲۱۰۱۰۲۳۶

۱۱۷ تات افشاری- بهارلویی ۵۶۲۳۶۲۸۲ ۰۹۱۲۶۹۸۹۹۶۵

۰۹۱۲۳۱۸۸۲۳۷

۱۱۸ تراورتن نو برادران مختاری ۵۵۲۰۲۴۵۱ ۵۵۲۰۴۱۹۱ ۰۹۱۲۱۰۳۰۲۹۶
۱۱۹ تخت جمشید نو امیر تاجی ۵۶۲۳۰۲۴۵ ۵۶۲۳۰۲۴۶ ۰۹۱۲۱۱۹۴۲۷۱
۱۲۰ تریمو رضا مختاری ۹-۵۶۲۳۳۶۹۰

۵۶۲۳۲۶۲۵

۵۶۲۳۲۶۲۴ ۰۹۱۲۹۴۷۴۷۱۷
۱۲۱ تهران ری محمد رسول ابراهیمی ۴-۵۶۲۳۱۹۴۳ ۵۶۲۳۲۵۱۸ ۰۹۱۲۱۴۷۰۲۷۱
۱۲۲ تهران ماربل سعید مختاری ۰۹۱۲۱۱۲۲۰۴۸
۱۲۳ تهران سیتی یوسف لطفی نژاد ۴-۵۶۲۳۰۰۶۳ ۰۹۱۲۲۷۱۲۸۲۶

۰۹۱۲۵۲۱۸۴۱۸

۱۲۴ تهرانی حسین تهرانی ۳-۵۶۲۳۴۰۹۰ ۸۹۷۸۷۳۹۶ ۰۹۱۲۱۴۷۲۷۶۱
۱۲۵ تهران گرانیت سید جعفر افضلی ۰۹۱۲۱۲۵۲۹۴۵
۱۲۶ توسعه سید عباس مطلبی ۰۹۱۲۱۹۵۸۰۳۷
۱۲۷ توفیق بوژان قمری ۵۵۲۰۵۱۶۲ ۵۵۲۰۲۹۹۷ ۰۹۱۲۱۰۳۵۳۴۰

۰۹۱۲۵۹۹۰۳۷۵

۱۲۸ ثمین الله آبادی ۳-۳۶۲۰۰۲۵۰ ۳۶۲۰۰۲۴۹ ۰۹۱۲۱۶۲۰۲۹۷

۰۹۳۷۱۹۰۵۶۸۵

۱۲۹ ثابت برادران سلمی ۵۵۲۰۳۶۱۸

۵۵۲۰۲۴۱۵

۵۵۲۰۷۷۶۴ ۰۹۱۲۱۲۲۶۵۸۱
۱۳۰ ثنایی ثنایی ۵۶۲۳۳۴۶۴ ۵۶۲۳۰۵۴۴ ۰۹۱۲۱۱۳۷۷۷۵
۱۳۱ ثامن سید عباس مطلبی ۵۶۲۲۵۶۹۷ ۵۶۲۲۵۶۹۸ ۰۹۱۲۱۲۶۹۹۱۸
۱۳۲ جام صفر علی عجمی ۳-۵۶۲۳۰۳۷۰

۴-۵۶۲۳۲۱۷۳

۵۶۲۳۲۱۱۵
۱۳۳ جام جم جمشید محمدی ۵۶۲۲۷۰۵۲ ۵۶۲۲۷۰۵۲ ۰۹۱۲۱۲۳۱۹۴۶
۱۳۴ جهان سنگ صفایی ۵۵۲۱۷۱۷۸ ۵۵۲۱۷۱۷۹ ۰۹۱۲۲۹۶۱۶۲۱

۰۹۱۲۸۵۸۱۰۱۵

۱۳۵ جاوید داود سید العالی ۵۶۲۳۲۱۹۵ ۵۶۲۳۲۱۹۶ ۰۹۱۲۱۱۸۵۵۹۱
۱۳۶ جهان نما محمد رضا مختاری ۵۵۲۲۰۰۰۰ ۵۵۲۱۳۵۰۰
۱۳۷ جهان جهان شاه ملکی ۵۵۲۰۸۲۳۳ ۵۵۲۰۸۲۳۴ ۰۹۱۲۱۴۴۶۵۵۰
۱۳۸ حاج رضا محمد فخری ۵۶۲۳۲۹۷۹ ۰۹۱۲۸۵۸۳۷۰۳
۱۳۹ حافظ رضا مختاری ۵۵۲۰۸۸۳۲ ۵۵۲۱۰۷۰۱ ۰۹۱۲۲۲۹۰۱۰۸
۱۴۰ حراء خوش اخلاق ۵-۵۶۲۳۶۳۲۴ ۵۶۲۳۶۳۲۶ ۰۹۱۲۲۱۲۲۸۰۰
۱۴۱ حجار محمد حجاری زاده

جواد برنجیان

۵۵۲۰۲۰۴۳

۵۵۲۰۳۰۳۳

۵۵۲۰۸۷۳۹ ۰۹۱۲۱۱۱۲۶۰۳

۰۹۱۲۳۷۵۸۹۷۳

۱۴۲ حشمتی عزت الله حشمتی ۳۶۲۳۲۰۳۹ ۰۹۱۲۱۷۵۱۴۲۷

۰۹۱۲۶۰۶۷۳۳۲

۱۴۳ حجت علی اصغر دوستی ۵۶۲۳۲۹۱۰ ۵۶۲۳۲۹۰۹ ۰۹۱۲۱۲۴۵۸۲۶
۱۴۴ خاور محمد رضا امینی ۳۶۲۳۳۹۳۴

۳۶۲۳۱۶۳۴

۳۶۲۳۱۶۳۴ ۰۹۱۲۱۰۱۸۰۶۷
۱۴۵ خوشبین خوش آمال ۲-۳۳۷۷۹۳۶۰ ۳۳۷۷۱۲۲۲ ۰۹۱۲۱۲۶۹۱۲۱

۰۹۱۲۱۰۲۴۶۹۳

۱۴۶ داود حجاری زاده ۵۵۲۰۸۸۵۴

۵۵۲۱۹۳۰۱

۵۵۲۰۸۷۳۹ ۰۹۱۲۱۱۱۲۶۰۳

۰۹۱۲۳۷۵۸۹۷۳

۱۴۷ خیام محمد بختیاری ۵-۵۶۲۳۱۳۰۴ ۵۶۲۳۱۳۰۶ ۰۹۱۲۱۰۳۵۰۸۷
۱۴۸ داور ۱ امیر ابراهیمی ۱-۵۶۲۳۲۸۵۰ ۵۶۲۳۲۸۵۲ ۰۹۱۲۵۴۳۹۶۹۱
۱۴۹ دامون داور پناه – زمانی ۵۶۲۳۶۸۰۱

۵۶۲۳۶۸۰۳

۵۶۲۳۶۸۰۵ ۰۹۱۲۷۶۴۳۱۷۴
۱۵۰ داور ۲ امیر ابرهیمی ۵۵۳۰۸۲۱۰

۵۵۳۰۸۲۰۳

۵۵۰۵۰۶۳۱ ۰۹۱۲۵۴۳۹۶۹۱
۱۵۱ درسا اکبر حاج صمدی ۷-۵۶۲۳۱۹۵۶ ۵۶۲۳۱۹۵۸ ۰۹۱۲۱۳۰۷۱۷۷

۰۹۱۲۱۴۹۵۵۴۳

۱۵۲ دماوند محمد میر جلیلی ۵۵۲۰۳۴۵۶

۵۵۲۱۸۷۷۷

۵۵۲۱۸۷۷۸ ۰۹۱۲۳۰۱۳۷۴۳
۱۵۳ دفینه سنگ ایرانیان محمد خانی ۴-۳۶۲۳۸۱۵۳ ۳۶۲۳۳۷۱۴ ۰۹۱۲۳۲۴۴۸۴۵
۱۵۴ دنا افشاری ۵۶۲۳۲۲۵۷ ۵۶۲۳۲۲۵۷ ۰۹۱۲۳۷۵۹۴۳۵
۱۵۵ دلتا قربانزاده ۵۶۲۳۳۷۶۰ ۰۹۱۲۷۶۳۴۰۲۰
۱۵۶ دنیای سنگ هاشمی ۷-۵۵۲۱۲۵۲۶ ۵۵۲۰۹۳۸۴ ۰۹۱۲۳۹۰۰۱۱۶

۰۹۱۲۱۴۰۲۸۳۸

۱۵۷ دوریک حسن شیاسی ۰۹۱۲۴۴۶۰۴۳۳

۰۹۱۲۱۱۴۸۸۴۱

۱۵۸ راک استون ایران  مرتضی مختاری ۵۶۲۳۳۴۸۸

۵۶۲۳۵۹۰۹

۰۹۱۲۵۵۷۹۹۲۶

۰۹۱۹۶۰۹۹۶۴۴

۱۵۹ دیبا برادران مختاری ۵۵۲۲۷۳۳۹

۵۵۲۱۵۰۷۲

۰۹۱۲۴۲۸۵۰۸۹

۰۹۱۲۱۰۱۰۲۳۶

۱۶۰ رد استون زواری ۰۹۱۲۲۴۵۷۴۰۷
۱۶۱ رادین محمود فرقانی ۵۶۲۳۵۸۳۶ ۵۶۲۳۵۸۳۸ ۰۹۱۲۲۵۷۳۹۵۷
۱۶۲ رزستان سنگ شمس آباد خشایار شهبازی ۵۶۲۳۰۴۹۰ ۵۶۲۳۰۴۹۱ ۰۹۱۲۱۰۷۶۸۲۸
۱۶۳ رضا علیرضا بهرامی ۹-۵۵۲۱۲۷۴۸

۵۵۲۰۳۵۲۵

۵۵۲۰۳۶۷۵ ۰۹۱۲۱۰۵۹۸۵۵
۱۶۴ رکورد اکبر اکبری ۵۵۲۰۲۱۳۹

۵۵۲۰۳۶۱۰

۵۵۲۰۲۱۳۹ ۰۹۱۲۲۸۳۵۱۷۰
۱۶۵ رضا مختار مجید مختاری ۵۶۲۳۶۸۴۴ ۵۶۲۳۶۸۴۶ ۰۹۱۲۱۴۶۹۸۷۳
۱۶۶ رکورد گرانیت جواد برنجیان ۱۴-۵۵۲۰۷۶۱۳

۵۵۲۰۲۱۰۹

۵۵۲۰۳۵۷۸ ۰۹۱۲۱۱۶۱۳۶۸
۱۶۷ رضوی سید حسین رضوی ۵-۵۶۲۳۵۹۲۴ ۰۹۱۲۵۱۹۹۹۰۱

۰۹۱۲۶۴۷۷۹۶۱

۱۶۸ رنجبر رنجبر ۵۵۲۰۲۶۵۸ ۵۵۲۰۳۶۲۵ ۰۹۱۲۱۲۱۳۸۲۷
۱۶۹ رویال دهبید احمد طیبی ۹-۵۶۲۳۰۴۴۸ ۰۹۱۲۱۳۲۹۹۲۵
۱۷۰ زاگرس کندی ۵۹-۵۶۲۲۴۰۵۸
۱۷۱ ریشهر حسین طالبی ۵۵۲۰۸۸۲۲

۵۵۲۰۸۴۶۳

۰۹۱۲۵۸۷۸۷۸۱
۱۷۲ زمرد ابراهیم شفیعی ۲-۵۶۲۳۵۸۵۱

۴-۵۶۲۳۰۰۷۳

۵۶۲۳۲۵۲۹

۵۶۲۳۵۶۹۰

۰۹۱۲۱۰۳۹۶۹۱
۱۷۳ زاگر برادران غفاری ۵۶۲۳۱۸۳۸ ۵۶۲۳۱۸۳۹ ۰۹۱۲۵۲۸۸۵۳۶
۱۷۴ زیگورات احسان ساسانی ۹-۵۶۲۳۰۱۳۸

۵۶۲۳۰۲۶۲

۵۶۲۳۰۲۶۱ ۰۹۱۲۳۸۹۳۷۴۹
۱۷۵ زیگورات ماربل محمد جواد سلیمی ۷-۵۶۲۳۰۱۰۵ ۵۶۲۳۰۱۲۱ ۰۹۱۲۱۹۴۰۷۵۵
۱۷۶ سامان رحمانی ۵۶۲۲۲۸۴۸ ۵۶۲۲۴۷۹۴ ۰۹۱۲۳۸۶۷۰۳۷
۱۷۷ ساخارا و آژیانه داور پناه – قنبری – میرزایی ۵-۵۶۲۳۲۲۳۴

۵۶۲۳۲۷۷۷

۵۶۲۳۲۷۷۹
۱۷۸ سامان سنگ دلاوری ۵۶۲۳۲۲۷۸

۵۶۲۳۱۱۳۲

۵۶۲۳۲۳۷۸ ۰۹۱۲۱۱۳۸۰۶۲

۰۹۱۲۳۴۵۷۲۶۶

۱۷۹ سالاری حسین سالاری ۰۹۱۲۲۸۴۱۸۴۲

۰۹۳۵۴۸۴۱۸۴۲

۱۸۰ سبا سنگ امیر بهرامی ۸-۵۶۲۳۲۶۴۷ ۵۶۲۳۶۱۳۰ ۰۹۱۲۳۹۳۷۲۸۳
۱۸۱ سبز خاور اکبر امیر فتاحی ۷-۵۶۲۳۲۶۶۶ ۵۶۲۳۲۷۶۶ ۰۹۱۲۷۹۷۷۷۳۹
۱۸۲ سپاه منوچهر مختاری ۵۵۲۰۹۸۶۱

۵۵۲۰۲۶۷۰

۵۵۲۰۹۸۶۱ ۰۹۱۲۱۲۱۶۷۸۶

۰۹۱۲۱۰۲۷۷۴۰

۱۸۳ سبز گرانیت رحمانی ۶-۵۶۲۳۲۹۵۵ ۵۶۲۳۲۹۵۵ ۰۹۱۲۳۸۶۷۰۳۷

۰۹۱۲۱۲۳۳۳۴۵

۱۸۴ سپاهان مرتضی فرقانی ۰۹۱۲۳۷۰۰۱۷۷

۰۹۱۲۳۰۵۲۰۸۷

۱۸۵ سبلان عباسی ۵۶۲۲۵۳۱۹ ۵۶۲۲۳۹۷۲ ۰۹۱۹۶۸۶۸۴۶۰
۱۸۶ سپند کیوان جوادیان ۵۶۲۳۱۰۴۴

۵۶۲۳۲۴۱۰

۵۶۲۳۵۱۸۸
۱۸۷ سپهران سنگ غلامرضا رحیمی ۹-۵۶۲۲۴۷۲۸ ۵۶۲۲۴۷۳۰ ۰۹۱۲۱۰۳۹۲۳۱
۱۸۸ ستاره سنگ حیدر فلاح ۵۶۲۳۲۵۲۵ ۵۶۲۳۲۳۴۶
۱۸۹ سپید دژ حیدر علی ملک زاده ۹-۵۶۲۳۰۶۱۸ ۵۶۲۳۰۶۱۹ ۰۹۱۲۷۰۱۷۳۳۹۶
۱۹۰ سجاد جواد یزدانی ۵۶۲۲۴۷۲۴ ۵۶۲۲۴۷۲۳ ۰۹۱۲۱۲۵۴۹۰۸

۰۹۱۲۳۰۳۷۷۳۶

۱۹۱ سپید کوه محمد مختاری ۵۶۲۲۲۷۹۵

۵۶۲۲۴۶۷۸

۵۶۲۲۴۶۷۹ ۰۹۱۲۱۲۶۸۳۶۵

۰۹۱۲۲۹۴۶۱۱۹

۱۹۲ سعدی زاغیان ۵۶۲۳۲۰۱۷ ۵۶۲۳۲۴۲۸ ۰۹۱۲۱۱۹۳۵۰۷

۰۹۱۲۱۱۱۶۰۱۷

۱۹۳ سلامت نو حیدر مختاری ۵۶۲۲۹۸۰۵ ۵۶۲۲۹۸۰۹ ۰۹۱۲۱۲۱۹۰۶۰
۱۹۴ سنگ ۱۲۱ داود یزدانی ۵۶۲۳۳۰۷۶ ۵۶۲۳۳۰۷۷ ۰۹۱۲۱۴۶۱۹۶۵
۱۹۵ سلطانی غلامعلی محمد سلطانی ۵-۵۶۲۲۴۷۶۴

۵۶۲۲۷۸۲۱

۵۶۲۲۴۷۶۶ ۰۹۱۲۱۱۱۱۸۹۵

۰۹۱۲۸۰۸۲۹۱۹

۱۹۶ سنگساز محسن فرقانی ۵۶۲۳۳۳۰۸ ۵۶۲۳۳۳۰۹
۱۹۷ سلمان سنگ رضایی حسینی داوری ۵۶۲۳۲۱۳۱

۵-۵۶۲۳۶۰۰۳

۵۶۲۳۲۱۳ ۰۹۱۹۰۸۸۱۰۰۸
۱۹۸ سنگسازان ایران یاسر افشاری ۰۹۱۲۷۹۰۰۲۳۶

۰۹۱۲۳۰۵۸۲۶۸

۱۹۹ سنگیران مختاری ۹-۵۶۲۳۳۳۹۵ ۵۶۲۳۳۳۹۹ ۰۹۱۲۱۱۲۶۹۷۴

۰۹۱۲۵۴۰۳۳۲۰

۲۰۰ سیاوش علی رضا خواه ۵۵۲۰۴۸۴۸ ۵۵۲۰۸۵۴۰ ۰۹۱۲۱۲۱۲۲۱۸
۲۰۱ سهند رهنما ۸-۵۶۲۲۹۵۹۷ ۵۶۲۲۹۶۰۰ ۰۹۱۲۲۶۳۰۱۶۸
۲۰۲ سیلور مهدی مختاری ۵۶۲۳۰۲۶۰ ۵۶۲۳۳۳۴۸ ۰۹۱۲۴۲۸۴۲۰۴
۲۰۳ سهند نو برادران نصیر زاده ۲-۵۶۲۳۵۴۷۱ ۵۶۲۳۵۴۷۰ ۰۹۱۲۱۱۵۱۰۶۴
۲۰۴ سیمرغ مرمرین محسن رضایی اصل ۳۶۲۳۴۸۰۰

۳۶۲۳۴۹۰۰

۳۶۲۳۴۰۰۳ ۰۹۱۲۳۲۵۰۰۱۲
۲۰۵ سینا سعید مختاری ۷-۵۵۲۰۷۹۷۶

۵۵۲۰۶۷۵۴

۰۹۱۲۱۱۲۲۰۴۸
۲۰۶ شاهین مرمریت تهران امیر اشکبوس ۷۵-۵۶۲۳۱۰۷۲ ۵۶۲۳۱۰۷۰ ۰۹۱۲۱۳۰۸۲۱۴
۲۰۷ سینوهه ناصر افشاری ۵۵۰۴۶۶۰۸

۵۶۲۳۳۷۷۸

۵۵۰۴۶۶۰۸ ۰۹۱۲۱۴۳۰۳۳۲

۰۹۱۲۳۳۹۷۸۸۴

۲۰۸ شایان علیرضا مختاری ۵۶۲۲۴۷۱۰ ۵۶۲۲۵۱۱۶ ۰۹۱۲۱۳۴۳۸۴۸
۲۰۹ شاهین برادران صادق ۵۶۲۳۲۶۰۰

۵۶۲۳۲۴۲۴

۵۶۲۳۲۴۲۵ ۰۹۱۲۱۲۴۵۵۱۹
۲۱۰ شایان محمدی علی محمدی ۵۶۲۳۲۹۷۳ ۰۹۱۲۱۱۴۱۳۲۳
۲۱۱ شهرام محمد صادقی ۵۶۲۳۲۱۶۸ ۵۶۲۳۲۱۶۹ ۰۹۱۲۱۰۳۶۰۲۴

۰۹۱۲۲۸۹۱۷۱۳

۲۱۲ شهریور حسین لطفی ۵۵۲۰۵۷۹۹ ۰۹۱۲۱۸۸۰۵۷۰
۲۱۳ شهر ساز رضا مختاری ۵۵۲۰۲۴۳۶

۵۵۲۰۳۶۱۲

۵۵۲۱۲۲۹۷ ۰۹۱۲۵۷۱۶۳۰۳

۰۹۱۲۱۱۲۲۵۹۰

۲۱۴ شهریور نو حسین لطفی ۵۵۲۰۲۹۸۲

۵۵۲۰۶۸۴۹

۰۹۱۲۱۸۸۰۵۷۰
۲۱۵ شهر ساز گرانیت رضا مختاری ۵۶۲۲۴۵۰۸

۵۶۲۲۳۳۹۹

۵۶۲۲۳۳۳۹
۲۱۶ شید استون علی فصیح خوشگرد ۲-۵۶۲۳۳۸۶۱ ۵۶۲۳۴۰۵۴ ۰۹۱۲۲۰۶۳۴۳۷
۲۱۷ شیرین افضلی سعادت ۵۶۲۳۲۵۸۲ ۵۶۲۳۰۵۸۲ ۰۹۱۲۱۹۴۳۶۴۴

۰۹۱۲۳۹۶۷۲۷۴

۲۱۸ صبور ۱ مصطفی مطلبی ۵۶۲۲۳۹۴۸

۵۶۲۲۳۳۹۵

۵۶۲۲۲۳۹۵ ۰۹۱۲۱۰۷۳۴۰۸

۰۹۱۲۳۷۷۸۲۲۶

۲۱۹ صابر حبیب صدری ۵-۵۵۲۰۳۳۴۴

۵۵۲۰۴۴۲۲

۵۵۲۰۴۴۳۳ ۰۹۱۲۱۱۳۳۹۸۷
۲۲۰ صبور ۲ مصطفی مطلبی ۵۶۲۲۳۹۴۸

۵۶۲۲۳۳۹۵

۵۶۲۲۲۳۹۵ ۰۹۱۲۱۰۷۳۴۰۸

۰۹۱۲۳۷۷۸۲۲۶

۲۲۱ صبا سنگ پارسا مهرداد علی مددیان ۸-۵۶۲۳۲۳۶۷ ۵۶۲۳۲۳۶۹
۲۲۲ صخره محمود راحت ۳۳۷۴۱۴۱۰ ۰۹۱۲۱۱۳۸۲۸۸
۲۲۳ صداقت ماربل برادران آق ساقلو ۵۶۲۳۵۲۰۶

۵۶۲۳۵۶۰۶

۵۶۲۳۵۱۷۹ ۰۹۱۲۱۰۰۴۵۰۲
۲۲۴ طاها ابراهیم شفیعی ۵۶۲۳۲۷۵۴ ۵۶۲۳۲۷۵۳ ۰۹۱۲۱۲۴۵۳۶۴
۲۲۵ صدری علی صدری ۵۵۲۰۳۳۵۵

۵۵۲۰۴۴۵۵

۵۵۲۰۲۳۸۷
۲۲۶ طلوع محمد ابوالفضلی ۱-۵۶۲۳۱۰۶۰ ۵۶۲۳۱۰۶۲ ۰۹۱۲۱۲۷۲۸۳۱

۰۹۱۲۴۵۷۷۱۹۶

۲۲۷ صفاری رضا صفاری ۳۶۲۳۱۲۵۴ ۰۹۱۲۳۴۶۰۲۹۶

۰۹۱۲۳۲۵۵۰۴۶

۲۲۸ طوس گرانیت مختاری ۴۰-۵۶۲۳۳۲۳۹ ۵۶۲۳۳۲۴۰ ۰۹۱۲۱۰۹۲۷۷۳
۲۲۹ ظریف مسعود غضنفری ۵۶۲۳۰۳۳۶ ۵۶۲۳۰۳۳۷ ۰۹۱۲۷۷۱۵۵۱۰

۰۹۱۲۶۸۶۳۹۹۵

۲۳۰ عقیق ۱ محمد ملک زاده ۵۶۵۴۱۰۴۰

۵۶۵۴۲۴۸۰

۵۶۵۴۱۰۲۹ ۰۹۱۲۲۱۲۸۴۴۸
۲۳۱ ظفر نو حسن ملک زاده ۹-۵۶۲۳۶۰۲۸

۱-۵۶۲۳۵۹۳۰

۵۶۲۳۱۰۵۷ ۰۹۱۲۱۷۵۰۲۸۵
۲۳۲ عقیق ۲ محمد ملک زاده ۵۶۲۳۲۰۰۶

۵۶۲۳۶۸۱۶

۵۶۲۳۶۸۱۶ ۰۹۱۲۲۱۲۸۴۴۸
۲۳۳ عرش استون شفیعی ۸۴۴۲۳ ۸۴۴۲۳
۲۳۴ علی مسعود ملک زاده ۵۶۵۴۵۲۰۰ ۰۹۱۲۱۵۱۸۳۴۲
۲۳۵ علیرضا علیرضا یزدانی ۰۹۱۲۱۴۳۳۸۳۴
۲۳۶ فاتح نو سید محمود افضلی ۷۱-۵۶۵۴۶۳۷۰ ۵۶۵۴۳۰۱۸ ۰۹۱۲۱۱۸۰۰۶۷

۰۹۱۲۲۱۲۹۶۸۷

۲۳۷ عمران سید احمد مطلبی ۵۶۲۲۲۶۰۶ ۵۶۲۲۲۶۰۶ ۰۹۱۲۱۴۷۴۲۲۳
۲۳۸ فارا صادقی نیا ۵۶۲۳۱۳۹۹ ۵۶۲۳۲۲۸۹ ۰۹۱۲۵۰۸۲۱۰۸

۰۹۱۲۳۱۱۱۵۵۸

۲۳۹ فاتح سید باقر افضلی ۵۶۲۳۲۹۷۱ ۵۶۲۳۲۹۷۰ ۰۹۱۲۴۱۰۳۵۷۸

۰۹۱۲۳۰۸۱۷۰۲

۲۴۰ فتحی اسدالله فتحی ۵۵۲۰۲۷۶۱

۵۵۲۰۸۰۷۰

۵۵۲۰۶۹۰۲ ۰۹۱۲۱۸۸۱۷۷۳
۲۴۱ فدک داود افضلی ۱-۵۶۲۳۲۷۷۰

۵۶۲۳۲۳۳۳

۵۶۲۳۶۰۰۹
۲۴۲ فرجام محمد مطلبی ۵۶۲۳۶۵۵۱

۵۶۲۳۶۵۴۹

۵۶۲۳۶۵۴۹ ۰۹۱۲۱۰۶۹۱۲۵
۲۴۳ فراز کوه مختاری ۰۹۱۳۲۳۰۶۵۵۴

۰۹۱۲۷۷۶۷۰۱۲

۲۴۴ فرد صدف قاسم ابوطالبی ۵۶۲۳۲۲۴۶

۵۶۲۳۲۵۴۹

۵۶۲۳۲۵۴۹ ۰۹۱۲۳۳۸۳۴۹۳

۰۹۱۲۲۱۲۶۲۲۶

۲۴۵ فراسنگ شمس رحیم مختاری ۴-۵۶۲۳۵۶۹۳ ۰۹۱۲۶۳۴۷۵۸۰

۰۹۱۲۷۰۲۳۱۸۹

۲۴۶ فردوس نو فرج الله ملک زاده ۵۶۵۴۵۸۴۶ ۵۶۵۴۵۸۴۶ ۰۹۱۲۱۱۰۴۴۱۸
۲۴۷ فرقانی محمد فرقانی ۵۶۲۳۲۵۳۲

۵۶۲۳۲۸۰۸

۵۶۲۳۲۸۰۹ ۰۹۱۲۶۲۸۲۴۶۲
۲۴۸ فیروز عزیز الله علی مددیان ۵۶۲۳۰۹۳۷

۵۶۲۳۲۱۵۰

۵۶۲۳۰۹۴۰
۲۴۹ فرهاد نو ضیائی ۵۶۲۲۷۶۸۴ ۰۹۱۲۳۴۳۸۴۶۴

۰۹۱۲۱۲۷۵۵۴۸

۲۵۰ فیروزه علی عروجی ۵۶۲۲۵۶۴۹

۵۶۲۲۵۶۹۴

۰۹۱۲۱۶۷۱۳۲۹
۲۵۱ فلامک اعتمادی جوادیان ۷-۵۶۵۶۶۶۶۶

۵۵۲۰۱۵۰۱

۵۶۵۴۶۶۶۵ ۰۹۱۲۱۱۴۶۵۰۹
۲۵۲ قائم کنی و بابا احمدی ۵۶۲۲۵۰۰۶ ۵۶۲۲۵۰۰۷ ۰۹۱۲۱۰۰۸۱۰۱

۰۹۱۲۱۳۴۹۴۶۳

۲۵۳ قائم فرد علی اکبر یوسفی پور ۵۶۲۳۳۱۷۷ ۵۶۲۳۱۸۰۷ ۰۹۱۲۱۰۶۶۸۰۲
۲۵۴ کتیبه افرا علیرضاخسروی(رمضانی)  ۶-۵۶۲۳۱۴۱۴ ۵۶۲۳۵۸۱۰ ۰۹۱۲۱۱۱۸۹۴۳
۲۵۵ قدس محمد صناعی ۵۵۲۳۳۶۱۱ ۰۹۱۲۲۸۶۸۳۵۱
۲۵۶ کرمی رضا کرمی ۵۶۲۳۳۷۰۸ ۵۶۲۳۳۷۰۹ ۰۹۱۲۴۳۴۳۲۹۶
۲۵۷ کارارا امیر حسین کمره ای ۵۶۲۳۲۵۳۳ ۵۶۲۳۳۰۵۱ ۰۹۱۲۱۲۱۰۲۲۰
۲۵۸ کساء سید مصطفی افضلی ۵۶۲۳۶۱۹۹ ۵۶۲۳۶۱۹۸ ۰۹۱۲۲۰۵۴۳۰۵
۲۵۹ کهربا علی اکبر شجاعی ۵۶۲۳۵۴۹۵ ۵۶۲۳۵۴۹۵ ۰۹۱۲۴۷۲۴۶۲۱
۲۶۰ کوهبر قاسم مختاری ۶-۵۵۲۰۳۶۴۵ ۵۵۲۰۳۶۴۶ ۰۹۱۲۱۱۲۰۹۲۳
۲۶۱ کوثر رضا رضایی اسکندری ۰۹۱۲۳۰۹۷۱۳۳

۰۹۱۲۱۳۰۸۷۵۶

۲۶۲ کوهستان منوچهر مختاری ۹-۵۶۲۳۲۹۸۸ ۵۶۲۳۲۹۸۹ ۰۹۱۲۱۲۱۶۷۸۶
۲۶۳ کوه نور حسین شیاسی ۵۶۲۳۲۳۴۸

۵۶۲۳۲۹۰۴

۰۹۱۲۱۱۳۶۳۳۶
۲۶۴ کوهستان نور علی رحیمی ۵۶۲۲۵۵۰۷ ۵۶۲۲۵۵۰۸ ۰۹۱۲۱۷۶۳۶۶۹
۲۶۵ کوهک سید محسن افضلی ۰۹۱۲۱۰۴۴۹۶۵
۲۶۶ کیوان آذری نمازی ۵۶۲۳۱۵۸۳

۵۶۲۳۲۷۴۵

۵۶۲۳۲۷۶۵ ۰۹۱۲۱۳۸۳۹۴۴

۰۹۱۲۱۲۵۴۷۷۶

۲۶۷ کی تو افضلی افشاری حسینی ۵۶۲۳۶۰۰۰

۵۶۲۳۶۰۶۰

۵۶۲۳۱۸۹۵

۵۶۲۳۱۸۹۷

۰۹۱۲۲۵۸۰۰۲۶

۰۹۱۲۱۰۲۰۶۵۱

۲۶۸ گابور بابک پیشان

علیرضا مصفا

۵۶۲۳۰۲۷۵

۵۶۲۳۰۲۷۷

۵۶۲۳۰۲۷۹ ۰۹۱۲۱۰۹۸۵۶۵

۰۹۱۲۵۱۳۳۵۰۰

۲۶۹ کیمیا اسدالله یزدانی ۵۶۲۲۵۸۹۹ ۵۶۲۲۴۶۹۹ ۰۹۱۳۳۲۵۶۲۸۵

۰۹۱۲۱۰۲۵۶۳۰

۲۷۰ گرانیت سنگ پیام مهران یوسفی زاده ۵۵۲۰۱۳۸۶ ۵۵۲۰۱۳۸۷ ۰۹۱۲۲۳۶۵۷۶۸

۰۹۱۲۲۴۹۵۸۱۳

۲۷۱ گرانیت سنگ سعید سعید ملکی ۳-۵۶۲۳۳۷۹۰

۵۶۲۳۲۳۴۲

۵۶۲۳۲۳۴۳ ۰۹۱۲۱۱۲۴۵۶۹
۲۷۲ گرانیکا حسینی – میر باقری ۵۶۲۲۵۵۲۲

۵۶۲۲۵۵۳۳

۵۶۲۲۴۹۹۸ ۰۹۱۲۱۵۱۱۷۳۵

۰۹۱۲۶۲۷۹۱۷۵

۲۷۳ گرانیت سنگ ظریف سعید غضنفری ۴-۵۶۲۳۰۵۲۳ ۵۶۲۳۵۸۵۰ ۰۹۱۲۶۱۳۸۸۱۰

۰۹۱۲۷۷۱۰۹۲۱

۲۷۴ گروه سنگ حریر محمد یزدانی ۵-۳۶۲۳۸۴۶۲ ۳۶۲۳۲۵۴۱ ۰۹۱۲۱۲۳۸۸۵۸
۲۷۵ گرانیت سنگ محمد     جلیه وند

اسماعیلی نظر

۵۶۲۳۲۶۰۸ ۵۶۲۳۲۶۰۹ ۰۹۱۲۱۴۸۶۷۷۱
۲۷۶ گروه معادن و سنگبری های

پور حسنی

حسین پور حسنی ۵۶۲۳۶۷۷۱

۵۶۲۳۶۷۷۳

۵۶۲۳۶۸۰۲ ۰۹۱۲۱۰۲۴۷۹۶
۲۷۷ گل سنگ شفیعی ۵۶۲۲۴۷۵۰ ۵۶۲۲۴۷۴۹ ۰۹۱۲۴۳۴۰۵۴۷

۰۹۱۲۳۱۴۱۹۵۰

۲۷۸ گنو محمدی مختاری ۴-۵۶۲۳۶۲۴۱ ۵۶۲۳۶۲۴۳ ۰۹۱۲۱۷۶۹۲۸۶

۰۹۱۲۱۰۱۷۳۴۳

۲۷۹ گل سنگ نو شفیعی ۰۹۱۲۳۱۴۱۹۵۰

۰۹۱۲۲۱۶۷۵۳۲

۲۸۰ گیتی نصرالله کربلایی مهدی ۳۳۷۴۱۴۰۳

۳۳۳۸۳۵۱۰

۳۳۳۸۳۵۰۹ ۰۹۱۲۳۴۴۱۵۴۸
۲۸۱ گلستان توکل صادقی نیا ۵۶۲۳۱۶۱۷ ۵۶۲۳۱۶۱۹ ۰۹۱۲۱۲۱۳۰۹۲

۰۹۱۲۲۹۵۹۶۹۹

۲۸۲ لاکچری مارینا معین – سنجری ۵۶۲۳۰۲۳۱ ۵۶۲۳۰۲۳۲ ۰۹۱۲۱۴۰۴۰۲۸
۲۸۳ لوتوس علی جهان فرد ۶-۵۶۲۳۲۰۴۵ ۵۶۲۳۳۱۷۹ ۰۹۱۲۱۱۴۲۵۰۹
۲۸۴ مارلیک نو حسین شفیعی ۰۹۱۲۱۴۹۵۰۷۶
۲۸۵ ماپار رضا رضایی ۰۹۱۲۱۳۰۸۷۵۶
۲۸۶ ماروس حسن شیاسی ۰۹۱۲۱۸۹۵۵۰۱
۲۸۷ مارلیک حسین شفیعی ۵۵۲۰۲۶۲۳ ۵۵۲۰۳۵۸۱ ۰۹۱۲۱۴۹۵۰۷۶
۲۸۸ ماگما ابراهیم شفیعی ۲-۵۶۲۳۵۸۵۱ ۵۶۲۳۵۶۹۰ ۰۹۱۲۱۰۳۹۶۹۱
۲۸۹ مالکی محمد مالکی ۵۶۵۴۷۷۴۴

۵۶۵۴۷۷۵۵

۵۶۵۴۱۳۹۳ ۰۹۱۲۱۲۱۱۰۹۹
۲۹۰ ماهوش حسین مختاری ۵-۵۶۲۳۲۲۴۴

۵۶۲۳۲۹۶۷

۵۶۲۳۲۹۶۸ ۰۹۱۲۳۰۱۵۶۱۹
۲۹۱ ماهان یزدانی ۵۶۲۳۵۰۱۸ ۰۹۱۲۲۹۰۳۰۶۵

۰۹۱۲۷۷۱۷۸۶۷

۲۹۲ متین ابوالفضل مختاری ۵۶۲۲۵۵۱۰

۵۶۲۲۷۷۴۸

۵۶۲۲۷۷۴۹ ۰۹۱۲۱۴۴۵۵۷۹
۲۹۳ ماهان سنگ سامان اسماعیلی ۲-۵۶۲۳۰۰۴۱ ۵۶۲۳۰۰۴۰ ۰۹۱۲۱۳۴۳۷۷۶
۲۹۴ متین نو ابوالفضل مختاری ۰۹۱۲۱۴۴۵۵۷۹
۲۹۵ متین (ورامین) رحیم مختاری ۳۶۲۳۳۴۰۷ ۰۹۱۲۱۰۲۴۴۴۰
۲۹۶ مجتمع معادن و کارخانجات

آقا محمدی

محمد آقا محمدی ۵۶۲۳۱۷۶۶ ۰۹۱۲۶۴۳۴۰۲۰
۲۹۷ مجتمع سنگبری افشار داود افشار ۵۶۲۳۶۴۷۶

۵۶۲۳۶۴۷۷

۵۶۲۳۶۴۸۳ ۰۹۱۲۶۹۹۴۹۷۹

۰۹۱۲۱۰۵۶۴۲۲

۲۹۸ مجید غلامرضایی ۵۵۲۰۹۶۸۶

۵۵۲۰۲۹۹۸

۵۵۲۱۵۵۱۸ ۰۹۱۵۱۱۵۵۶۸۵
۲۹۹ مجتمع فراوری سنگ سروش سید احمد شجاعت الحسینی ۷-۵۶۲۳۳۲۴۳ ۵۶۲۳۳۲۴۸ ۰۹۱۲۲۹۳۴۵۱۵
۳۰۰ محسن علیدادی – آوازه ۵۶۲۳۱۶۱۴ ۵۶۲۳۱۶۱۴ ۰۹۱۲۴۸۶۶۳۷۷

۰۹۱۲۲۹۸۹۷۴۰

۳۰۱ محمدی امید محمدی ۵۵۲۱۴۰۴۱

۵۵۲۰۲۴۷۵

۰۹۱۲۱۱۳۸۶۱۲
۳۰۲ مدائن رضا حاج هاشمی ۵۶۲۳۲۵۴۰ ۷-۵۶۲۳۳۳۴۶ ۰۹۱۲۱۴۳۶۱۰۳

۰۹۱۲۴۲۸۴۰۱۹

۳۰۳ محمدیه محمد نمازی ۵۶۲۳۲۵۱۷

۵۶۲۳۳۸۹۶

۵۶۲۳۳۸۹۶ ۰۹۱۲۱۱۲۳۹۲۵
۳۰۴ مدائن (ورامین) رحیم یزدانی ۳۶۲۳۶۱۱۴

۳۶۲۳۶۱۱۵

۳۶۲۳۹۷۷۵ ۰۹۱۲۱۱۲۶۷۱۷
۳۰۵ مختاری و پسران مختاری ۴-۵۵۲۰۳۶۶۳ ۵۵۲۰۲۴۴۳ ۰۹۱۲۱۱۲۶۹۶۲
۳۰۶ مدرن محمد رضایی ۰۹۱۲۱۸۳۴۰۸۳

۰۹۱۲۸۰۶۰۷۹۲

۳۰۷ مرادی طیب مرادی ۳-۵۶۲۳۲۷۰۱ ۵۶۲۳۲۲۵۳ ۰۹۱۲۱۱۳۱۲۲۵

۰۹۱۲۴۷۰۲۶۰۸

۳۰۸ مرمریت آرک بیرجند فرزاد ماهوش ۵۶۲۳۱۰۵۴ ۰۹۱۲۶۶۶۱۱۶۶

۰۹۱۳۳۱۹۰۶۸۹

۳۰۹ مرتضی گرانیت جواد وطن خواه ۳-۵۶۲۲۵۴۸۱ ۵۶۲۲۴۷۶۳ ۰۹۱۲۱۷۷۰۶۳۰
۳۱۰ مرمرین تندیس سید مهدی مطلبی ۵۶۲۳۲۱۵۲ ۵۶۲۳۲۱۵۱ ۰۹۱۲۱۰۶۵۵۱۷
۳۱۱ مرمرسازان فرآبین عباسیان عباسیان ۵۶۲۳۳۲۷۵ ۵۶۲۳۳۲۱۵ ۰۹۱۲۲۷۱۵۶۳۱

۰۹۱۳۱۱۹۲۰۸۳

۳۱۲ مروارید امینی ۳-۵۶۲۳۲۹۵۲ ۰۹۱۲۱۰۲۶۸۰۸
۳۱۳ مروه شفیعی ۵۶۲۲۲۹۸۸ ۵۶۲۲۴۷۵۱ ۰۹۱۲۳۱۷۲۱۴۰
۳۱۴ ملک استون مجید ملک زاده ۱۲-۵۶۵۴۸۹۳۱ ۵۶۵۴۷۶۸۲ ۰۹۱۲۱۸۸۵۲۸۲
۳۱۵ معرق راگا محمد نوروزی ۵۶۲۳۶۲۸۳ ۰۹۱۲۱۲۴۷۹۰۸
۳۱۶ ملک زاده امین ملک زاده ۵۶۲۳۵۶۵۹ ۵۶۲۳۵۶۵۹ ۰۹۱۲۳۸۹۳۷۴۹

۰۹۱۲۱۸۹۷۹۲۷

۳۱۷ مقدم نو محسن انتظاری ۵۵۲۱۷۱۹۸ ۵۵۲۱۷۱۹۵ ۰۹۱۲۵۷۷۱۹۴۸
۳۱۸ ممتاز طائب پور ۵۵۲۲۵۶۶۳ ۵۵۲۰۶۹۸۷ ۰۹۱۲۱۹۵۷۰۴۷

۰۹۱۲۱۲۴۹۵۵۲

۳۱۹ مهدی مهدی مختاری ۵۶۲۲۹۹۳۷ ۵۶۲۲۹۹۴۲ ۰۹۱۲۲۲۷۰۰۵۰

۰۹۳۸۲۲۷۰۰۵۰

۳۲۰ مهر ماربل بهروزکاسه چی ۴۰-۵۶۲۳۳۹۳۹ ۵۶۲۳۳۹۴۱ ۰۹۱۲۱۲۱۷۰۷۸
۳۲۱ مهدیار سنگ علی حجارزاده ۵۶۲۳۲۵۷۴ ۵۶۲۳۲۲۰۷ ۰۹۱۲۱۲۴۵۸۹۰
۳۲۲ مهرگان علی اصغر مختاری ۵۶۲۳۱۳۸۹ ۰۹۱۲۱۰۳۱۵۴۱
۳۲۳ مهر خوش اخلاق ۸-۵۶۲۳۲۲۲۷ ۵۶۲۳۶۷۲۸ ۰۹۱۲۱۷۸۸۴۲۰
۳۲۴ مهر گرانیت قاسم کاسه چی ۴۰-۵۶۲۳۲۰۳۹ ۵۶۲۳۲۵۶۸ ۰۹۱۲۴۲۸۳۸۶۳

۰۹۱۲۱۰۰۵۵۲۵

۳۲۵ مهر گستر سنگ عباس بیدمشکی ۵۶۲۳۰۷۶۷ ۵۶۲۳۰۷۶۷ ۰۹۱۲۱۰۱۲۳۸۷
۳۲۶ مهندسین جعفر ملک زاده ۱-۵۶۵۴۷۳۸۰ ۵۶۵۴۷۶۸۲ ۰۹۱۲۱۱۰۴۴۱۸

۰۹۱۹۸۸۰۸۸۳۴

۳۲۷ مهساب سنگ احسان صلواتی فر ۵۶۲۳۲۸۹۰ ۵۶۲۳۲۸۹۱ ۰۹۱۲۳۰۲۵۸۷۵
۳۲۸ موجان ایران سید رضا موجانی ۵۶۲۳۲۲۵۸ ۵۶۲۳۲۲۵۹ ۰۹۱۲۱۵۰۵۸۷۱
۳۲۹ مهستان سعید مختاری ۵۶۲۲۴۷۶۱ ۵۶۲۲۴۷۶۱ ۰۹۱۲۱۲۰۹۴۵۴
۳۳۰ میرزایی ورزقانی قبله علی میرزایی ۵۵۲۰۶۷۳۶

۵۵۲۰۷۶۱۵

۵۵۲۰۷۶۱۵ ۰۹۱۲۳۴۳۲۸۸۳

۰۹۱۲۳۷۹۱۶۵۰

۳۳۱ میلاد مختاری ۵۶۲۳۱۹۶۳ ۵۶۲۳۱۹۶۴ ۰۹۱۲۱۲۰۷۴۰۳
۳۳۲ نبرد کاوه مهتاوند ۵۶۲۳۳۴۶۹ ۵۶۲۳۳۴۶۸ ۰۹۱۲۵۴۴۴۰۱۴
۳۳۳ میهن۳ افشاری ۵۶۲۲۱۱۳۹ ۵۶۲۲۱۱۳۶ ۰۹۱۲۸۵۱۱۰۷۰

۰۹۱۲۱۵۱۰۴۱۲

۳۳۴ نخبه مجید صدری ۵۵۲۰۲۰۴۶

۵۵۲۰۳۰۴۶

۵۵۲۰۴۰۴۶
۳۳۵ ناصر ناصر ملک زاده ۵۶۵۴۵۸۹۹ ۰۹۱۲۱۱۹۸۸۷۰
۳۳۶ نقش آرا اصغر مختاری ۲-۵۶۲۳۵۹۷۰ ۵۶۲۳۵۹۷۱ ۰۹۱۲۱۲۶۳۱۰۸

۰۹۱۰۱۲۶۳۱۰۸

۳۳۷ نقش آفرین سید جواد تسلطی ۴-۵۶۲۳۳۵۹۰ ۵۶۲۳۳۵۹۵ ۰۹۱۲۱۰۲۱۳۹۱
۳۳۸ نگین سبز ۱ سید فضل الله مرتضوی ۳-۵۶۲۳۵۲۷۰ ۵۶۲۳۵۲۷۲ ۰۹۱۲۱۲۵۵۴۴۲
۳۳۹ نقش جهان علی رحیمی ۵۶۲۳۵۰۹۵ ۵۶۲۳۱۷۹۶ ۰۹۱۳۱۰۵۰۷۳۲

۰۹۱۳۳۱۱۲۲۷۴

۳۴۰ نگین سبز ۲ سید محمد مر تضوی ۵۶۲۳۲۹۲۱ ۵۶۲۳۳۴۴۵ ۰۹۱۲۲۹۳۲۳۸۳
۳۴۱ نقشینه مختاری – هاشمی ۵۶۲۳۶۱۷۲ ۰۹۱۲۶۲۲۷۸۴۸

۰۹۱۲۱۸۵۱۹۰۱

۳۴۲ نگین سنگ مصفا ۵۶۲۳۲۸۱۰

۵۶۲۳۲۸۰۰

۵۶۲۳۲۸۲۱ ۰۹۱۲۴۵۷۷۰۴۵

۰۹۱۲۱۲۷۹۴۲۶

۳۴۳ نما کار عباس مختاری ۵۵۲۰۲۴۱۸

۵۵۲۰۲۵۵۹

۵۵۲۰۹۷۷۹

۵۵۲۰۹۷۲۴

۰۹۱۲۱۱۲۱۷۳۲

۰۹۱۲۱۴۴۰۹۵۹

۳۴۴ نوین پی علی رحیمی ۵۶۲۲۷۷۹۳ ۰۹۱۲۱۰۷۷۵۶۸
۳۴۵ نمونه سید علی حسینی ۵۶۲۲۶۱۲۵ ۵۶۲۲۶۱۲۶ ۰۹۱۲۲۴۴۴۰۴۸

۰۹۱۲۱۴۴۵۳۶۱

۳۴۶ نوین سنگ احمد جوادی ۵-۵۶۲۳۵۰۲۳ ۵۶۲۳۵۰۲۵ ۰۹۱۹۱۲۴۹۷۲۸

۰۹۱۲۱۰۵۵۶۴۸

۳۴۷ نود رضا فرقانی ۵۶۲۳۲۷۴۴ ۰۹۱۲۸۲۹۸۹۱۳
۳۴۸ نیکان اکبر یزدانی ۵۵۲۱۰۷۱۹ ۵۵۲۱۵۶۹۳ ۰۹۱۲۵۹۶۱۱۲۹

۰۹۱۹۴۷۴۵۰۸۹

۳۴۹ نیکان شمس آباد حسینی چابکی یزدانی ۰۹۱۲۲۸۸۱۴۲۷

۰۹۱۲۵۹۶۱۱۲۹

۰۹۱۲۱۴۵۴۰۵۳

۳۵۰ هزاره مختاری ۵۶۲۲۲۴۲۹ ۵۶۲۲۴۶۸۳ ۰۹۱۲۱۲۰۲۴۵۶
۳۵۱ نیکنام رضا شیاسی ۵۶۲۳۲۵۵۵ ۵۶۲۳۲۸۵۵ ۰۹۱۲۱۱۴۸۸۳۲
۳۵۲ هشت بهشت محمد مختاری ۵۵۳۱۷۱۸۵ ۵۵۳۱۷۱۸۹ ۰۹۱۲۲۴۶۰۱۸۷

۰۹۱۳۲۰۰۷۳۳۲

۳۵۳ نیکو مهرابی ۱-۵۵۲۱۹۷۰۰

۵۵۲۲۰۷۵۱

۵۵۲۱۹۷۰۲ ۰۹۱۲۲۷۷۴۰۳۳

۰۹۳۰۶۷۷۴۰۳۳

۳۵۴ هفت سنگ دوستی غلامرضا دوستی ۷-۵۶۲۳۵۵۹۴ ۵۶۲۳۵۵۹۸ ۰۹۱۲۱۱۴۹۴۷۷
۳۵۵ هفت سنگ کهن مهدی مختاری ۰۹۳۹۶۸۱۶۱۴۸

۰۹۱۲۳۰۹۸۳۸۰

۳۵۶ هنر سنگ طراحان حمید رضا حاتمی ۷-۵۵۲۲۶۰۲۲ ۵۵۲۲۶۰۲۲
۳۵۷ هما سعیدی ۵۶۲۳۳۷۸۷

۵۶۲۳۳۷۹۷

۵۶۲۳۳۷۹۷ ۰۹۱۲۲۷۱۲۸۱۶

۰۹۱۲۲۰۳۸۶۹۴

۳۵۸ هیمالیا اکبر مختاری ۵۶۲۲۸۴۰۰ ۰۹۱۲۱۸۵۸۲۶۴

۰۹۱۲۱۲۴۹۳۹۰

۳۵۹ همایون ملک زاده ۵۶۲۳۳۲۲۸

۵۶۲۳۲۵۰۹

۵۶۲۳۳۲۲۹
۳۶۰ وطن کریم مبشری ۶-۵۶۲۳۲۴۴۵ ۵۶۲۳۲۴۴۴ ۰۹۱۲۲۰۱۴۱۰۰
۳۶۱ وطن خواه فرامرز وطن خواه ۵۵۲۰۸۸۳۵ ۵۵۲۱۸۲۳۹ ۰۹۱۲۱۷۹۱۱۵۸
۳۶۲ وهمن۲ جواد وطن خواه ۵۶۲۳۶۸۹۲ ۰۹۱۲۱۷۷۰۶۳۰
۳۶۳ ونوس سید ابراهیم افضلی ۵۶۲۲۷۸۴۳ ۵۶۲۲۷۸۶۳ ۰۹۱۲۳۳۴۰۵۴۴

۰۹۱۲۱۴۶۰۴۵۹

۳۶۴ ویلیجیا پارس آسیا پنبه زن – طالبیان ۰۹۱۲۱۲۰۷۳۱۲

۰۹۱۲۱۹۵۸۵۴۳

۳۶۵ وهمن ۱ جواد وطن خواه ۳۳۷۴۱۳۶۷ ۳۳۷۴۲۶۳۷ ۰۹۱۲۱۷۷۰۶۳۰
۳۶۶ یادآوران حسین مختاری ۵-۵۶۲۳۶۸۳۰ ۵۶۲۳۶۸۳۴ ۰۹۱۲۳۴۶۹۳۵۳
۳۶۷ یاس ۱۱۰ تقی پور – افشاری ۵۶۲۳۰۲۲۰ ۵۶۲۳۰۲۲۰ ۰۹۱۲۲۴۱۷۸۶۶

۰۹۱۲۱۲۷۳۴۶۷

۳۶۸ یزدان پناه عبدالله یزدانی ۵۵۲۲۳۹۳۱ ۵۵۲۲۳۹۳۲ ۰۹۱۲۱۲۴۹۰۳۵

۰۹۱۲۳۹۷۵۳۶۸

۳۶۹ یاس کبود اسماعیل شفیعی ۳-۵۶۲۳۱۶۵۲ ۵۶۲۳۱۶۵۴ ۰۹۱۲۱۱۴۰۸۵۷
۳۷۰ یزدان پناه نو داود یزدانی ۵۵۲۰۲۳۱۶ ۵۵۲۰۸۰۰۵ ۰۹۱۲۱۴۹۵۷۷۳
۳۷۱ یزدان یزدانی ۵۶۲۲۵۹۹۲ ۰۹۱۲۳۷۷۳۵۸۸

۰۹۱۹۲۱۸۲۱۰۸

۳۷۲ یزدان مهر محمد یزدانی ۵۶۲۳۵۰۵۵ ۵۶۲۳۵۰۵۶ ۰۹۱۲۵۶۹۶۵۵۲

۰۹۱۲۶۹۶۰۶۹۷

۳۷۳ یشم شاهین زیاری ۵۶۵۴۶۳۷۷

۵۶۵۴۵۸۶۱

۵۶۵۴۶۳۷۸ ۰۹۱۲۲۳۳۰۱۶۳
۳۷۴ یونیک محسن شیاسی ۵۶۲۳۶۸۷۱

۵۶۲۳۶۸۸۱

۵۶۲۳۶۸۷۶ ۰۹۱۲۴۴۴۴۰۴۸
۳۷۵ یکتا علیرضا طباطبایی ۹-۵۶۲۳۵۷۰۸ ۰۹۱۲۱۴۹۷۶۸۸
۳۷۶ یگانه نقش یگانه ۵۶۲۳۱۰۴۷ ۵۶۲۳۱۰۴۸ ۰۹۱۲۸۹۸۸۰۲۸

۰۹۱۲۱۰۷۳۹۷۳

 

۱۱+
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید