دومین نمایشگاه سنگ کوپ بورسا به روایت تصویر

دومین نمایشگاه سنگ کوپ بورسا به روایت تصویر

278
0

photo_2016-11-06_10-00-50 photo_2016-11-06_10-01-15 photo_2016-11-06_10-01-17 photo_2016-11-06_10-01-20 photo_2016-11-06_10-01-22 photo_2016-11-06_10-01-24 photo_2016-11-06_10-01-25 photo_2016-11-06_10-01-29 photo_2016-11-06_10-01-30 photo_2016-11-06_10-01-33 photo_2016-11-06_10-01-35 photo_2016-11-06_10-01-38 photo_2016-11-06_10-01-40 photo_2016-11-06_10-01-43 photo_2016-11-06_10-01-45 photo_2016-11-06_10-01-47 photo_2016-11-06_10-01-48 photo_2016-11-06_10-01-50 photo_2016-11-06_10-01-51 photo_2016-11-06_10-01-53 photo_2016-11-06_10-01-55 photo_2016-11-06_10-01-57 photo_2016-11-06_10-01-58 photo_2016-11-06_10-02-00

۱+
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

1 × 3 =