تجارت سنگ در بازار روسیه

تجارت سنگ در بازار روسیه

305
0
روسیه
روسیه

کد تعرفه های محصولات مورد نظر :

۶۸۰۱- Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate).

 ۶۸۰۱- سنگ برای سنگ فرش، سنگ برای کنار پیاده رو و سنگ به صورت لوح برای سنگ فرش ،از سنگ طبیعی (به استثنای سنگ لوح)

۶۸۰۲- Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 68.01; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone (including slate).

۶۸۰۲- سنگ تراش پذیر کار شده، یا سنگ ساختمان ، (به استثنای سنگ لوح ) کار شده واشیاء ساخته شده از این سنگها، غیر از سنگهای شماره ۶۸۰۱، مکعب بزرگ یا کوچک برای موزائیک کاری و همانند ، از سنگ طبیعی ( از جمله سنگ لوح) حتی روی تکیه گاه، دانه تراشه و پودر، از سنگ طبیعی (همچنین سنگ لوح) که به طور مصنوعی رنگ شده باشند.

۶۸۱۵- Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included.

۶۸۱۵- اشیاء ساخته شده از سنگ یا از سایر مواد معدنی ( همچنین الیاف کربن، اشیاء ساخته شده از الیاف کربن و اشیاء ساخته شده از تورب) که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

۲۵۱۶- Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.

۲۵۱۶- سنگ خارا، سنگ سماق ، سنگ رخام سیاه (  Basalt  ) ، ماسه سنگ و سایر سنگهای تراش یا ساختمان حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک ( Block  ) یا به شکل لوح (  Slabs  ) مربع یا مربع مستطیل.

۲۵۲۱- Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement.

۲۵۲۱- کاستین( Castines  ) ، سنگ آهک یا سنگ سیمان

۲۵۱۵- Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2.5 or more, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.

۲۵۱۵- سنگ مرمر، سنگ های تراورتن، سنگهای اکوسین و سایر سنگ های آهکی برای تراش( Monumental  )یا ساختمان که وزن مخصوص ظاهری آنها مساوی ۲٫۵ یا بیشتر باشد، وسنگ رخام (   Alabaster )، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک( Block) یا به شکل لوح ( Slabs) مربع یا مربع مستطیل.

اطلاعات کلی کشور روسیه:

 کشور روسیه با داشتن حدود ۱۴۲ میلیون نفر جمعیت و گستردگی از اروپا تا اقیانوس کبیر شمالی، پهناورترین کشور دنیا میباشد.اقتصاد روسیه بر پایه سوختهای فسیلی، سوختهای طبیعی، محصولات نفتی و صادرات آن استوار است.

بر طبق آمارهای سازمان تجارت جهانی:

 در زمینه تمام محصولات صادرات ایران به روسیه به طور کلی از سال ۲۰۰۱ از ۶۰٫۱۶۱٫۰۰۰ دلار به ۳۷۵٫۷۴۰٫۰۰۰  دلار در سال ۲۰۱۱ رسیده است. واردات روسیه نیز از کل جهان به طور کلی در سال ۲۰۰۱ رقم ۴۱٫۸۶۵٫۳۶۲٫۰۰۰ دلار  بوده که در سال ۲۰۱۴ به رقم ۲۸۲٫۶۰۲٫۳۶۷٫۰۰۰ دلار رسیده است.

 

واردات روسیه از جهان:

 کد ۲۵۱۵

۲۵۱۵- Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2.5 or more, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.

۲۵۱۵- سنگ مرمر، سنگ های تراورتن، سنگهای اکوسین و سایر سنگ های آهکی برای تراش( Monumental  )یا ساختمان که وزن مخصوص ظاهری آنها مساوی ۲٫۵ یا بیشتر باشد، وسنگ رخام (   Alabaster )، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک( Block) یا به شکل لوح ( Slabs) مربع یا مربع مستطیل.

 

روسیه از این محصول در سال ۲۰۰۱ از جهان ۱٫۳۹۰٫۰۰۰ دلار واردات نموده و این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۱٫۸۳۱٫۰۰۰ دلار رسیده است و اوج آن به مقدار ۲٫۴۸۶٫۰۰۰ دلار در سال ۲۰۱۱ بوده است. اولین کشور تامین کننده ایتالیا بوده که از رقم ۳۵۱٫۰۰۰  دلار در سال ۲۰۰۱ به رقم ۶۳۹٫۰۰۰ دلار در سال ۲۰۱۴ رسیده است. وهمواره روند صعودی داشته است.کشورهای تامین کننده بعدی عبارت اند از آلمان ،اسپانیا، ترکیه، استونی و چین.

برای مثال روسیه در سال ۲۰۱۴ این محصول را به مقدار ۱۹۸٫۰۰۰ دلار از ترکیه وارد کرده است.

از ایران در سال ۲۰۰۱ به مقدار ۲۸٫۰۰۰   دلار و در سال ۲۰۱۴ به مقدار ۳۸٫۰۰۰ دلار واردات داشته و اوج واردات روسیه از ایران از این محصول در سال ۲۰۰۹ بوده که ۴۵۷٫۰۰۰ دلار بوده ولی بعد از آن تقریبا روند نزولی داشته است و در سال ۲۰۱۳ هیچگونه وارداتی نداشته است.

کد ۲۵۱۶

۲۵۱۶- Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.

۲۵۱۶- سنگ خارا، سنگ سماق ، سنگ رخام سیاه (  Basalt  ) ، ماسه سنگ و سایر سنگهای تراش یا ساختمان حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک ( Block  ) یا به شکل لوح (  Slabs  ) مربع یا مربع مستطیل.

روسیه از این محصول در سال ۲۰۰۱ از جهان به مقدار ۳٫۷۲۷٫۰۰۰ دلار واردات داشته است و این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ رسیده است. اوج واردات روسیه در سال ۲۰۱۳ بوده که ۱۹٫۶۶۰٫۰۰۰ دلار بوده است.

از ترکیه در سال ۲۰۰۱ هیچ وارداتی نداشته اما در  سال ۲۰۱۴ واردات از ترکیه به ۳٫۸۰۴٫۰۰۰ دلار رسیده است و در سال  ۲۰۱۳ مقدار واردات ۱۲٫۳۹۴٫۰۰۰ دلاربوده است.

 واردات از اوکراین در سال ۲۰۰۱ میلادی ۱٫۴۹۴٫۰۰۰ دلاربوده ودر سال ۲۰۱۴ به ۱٫۲۶۴٫۰۰۰ دلار رسیده است. کشورهای تامین کننده بعدی بلاروس، قزاقستان، فنلاند، گرجستان و نروژ میباشند.

 در زمینه این محصول از ایران در سال ۲۰۰۱ مقدار ۱۷۸٫۰۰۰ دلار واردات داشته و در سال ۲۰۱۴ به ۲۳٫۰۰۰ رسیده است که در برخی سالها مثل ۲۰۱۳ واردات از ایران نداشته است.

 کد ۲۵۲۱

۲۵۲۱- Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement.

۲۵۲۱- کاستین( Castines  ) ، سنگ آهک یا سنگ سیمان

 به طور کلی واردات روسیه از جهان در سال ۲۰۰۱ مقدار ۳۸۷٫۰۰۰ دلار بوده و در سال ۲۰۱۴ به ۱۷۵٫۰۰۰ دلار رسیده است و اوج آن درسال ۲۰۰۸  به مقدار ۳٫۵۹۳٫۰۰۰ بوده است.کشور های تامین کننده استونی، اوکراین، فرانسه و… بوده اند و در زمینه ی این محصول از ایران وارداتی نداشته است.

کد ۶۸۰۱

۶۸۰۱- Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate).

 ۶۸۰۱- سنگ برای سنگ فرش، سنگ برای کنار پیاده رو و سنگ به صورت لوح برای سنگ فرش ،از سنگ طبیعی (به استثنای سنگ لوح) ایران هیچ صادراتی به روسیه نداشته در حالیکه روسیه در سال ۲۰۰۱ مقدار ۳٫۷۰۶٫۰۰۰ دلار و در سال ۲۰۱۴ مقدار ۱۹٫۷۴۳٫۰۰۰  واردات داشته است و اوج آن در سال ۲۰۱۱  بوده که ۲۰٫۲۶۸٫۰۰۰ دلار بوده است.

کد ۶۸۰۲

۶۸۰۲- Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 68.01; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone (including slate).

۶۸۰۲- سنگ تراش پذیر کار شده، یا سنگ ساختمان ، به( استثنای سنگ لوح ) کار شده واشیاء ساخته شده از این سنگها، غیر از سنگهای شماره ۶۸۰۱، مکعب بزرگ یا کوچک برای موزائیک کاری و همانند ، از سنگ طبیعی ( از جمله سنگ لوح) حتی روی تکیه گاه، دانه تراشه و پودر، از سنگ طبیعی (همچنین سنگ لوح) که به طور مصنوعی رنگ شده باشند

 ایران در سال ۲۰۰۱ میلادی ۸۵۸٫۰۰۰ دلار  و در سال ۲۰۱۱ میلادی ۵۵۶٫۰۰۰ دلار به روسیه صادرات داشته است.در حالیکه روسیه از جهان در سال ۲۰۰۱ میلادی ۲۷٫۵۱۴٫۰۰۰ دلار و در سال ۲۰۱۱ میلادی ۲۳۹٫۲۵۴٫۰۰۰ دلار واردات داشته است. این رقم در سال ۲۰۱۴ به رقم ۲۳۱٫۶۹۹٫۰۰۰ دلار رسیده است.

کد ۶۸۱۵

۶۸۱۵- Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included.

۶۸۱۵- اشیاء ساخته شده از سنگ یا از سایر مواد معدنی ( همچنین الیاف کربن، اشیاء ساخته شده از الیاف کربن و اشیاء ساخته شده از تورب) که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

 ایران در سال ۲۰۰۱ میلادی ۳۹۳٫۰۰۰  دلار و در سال ۲۰۱۱ میلادی ۹٫۰۰۰ دلار به روسیه صادر کرده است.درحالیکه روسیه از جهان در سال ۲۰۰۱ میلادی ۲۸٫۱۸۱٫۰۰۰ دلار و در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۹۱٫۹۰۷٫۰۰۰ دلار و در سال ۲۰۱۴ میلادی ۲۳۰٫۲۳۸٫۰۰۰ دلار واردات داشته است.

 نگاهی به صنعت سنگ روسیه :

در صنعت سنگ روسیه، صادرات  تنها قسمت کمی از این تجارت را تشکیل میدهد و  بیشتر نیاز خود را وارد میکند.روسیه دارای معادن گرانیت و مرمر است و بیشتر معادن در اورال میباشند.با توجه به وجود  حدودا  ۵۰۰ شرکت بازرگانی مربوط به صنعت سنگ وحدود ۲۲۰ شرکت وارد کننده سنگ این پتانسیل جهت صادرات سنگ به روسیه وجود دارد. اوکراین در سال های گذشته بزرگترین تامین کننده گرانیت روسیه بوده است.

پتانسیل های صنعت سنگ ایران:

 ایران با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی از نظر تنوع ذخائر رتبه دهم و از لحاظ ذخیره جایگاه پانزدهم در جهان را داراست.

ایران از لحاظ تنوع سنگ های ساختمانی در رتبه اول و از نظر تولید واستخراج جزو هفت کشور اول دنیا میباشد ایران سنگهای تراورتن، مرمر، مرمریت و گرانیت در رنگهای مختلف تولید میکند. ولی سهم ایران از صادرات جهانی کمتر از ۰٫۳% بوده است.ترکیه سال گذشته ۲٫۶۰۰ میلیارد صادرات داشته در حالیکه ایران تنها ۲۰۰ میلیون دلار صادرات داشته است.

طبق تحقیقات به عمل آمده تراورتن روشن و شفاف در روسیه محبوب میباشد و تراورتن ایران شفاف و روشن است.امروزه استفاده از سنگ های آهکی متخلخل (تراورتن) و بهبود کیفیت آنها با استفاده از انواع رزین ها وهمچنین عایق صوت و حرارت بودن آن باعث استفاده بیشتری شده است.

طبق مصاحبه اختصاصی نماینده یوستون در نمایشگاه سنگ «اکسپواستون ۲۰۱۵» با  مدیر این نمایشگاه، سنگ ایرانی در بازار روسیه بسیار کم است و باتوجه به تنوع رنگی زیاد میتواند بازار خوبی داشته باشد.

با توجه به کشف معادن بسیار در سالهای گذشته وتنوع  بسیار سنگهای تزئینی ایران و سلیقه های مختلف، استخراج صدها معدن سنگ که بیشترشان گرانیت، مرمر، تراورتن و همچنین سنگهای کمیاب ملون و نفیس بوده و با توجه به تلاشهای سالهای اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت مدرن سازی معادن، محیط خوبی را برای مشتریان خارجی فراهم میکند.

 با توجه به ذخایر غنی سنگ  مرمر دراستانهای اصفهان، سیستان و بلوچستان،کردستان، آذربایجان غربی، کرمان و کیفیت بالای مرمر ایران و تنوع رنگی سنگ مرمر ایران که بسیار گسترده است، ایران میتواند نیاز صنعت سنگ روسیه، مخصوصا در زمینه ی سنگ مرمر را برطرف نماید.

۲۰% از ذخائر سنگ ایران را گرانیت تشکیل میدهد. گروه گرانیت های آلکالن، دارای رنگ روشن قرمز و صورتی میباشند و به همین دلیل بسیار ارزنده بوده و در بازار جهانی جایگاه ویژه ای دارند که در خوی، پیرانشهر و آذربایجان غربی معادن آنها موجود است.

سنگ تراورتن ۱۰% کل ذخائر سنگ های تزیینی ایران را تشکیل میدهد. همچنین ایران تنها تولید کننده تراورتن قرمز در جهان است ولی توسط واسطه های خارجی به روسیه صادر میشود. اوکراین نیز یکی از وارد کنندگان مرمر و تراورتن بوده و نیاز خود را از ترکیه برطرف میکند.

به طور کلی اکثر کشورهای حوزه ی CIS با توجه به اندازه بازار خود وارد کننده سنگ ساختمانی بوده و با توجه به پتانسیل موجود در ایران امید است صادرات این کالا به این کشورها رونق پیدا کند.

 پازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با حضور ۹۰۴ شرکت داخلی و ۳۱۰ شرکت خارجی مرداد ماه سال ۹۴ در تهران و همچنین هفتمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات که در اواخر تیر ماه گذشته با حضور ۱۲۰ شرکت داخلی و ۱۴ شرکت خارجی برگزار شد فرصت مناصبی بود برای فعالین صنعت سنگ روسیه و به طور کلی  کشورهای حوزه ی CIS ، جهت توسعه روابط اقتصادی با شرکتهای مختلف فعال در صنعت سنگ ایران.

با توجه به تعداد قابل توجه شرکت های فعال در زمینه  صنعت سنگ در کشور روسیه و کشور ایران، این زمینه وجود دارد که همکاری های مفیدی در این زمینه داشته باشند.

.همچنین طبق مقاله «روابط تجاری ایران و ارمنستان» ( مجله آینده نگر .شماره ۳۷٫ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ) بزودی تعرفه های گمرکی میان ارمنستان و روسیه در چهارچوب اتحادیه گمرکی اوراسیا صفر خواهد شد و به این ترتیب ارمنستان میتواند کلیدی برای نفوذ کالاها وخدمات ایرانی به بازار روسیه باشد.

منبع: یوستون

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

نوزده − سه =