اولین جلسه میز سنگ کشور در نمایشگاه یازدهم(۲)

اولین جلسه میز سنگ کشور در نمایشگاه یازدهم(۲)

100
0

حسن قمری
حسن قمری
ایرج موفق
حسین سروش
رضا احمدی
رضا احمدی
سید آقا زاده
سید آقا زاده
سید مجتبی موسویان
سید مجتبی موسویان
عزیز میرزائیان
عزیز میرزائیان
علیرضا سلیمی
علیرضا سلیمی
محمد رضا حاجی پور
محمد رضا حاجی پور
مصطفی آمره
مصطفی آمره
۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

شش + پنج =